Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Аналіз експортного потенціалу Харківської област

Аналіз експортного потенціалу Харківської област

Аналіз експортного потенціалу Харківської області

ВСТУП

Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарської, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі та має місце як на території України, так і за її межами.

Вся зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства базується на Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами та доповненнями.

Слід зауважити і підкреслити, хто є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

Фізичні особи - громадяни України ,іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно із законами України і постійно проживають на території України(тобто резеденти та нерезеденти);

Юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів , включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціаціії, спілки, консорціуми, концерни, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

Об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами не заборонено здійснювати господарську діяльність;

Структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності України, іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

Спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані , як такі які мають постійне місцезнаходження на території України;

Інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади й управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у господарській діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно їз частиною 4 статті другої цього закону і законами України.

Обєктом дослыдження є Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції Харківська обласна державна адміністрація.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВИ

Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та європейської інтеграції обласної державної адміністрації (далі - Головне управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації, Міністерству економіки України, Міністерству закордонних справ України.

Головне управління створено на базі управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 червня 2005 року № 274.

Головне управління є правонаступником управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Основними завданнями Головного управління є:

- забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин і співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та іноземної інвестиційної діяльності;

- сприяння реалізації стратегії України з питань європейської інтеграції;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;

- сприяння виконанню зобов'язань за міжнародними договорами України на території області;

- сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та організацій;

- внесення, в установленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

- сприяння розвитку експортного потенціалу області;

- здійснення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального і прикордонного співробітництва;

- взаємодія з правоохоронними та митними органами, органами охорони державного кордону.

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

- представляє в межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також міжнародними організаціями та установами, фізичними особами з питань зовнішньоекономічного, міжнародного та іноземного інвестиційного співробітництва;

- готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Головного управління:

- координує та контролює в межах своїх повноважень міжнародні (прикордонні, міжрегіональні) зв'язки, діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації іноземних інвестиційних проектів, які мають значення для соціально-економічного розвитку області;

- розробляє проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області;

- вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;

- здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України;

- за дорученням облдержадміністрації бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

- бере участь у підготовці та погодженні з Міністерством економіки України і Міністерством закордонних справ України технічних завдань, складу офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;

- бере участь у розробленні та погодженні з Міністерством закордонних справ України програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації та інформує Міністерство закордонних справ України про результати цих зустрічей;

- бере участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності;

- сприяє проведенню переговорів з питань залучення іноземних інвестицій, створенню спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначенню перспективних об'єктів та напрямів інвестування;

- проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій в області і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;

- готує матеріали з питань, що стосуються співробітництва області, до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, що відряджаються за кордон;

- аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в області та вносить пропозиції щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, правил міжнародної торгівлі, надає їм консультації і методичну допомогу;

- надає Міністерству економіки України допомогу у проведенні антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну товарів походженням з інших країн, митних союзів або економічних угруповань;

- веде облік і здійснює контроль за операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовуються будь-які санкції, порушувалися антидемпінгові, антисубсидійні або спеціальні розслідування (чи мали місце загрози таких порушень), а також тих, які займаються обмежувальною діловою практикою;

- сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб'єктам підприємницької діяльності області допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних торгівельно-промислових і промислових виставок, ярмарків і презентацій;

- інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні банки даних;

- подає щороку до 1 лютого Міністерству економіки України пропозиції щодо програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідними регіональними та галузевими пріоритетами;

- вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і рівень конкурентоспроможності продукції провідних галузей іноземних держав, кон'юнктуру ринку товарів і послуг та інформує облдержадміністрацію з цих питань, а в разі потреби - інші установи та організації;

- сприяє поширенню передового досвіду у сфері демонополізації економіки, приватизації, конверсії військово-промислового комплексу, розвитку структур ринкової економіки, нарощування виробництва імпортозамінюючої продукції в області;

- відповідно до законодавства та у межах повноважень, наданих Міністерством економіки України, здійснює видачу суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру (картки обліку-реєстрації, експортно-імпортні ліцензії, разові (індивідуальні) ліцензії) та щомісяця звітує перед Міністерством економіки України стосовно їх видачі;

- доводить до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази Міністерства економіки України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- проводить моніторинг порушень законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, і стану розрахунків за експортно-імпортними операціями суб'єктів підприємницької діяльності області та надає одержану інформацію Міністерству економіки України;

- у порядку, встановленому чинним законодавством, надає висновки щодо визначення операцій такими, що належать до операцій з давальницькою сировиною, контролює, в межах своєї компетенції за дорученням Міністерства економіки України, інші види зовнішньоекономічної діяльності;

- проводить аналіз стану повернення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області валютних і матеріальних цінностей, які на час порушення термінів, установлених законодавством, знаходяться за межами держави;

- проводить моніторинг впливу на стан зовнішньоекономічної діяльності тарифів і ставок оподаткування експорту та імпорту товарів, механізмів і процедур валютного регулювання зовнішньоторговельних операцій;

- готує аналітичні матеріали щодо стану ринків окремих видів промислової і сільськогосподарської продукції та перспективи їх розвитку;

- аналізує цінову, податкову, тарифну і кредитну політику щодо товарів, які експортуються з України та імпортуються в Україну, подає до Міністерства економіки України відомості, висновки та пропозиції з цих питань;

- інформує облдержадміністрацію та заінтересованих суб'єктів підприємницької діяльності про рівень затверджених відповідними наказами Міністерства економіки України і Міністерством закордонних справ України індикативних цін;

- сприяє утворенню госпрозрахункових підприємств з надання консалтингової, методичної, правової та інформаційної допомоги у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності суб'єктам господарської діяльності області та іноземним підприємствам і організаціям;

- надає заінтересованим суб'єктам підприємницької діяльності області, незалежно від форми власності, інформацію за даними торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств області за межами України;

- у межах компетенції бере участь у створенні та сприянні функціонуванню на території області спеціальних (вільних) економічних зон;

- бере участь у розбудові державного кордону, розвитку прикордонної, митної та сервісної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон;

- інформує Міністерство закордонних справ України про укладені облдержадміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин та подає завірені їх копії до Міністерства закордонних справ, а з питань зовнішньоекономічної діяльності - до Міністерства економіки України;

- двічі на рік подає до Міністерства закордонних справ України звіти про стан зовнішніх зносин, а до Міністерства економіки України - про зовнішньоекономічну діяльність;

- забезпечує, в межах компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на Головне управління завдань.

Головне управління має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання своїх функцій, а від обласного управління статистики та митних органів - безоплатно статистичні та митні дані;

- одержувати від Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ) цінову та аналітичну інформацію;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати від правоохоронних органів, органів державної податкової служби, митних органів, обласного управління Національного банку інформацію щодо порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області та їх іноземними партнерами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та громадськими організаціями області.

Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством економіки України. Начальник Головного управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством економіки України.

Начальник Головного управління:

- керує діяльністю Головного управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань та виконання ним своїх функцій;

- представляє інтереси Головного управління в усіх державних органах, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, укладає договори, видає доручення;

- розпоряджається коштами, в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Головного управління;

- забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови облдержадміністрації;

- видає, в межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання;

- подає для затвердження в установленому порядку штатний розпис Головного управління;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників Головного управління в установленому порядку;

- розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує Положення про структурні підрозділи Головного управління і функціональні обов'язки його працівників, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів Головного управління;

- забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю Головного управління, вживає заходи до її удосконалення;

- застосовує до працівників Головного управління заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо подальшого розвитку та підвищення ефективності зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, вирішення інших питань у цій сфері при управлінні можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, комісії та наукові ради, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник Головного управління.

Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Головного управління визначає голова обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань. Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Головного управління затверджує голова обласної державної адміністрації після попередньої їх експертизи в головному фінансовому управлінні облдержадміністрації.

Головне управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.

2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зовнішньоторговельний оборот за січень - листопад 2008р. склав
4 млрд. 31,78 млн.дол. і збільшився у порівнянні з січнем - листопадом 2007 року на 18,29%. Експортні поставки складали 1 млрд.551,57 млн.дол.США, що на 35,7 більше, ніж у січні-листопаді 2007р., імпортні надходження збільшились на 9,5% і становили 2 млрд. 480,21 млн.дол.США.

Динаміка зовнішньоекономічної діяльності (млн. дол. США)

В результаті виконання «Регіональної програми розвитку експортного потенціалу Харківської області у 2007-2008 роки», індикатором економічної ефективності якої було визначено приріст експорту у 2008 році на 28%, фактичне зростання експортних поставок у 2008 року склало 35,7% (проти 28,3% у січні-листопаді 2007 року). Тобто, рівень запланованих показників приросту експорту було перевиконано на 7,7%. У порівнянні з 11 місяцями 2007 року темпи приросту експортних поставок Харківської області збільшились практично у 1,4 рази.

Імпортні надходження склали 2 млрд. 480,21 млн.дол.США і збільшились на 9,5%, в той же час темпи зростання імпорту скоротилися на 0,6%.

Сальдо зовнішньої торгівлі за січень - листопад 2008р. залишилось негативним і зменшилось до 928,6 млн.дол., проти 1 млрд. 178,0 млн.дол. у січні-листопаді 2007 р. В той же час, помітно покращилась структура зовнішньої торгівлі області: так, коефіцієнт покриття імпорту експортом збільшився до 0,6 проти 0,5 у січні-листопаді 2007р., тобто на 20%.

У січні-листопаді 2008р. до країн СНД експортовано 79,9% усіх товарів, до інших країн - 20,1% ( у січні-листопаді 2007р. - 80,9% і 19,1% відповідно). З країн СНД імпортовано 47,9% усіх товарів, з інших країн світу - 52,1% (за січень-листопад 2007р. - 50,6% і 49,4% відповідно).

Протягом січня-листопада 2008р. розширилась економічна присутність області на ринках інших країн світу. Відбулося збільшення експортних поставок, у порівнянні з січнем-листопадом 2007р., до країн Європи на 23,8%, Азії - у 2,1 раза, Америки - у 2,1 раза, Австралії і Океанії - на 36,3%.

Основними ринками збуту товарів області були країни СНД (79,9%), Європи (10,1%) та Азії (7,9%).

Потреби в імпортних товарах на 47,9% задовольнялися за рахунок поставок з країн СНД, на 27% - з країн Європи та на 17,5% - з країн Азії.

Питома вага експортних поставок до країн ЄС, в загальному обсязі експорту області, склала 9,9%, імпортних надходжень - 24,3%.

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської Федерації - 52,4%, Білорусі - 6,5%, Казахстану - 6,4%, Грузії - 4,2%, Молдови - 3,4%, Азербайджану - 3%, Туреччини - 1,8%, Литви - 1,6%, Польщі - 1,6%, Вірменії - 1,6%, Болгарії - 1,4%.

Імпортні надходження - з Російської Федерації - 41,3%, Китаю - 7,6%, Німеччини - 6%, Білорусі - 4,4%, Італії - 4,2%, США - 4%, Польщі - 2,5%, Туреччини - 1,8%, Індії - 1,4%, Норвегії - 1,3%, Японії - 1,3%, Франції - 1,2%, Чеської Республіки - 1,2%, Бразілії - 1,2%.

Географічна структура експорту товарів 2008 рік

Географічна структура імпорту товарів за 2008 рік

В експортних поставках Харківської області домінує високотехнологічний сектор із значним відривом від решти секторів.

Найбільш питому вагу у загальній вартості експортних поставок Харківської області у січні-листопаді 2008р. займали товари, які відносяться до сектору високих технологій. Загальна вартість цього сектору становила 775,5 млн.дол. (49,98% від загальної вартості експортних поставок).

Даний сектор представлений наступними товарами:

- електричні машини і устаткування, експорт яких виріс на 38,2% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та склав 206,2 млн.дол.;

- наземні транспортні засоби. Їх поставки збільшились на 44,9% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та становили 122,84 млн.дол.;

- котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги експорту яких зросли на 23% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та склали 323,6 млн.дол.;

- прилади і апарати, обсяги експорту яких зросли на 25,2% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та склали 67,3 млн.дол.;

- фармацевтична продукція, експорт якої збільшився на 29,4% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. і склав 21,02 млн.дол.

Друге місто у загальній вартості експортних поставок у січні-листопаді 2008 року займали товари, які відносяться до сектору середніх технологій. Загальна вартість цього сектору становила 237,2 млн.дол. (41,07% від загальної вартості експортних поставок).

Третє місто у загальній вартості експортних поставок у січні-листопаді 2008 року займали товари сектору низьких технологій. Загальна вартість цього сектору становила 125,3 млн.дол. (8,08% від загальної вартості експортних поставок).

В імпортних операціях Харківської області високотехнологічний сектор займає друге місце із незначним відривом від решти секторів. У січні-листопаді 2008р. загальна вартість цього сектору становила 1074,3 млн.дол. (43,52% від загальної вартості імпортних надходжень). Даний сектор представлений наступними товарами:

- наземні транспортні засоби. Їх надходження збільшились на 16,3% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та становили 470,05 млн.дол.;

- котли, машини, апарати і механічні пристрої, обсяги імпорту яких зросли на 13,7% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та склали 400,25 млн.дол.

- електричні машини і устаткування, імпорт яких виріс на 15,7% у порівнянні з січнем-листопадом 2007р. та склав 108 млн.дол.;

- фармацевтична продукція, імпорт якої збільшився на 36,2% у порівнянні з січнем-листопадом 2006р. і склав 42,54 млн.дол.

Сектор середніх технологій займав перше місто у загальній вартості імпортних надходжень у січні-листопаді 2008р. Загальна вартість цього сектору становила 737,4 млн.дол. (29,03% від загальної вартості імпортних надходжень).

Сектор низьких технологій

Третє місто у загальній вартості імпортних надходжень у січні-листопаді 2008р. займали товари сектору низьких технологій. Загальна вартість цього сектору становила 287,19 млн.дол. (11,58% від загальної вартості імпортних надходжень).

3. НАПРЯМИ І СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливою проблемою в процесі формулювання та впровадження регіональної стратегії зовнішньоекономічної діяльності є забезпечення системності та цілісності відповідної політики, змістовної єдності та узгодженості ключових її компонентів. Для її розв'язання доцільно використовувати наступний набір методів та інструментів:

а) регіональні програми дослідження галузевого потенціалу;

б) узагальнення отримуваної з різних джерел інформації задля визначення потреб, інтересів і проблем бізнесової спільноти;

в) секторні комітети, створювані з експертів відповідних галузей, що використовуються як соціальна мережа та дорадчі органи в роботі управлінь економічного розвитку з кожним сектором регіонального господарства;

г) комплекс послуг для діючих суб'єктів господарювання, подібний до комплексу послуг для нових інвесторів.

Наголошено, що в Україні ключовим елементом регіональної складової міждержавного співробітництва повинно виступати розв'язання актуальних проблем удосконалення зовнішньоекономічної політики регіональних органів урядування, й передусім - вирішення конкретних питань розвитку регіональної експортної та інвестиційної діяльності. Дослідження показало, що у сфері зовнішньої торгівлі областей України основними проблемами, на розв'язання яких має спрямовуватися двостороннє міжурядове співробітництво регіонального рівня, є:

1) недостатність рівня професійної підготовки фахівців у сфері маркетингу, специфічного для певної галузі;

2) нерівність витрат для різних учасників ринку;

3) відсутність фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення як виробництва, так і реалізації конкурентоспроможної у міжнародному вимірі продукції;

4) замалі масштаби виробництва продукції та її реалізації;

5) неосвоєність адекватних сучасному стану зовнішньоторговельної діяльності у світі каналів дистрибуції товарів, що виробляються.

У сфері інвестиційної діяльності творче запозичення зарубіжного досвіду дозволило сформулювати конкретну програму поточних дій, а саме:

1) підготувати пропозиції щодо стимулювання процесу заощаджень вільних коштів населення через зменшення податкового тиску;

2) перейти від бюджетного фінансування інвестицій до надання цільових кредитів під інвестиційні проекти та з майновими гарантіями їх цільового використання;

3) створити банк реконструкції та розвитку як основний фінансовий інститут реалізації капітальних вкладень;

4) удосконалити систему надання інформації про об'єкти інвестування. Завдяки здійсненню цієї програми, зокрема, вже протягом 2008 р. суттєво збільшився обсяг іноземних інвестицій у господарський комплекс Харківської області.

ВИСНОВКИ

Аналіз експортних операцій показує, що підприємство отримує прибуток від експортних продажів, продукція, що експортується, рентабельна, але до кінця 2008 року витрати зросли великими темпами, чим прибуток і це понизило рентабельність експортних постачань. Аналіз імпортних постачань показує, що закупівлі сировини від іноземних постачальників збільшилися.

Політика державного регулювання ЗЕД України повинна бути спрямована безпосередньо на покращення системи методів її здійснення і вдосконалення законодавчої бази. Крім того, орієнтуючи ЗЕД на довгострокову перспективу, забезпечуючи формування сприятливих умов на світовому ринку для вітчизняного експорту й активізації інших зовнішньоекономічних зв'язків, а також змінюючи структуру експорту від продажу сировини до пропозиції на світових ринках готової продукції, держава досягне бажаного рівня прибутку від зовнішньої торгівлі.

Проведений аналіз показав, що для України найбільш доцільно розвивати машинобудування, тому що продукція цієї галузі найбільш затребувана за кордоном, однак зараз ця галузь є збитковою. Отже, створення ТПК - це не єдиний спосіб підвищення якості експортованої продукції. Необхідне залучення інвестицій з метою модернізації устаткування, упровадження нових технологій тощо. Отже, залучення інвестицій в ефективні і конкурентноздатні виробництва - основна задача регіональної інвестиційної політики, що є основною частиною зовнішньоекономічної політики регіону.

Проведено аналіз експортного потенціалу Харківської області, який показав, що для ведення зовнішньоекономічної діяльності регіон має вигідне географічне і геополітичне положення. Однак для успішного ведення ЗЕД необхідно раціональне використання експортного потенціалу, що в теперішній час використовується не повною мірою. Для цього необхідний розвиток експортоформуючих галузей, до яких у Харківській області належить машинобудування, тому що від стану цієї галузі безпосередньо залежить продуктивність роботи всіх галузей економіки в цілому, не тільки Харківського регіону, але і країни взагалі. Отже, машинобудування і металообробка є однією з найбільш стратегічно важливих галузей для Харківської області.

Експортний потенціал області необхідно підтримувати і розвивати як за рахунок машинобудівної галузі, так і за рахунок розвитку переробної промисловості, що повинна стати однією з найпріоритетніших галузей на внутрішньому ринку споживання. Крім того, на мій погляд, у Харківському регіоні необхідне створення територіально-виробничого комплексу на базі машинобудування.

Загалом органи регіонального управління України повинні бути активними учасниками міжурядової взаємодії, послідовно висловлювати та обстоювати інтереси вітчизняних регіональних спільнот і територіальних громад, здійснювати жорсткий відбір зарубіжних партнерів і контролювання результативності їх залучення, орієнтуватися на максимальне використання можливостей місцевих спеціалістів, постійно координувати діяльність суб'єктів господарювання регіону задля досягнення належного рівня ефективності всіх форм міжнародного співробітництва, охоплюваних регіональною політикою у зовнішньоекономічній сфері.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами і доповненнями.

2. Балацький О.Ф., Теліженко О.М. Управління інвестиціями. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2007.

3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007

4. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Видавничий дім “Фінансист”, 2004.

5. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Ю. А. Кузьмінський, С. Р. Козак, Л. І. Лук'яненко та ін.; за редакцією Ю. А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2008.

6. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2006.

7. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Бутінець Ф.Ф., Жіглей І.В., Пархоменко В.М.; за ред. Бутінець Ф.Ф.; 2-і видання, доповнене і перероблене. - Житомир: ПП “Рута”, 2008.

8. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент. -- К.: КДЕУ, 2008.

9. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.О.Веклич, С.Д.Годун.- 2-ге вид., стереот.- К.: Либідь, 2007.

10. Т. Абрамцова, Е. Аверьянова, С.Т.ст. Богданов, С.Тст. Василенко, Н. Діброва і ін. Зовнішньоекономічна діяльність; під ред. А. Бабак, 2008.


Информация © Центральная Научная Библиотека