Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Аналіз впливів на суму витрат підприємства

Аналіз впливів на суму витрат підприємства

18

Контрольна робота

З дисципліни: «Економічний аналіз»

Задача 1

Проаналізуйте с/в виробленої продукції. Розрахуйте вплив чинників на загальну суму витрат. Зробіть висновки.

види

Випуск продукції

Перемінні витрати

план

факт

план

факт

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840

28020

57,64

16285

В

22160

21830

59,73

12934

С

12440

13330

58,44

7766

Д

19440

19760

59,35

11904

Всього

81880

82940

X

48889

Постійні витрати по плану - 16720 тис. грн.

фактично - 16850 тис. грн.

Відповідь.

Види

Випуск продукції

Перемінні витрати

план

факт

план

факт

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840

34; 0

28020

33,8

16047,0

57,64

16285

58,1

В

22160

27,1

21830

26,3

13236,2

59,73

12934

59,2

С

12440

15,2

13330

16,1

7269,9

58,44

7766

58,3

Д

19440

23,7

19760

23,8

11537,6

59,35

11904

60,2

Всього

81880

100,0

82940

100,0

48090,7

59,35

48889

58,9

Визначимо суму перемінних витрат за планом.

А

27840

/

100%

х

57,64

= 16047,0

тис. грн

В

22160

/

100%

х

59,73

= 13236,2

тис. грн

С

12440

/

100%

х

58,44

= 7269,9

тис. грн

Д

19440

/

100%

х

59,35

= 11537,6

тис. грн

Всього

81880

/

100%

х

59,35

= 48090,7

тис. грн

Визначимо рівень перемінних витрат фактично.

А

16285

/

28020

х

100% =

58,1

%

В

12934

/

21830

х

100% =

59,2

%

С

7766

/

13330

х

100% =

58,3

%

Д

11904

/

19760

х

100% =

60,2

%

Всього

48889

/

82940

х

100% =

58,9

%

Питома вага кожного виду продукції:

За планом

А

27840

/

81880

х

100%

=

34,0

%

В

22160

/

81880

х

100%

=

27,1

%

С

12440

/

81880

х

100%

=

15,2

%

Д

19440

/

81880

х

100%.

=

23,7

%

Фактично

А

28020

/

82940

х

100%

=

33,8

%

В

21830

/

82940

х

100%

=

26,3

%

С

13330

/

82940

х

100%

=

16,1

%

Д

19760

/

82940

х

100%

=

23,8

%

Відхилення в питомій вазі

А

33,8

-

34,0

=

- 0,22

%

В

26,3

-

27,1

=

- 0,74

%

С

16,1

-

15,2

=

+ 0,88

%

Д

23,8

-

23,7

=

+ 0,08

%

За планом випуск продукції мав становити 81880 тис. грн.

Фактично сталося зростання випуску і досягло 82940 тис. грн.

Зростання становить:

82940 - 81880,0 = + 1060,00 тис. грн..,

в динаміці:

82940 / 81880 х 100% = 101,3%

101,3 - 100,0 = + 1,3%

Тобто випуск продукції зріс на 1,3%, або на 1060 тис. грн.

Питома вага виробу А фактично склала 34%, що на 0,2% менше запланованої величини. Питома вага виробу В фактично склала 27,1%, що на 0,7% менше запланованої величини. В той же час питома вага виробів С і Д зросла відповідно на 0,88% та 0,08% і фактично склали 15,2% та 23,7%.

Загальна сума витрат.

план 48090,7 + 16720 = 64810,7 тис. грн.

факт 48889 + 16850 = 65739,0 тис. грн.

Відхилення: 65739,0 - 64810,7 = + 928,3 тис. грн.

Загальна сума витрат зросла на 928,3 тис. грн.

При цьому перемінні витрати зросли на:

48889 - 48090,7 = + 798,3 тис. грн.

Постійні витрати зросли на: 16850 - 16720 = + 130,0 тис. грн.

Розрахуємо вплив чинників на загальну суму витрат.

48090,7

+

16720,0

= 64810,7

тис. грн.

Зміна постійних витрат

48090,7

+

16850

= 65739,0

тис. грн

Зміна перемінних витрат

48889

+

16720

= 65609,0

тис. грн

48889

+

16850

= 65739,0

тис. грн

65739,0

-

64810,7

= 928,3

тис. грн

65609,0

-

65739,0

= -130,0

тис. грн

Сумарний вплив факторів

928,3

+

-130,0

= 798,3

тис. грн

Висновок.

Загальна сума витрат фактично зросла на 798,3 тис. грн. За рахунок зміни постійних витрат сталося їх зростання на 928,3 тис. грн, за рахунок зміни перемінних витрат сума витрат зменшилась на 130 тис. грн.

Задача 2

На підставі запропонованого балансу провести розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Таблиця 1. Показники фінансової ліквідності, стійкості

Показник і його призначення

Розрахункова формула і джерела інформації

На початок року

На

кінець періоду

Відхилення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (терміновості) - показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена негайно на дату складання звітності (0,2-0.3)

Грошові кошти/ Поточні зобов'язання

0,003

0,08

+0,077

Коефіцієнт термінової ліквідності - показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок наявних грошових коштів, але і очікуваних надходжень від дебіторів (0,7-0,8)

(Грошові кошти + дебіторська заборгованість)/ Короткотермінові зобов'язання

0,19

0,71

+0,52

Коефіцієнт покриття загальний - дозволяє встановити, в якій мірі поточні активи покривають короткотермінові зобов'язання (2-2,5)

Оборотні активи/ Короткотермінові зобов'язання

0,36

1,17

0,81

Маневреність грошових коштів

Грошові кошти/ власний капітал

0,00

0,03

0,03

Коефіцієнт ліквідності матеріальних цінностей - показує, в якій мірі матеріальні цінності покривають короткотермінові зобов'язання

Матеріальні цінності/ Короткотермінові зобов'язання

0,18

0,49

0,31

Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках - показує, в якій мірі очікувані надходження від дебіторів будуть використані для погашення короткотермінової заборгованості

Кошти в розрахунках/ Короткотермінові зобов'язання

0,18

0,63

0,45

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості - показує розмір кредиторської заборгованості на 1 грн. дебіторської

Кредиторська заборгованість/ Дебіторська заборгованість

5,43

1,61

-3,81

Коефіцієнт маневрування показує, яка частина власних коштів вкладена в найбільш мобільні активи (>,=0,5)

Грошові кошти/ Власний капітал

0,00

0,03

0,03

Коефіцієнт економічної незалежності (автономії) - характеризує частку власних коштів у загальній вартості майна (> 0,5)

Джерела власних коштів/ Валюта балансу

0,82

1,02

0,19

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу - характеризує ступінь участі позикових коштів у формуванні активів (0,5)

Позикові кошти/ Валюта балансу

0,49

0,47

-0,01

Коефіцієнт фінансової залежності - характеризує ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування (< 2)

Валюта балансу/ Джерела власних коштів

1,21

0,98

-0,23

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у валюті балансу - характеризує частку вартості основних засобів у валюті балансу (0,3-0,5)

Залишкова вартість основних засобів/ Валюта балансу

0,63

0,29

-0,34

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у валюті балансу - характеризує частку вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів у валюті балансу (0,8)

(Залишкова вартість основних засобів + матеріальні оборотні кошти)/ Валюта балансу

0,69

0,41

-0,28

Коефіцієнт фінансування - показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок власних коштів (> 1)

Джерела власних коштів/ Позикові кошти

1,69

2,15

0,46

Коефіцієнт заборгованості - показує, яка частина діяльності підприємства фінансується за рахунок позикових коштів (<1)

Позикові кошти / Джерела власних коштів

0,59

0,46

-0,13

Таблиця 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення в сумі

Динаміка

Відхилення в %

1. Джерела власних коштів

12712,7

11959,7

-753

94,08

-5,92

2. Необоротні активи

12696,7

5368,6

-7328,1

42,28

-57,72

3. Наявність власних оборотних коштів (стр. 1 - стр. 2) Ес

16

6591,1

6575,1

41194,37

41094,37

4. Довгострокові зобов'язання

0

120,3

120,3

5. Наявність власних і довгострокових джерел формування запасів і витрат (стр. 3 + стр. 4) Ет

16

6711,4

6695,4

41946,25

41846,25

6. Поточні зобов'язання

7500,4

5433

-2067,4

72,44

-27,56

7. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стр. 5 + стр. 6) Ео

7516,4

12144,4

4628

161,57

61,57

8. Загальна величина запасів і витрат

2728,8

6379,5

3650,7

233,78

133,78

9. Надлишок (+), нестача (-) власних оборотних коштів (стр. 3 - стр. 8) Е*с

-2712,8

211,6

2924,4

-7,80

-107,80

10. Надлишок (+), нестача (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (стр. 5 - стр. 8) Е*т

-2712,8

331,9

3044,7

-12,23

-112,23

11. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стр. 7 - стр. 8) Е*о

4787,6

5764,9

977,3

120,41

20,41

Тип фінансової стійкості:

Кризове

становище

абсолютно стійкий

Е*с > 0; Е*т

Е*т > 0;

Е*о > 0

нормальна стійкість

Е*с < 0;

Е*т > 0;

Е*о > 0

нестійке становище

Е*с < 0; Е*т < 0; Е*о > 0

кризове становище

Е*с < 0; Е*т

Е*т < 0;

Е*о < 0

На початок року підприємство мало нестійке становище. На кінець - абсолютно стійкий стан.

Таблиця 3. Показники майнового стану

Показник і його призначення

Алгоритм розрахунку по балансу

На початок року

На кінець періоду

Відхилення в сумі

Сума господарських коштів, що є в розпорядженні підприємства

Валюта балансу

15429,6

11751,3

-3678,3

Питома вага активної частини основних засобів

Вартість активної частини основних засобів/Вартість основних засобів* 100%

62,2

37,2

-25,1

Коефіцієнт зносу основних засобів

Знос/ Первинна вартість основних засобів

0,4

0,6

0,3

Коефіцієнт оновлення основних засобів

Балансова вартість 03, що надійшли/ Балансова вартість 03 на кінець періоду

-0,51

-0,5

Висновок

Провівши аналіз показників можна зробити висновки щодо фінансового стану підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить, що на початок року підприємство вільних грошових коштів має недостатню кількість. Тому воно на початок року свої поточні зобов'язання в разі потреби за рахунок грошових коштів погасити зможе на 0,3%. Станом на кінець року негайно може бути погашено лише 8% короткострокових зобов'язань, що є досить негативним. В світовій практиці вважають теоретично достатнім, якщо величина цього коефіцієнту перевищує 0,2-0,3. Як видно із таблиці, підприємство прагне вкласти свої грошові кошти в господарську діяльність, а це може призвести в подальшому до недостатньої платоспроможності.

Значення коефіцієнту термінової ліквідності нормальним вважається у діапазоні 0,7-0,8. Якщо на початок року цей коефіцієнт складав 0,19, а на кінець - 0,71, то видно, що цей показник на кінець року близько критичних значень і підприємство може за рахунок очікуваних надходжень від дебіторів на кінець року погасити вже 71% короткострокових позичкових коштів проти 19% на початок періоду. Це свідчить про значні фінансові затруднення на початок року, які відчувало підприємство і подальше їх уникнення. Достатньо виникнути труднощам з реалізацією товарів, забезпеченням торгівлі товарними запасами і фінансовий стан підприємства буде досить важким, так як погашення найбільш термінових зобов'язань повністю залежить від своєчасної реалізації

Якщо на початок року підприємство на 1 гривню дебіторської заборгованості залучало 5,43 гривні кредиторської заборгованості, то на кінець року це співвідношення вже складає 1,61: 1. Така тенденція є позитивною.

Залучення коштів відбувається за рахунок розрахунків з постачальниками за відвантажену продукцію. На кінець року сума цієї заборгованості склала 1576,7 тис. грн., що менше ніж в попередньому періоді. При цьому вільних грошових коштів, які б забезпечували ці платежі підприємство в достатньому розмірі не має. Так, на розрахунковому рахунку і в касі станом на кінець року підприємство має лише 417,3 тис. грн. Отже, майбутні платежі по зобов'язаннях забезпечені грошовою наявністю на 26,5%.

Ця недостатність може бути покрита за рахунок коштів, які знаходяться в розрахунках. А це значить, що коли настануть строки сплати платежів, то нестачу платіжних коштів можливо буде покрити або за їх рахунок, або за рахунок кредитів, якщо підприємство буде в змозі їх одержати у банку, або ця сума буде вважатися не оплаченою в строк, з усіма випливаючими з цього наслідками.

Таким чином, встановлено, що основним джерелом формування оборотних коштів, є позикові кошти (біля 60% на почато і 46% на кінець періоду). Проте слід пам'ятати, що в умовах ринкових відносин відсотки за користування кредитом перетворюються в реальну вартість кредитних ресурсів і в умовах нестабільності економіки кредити банків весь час будуть зростати. В цій ситуації тільки ефективне використання власних коштів, а також нові шляхи їх збільшення зможуть забезпечити рентабельну роботу підприємств. Одним із шляхів збільшення фінансових ресурсів в обороті є залучення тимчасово вільних коштів інших підприємств. Це можуть бути добровільні внески, цільові займи, а також вкладення коштів в цінні папери, які випускає дане підприємство.

В цілому на кінець періоду підприємство має стійкий стан.

Задача 3

На підставі даних таблиці зробіть аналіз асортиментної структури виробленої продукції. Розрахуйте вплив асортиментної структури виробленої продукції на вартість товарної продукції методом ланцюгових підставок, відносних різниць. Зробити висновки.

Вид продук ції

Оптова ціна, грн

Обсяг виробництва

Товарна продукція

план

факт

% виконай ня плану

обсяг продукції, зараховааний у виконання плану по асортименту

по плану

фактично при плановій структурі

фактично

% виконання плану

туб

питома вага, %

туб

питома вага, %

А

6500

4300

21,2

4440

21,9

103,3

4300

27950,0

27670,5

28860,0

99,0

Б

5400

5252

25,9

5144

25,4

97,9

5144

28360,8

28077,2

27777,6

97,9

С

4500

6843

33,7

6568

32,5

96,0

6568

30793,5

30485,6

29556,0

96,0

Д

6800

3920

19,3

4088

20,2

104,3

3920

26656,0

26389,4

27798,4

104,3

Всього

X

20315

100,0

20240

100,0

99,6

19932

113760,3

112622,7

113992,0

100,2

Питома вага обсягу виробництва

1) План

А

4300

/

20315

х 100%

= 21,2%

Б

5252

/

20315

х 100%

= 25,9%

С

6843

/

20315

х 100%

= 33,7%

Д

3920

/

20315

х 100%

= 19,3%

Всього

100,0%

2) Фактично

А

4440

/

20240

х 100%

= 21,9%

Б

5144

/

20240

х 100%

= 25,4%

С

6568

/

20240

х 100%

= 32,5%

Д

4088

/

20240

х 100%

= 20,2%

Всього

100,0%

% виконання плану

А

4440

/

4300

х 100%

=103,3%

Б

5144

/

5252

х 100%

=97,9%

С

6568

/

6843

х 100%

=96,0%

Д

4088

/

3920

х 100%

=104,3%

Всього

20240

/

20315

х 100%

= 99,6%

Товарна продукція

по плану

А

6500

X

4300

= 27950,0

тис. грн

Б

5400

X

5252

= 28360,8

тис. грн

С

4500

X

6843

= 30793,5

тис. грн

д

6800

X

3920

= 26656,0

тис. грн

Всього

X

X

113760,3

тис. грн

фактично

А

6500

X

4440

= 28860,0

тис. грн

Б

5400

X

5144

= 27777,6

тис. грн

С

4500

X

6568

= 29556,0

тис. грн

Д

6800

X

4088

= 27798,4

тис. грн

Всього

X

X

X

113992,0

тис. грн

Показники фактичного обсягу при плановій структурі отримаємо множенням планового завдання на коефіцієнт виконання плану з обсягу реалізації випуску товарної продукції в цілому по підприємству в умовно-натуральних одиницях.

Квт = 20240 /20315 = 0,99

фактично при плановій структурі

А

27950,0

х

0,99 =

27670,5

тис. грн

Б

28360,8

х

0,99 =

28077,2

тис. грн

С

30793,5

х

0,99 =

30485,6

тис. грн

д

26656,0

х

0,99 =

26389,4

тис. грн

Всього

х

112622,7

% виконання плану

А

27670,5

/

27950,0

х

100% =

99,0%

Б

27777,6

/

28360,8

х

100% =

97,9%

С

29556,0

/

30793,5

х

100% =

96,0%

Д

27798,4

/

26656,0

х

100% =

104,3%

Всього

113992,0

/

113760,3

X

100% =

100,2%

Визначимо зміну обсягу випуску товарної продукції за рахунок асортиментних зрушень

А

28860,0

- 27670,5

= +1189,5

тис. грн

Б

27777,6

- 28077,2

= - 299,6

тис. грн

С

29556,0

- 30485,6

= - 929,6

тис. грн

Д

27798,4

- 26389,4

= + 1409,0

тис. грн

Разом

113992,0

- 112622,7

= + 1369,3

тис. грн

Якби план виробництва був рівномірно виконаний на 99% за всіма видами продукції і не порушувалася б запланована структура, то загальний обсяг виробництва продукції в цінах плану становив би 112622,7 тис. грн., а за виробами, відповідно, 27670,5; 28077,2; 30485,6 та 27798,4 тис. грн. Вплив структурних зрушень визначаємо через різницю двох величин, у яких показник змінюється (фактичний і плановий), а інші показники не змінюються. Графи 11 і 10 таблиці - обсяг однаковий (фактичний), структура - фактична і планова.

Таким чином, структурне зрушення спричинило збільшення випуску продукції на 1369,3 тис. грн.

За таким же принципом визначимо вплив зміни обсягу в натуральному виразі:

112622,7 - 113760,3 = - 1137,6 тис. грн.

Зробимо перевірку.

Загальне відхилення фактичного обсягу випуску товарної продукції від планового становить:

113992,0 - 113760,3 = 231,7 тис. грн.

Загальний вплив факторів становить:

- 1137,6 + 1369,3 = 231,7 тис. грн., що відповідає загальному відхиленню фактичного обсягу випуску товарної продукції від планового.

Задача 4

На підставі даних таблиці проаналізувати продуктивність праці одного працюючого і одного робочого на підприємстві. Розрахувати вплив чинників на виробіток одного працюючого на підприємстві і одного робочого. Зробити висновки.

№ з/п

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

1

Обсяг виробленої товарної продукції, тис. грн

14400

15430

2

Середньосписочна чисельність

працюючих

567

564

робітників

442

428

3

Питома вага робочих від загальної чисельності працюючих на підприємстві, %

4

Відпрацьовано днів одним робочим за рік

270

260

5

Загальна довжина робочого дня, годин

7,95

7,8

6

Середньогодинна продуктивність праці одного робочого

7

Середньорічна продуктивність праці, тис. грн.

одного працюючого

одного робочого

Відповідь.

Питома вага робочих від загальної чисельності працюючих на підприємстві, %

План

442

/

567

х

100

%

= 78%

Фактично

428

/

564

х

100

%

= 76%

Питома вага робочих від загальної чисельності працюючих на підприємстві за планом мала складати 43,8%, фактично ж сталося невелике зменшення.

Відпрацьовано годин одним робочим за рік:

270 х 7,95 = 2146,5 годин

260 х 7,8 = 2028,0 годин

Обсяг виробленої товарної продукції, тис. грн:

план робітниками 14400 / 100% х 78% = 11232

працюючими 14400 - 11232 = 3168

фактично робітниками 15430 /100% х 76% = 11726,8

працюючими 15430 - 11726,8 =3703,2

Середнього динна продуктивність праці одного робочого, грн:

план

11232 / 2146,5 = 5,23

фактично

11726,8 / 2028,0 = 5,78

Середньорічна продуктивність праці, тис. грн: робочого

план 11232 / 442 = 25,40

фактично 11726,8 / 428 = 27,36

Працюючого відповідно 25,59 та 27,57

% виконання плану:

15430,0

/

14400,0

х

100

%

= 107,2

%

564,0

/

567,0

х

100

%

= 99,5

%

428,0

/

442,0

х

100

%

= 96,8

%

76,0

/

78,0

х

100

%

= 97,4

%

260,0

/

270,0

х

100

%

= 96,3

%

7,8

/

8,0

х

100

%

= 98,1

%

2028,0

/

2146,5

х

100

%

= 94,5

%

3703,2

/

3168,0

х

100

%

= 116,9

%

11726,8

/

11232,0

х

100

%

= 104,4

%

5,8

/

5,2

х

100

%

= 110,5

%

6,6

/

5,6

х

100

%

= 117,5

%

27,4

/

25,4

х

100

%

= 107,8

%

Показники

План

Факт

% виконання плану

Відхилення

Обсяг виробленої товарної продукції, тис. грн

14400

15430

107,2

1030,0

Середньосписочна чисельність

працюючих

567

564

99,5

-3,0

робітників

442

428

96,8

-14,0

0,0

Питома вага робочих від загальної чисельності працюючих на підприємстві, %

78,0

76,0

97,4

-2,0

Відпрацьовано днів одним робочим за рік

270

260

96,3

-10,0

Загальна довжина робочого дня, годин

7,95

7,8

98,1

-0,2

Відпрацьовано годин одним робочим за рік

2146,5

2028

94,5

-118,5

Обсяг виробленої товарної продукції, тис. грн

працюючими

3168,0

3703,2

116,9

535,2

робітниками

11232,0

11726,8

104,4

494,8

Середньогодинна продуктивність праці одного робочого

5,23

5,78

110,5

0,5

Середньорічна продуктивність праці, тис. грн

одного працюючого

25,40

27,36

107,7

2,0

одного робочого

25,41

27,40

107,8

2,0

Аналіз рівня та динаміки виробітку працівників передбачає розрахунок та аналіз значення обороту на одного працівника підприємства. Проводиться з метою дослідження загальної зміни рівня виробітку та трудомісткості в цілому по підприємству та по його структурних підрозділах. В цілому продуктивність праці в порівнянні з планом зросла на 17,5%.

Співставний аналіз рівня та динаміки виробітку працівників структурних підрозділів підприємства передбачає розрахунок та динамічний аналіз рівня виробітку працівників окремих структурних підрозділів підприємства, а саме в даному випадку робітників. Продуктивність їх праці зросла на 7,8%.

Наведені дані свідчать про те, що за звітний рік підприємство спромоглося досягти підвищення продуктивності праці (за випуском продукції у розрахунку на одного працюючого) порівняно з базовим роком.

Представивши обсяг товарної продукції як функцію від середньорічної кількості працюючих і продуктивності праці одного працюючого, методом різниць можна визначити, як на нього вплинули різні фактори.

Вплив зміни питомої ваги робітників у складі персоналу підприємства на обсяг виробництва можна обчислити, представивши його (Т) як добуток співмножників

Т = Ч * ППроб * dроб, (1)

де Ч - середньоспискова чисельність персоналу;

ППроб - виробіток продукції на одного робітника;

dроб - питома вага робітників у складі основного персоналу підприємства.

Розглядаючи обсяг товарної продукції як функцію, представлену у формулі (1), способом ланцюгових підстановок можна визначити вплив цих факторів на дану функцію, тис. грн.:

а) базовий рік:

567 х 0,78 х 25,40 = 11232,0

б) 1_й умовний показник:

564 х 0,78 х 25,40 = 11172,6

в) 2_й умовний показник:

564 х 0,76 х 25,40 = 10886,1

г) звітний рік:

564 х 0,76 х 27,36 = 11726,8

11172,6 - 11232,0 = - 59,4

10886,10 - 11172,57 = - 286,5

11726,80 - 10886,10 = 840,7

РАЗОМ 494,8

Таким чином, збільшення обсягу валової продукції щодо робітників на суму 494,8 тис. грн. було результатом:

- зменшення кількості працюючих основного персоналу (на - 59,4
тис. грн.);

- зменшенням питомої ваги робітників у складі персоналу привело
до зменшення обсягу товарної продукції (на - 286,5 тис. грн.);

- збільшення продуктивності праці робітників (на + 840,7 тис. грн.).

Пошук резервів подальшого зростання продуктивності праці в цілому по підприємству пов'язаний в основному з вивченням стану продуктивності праці робітників. Щодо них в аналізі використовуються показники середньорічного, середньоденного і середньогодинного виробітку на одного робітника. Вже просте порівняння цих показників у динаміці (або з плановими) дає можливість дійти певних висновків щодо впливу на продуктивність праці робітників факторів, пов'язаних з використанням робочого часу.

Список використаної літератури

1. Андрєєва, Г.І. Економічний аналіз [Текст]: навчально-методичний посібник / Г. І. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

2. Герасименко С.С., А.В. Головач, А.М.Єріна та ін. Статистика: Підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. _ К.: КНЕУ, 2000.

3. Крейнина М.Н. «Финансовое состояние предприятия. Методы оценки».-М.: ИКЦ «Дис», 2007 г. - 224 с.

4. Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст]: підручник / Є. В. Мних; Мін-во освіти і науки України. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2005. - 472 с.

5. Савицька, Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: навчальний посібник / Г.В. Савицька. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К.: Знання, 2007. - 668 с.

6. Сопко, В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу [Текст]: підручник / В.В. Сопко, В.П. Завгородний; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2004. - 412 с.

7. Тарасенко, Н.В. Економічний аналіз [Текст]: навчальний посібник / Н.В. Тарасенко. - 4_е вид., стереотип. - Львів: Новий Світ_2000, 2006. - 344 с.

8. Фінанси підприємств за редакцією кандидата економічних наук,
професора А.М. Поддєрьогіна. - Київ, 2000

9. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.посібник.-К.: Вища школа, 2005.

10. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Методика финансового анализа» - М.: ИНФРА_М, 1996 г. - 176 с.

11. Шубіна, С.В. Економічний аналіз [Текст]: практикум / С.В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 с.


Информация © Центральная Научная Библиотека