Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Формування організаційної культури

Формування організаційної культури

Зміст

1. Формулювання проблеми

Вступ

2. Аналіз господарсько-економічної діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3» м. Харкова

2.1 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

2.2 Аналіз впливу чинників внутрішнього середовища організації

3. Місія і цілі організації

4. Аналіз сильних і слабких сторін організації

5. Функціональні стратегії організації

Висновки

Список джерел інформації

1. Формулювання проблеми

Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність в організації, спосіб, яким ведеться справа, додає організації індивідуальне забарвлення, персоніфікує її. З цих позицій культуру підприємств можна охарактеризувати як специфічну, характерну для даної організації систему зв'язків, дій, взаємодій і стосунків, що здійснюються в рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки і ведення справи. Зміст організаційної культури не є чимось надуманим або випадковим, а виробляється в ході практичної підприємницької діяльності, зв'язків, взаємодій і стосунків, як відповідь на проблеми, які ставить перед організацією зовнішнє і внутрішнє середовище. Цей вміст діє достатньо довго, воно прошло випробування часом. Але для кожного конкретного члена організації вони існують як щось дане. Таким чином культура підприємства виражає певні колективні уявлення про цілі і спосіб підприємницької діяльності даного підприємства.

Окрім формування цих загальних поглядів культура підприємства забезпечує гармонізацію колективних і індивідуальних інтересів. У формах організаційної культури кожен співробітник підприємства усвідомлює свою роль в його системі, те, що від нього чекають і як щонайкраще він може відповісти на ці чекання. У свою чергу, кожен знає, що він може чекати від підприємства, якщо плідно виконуватиме свою місію. Нарешті, кожен знає, або відчуває, що якщо він порушить писані або неписані норми підприємства, то буде покараний і що ця загроза виходитиме не лише від керівництва, але і від його товаришів. Таким чином культура підприємства мобілізує енергію його членів і направляє на досягнення меті підприємства.

Вступ

Моє дослідження присвячено актуальній для сучасного менеджменту темі - формуванню організаційної культури. Організація функціонує і розвивається, як складний організм. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і нагромаджувати потенціал, який може забезпечити не лише своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком багаточисельних елементів і підсистем організації. Цей "життєвий" потенціал діяльності організації забезпечує організаційна культура: те, заради чого люди стали членами організації; то, як будуються стосунки між ними, які принципи і методи виконання робіт використовуються в діяльності організації. Це обумовлю не лише відмінність між організаціями, але і визначає успіх її функціонування і виживання в конкурентній боротьбі.

Закрите акціонерне товариство ТЕЦ-3 було створене на базі Харківської ТЕЦ-3, яка існувала з 1934г., а з 1 березня 2000 р. почало свою самостійну виробничу діяльність. В даний час воно є приватною власністю.

Закрите акціонерне суспільство «Теплоелектроцентраль-3» створено на підставі вирішення засновницьких зборів (протокол № 1 від 04 січня 2000 р.), засновницького договору про створення Суспільства, Законів України «О інвестиційної діяльності», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про коштовні папери і фондову біржу», «Про господарські суспільства», інших законодавчих актів України. Акції ЗАТ «ТЕЦ-3» знаходяться у інвесторів і вищого керівництва, у працівників підприємства їх немає.

Суспільство має самостійний баланс, поточні, валютні і інші рахунки в установах банків, друк зі своїм найменуванням і інші необхідні реквізити. Юридична адреса: м. Харків, вул. Енергетична 3.

Метою діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3» є вироблення електричної і теплової енергії. Діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» має сезонний характер, оскільки вироблення і відпустка тепло- і електроенергії залежать від часу опалювального сезону (з 15 квітня по 15 жовтня теплоенергія відпускається лише у вигляді гарячої води).

Менеджмент і культура організації взаємозв'язані і взаємообумовлені. При цьому управління не лише відповідає культурі організації, сильно залежить від неї, але і робить вплив на формування і адаптацію культури до нової стратегії. Тому менеджери повинні уміти управляти культурою своєї організації.

Метою даної роботи є вивчення впливу організаційної культури на ефективність діяльності підприємства і її удосконалення на даному підприємстві.

2. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства

2.1 Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яке знаходиться в рамках організації. Вона надає постійну і найбезпосереднішу дію на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких включає набір ключових процесів і елементів організації, стан яких в сукупності визначає потенціал і можливості організації. Суспільство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію (товари, роботи, послуги) і з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Суспільства, підвищення доходів акціонерів і працівників Суспільства.

Суспільство має право користуватися кредитами українських і зарубіжних банків в іноземній валюті, в порядку, встановленому законодавством України.

Соціальний розвиток, поліпшення умов праці, обов'язкове соціальне і медичне страхування і соціальне забезпечення працівників Суспільства і членів їх сімей регулюється законодавством України. Суспільство забезпечує для своїх працівників безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збиток, нанесений їх здоров'ю і працездатності.

Суспільство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде бухгалтерську і статистичну звітність і надає се у встановленому об'ємі і порядку уповноваженим державним органам. До складу ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" входять наступні цехи, служби і відділи:

· котлотурбінний цех з ремонтно-механічною ділянкою;

· електроцех з електротехнічною лабораторією;

· хімічний цех з лабораторією;

· лабораторія теплового контролю і автоматики;

· паливно-транспортний цех;

· ремонтно-будівельний цех; * лабораторія металів і зварки;

· служба засобів диспетчерського і технологічного управління;

· бухгалтерія;

· відділ кадрів;

· планово-економічний відділ;

· виробничо-технічний відділ;

· відділ збуту енергії;

· відділ матеріально-технічного постачання;

· служба охорони праці;

· адміністративно-господарський відділ;

· технічний інформаційний центр.

Керівною організацією ЗАТ «ТЕЦ-3» є Загальні збори акціонерів. Фактичне керівництво здійснює голова правління, який керує і координує діяльність всіх структурних підрозділів. Технічний директор є першим заступником голови правління і здійснює керівництво всією виробничо-технічною діяльністю ЗАТ «ТЕЦ-3», що забезпечує надійну, безаварійну, економічну роботу устаткування, організацію ремонтних робіт, оновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переозброєння і реконструкції і що створює безпечні умови роботи персоналу. Він безпосередньо керує:

· котлотурбінним цехом з ремонтно-механічною ділянкою;

· електроцехом з електротехнічною лабораторією; лабораторією теплового контролю і автоматики;

· хімічним цехом з лабораторією;

· лабораторією металів і зварки;

· топливно-транспортним цехом;

· службою засобів диспетчерського і технологічного управління;

· виробничо-технічним відділом;

· відділом матеріально-технічного постачання.

Фінансовий директор здійснює єдину фінансову політику в області фінансово-господарської діяльності, кредитно-фінансових стосунків ЗАТ «ТЕЦ-3».

Директор по збуту продукції здійснює єдину економічну політику в області виробництва і розподілу електричної і теплової енергії, комерційної діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3», організації надійного електро- і теплопостачання міста і контролю за реалізацією електричної і теплової енергії, укладення договорів на постачання газу.

Заступник Голови Правління по будівництву відповідає за діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» по питаннях:

· технічного нагляду за спорудженням об'єктів, проведенням будівельно-монтажних робіт;

· нагляду за технічним станом будівель і споруд, що вводяться в експлуатацію на їх відповідність вимогам нормативних актів;

· правильного оформлення проектно-кошторисної документації;

· забезпечення об'єктів, що будуються, устаткуванням і комплектуючими матеріалами;

· будівництва нових, реконструкції і розвитку об'єктів, що діють.

Заступник технічного директора відповідає за діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» по питаннях забезпечення розвитку технічного прогресу, впровадження нового вигляду устаткування і технологічних процесів. Заступник технічного директора по матеріально-технічному забезпеченню відповідає за організацію МТО виробництва, роботу складського господарства.

Помічник голови Правління по загальних питаннях відповідає за організацію господарського обслуговування і діловодства, проведення періодичних медоглядів персоналу, зайнятих на важких і шкідливих роботах.

Таблиця 1 - Основні показники розвитку підприємства за 2005-2007 р.р.

Показники

Од. виміру

2005 год

2006 год

2007 год

2007/2005, %

2007/2006, %

1.Среднеучетная чисельність працівників

чел.

642

640

617

103,1

99,7

2.Середньорічна вартість ОФ

тыс. грн.

54 757,0

55 432,4

55 489,05

101,3

100,1

3.1.Объем реализованной продукции (услуг): теплоэнергии

тыс. Гкал

1 648,5

1 586,9

1 500,2

91,0

94,5

3.2. Об'єм реалізованої продукції (послуг): електроенергії

МВт ч

204 607,7

172 371,3

138 085,9

67,5

80,1

4. Доходы

тыс. грн.

111 903,1

107 055,3

134 431,3

120,1

125,6

5. Расходы

тыс. грн.

70 669,9

74 850,6

111 591,2

157,9

149,1

6. Прибыль (+), убыток (-)

тыс. грн.

4 558,9

2 193,0

1 194,0

26,2

54,4

7. Фонд оплаты труда

тыс. грн.

7 670,7

8 357,2

9 786,6

127,6

117,1

8. Среднемесячная зарплата 1го работника

грн.

987,3

1 080,1

1 314,6

133,2

121,7

9.1. Средний тариф (с НДС) единицы продукции (электроэнергии)

коп/кВт ч

20,41

23,05

29,69

145,5

128,8

9.2. Тариф (с НДС) теплоэнергии для населения

грн/Гкал

78,94

78,94

78,94

100

100

9.3. Тариф теплоэнергии для хозяйственно-расчетных организаций

грн/Гкал

96,82

96,82

185,33

191,4

191,4

9.4. Тариф теплоэнергии для бюджетных организаций

грн/Гкал

78,94

78,94

173,84

220,2

220,2

10. Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

тыс. грн.

61 025,0

60 726,3

101 095,5

165,7

166,5

11. Рентабельность (+), убыток (-)

%

6,5

2,9

1,1

16,9

37,9

12. Фондовооруженность труда 1го работника

тыс. грн./1го чел

85,3

86,6

89,9

105,4

103,8

13. Производительность труда 1го работника

тыс. грн./1го чел

174,3

167,3

217,9

125,0

130,2

14. Коэффициент износа

%

72,2

74,4

76,6

106,1

103

Для наочнішого опису роботи підприємства привожу таблицю 1 з техніко-економічними показниками ЗАТ «ТЕЦ-3» в 2005-2007 г.г.

Таблиця 1 показує, що в аналізований період спостерігалося зниження темпів виробництва, в той же час спостерігалося постійне зростання середньомісячної зарплати одного працівника, а отже і фонду оплати праці, зменшилася середнє облікова чисельність працівників, а продуктивність праці за аналізований період зросла, в 2007 році в порівнянні з попередніми роками зросла собівартість, що спричинило збільшення тарифу продукції. Показники річного доходу нестабільні, але в цілому за період вони зросли. Витрати ж збільшувалися з кожним роком. Показник якісного забезпечення кадрами підприємства (або його структурного підрозділу) можна розрахувати по формулі:

,

де - фактична сумарна кількість фахівців, що обіймають посади відповідно до штатного розкладу;

- чисельність особового складу кадрів фахівців з штатного розкладу.

Закрите акціонерне суспільство «Теплоелектроцентраль-3» було створено на початку 2000 року, і вже в березні того ж року орендувало Харківську ТЕЦ-3.С орендою ТЕЦ-3 ситуація різко змінилася до кращого. У реконструкцію станції засновники - харківські комерційні і банківські структури - вже в перший рік оренди вклали більше 10 млн. грн. А колектив ЗАТ «ТЕЦ-3», мобілізувавши всі свої можливості, за 9 місяців здійснив монтаж і ввів в експлуатацію новий турбоагрегат потужністю 24 МВт. Це дозволило збільшити встановлену потужність з 62 до 86 МВт. В даний час розробляється активна маркетингова стратегія. Закінчено виготовлення ще однієї турбіни потужністю 20 МВт і розроблений проект її установки, ведуться роботи по її монтажу. Загальна вартість робіт складає понад 24 млн.грн. Окрім цього на підприємстві проводяться роботи по впровадженню автоматизованої системи управління технологічним процесом. Використання переваги комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, а також того, що ТЕЦ-3 знаходиться в центрі системи теплопостачання міста і електропостачання крупних промислових підприємств, дозволяє з найменшими втратами забезпечити постачання споживачів дешевою тепловою і електричною енергією. Зокрема, ЗАТ «ТЕЦ-3» забезпечує дешевою електроенергією і теплом більшість бюджетних організацій м. Харкова.

Характеристика поточного стану основного устаткування підприємства.

Харківська ТЕЦ-3 є одній із старих теплоелектроцентралей колишнього СРСР, побудована ще в 30-х роках минулого століття в рамках реалізації плану ГОЕЛРО. У 80-х роках запанувала глибоко помилкова тенденція споруди виключно крупних теплових і атомних станції теплопостачання, а станції типа ТЕЦ-3 були приречені на ліквідацію, як генеруючі джерела електроенергії. В результаті цього великі не побудували, а малі і середні ТЕЦ практично занапастили. Так, на ТЕЦ-3 встановлена потужність знизилася з 113 до 62 МВт.. Станції, подібні ТЕЦ-3, знаходяться, як правило, в центрі теплових навантажень, у них мінімальні витрати на транспорт як тепла, так і електроенергії, на відміну від джерел теплопостачання винесених за міську межу, є готові виробничі площі, розвинена інфраструктура і так далі.

Проте, не дивлячись на очевидні вигоди, державне підприємство «Харківські теплові мережі», до складу якого входила ТЕЦ-3, в течії 10 років не змогло знайти засобів на відновлення станції.

Особливо напружене положення складається з роботою турбінних установок. Турбоагрегати № 3 і № 4 встановленою потужністю по 24 МВт кожен відпрацювали 391 тис. годинника і 357 тис. годинника, відповідно. Із-за фізичного зносу проточних частин їх максимальна робоча потужність складає 14 МВт і 12 МВт. Постійно збільшуються об'єми і тривалість їх ремонтів.

Враховуючи, що в основному енергетичні казани станції були введені в експлуатацію 50 - 70 років тому, є складнощі з їх експлуатацією. Багато поверхонь нагріву відпрацювали ресурс і вимагають заміни. Вимагають капітального ремонту обмурівка і ізоляція котлоагрегатов, газоходи казанів і воздухоподогревателі. Це з'явилося слідством того, що в другій половині 90-х років минулого століття на всі види ремонтів по станції витрачалося 600-800 тис. грн. в рік, що забезпечувало лише ліквідацію аварійних ділянок. З узяттям ТЕЦ-3 в оренду ремонтам устаткування стала приділятися більше уваги. За період з 2000 по 2007 роки виконані наступні ремонтні роботи:

- 2001 рік - капітальний ремонт ПК №4 і ремонт ПВК №2.

- 2002 рік - введений в експлуатацію ТГ №5, проведені поточні ремонти ПК №1, №6, №7 і №9, ПВК №№1-5, ТГ №4. - 2003 рік - капітальний ремонт ПК №2, середні ремонти ПК №4, №5, поточні ремонти паровим казанам №6, №7, №9, ПВК, ТГ №1А, №1Б, №3.

- 2004 рік - капітальний ремонт ПК №5 і №7, розширений ремонт ТГ №3 і ТГ №4.

- 2005 рік - капітальний ремонт ПК №1, ПК №3, ПК №4, ПК №6, ПК №7, ПВК №3 і реконструкція ТГ 1Бі №1А.

- 2006 рік - капітальний ремонт ПК №2, ПК №4, ПК №5 і ПК №6 і поточний ремонт ТГ №5, вироблена підготовка до заміни лопаток на ТГ №4.

- 2007 рік - капітальний ремонт ПК №6, ПВК №4, початий капітальний ремонт ПК №7 і ТГ №4, початий ремонт ділянки газопроводу середнього тиску.

На 2008 рік заплановано проведення капітальних ремонтів парових казанів №5, №7, №9, турбогенератора №3 і середні ремонти ТГ №1А, №5, водогрейних казанів №1,№3,№4. Таким чином, за період узяття в оренду ТЕЦ-3 значно збільшилося фінансування відновлення генеруючих потужностей станції. Введення в роботу турбогенератора №5 потужністю 24 МВт - показав ефективність відновлення генеруючих потужностей станції.

Таким чином, надійність електричної частини станції тримається в даний час в основному на новій турбіні №5 потужністю 24 МВт.

2.2 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

Формування стратегії фірми вимагає чіткого визначення характеристик зовнішніх умов її діяльності. Для цього рекомендується виділити різні компоненти макро- і мікросередовища організації і виробити аналіз впливу чинників середовища по цих окремих компонентам. Кожен з чинників, що впливають на функціонування компанії, можна, у свою чергу, оцінювати з різних позицій: динамізм, міра невизначеності і так далі. Поважно оцінити не лише поточний стан ділового оточення, але і його можливі зміни в майбутньому. Слід показати, які чинники середовища роблять негативний вплив на діяльність організації, тобто утрудняють реалізацію місії і досягнення цілей. Слід також виявити чинники, що сприяють діяльності організації або нові можливості, що відкривають перед нею. Аналіз впливу чинників макросередовища:

· Економічне середовище.

Макроекономічні процеси і явища, що відбуваються в даний час, такі, як зворотна динаміка валового національного продукту (економічний спад), інфляція, безробіття, низька купівельна спроможність населення, неплатежі, низький курс національної валюти негативно позначається на функціонуванні підприємства і не дають йому функціонувати в нормальному режимі.

* Політико-правове середовище.

Середовище діяльності українських підприємств є вкрай несприятливим. Тут і наша бідність і катастрофічна недостача серйозної і надійної бізнес - інформації, значні трудності в контактах із закордонними партнерами (від мовних до культурних), неосвіченість і недосвідченість наших бізнесменів і менеджерів. В переважно ринковій економіці, якою є українська, взаємодія між продавцями та покупцями потрапляє під дію багаточисельних правових обмежень. Кожна організація має певний правовий статус, і саме це визначає, як організація може вести свою діяльність і які податки повинна платити. Кількість і складність законів з кожним наступним роком незалежності України збільшуються. І як би не відносилось керівництво компанії до цих законів, воно має дотримуватися них або нести відповідальність у вигляді штрафів або повного припинення діяльності за їх порушення. Але ж і обсяг паперової роботі, необхідної для того, щоб відповідати діючому законодавству, ставши непомірно великим. В своїй діяльності ЗАО «ТЕЦ-3» керується багатьма законами Верховної Ради України, нормативами Кабінету Міністрів України та інших загальнодержавних і місцевих комітетів та організацій. Серед них: Конституція України, закони “Про підприємства”, “Про підприємницьку діяльність”, “Про оподаткування підприємств”, “Про банкрутство”, “Про захист прав споживача”, “Про охорону навколишнього середовища”, “Про безпеку і охорону здоров'я на робочому місці” та інші.

* Науково-технічне середовище Дана галузь, як і багато інших схильна до впливу науково-технічного прогресу. Велике значення мають інновації, зміни технологій, оскільки це впливає на конкурентоспроможність підприємств, що діють в галузі. В даний час основним напрямом в розвитку теплопостачання міста є поступове витіснення застарілих і техногенно небезпечних вбудованих котельних з розширенням зони централізованого теплопостачання з одночасним використанням сучасних економічних невеликих котельних кришной установки. Виготовлення нових турбін з більшою потужністю, нових технологій дозволяють підприємству виживати в ринкових умовах і виробляти продукцію високої якості.

Аналіз впливу чинників мікро середовища.

· Клієнти організації

Підприємства орієнтовано на широкий цільовий ринок. Продукція призначена на масового споживача, споживачів електричної і теплової енергії, тобто всього міського населення. ТЕЦ-3 виробляє електричну енергію, забезпечуючи нею промислові підприємства і міські електричні мережі довколишньої частини міста.

Конкуренти організації Основними конкурентами підприємства є ВАТ «ТЕЦ-5», ВАТ «ТЕЦ-4» і котельні, належні КП «Харківські теплові мережі». Електропостачання міста здійснюється від наступних основних джерел: Змієвська ГРЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-3. ТЕЦ -2 «Есхар», Краснооськольська ГЕС. Теплопостачання і гаряче водопостачання міста Харкова характерізується прісутністю декількох систем:

§ о система централізованого теплопостачання і гарячого водопостачання;

§ о система теплопостачання від місцевих вбудованих котельних.

При цьому, основна доля належить централізованій системі, яка здійснюється від ТЕЦ-5, ТЕЦ-3, ТЕЦ-4 (Комінтернівською, Дзержінськой, Салтовськой котельних).

В даний час основним напрямом в розвитку теплопостачання міста є поступове витіснення застарілих і техногенно небезпечних вбудованих котельних з розширенням зони централізованого теплопостачання з одночасним використанням сучасних економічних невеликих котельних кришной установки.

Система теплопостачання міста включає джерела тепла - ЗАТ «ТЕЦ-3», ВАТ «ТЕЦ-5» і котельні, належні КП «Харківські теплові мережі». Для здійснення функцій експлуатації устаткування насосних і теплорозподільних станцій; забезпечення їх надійної роботи і безперебійного постачання тепловою енергією споживачів адміністративного району створені районні філії КП «ХТС».

Загальне керівництво системою теплопостачання міста, оперативне керівництво експлуатацією теплових мереж і регулювання теплових і гідравлічних режимів здійснює диспетчерська служба КП «Харківські теплові мережі».

Структура відпустки тепла в м. Харкові складає 50 %, доля ТЕЦ-5 - 30 %; доля ТЕЦ-3 - 20 %.

3. Місія і цілі організації

Робота над вивченням проблеми стратегічних перспектив організації повинна починатися з визначення місії організації. Місія - це набір якісних положень, що в узагальненій формі розкривають мету, якої вирішила присвятити собі фірма. Наявність місії характеризує направленість організації на задоволення соціально-економічних потреб суспільства. Місія підприємства - це послання, адресоване як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам, в якому викладається причина існування підприємства і характерні риси, які відрізняють його від інших фірм; це спосіб сприйняття, імідж підприємства, визначення напрямів його діяльності і розподілу ресурсів. Місія відіграє роль мотиватора для співробітників підприємства і формує інтерес до нього з боку навколишнього середовища.

ТЕЦ-3 призначена для вироблення теплової енергії з відпусткою тепла для опалювання і гарячого водопостачання споживачів м. Харкова. ТЕЦ-3 виробляє електричну енергію, забезпечуючи нею промислові підприємства і міські електричні мережі довколишньої частини міста.

Основними цілями Товариства є:

· задоволення потреб населення, суспільного господарства в якісній електричній і тепловій енергії при найменших витратах;

· здобуття прибули для розвитку підприємства;

забезпечення інтересів його працівників і задоволення їх економічних і соціальних потреб в умовах функціонування єдиної енергосистеми України.

4. Аналіз сильних і слабких сторін організації

Загальні цілі організації, у свою чергу, трансформуються в стратегічні цілі основних функціональних підрозділів фірми.

Потім фірма визначає можливості досягнення цих цілей і розробляє різні варіанти своєї діяльності. Багато варіантність діяльності пояснюється випадковим характером основної маси подій, які відбуваються в зовнішньому середовищі і не контролюються фірмою. Весь цей процес дослідження можливостей фірми носить назва swot-аналізу. Він здійснюється по наступних напрямах:

1. Аналіз зовнішнього середовища організації, виникаючих небезпек і можливостей.

2. Аналіз внутрішнього середовища організації, вивчення сильних і слабких сторін діяльності фірми.

3. Вибір тієї або іншої стратегії розвитку фірми.

Матриця SWOT

5. Функціональні стратегії організації

ТЕЦ-3 призначена для вироблення теплової енергії з відпусткою тепла для опалювання і гарячого водопостачання споживачів м. Харкова. ТЕЦ-3 виробляє електричну енергію, забезпечуючи нею промислові підприємства і міські електричні мережі довколишньої частини міста.

На ЗАО ТЕЦ-3 закінчено виготовлення ще однієї турбіни потужністю 20 МВт і розроблений проект її установки, ведуться роботи по її монтажу. Потрібно, не зволікаючи, ввести її в експлуатацію, розробляти нові технології і удосконалювати організаційну культуру, оскільки конкуренти не дрімають.

З останнім часом спостерігалося зниження темпів виробництва, але збільшився фонд заробітної плати, чисельність працівників стала менша, але якісний.

Структура відпустки тепла в м. Харкові складає 50 %, доля ТЕЦ-5 -- 30 %; доля ТЕЦ-3 - 20 %. Є загроза витіснення крупнішими підприємствами, якщо не правильно не сформувати організаційну культуру.

Для успішної діяльності підприємству потрібно звернуті увагу на:

1.Закономірності поведінки. При взаємодії членів організації один з одним сморід використовують спільну мову. У них вже склалася традиційна для даної організації система поглядів на взаємовідношення між людьми і так далі.

2. Норми. Найчастіше норми виражені у вигляді девізів кожної організації "кожному по праці", назва фірми "Думає далі".

3. Домінуючі цінності. Це може бути якість продукції, висока ефективність, спадкоємність поколінь.

4. Філософія організації по відношенню до працюючого персоналу і клієнтів.

5. Настрій і клімат. За допомогою цих елементів учасники організації взаємодіють один з одним і клієнтами. Наше суспільство все ясніше усвідомлює, що проблему сьогодення і майбутнього не можуть вирішуватися за допомогою рецептів минулого. Уявлення про цінності прийшли в рух.

Така кадрова політика допоможе погоджувати з одного боку економічність і продуктивність, а з іншої - орієнтацію на потреби і уявлення співробітників про цінності, і тим самим допоможе уникнути конфліктів між організацією і співробітниками

Висновки

Метою даної роботи було вивчення впливу організаційної культури на ефективність діяльності підприємства і її удосконалення на підприємстві.

ТЕЦ-3 призначена для вироблення теплової енергії з відпусткою тепла для опалювання і гарячого водопостачання споживачів м. Харкова. ТЕЦ-3 виробляє електричну енергію, забезпечуючи нею промислові підприємства і міські електричні мережі довколишньої частини міста.

В даний час основним напрямом в розвитку теплопостачання міста є поступове витіснення застарілих і техногенно небезпечних вбудованих котельних з розширенням зони централізованого теплопостачання з одночасним використанням сучасних економічних невеликих котельних кришной установки. На ЗАО ТЕЦ-3 закінчено виготовлення ще однієї турбіни потужністю 20 МВт і розроблений проект її установки, ведуться роботи по її монтажу. Потрібно, не зволікаючи, ввести її в експлуатацію, розробляти нові технології і удосконалювати організаційну культуру, оскільки конкуренти не дрімають.

З останнім часом спостерігалося зниження темпів виробництва, але збільшився фонд заробітної плати, чисельність працівників стала менша, але якісний.

Структура відпустки тепла в м. Харкові складає 50 %, доля ТЕЦ-5 -- 30 %; доля ТЕЦ-3 - 20 %. Є загроза витіснення крупнішими підприємствами, якщо не правильно не сформувати організаційну культуру.

Менеджмент і культура організації взаємозв'язані і взаємообумовлені. При цьому управління не лише відповідає культурі організації, сильно залежить від неї, але і робить вплив на формування і адаптацію культури до нової стратегії. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і нагромаджувати потенціал, який може забезпечити не лише своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком багаточисельних елементів і підсистем організації. Цей "життєвий" потенціал діяльності організації забезпечує організаційна культура: те, заради чого люди стали членами організації; то, як будуються стосунки між ними, які принципи і методи виконання робіт використовуються в діяльності організації. Це обумовлю не лише відмінність між організаціями, але і визначає успіх її функціонування і виживання в конкурентній боротьбі.

Тому підприємство для успішного функціонування повинне удосконалювати свою організаційну культуру.

Список джерел інформації

1. Рольф Рюттінгер “Культура підприємництва”. - М-код.“Эком”. 2001

2. Пітер Е. Ленд “Менеджмент - мистецтво управління” М. ІНФРА. 2003

3. “Менеджмент організації” під ред. Румянцевой З.П. М. ІНФРА, 2005

4. Меськон. Альберт. Хедоурі “Основи менеджменту” М. “Справа” 2004

5. Шекшня С.В. “Управління персоналом в сучасній організації” Смирнов М.М. “Основи теорії організації” М. 2005

6. Б.Ф. Усманов “Стиль управління: методологічні і соціологічні аспекти” М.2006

7. Роджерс Ф.Дж. ІБМ “Погляд зсередини: Людина - фірма - маркетинг” М., 2006

8. .Коно Т. “Стратегія і структура японських підприємств” М. 2007.

9. Документація ЗАО ТЕЦ-3.


Информация © Центральная Научная Библиотека