Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Контрольна робота

з предмету "Культура управління"

на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Виконала: ст. гр. ТМм-6-1

Поспєлова К.А.

Перевірила: Івасишина Н.В.

Київ-2010

План

 • Вступ
  • 1. Характеристика підприємства
  • 2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників
  • 3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника
  • 4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт
  • 5. Розрахунок оцінки результатів праці
  • 6. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників
  • Висновки
Вступ

Вихідні дані:

З метою підвищення ефективності праці, здійснення ціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці.

Постановка задачі:

1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників.

2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника.

3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт.

4. Розрахувати оцінку результатів праці.

5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства.

6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по:

· преміюванню кращих співробітників;

· зміні рівня посадового окладу;

· просування по службі;

· підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів).

Оцінка ділових якостей працівників, основана на факторах, які характеризують:

а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями;

б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує;

в) конкретні результати його діяльності.

Оцінка проводиться на основі комплексного (інтегрального) показника, який може бути отриманий шляхом об'єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга - показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С).

Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі:

Д = ПК + РС (1)

Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці.

1. Характеристика підприємства

Дочірнє підприємство "Житомирський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"" Створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 №156 на власності відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Місцезнаходження підприємства: 10003, м. Житомир, Богунський район, вул. Перемоги, 75.

Підприємство засноване з метою забезпечення економічних інтересів держави, задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

Для цього підприємство:

- здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

- проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів.

- На Підприємстві налічується 4 відділи:

- 1. Відділ менеджменту, в якому працюють4 особи.

- 2. Відділ бухгалтерії, де працює 4 особи

- 3. Юридичний відділ, в якому працює 2 особи.

- 4. Технічний відділ, в якому працює 3 особи.

Таблиця 1. Відомості про працівників "Житомирського облавтодор"

Відділ

Посада у відділі

Освіта керівника

Стаж

Менеджменту

Голова правління по перевезеннях

вища

10

Старший менеджер

вища

6

Менеджер 1

вища

2

Менеджер 2

середня

0,5

Бухгалтерський

Головний бухгалтер

вища

15

Бухгалтер 1

вища

7

Бухгалтер 2

середня

1,5

Касир

середня

6

Юридичний

Начальник юридичного відділу

вища

8

Юрист

середня

1

Технічний

Головний інженер

вища

1,5

Замісник головного інженера

середня

1

Інженер

середня

0,5

2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників

Для визначення величини показника П проводиться оцінка ступені впливу кожної із ознак, з врахуванням їхньої питомої значимості, яка визначається експертним шляхом для керівників та спеціалістів.

Кожна ознака професіональних та особистих якостей (для керівників - 5, для спеціалістів - 6) має три рівня проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює - 1, вище середнього - 1,25, нижче середнього - 0,75.

Оцінка по всій сукупності ознак, які визначають професіональні та особисті якості робітників (П), проводиться шляхом сумування оцінок ознак, що помножені на їх питому вагу, і розраховується по формулі:

П = аijЧ хі (2)

де і - порядковий номер ознаки (і = 1, 2,., n) (для керівників n = 5, для спеціалістів n = 6);

j - рівень виявлення ознаки (j = 1, 2,3);

аij - кількісна міра ознаки працівника;

хі - питома вага ознаки в загальній оцінці (в долях одиниці).

Таблиця 2. Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівників

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей

Голова правління по перевезеннях

Головний бухгалтер

Начальник юридичного відділу

Головний інженер

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору

0,27

0,27

0, 203

0,27

0,34

Вміння оперативно і самостійно приймати обґрунтовані рішення і відповідати за них, вміння швидко та правильно реагувати на ситуації, які виникають, аргументовано відстоювати свою точку зору, оперативно приймати міри, направлені на ліквідацію

0,23

0,23

0,173

0,23

0,29

Вміння практично організовувати роботу колективу і направляти діяльність робітників на здійснення поставлених задач (вміння планувати і розподіляти роботу між підлеглими, координувати роботу співробітників)

0,13

0,13

0,10

0,13

0,16

Вміння виховувати у робітників, почуття відповідальності за доручену справу, стимулювати творчу, ініціативу, направлену на підвищення ефективності праці, ріст кваліфікації, вміння створювати в колективі приємний морально - психологічний клімат вміння направляти діяльність підлеглих підтримувати дисципліну проявляти систематичну турботу про них

0,12

0,12

0,09

0,12

0,15

Вміння працювати в екстремальних умовах, виконувати роботи, які потребують аналітичної оцінки в процесі виробітки і прийняття нестандартних рішень

0,25

0,25

0,188

0,25

0,31

У

1

1

0,75

1

1,25

Таблиця 3. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділу менеджменту

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості

Старший менеджер (0,75)

Менеджер1 (1,25)

Менеджер 2 (1,0)

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами

0,34

0,255

0,425

0,34

Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються

0,17

0,128

0,213

0,17

Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному

0,12

0,09

0,15

0,12

Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі

0,10

0,08

0,125

0,10

Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп'ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб

0,10

0,08

0,125

0,10

Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах

0,17

0,128

0,213

0,17

Всього П

0,761

1,251

1

Таблиця 4. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів відділу бухгалтерії

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості

Бухгалтер1 (1,25)

Бухгалтер2 (0,75)

Касир (1,0)

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами

0,34

0,425

0,255

0,34

Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються

0,17

0,213

0,128

0,17

Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному

0,12

0,15

0,09

0,12

Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі

0,10

0,125

0,08

0,10

Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп'ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб

0,10

0,125

0,08

0,10

Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах

0,17

0,213

0,128

0,17

Всього П

1,251

0,761

1

Таблиця 5. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів юридичного відділу

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості

Юрист (1,0)

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами

0,34

0,34

Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються

0,17

0,17

Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному

0,12

0,12

Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі

0,10

0,10

Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп'ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб

0,10

0,10

Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах

0,17

0,17

Всього П

1

Таблиця 6. Оцінка ознак, які визнають професійні та особисті якості спеціалістів технічного відділу

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома значимість ознак в загальній оцінці ділових якостей

Оцінка ознак з врахуванням питомої значимості

Замісник (1,25)

Інженер (1,0)

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору, вміння працювати з документами

0,34

0,425

0,34

Визнання відповідальності за результатами своїх дій, рішень, які приймаються

0,17

0,213

0,17

Вміння чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, зосередитися на головному

0,12

0,15

0,12

Вміння виконувати посадові функції, самостійно без допомоги керівника або старшого по службі

0,10

0,125

0,10

Творчий підхід до вирішення поставлених задач, активність та ініціатива в освоєнні нової комп'ютерної та інформаційної технологій, вміння швидко адаптуватись до нових умов та потреб

0,10

0,125

0,10

Вміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах

0,17

0,213

0,17

Всього П

1,251

1

3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника

Для оцінки рівня кваліфікації працівників приймається єдиний набір ознак, які відносяться до всіх категорій працівників, рівень спеціальної освіти та досвіду роботи по спеціальності.

По рівню освіти всі працівники розподіляються на дві групи:

1 група - яка має середню спеціальну освіту;

2 група - які мають вищу або незакінчену вищу освіту.

У відповідності з тим, в яку з вказаних груп попадає працівник, йому присвоюється кількісна оцінка, по цій ознаці, величина якої складає 1 або 2.

В залежності від стажу роботи по спеціальності працівники розподіляються на 4 групи по кожному рівню освіти.

Оцінка рівня кваліфікації визначається по формулі:

К = (ОБ + СТ) / 3 (3)

де ОБ - оцінка освіти (ОБ = 1,2)

СТ - оцінка стажу роботи по спеціальності (СТ = 0,25, 0,50, 0,75, 1)

З - постійна величина, яка відповідає сумі максимальних оцінок по освіті та стажу роботи.

Таблиця 7. Оцінка рівня кваліфікації

Назва відділу

Посада

Стаж

Освіта

Оцінка стажу

Оцінка рівня

Відділ менеджменту

Голова правління по перевезеннях

10

вища

0,50

0,83

Старший менеджер

6

вища

0,25

0,75

Менеджер 1

2

вища

0,25

0,75

Менеджер 2

0,5

середня

0,25

0,42

Бухгалтерський відділ

Головний бухгалтер

15

вища

0,50

0,83

Бухгалтер 1

7

вища

0,25

0,75

Бухгалтер 2

1,5

середня

0,25

0,42

Касир

6

середня

0,25

0,42

Юридичний відділ

Начальник юридичного відділу

8

вища

0,25

0,75

Юрист

1

середня

0,25

0,42

Технічний відділ

Головний інженер

1,5

вища

0,25

0,75

Замісник головного інженера

1

середня

0,25

0,42

Інженер

0,5

середня

0,25

0,42

4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт

Для оцінки складності виконуваних робіт по кожній ознаці (характер робіт, їх різноманітність, ступінь самостійності при їх виконанні, масштаб і складність керівництва, додаткова відповідальність) встановлені значення, обумовлені поступовим ускладненням робіт (від менш складних до більш складних)

Таблиця 8. Середні коефіцієнти складності робіт.

Назва відділу

Посада

Коефіцієнт складності

Відділ менеджменту

Голова правління по перевезеннях

1,00

Старший менеджер

0,62

Менеджер 1

0,50

Менеджер 2

0, 20

Бухгалтерський відділ

Головний бухгалтер

1,00

Бухгалтер 1

0,89

Бухгалтер 2

0,68

Касир

0,55

Юридичний відділ

Начальник юридичного відділу

1,00

Юрист

0,89

Технічний відділ

Головний інженер

0,79

Замісник головного інженера

0,50

Інженер

0,35

5. Розрахунок оцінки результатів праці

Для визначення оцінки результатів праці проводиться оцінка рівня (ступеню) проявлення кожного з наступних ознак:

· Кількість виконуваних планових та непланових робіт;

· Кількість виконаних робіт (завдань);

· Дотримання термінів виконання робіт (завдань);

Кількісні оцінки по кожній з ознак визначається шляхом співставлення фактично досягнутих результатів з критеріями оцінки у вигляді отриманих завдань, встановлених термінів, середнього рівня досягнутих результатів по групі працівників та інше.

Кожна ознака має три рівня (степені) проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення по кожній посадовій групі. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює 1, вище середнього - 1,25, нижче середнього - 0,75.

Відділи

Посада

Ознаки

Питома вага

Оцінка ознак

Результат

?

Відділ менеджменту

Голова правління по перевезеннях

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

0,75

1,25

0,3

0,3

0,38

0,98

Старший менеджер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

1,0

0,75

0,38

0,4

0,225

1,005

Менеджер 1

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,0

1,25

0,225

0,4

0,38

1,005

Менеджер 2

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

0,75

1,0

0,38

0,3

0,3

0,98

Відділ бухгалтерії

Головний бухгалтер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1,25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025

Бухгалтер 1

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,25

1,0

0,225

0,5

0,3

1,025

Бухгалтер 2

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1,25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025

Касир

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,0

1,25

0,225

0,4

0,38

1,003

Юридичний відділ

Начальник юридичного відділу

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

0,75

1,0

0,38

0,3

0,3

0,98

Юрист

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1.25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025

Технічний відділ

Головний інженер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,0

1.25

0,75

0,3

0,5

0,225

1,025

Замісник головного інженера

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

0,75

1,25

1,0

0,225

0,5

0,3

1,025

Інженер

1) Кількість виконаних робіт

2) Якість виконання робіт

3) Дотримання термінів виконання робіт

0,30

0,40

0,30

1,25

1,0

0,75

0,38

0,4

0,225

1,005

6. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників

Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівника отримується на основі врахування всіх розглянутих вище показників оцінки - професійних та особистих якостей, рівня кваліфікації, складності робіт та результатів праці:

Д = ПК + РС (4)

П - сума оцінок ознак, які визначають професійні та особисті якості працівників;

К - оцінка рівня кваліфікації працівників;

Р - сума оцінок ознак, що визначають результати праці працівників;

С - коефіцієнт складності роботи працівників.

Таблиця 7. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працюючих

Назва відділу

Посада

П

К

Р

С

Розрахунок

Відділ менеджменту

Голова правління по перевезеннях

1

0,83

0,98

1,00

1,81

Старший менеджер

0,761

0,75

1,005

0,62

1, 19

Менеджер 1

1,251

0,75

1,005

0,50

1,44

Менеджер 2

1

0,42

0,98

0, 20

0,62

Бухгалтерський відділ

Головний бухгалтер

0,75

0,83

1,025

1,00

1,65

Бухгалтер 1

1,251

0,75

1,025

0,89

1,85

Бухгалтер 2

0,761

0,42

1,025

0,68

1,02

Касир

1

0,42

1,005

0,55

0,97

Юридичний відділ

Начальник юридичного відділу

1

0,75

0,98

1,00

1,73

Юрист

1

0,42

1,025

0,89

1,33

Технічний відділ

Головний інженер

1,25

0,75

1,025

0,79

1,75

Замісник головного інженера

1,251

0,42

1,025

0,50

1,04

Інженер

1

0,42

1,005

0,35

0,77

Висновки

Зробивши розрахунки оцінки результатів праці персоналу "Житомирський облавтодор", можна зробити такий висновок, що дане підприємство працює ефективно. Це підтверджує комплексна оцінка керівників і спеціалістів підприємства, яка характеризується набором ознак, таких як розвиток професійних та особистісних якостей працівника. З усіх відділів на підприємстві найвище місце займає відділ "Бухгалтерія", так як в нього високі показники. Серед робітників перше місце посідає директор, тобто можна сказати що лідер колективу є професіонал не тільки у своїй справі але й дуже відповідальною, комунікабельною та пунктуальною людиною.

Дочірнє підприємство "Житомирський облавтодор" має висококваліфікованих працівників, що підтверджує ефективна робота підприємства.


Информация © Центральная Научная Библиотека