Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Основи стратегічного менеджменту

Основи стратегічного менеджменту

Зміст

Вступ

1. Корпоративна культура: сутність, процес створення, значення в організації

2. Метод стратегічного аналізу середовища PIMS

3. Практичне завдання

4. Тести

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Метою цією контрольної роботи полягає у повному розкритті питань даного варіанту У першому питанні я визначив поняття "корпоративна культура", її сутність, процес створення, значення в організації. У другому питанні розкриті особливості методу аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток (Метод PIMS). На практичнім завданні проведено за матеріалами ЗАТ "Світ електроніки" комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності методом SWOT- аналізу. Далі в роботі були дані відповіді на тести для поточного контролю засвоєння вивченого матеріалу У висновку підведені підсумки на основі матеріалу, викладеного в контрольній роботі.

1. Корпоративна культура: сутність, процес створення, значення в організації

Останнім часом в Україні почали користуватися популярністю заходи, спрямовані на підтримку корпоративної культури. Для більшості компаній, особливо великих, налагодити систему внутрішніх комунікацій, відпрацювати принципи корпоративної культури - принципове завдання. Саме тому вивчення сутності корпоративної культури є актуальним на сьогоднішній день.

Відсутнє єдине тлумачення щодо визначення поняття "корпоративна культура ", але смислове значення його зберігається не дивлячись на різне трактування. Визначення поняття представлено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Визначення поняття "корпоративна культура"

Автор

Визначення

Д. Елдрідж і А. Кромбі

Корпоративна культура - це унікальні характеристики сприйняти особливостей організації, того, що вирізняє її серед інших у галузі.

К. Голд

Корпоративна культура - це унікальні характеристики особливостей організації, того, що вирізняє її серед інших галузей.

Г. Морган

Визначає культуру у метафізичному розумінні як один із засобів здійснення організаційної діяльності за допомогою використання мови, фольклору, традицій та інших способів передачі основних цінностей, переконань, ідеологій, які спрямовують діяльність підприємств.

М. Мескон

Трактує культуру як клімат в організації; вона відображає звичаї, притаманні організації.

Є. Уткін

Характеризує корпоративну культуру як систему цінностей та переконань, що поділяються усіма працівниками фірми і зумовлюють їх поведінку, характер життєдіяльності організації [1]

О. С. Віханській і О. І.. Наумов

Корпоративна культура - набір найважливіших спрямованих на членів колективу припущень, що набувають вираження у цінностях, декларованих організацією, і задають людям орієнтири їхньої поведінки та дій [2].

На нашу думку, "корпоративна культура " - це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, властивих цій компанії, що відображають її індивідуальність і сприйняття себе та інших у соціальній та речової середовищі, що проявляється в поведінці, взаємодії, сприйнятті себе і навколишнього середовища.

Для глибокого вивчення сутності корпоративної культури потрібно розрізняти її види, які представлено на рисунку 1.

Рисунок 1 - Види корпоративної культури

Відповідно до особливостей всіх видів фактори, які впливають на формування корпоративної культури можна систематизувати таким чином:

1) структура - взаємодія органів і осіб, діючих правил, прямого керівництва та контролю;

2) напрямок - ступінь формування цілей та перспектив діяльності організації;

3) інтеграція - ступінь, в якій частини (суб'єкти) в рамках організації користуються підтримкою на користь здійснення скоординованої діяльності;

4) управлінське забезпечення - ступінь, щодо якої менеджери забезпечують чіткі комунікаційні зв'язки, допомогу і підтримку своїм підлеглим;

5) підтримка - рівень допомоги, яка надається керівниками своїм підлеглим;

6) стимулювання - ступінь залежності винагороди від результатів роботи;

7) ідентифіковані - ступінь ототожнення працівників з організацією в цілому;

8) управління конфліктами - ступінь разрешаемості конфліктів;

9) управління ризиками - ступінь, в якому працівники заохочуються в інноваціях;

10) індивідуальна автономність - ступінь відповідальності, незалежності та можливостей вираження ініціативи в організації.

Нерідко в українських компаніях почуття корпоративної солідарності у співробітників культивується шляхом організації розважальних заходів, суспільно-корисних суботників і спільними походами в кінотеатри. Достеменно відомо, що керівництво одного з найбільших лікеро-горілчаних заводів, розташованого в Дніпропетровській області, заохочує вивчення співробітниками класичної літератури. На думку управлінців, суботні "хати-читальні", де збираються шанувальники Булгакова і Хемінгуея, здатні впливати на світоглядні установки співробітників. І хоча в тому, щоб виховувати прагнення персоналу до саморозвитку, нічого поганого немає, часто співробітники (особливо сімейні) просто не готові до того, що їх особистим часом розпоряджається компанія. У результаті компанії, що встановлюють жорсткі норми корпоративної поведінки, змушені постійно збільшувати матеріальну винагороду співробітникам. В іншому випадку, на думку експертів, в організаціях може початися кадрова плинність.

Досліджуючи вплив характеру українців на формування корпоративної культури, варто враховувати, що для нашого народу характерне надання пріоритету не формальному розуму, а нормам морального життя суспільства, які базуються на принципах індивідуальності й людяності, гармонії з природою. У національному характері українців, ментальності, вкорінена низка рис, пов'язаних із властивим для значної частини населення економічним нігілізмом.

Подвійну роль у побудові організаційної культури вітчизняних комерційних структур відіграє індивідуалізм українців, обумовлений специфікою громадського життя. Оскільки утворення акціонерного капіталу здійснюється за принципом "через індивідуальне до колективного ", з опосередкованим володінням власністю, ця риса національного характеру сприяє формуванню норм корпоративної філософії. З іншого боку, індивідуалізм (який має прогресивний історичний зміст як наслідок прагнення до свободи) призводить до самоізоляції, руйнування організаційних форм упорядкування суспільного, до невміння створювати й утримувати владу, що нині є гальмуючим чинником.

Негативно позначаються й психологічні фактори, пов'язані з недавнім тоталітарним минулим: безініціативність, безпорадність, подвійна мораль, звичка покладатися на опіку держави й водночас не довіряти їй (порушувати закони); так само впливає втрата почуття відповідальності, ірраціональна віра у всесилля "вождів ", очікування на прихід "месії ", який вирішить усі проблеми .

Усе вищенаведене пояснює важливість порушеної теми для вітчизняного підприємництва, а також те, чому закордонні маркетингові технології найчастіше не приживаються. "Сліпе впровадження західних норм і методів призводить до жалюгідних наслідків. Глибоке дослідження елементів корпоративної культури потрібне як для сучасної управлінської науки, так і для практики використання цих ідей у діяльності. Світовий досвід ведення господарства переконує, що впровадження в корпоративні відносини норм, дотримання яких створило б атмосферу єдності цілей кожного учасника управління, дає змогу досягати високих рівнів організації діяльності корпорації. Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія, а потужна корпорація є важливою складовою стабільності економічного й громадського життя держави.

Підводячи підсумки слід зазначити, що корпоративна культура існує в організації незалежно від того, чи займається хтось цими питаннями, чи ні. Але якщо хочете, щоб корпоративна культура була позитивною, працювала на створення конкурентоспроможного іміджу організації, залучала потенційних клієнтів і високопрофесійні кадри, була стабільним механізмом мотивації всіх співробітників, - її формуванням необхідно займатися планомірно і цілеспрямовано.

2. Метод стратегічного аналізу середовища PIMS

Метод PIMS (Profit Impact of Market Strategy) -- метод аналізу впливу ринкової стратеги на прибуток. Був розроблений у середині 60-х років у компанії "General Electric". PIMS являє собою спробу узагальнити всі змінні, які впливають на довгострокову прибутковість компанії. Вважають, що за цією моделлю, яка використовує майже ЗО змінних, можна виявити близько 67% факторів успіху компанії. Модель складається з бази даних, що охоплюють майже 3000 підприємств, головним чином північноамериканських та європейських компаній

Можна порівняти дані, що характеризують діяльність підприємств, які функціонують у відповідній галузі, з даними емпіричного матеріалу моделі. Використання емпіричного матеріалу є її величезною перевагою, тому що при цьому можна скоротити розрив між абстрактним (теоретичним) і конкретним (практичним).

Ці фактори поділяються на три групи: конкурентна ситуація, виробнича структура, ринкова ситуація. Найбільший вплив на норму прибутку, в порядку убування, мають:

капіталоємність;

відносна якість продукту;

відносна частка компанії на ринку;

продуктивність праці.

Велика перевага моделі PIMS полягає в тому, що її автори намагаються виміряти відносну якість продукту, тому що вирішальною умовою успіху в бізнесі є задоволення потреб споживачів. У цій моделі робиться спроба оцінити відповідність структури виробництва структурі потреб. Метод вивчення профілю об'єкта найчастіше використовується для комплексного вивчення характеристик об'єкта. Профілем називається сума характеристик об'єкта аналізу, завдяки яким він відомий цільовій групі споживачів. Корпоративний профіль -- це образ компанії або її продукція в очах цільової групи. У табл. 2 подано приклад набору характеристик для аналізу якості консультаційних послуг у сфері менеджменту.

Споживач або будь-яка інша (галузева, муніципальна, суспільна і т.д.) організація може за затвердженою методикою проаналізувати й оцінити будь-яку фірму, у будь-якій сфері діяльності й т.д.

"Профіль" є коштами або інструментом візуального аналізу об'єкта. Для підвищення об'єктивності оцінки рекомендується проаранжувати характеристики й про інтегрувати їх. Це дуже складна робота.

3. Практичне завдання

За матеріалами конкретного підприємства провести комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності методом SWOT- аналізу.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

· Сильні сторони (Strengths) - переваги вашої організації;

· Слабості (Weaknesses) - недоліки вашої організації;

· Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги вашої організації на ринку;

· Загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення вашої організації на ринку.

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть вам додаткові можливості. Сила може полягати в наявному у вас досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, яку ви випускаєте, популярності вашої торговельної марки й т.п.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що вам поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить вас у несприятливе положення. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, які випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п.

Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які ваше підприємство може використати для одержання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести погіршення позицій ваших конкурентів, різке зростання попиту, появу нових технологій виробництва вашої продукції, зростання рівня доходів населення й т.п. Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може використати ваше підприємство.

Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на підприємство. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності й т.п.

Слід звернути увагу: той самий фактор для різних підприємств може бути як загрозою, так і можливістю. Наприклад, для магазина, який торгує дорогими продуктами, зростання доходів населення може бути можливістю, тому що приведе до збільшення числа покупців. У той же час, для магазина-дискаунтера той же фактор може стати погрозою, тому що його покупці зі зростанням зарплат можуть перейти до конкурентів, які пропонують більш високий рівень сервісу.

Певна річ, інформацію про ринок (можливості і загрози) одержати трохи складніше. Але й тут положення не безвихідне. От кілька джерел, з яких ви можете почерпнути корисні відомості:

1. Результати маркетингових досліджень, огляди вашого ринку;

2. Звіти й збірники Держкомстату й (інформація про чисельність населення, рівні смертності й народжуваності, статевовікову структуру населення й інші корисні дані);

3. Нарешті, всю необхідну інформацію ви можете одержати, замовивши маркетингове дослідження в спеціалізованій компанії.

Правила проведення SWOT-аналізу.

Для проведення SWOT-аналізу не потрібні ні великі бази даних, ні формальна підготовка. Будь-хто, хто хоч трохи знайомий з компанією й має уявлення про ринок, може скласти простий SWOT. З іншого боку, властива аналізу простота може призвести до поспішних і безглуздих висновків, повним таких невизначених і двозначних понять, як "експлуатаційна характеристика продукту", "сучасне устаткування", "ціни". До того ж, користувачі іноді забувають про об'єктивність і покладаються на застарілу або ненадійну інформацію. Щоб уникнути зазначених помилок і дістати максимум користі з SWOT-аналізу, дотримуйтесь наступних нескладних правил.

Правило 1. Ретельно визначите сферу кожного SWOT-аналізу. Компанії часто проводять загальний аналіз, який охоплює весь їхній бізнес. Вірогідно, він буде занадто узагальненим і марним для менеджерів, яких цікавлять можливості на конкретних ринках або сегментах. Фокусування SWOT-аналізу, наприклад на конкретному сегменті, забезпечує виявлення найбільш важливих для нього сильних і слабих сторін, можливостей і погроз.

Правило 2. Зрозумійте розходження між елементами SWOT: силами, слабостями, можливостями й загрозами. Сильні й слабі сторони - це внутрішні риси компанії, отже, їй підконтрольні. Можливості й загрози пов'язані з характеристиками ринкового середовища й непідвласні впливу організації.

Правило 3. Сильні й слабкі сторони можуть уважатися такими лише в тому випадку, якщо так їх сприймають покупці. Потрібно включати в аналіз тільки найбільш стосовні до справи переваги й недоліки. Пам'ятайте, що вони повинні визначатися у світлі пропозицій конкурентів. Сильна сторона буде сильною тільки тоді, коли такою її бачить ринок. Наприклад, якість продукту буде силою, тільки якщо він працює краще, ніж продукти конкурентів. І нарешті, таких сильних і слабих сторін може набратися дуже багато, так що й не зрозумієш, які з них головні. Щоб уникнути цього переваги й недоліки повинні бути ранжирувані відповідно до їх важливості в очах покупців.

Правило 4. Будьте об'єктивними й використайте різнобічну вхідну інформацію. Звичайно, не завжди вдається проводити аналіз за результатами великих маркетингових досліджень, але, з іншого боку, не можна доручати його одній людині, оскільки він не буде настільки точним і глибоким, як аналіз, проведений у вигляді групової дискусії й обміну ідеями. Важливо розуміти, що SWOT-аналіз - це не просто перерахування підозр менеджерів. Він повинен у якнайбільшому ступені ґрунтуватися на об'єктивних фактах і даних досліджень.

Правило 5. Уникайте великих і двозначних заяв. Занадто часто SWOT-аналіз послаблюється саме через те, що в нього включають подібні твердження, які, найімовірніше, нічого не значать для більшості покупців. Чим точнішим є формулювання, тим кориснішим буде аналіз. Отже, ми визначили, що повинен являти собою результат SWOT-аналізу. Тепер поговоримо про те, як прийти до цього результату.

Крок 1. Визначення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки ".

Перший етап дозволить нам визначити, які сильні сторони й недоліки ЗАТ "Світ електроніки "- одне з представниць нової хвилі оптовий та роздробній торгівлі електропобутовими приладами. Для визначення сильних й слабих сторін торгового бізнесу необхідно:

1. Скласти перелік параметрів, за яким буде оцінене підприємство;

2. За кожним з параметрів визначити, що є сильною, а що - слабою стороною.

Проілюструємо цю методику прикладом.

Для оцінки ЗАТ "Світ електроніки " можна скористатися наступним списком параметрів (узагальнимо виділені в таблиці 3.1 параметри):

1. Організація (тут може оцінюватися імідж фірми, розташування тощо).

2. Виробництво (можуть оцінюватися організаційна ефективність, кваліфікація та мотивація персоналу, персональні контакти тощо)

3. Фінанси (можуть оцінюватися ціни на послуги, фінансові можливості тощо)

4. Інновації (тут може оцінюватися інформаційна система фірми)

5. Маркетинг (тут можна оцінювати якість послуг, рекламу, якість обслуговування клієнтів).

Далі варто заповнити табл. 3.2. Робиться це в такий спосіб: у перший стовпчик записується параметр оцінки, а в другий та третій - ту сильну й слабку сторони торгового бізнесу, які існують у цій області.

Таблиця 3.2

Визначення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки "

Параметри оцінки

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Організація

Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування;

Висока оцінка іміджу фірми

2. Виробництво

Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

Невисока кваліфікація та мотивація персоналу;

Слабкі персональні контакти

3. Фінанси

Високі у порівнянні з конкурентами ціни на товар;

Низькі фінансові можливості

4. Інновації

Слабка інформаційна система

5. Маркетинг

Відмінна реклама

Низький рівень якості послуг;

Низький рівень якості обслуговування клієнтів

Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз фірми

Другий крок SWOT-аналізу - це своєрідна "розвідка місцевості" - оцінка ринку. Цей етап дозволить нам оцінити ситуацію поза нашій фірми і зрозуміти, які є можливості, а також яких загроз варто побоюватися (і, відповідно, заздалегідь до них підготуватися).

За основу при оцінці ринкових можливостей і загроз ви можете взяти наступний список параметрів:

1.Фактори попиту (тут доцільно взяти до уваги місткість ринку, темпи його зростання або скорочення, структуру попиту на технику тощо).

2.Фактори конкуренції (варто враховувати кількість основних конкурентів, висоту бар'єрів входу до ринку і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку тощо).

3.Фактори збуту (необхідно приділити увагу кількості посередників, наявності мереж розподілу, умовам надання необхідної продукції для надання послуг клієнтам магазинів).

4.Економічні фактори (враховується курс гривні (долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня доходів населення, податкова політика держави й т.п.)

5.Політичні й правові фактори (оцінюється рівень політичної стабільності в країні, рівень правової грамотності населення, рівень законослухняності, рівень корумпованості влади й т.п.)

6.Науково-технічні фактори (зазвичай приймається до уваги рівень розвитку науки, ступінь впровадження інновацій (нових товарів, технологій) у торговий бізнес, рівень державної підтримки розвитку науки й т.п.)

7.Соціально-демографічні фактори (варто врахувати чисельність і статевовікову структуру населення регіону, у якому працює магазин-філіал, кількість приїжджих та туристів, рівень народжуваності й смертності, рівень зайнятості населення й т.п.)

8.Соціально-культурні фактори (зазвичай враховуються традиції й система цінностей суспільства, існуюча культура споживання послуг, наявні стереотипи поводження людей і т.п.)

9.Природні й екологічні фактори (береться до уваги кліматична зона, у якій працює магазин, стан навколишнього середовища, наявність курортної зони, місць туристичного паломництва тощо)

Далі, як і в першому випадку, заповнюємо таблицю (табл. 3.3): у перший стовпчик ви записуємо параметр оцінки, а в другі й третій - існуючі можливості й загрози, пов'язані із цим параметром.

Таблиця 3.3

Визначення ринкових можливостей і загроз ЗАТ "Світ електроніки "

Параметри оцінки

Можливості

Загрози

1. Конкуренція

Підвищити якість надання послуг

Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2. Збут

Розширити асортимент послуг

Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати - їх вже впроваджено

3. Попит

Зі зростанням доходів населення збільшується наплив туристів та гостей міста

4. Природні й екологічні фактори

Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

5. Економічні фактори

Падіння попиту через зниження доходів населення

В SWOT-аналізі необхідно не тільки розкрити сильні й слабкі сторони, загрози й можливості, але й спробувати оцінити їх з погляду на те, наскільки важливим вони є для торгового бізнесу. Для цього кожну сильну й слабу сторону, можливість (або загрозу) потрібно оцінити за двома параметрами, поставивши собі два запитання: "Наскільки висока ймовірність того, що це трапиться?" і "Наскільки це може вплинути на торговий бізнес?" (табл. 3.4). Виберемо ті 3-4 події, які відбудуться з великою ймовірністю, занесемо до відповідних розділів SWOT-аналізу (табл. 3.5).

Таблиця 3.4

Оцінка сильних і слабих сторін, можливостей і загроз ЗАТ "Світ електроніки "

Сильні сторони

5

Відмінна реклама

4

Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування

3

Висока оцінка іміджу фірми

2

Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

Слабі сторони

1

Слабкі персональні контакти

2

Низькі фінансові можливості

3

Слабка інформаційна система

4

Низький рівень якості обслуговування клієнтів

5

Невисока кваліфікація та мотивація персоналу;

6

Високі у порівнянні з конкурентами ціни на товар

7

Низький рівень якості послуг

Можливості

1

Підвищити якість надання послуг

2

Розширити асортимент послуг

3

Зі зростанням доходів населення збільшується наплив туристів та гостей міста

Загрози

1

Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2

Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати

3

Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

4

Падіння попиту через зниження доходів населення

Крок 3. Зіставлення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки " з можливостями й загрозами ринку

Зіставлення сильних і слабих сторін з ринковими можливостями й загрозами дозволить вам відповісти на наступні питання щодо подальшого розвитку вашого бізнесу, які й відіб'ють суть аналізу:

1. Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони бізнесу?

2. За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?

3. Які слабкі сторони бізнесу можуть перешкодити скористатися можливостями?

4. Яких загроз, збільшених слабими сторонами бізнесу, потрібно найбільше побоюватися?

Таблиця 3.5

Матриця SWOT-аналізу реалізації послуг ЗАТ "Світ електроніки "

Можливості 1. Підвищити якість надання послуг

2. Розширити асортимент послуг

3. Забезпечити послуги туристам, які можуть поїхати до міста зі збільшенням доходів.

Загрози 1. Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2. Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати - їх вже впроваджено

3. Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

4. Падіння попиту через зниження доходів населення

Сильні сторони 1. Відмінна реклама

2. Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування

3. Висока оцінка іміджу фірми

4. Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

1. Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони торгового бізнесу? Розширення асортименту послуг й поліпшення їхньої якості за рахунок використання нових технологій. Збільшення продажів за рахунок подання продукції, орієнтованої для споживчих груп з різним рівнем доходів (різні рівні послуг за різною ціною). Розробка торговельної марки.

2. За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі погрози 1. Стримати наших клієнтів від переходу до конкурента, за рахунок використання гнучкої цінової політики і підвищення якості обслуговування 2. Зниження собівартості послуг за рахунок автоматизації (впровадження інформаційної системи)

Слабкі сторони 1. Слабкі персональні контакти

2. Низькі фінансові можливості

3. Слабка інформаційна система

4. Низький рівень якості обслуговування клієнтів

5. Невисока кваліфікація та мотивація персоналу

6. Високі у порівнянні з конкурентами ціни на послуги

7. Низький рівень якості послуг

3. Які слабкі сторони торгового бізнесу можуть перешкодити скористатися можливостями. 1. У результаті низької якості обслуговування за високих цін клієнти можуть податись до конкуруючих магазинів. 2. Слабкість інформаційної системи та нестача фінансових можливостей можуть завадити впровадженню автоматизації операцій фірми і зашкодити процесу підвищення якості послуг.

4. Яких загроз, збільшених слабими сторонами торгового бізнесу, потрібно найбільше побоюватися? 1. Початок цінової війни конкурентом за несприятливого поточного цінового становища у ЗАТ "Світ електроніки " 2. Втрата попиту на послуги магазина внаслідок високої ціни на товар і низької якості. 3. Ріст фінансових можливостей у конкурентів

Заповнивши цю матрицю, можна виявити, що:

1. Визначені основні напрямки розвитку торгового бізнесу.

2. Сформульовані основні проблеми торгового бізнесу,

Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами ЗАТ "Світ електроніки " , дійдемо висновку, що за даних умов для торгового бізнесу буде доцільно:

1. Впровадити у магазинах автоматизаційну систему обслуговування, забезпечивши тим самим вивільнення робочої сили, спрощення процесу обслуговування та обліку, підвищення якості послуг.

2. В результаті впровадження більш розвиненої інформаційної системи та вивільнення робочої сили знизити ціни на послуги. Таким чином, якість стане вищою, а ціна нижчою.

3. Забезпечити підвищення кваліфікації персоналу (проведення короткотермінових курсів та тренінгів, які не заберуть багато часу і коштів, але підвищать кваліфікацію) і його мотивації (додаткові бонуси за переробітки, додаткові відпустки за чергування, бонусна система за позитивні відгуки від клієнтів тощо).

4. Підвищити рівень фінансових можливостей за рахунок використання сильних сторін. Одним із джерел можна назвати рекламу. Рекламу ЗАТ "Світ електроніки " оцінено на високому рівні, отже, є можливість залучити додаткові об'єкти (кафе, ресторани, концертні зали тощо) до у4часті в рекламній компанії, що притягне увагу клієнтів та потенційних клієнтів фірми, збільшивши тим самим фінансові можливості.

4. Тести

1) Зайві виробничі потужності в галузі приводять до

а) падіння цін і прибутків;

б) зростання цін і прибутків.

Відповідь: а.

2) Яка з означених нижче стратегій допускає контроль видів діяльності й номенклатури продукції за фірмою в цілому, а також: у цілях диверсифікації видів діяльності за рахунок нових галузей:

а) конкурентна;

б) маркетингу;

в) управління набором галузей;

г) розвитку;

д) немає правильної відповіді.

Відповідь: в.

3) Що називається стратегією останнього засобу:

а) поглинання;

б) зростання;

в) скорочення;

г) поєднання цих трьох;

д) немає правильної відповіді.

Відповідь: в.

Висновки

Під організаційною культурою розуміють складну композицію важливих припущень та установок, що бездоказово приймаються та розділяються членами колективу. Вона складається з організаційної культури, осередком якої є філософія бізнесу (менеджменту), що включає в себе філософію маркетингу, а також ціннісних орієнтацій, вірувань, сподівань, норм, міфологів та церемоній, що лежать в основі відносин і взаємодій як всередині підприємства, так і поза його межами. Корпоративна культура часто виникає та існує і без усвідомленого її формування. Отже, культуру підприємств, насамперед, характеризують: її організаційна структура; система управління; склад працівників (статевовіковий, кваліфікаційний тощо); стратегія підприємства; сукупність навичок, властива підприємству, спільні цінності. Корпоративна культура - це набір найважливіших припущень, прийнятих членами підприємства, які отримали відображення в цінностях, що заявляються підприємством та задають людям орієнтири їх поведінки та дій.

Зазначені ціннісні орієнтації, що передаються членам підприємства через символічні засоби. Отже, корпоративну культуру можна визначити як сферу менеджменту, пов'язану з розвитком інтеграційних процесів управлення, яка включає в якості основних компонентів цінності членів трудового колективу організації, переконання, норми поведінки i комунікаційної взаємодії працівників в процесі трудової діяльності, елементи матеріального середовища i тим самим відображають iндивiдуальнiсть даної організації;

Після проведення SWOT - аналізу ЗАТ "Світ електроніки " , можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій. Придбання обладнання в лізинг та впровадження його у виробничий цикл дасть можливість підприємству покращити фінансово-господарські показники за умов економічного зростання. Підприємство, використовуючи сучасне технологічне обладнання, буде мати збут на даному ринку продукції.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; досягти максимальних прибутків; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту та бути завжди конкурентоспроможними на даному ринку продукції.

Список використаної літератури

1. Коротков Э. М. Организационное поведение: Учеб. Пособие / Под ред. Короткова Э. М. - М.: Тюмень, 2002. - 320 с.

2. Виханский О. С., Наумов А. Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. / О. С. Виханский. А. Н. Наумов. - М.: Экономист. 2003. - 532 с.

3. Human Resource Management, [http://www.hrm.ru]

4. Савчук Л., Бурлакова А. Розвиток корпоративної культури в Україні [http://www.personal.in.ua/article.php?ida=68]

5. Скуратівський А. Правова культура у контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців // Вісник УАДУ при Президентові України. -- 2002. -- № 1.--С. 255-261.

6. Брюстер К. Стратегическое управление интеллектуально-человеческим потенциалом: оценка разных парадигм. // Менеджмент 1: кет. геу., 1999. _ Уо1.39, № 3. _ Р. 45 - 64.

7. Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика. Монография, (Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Кубах А.И., Давыскиба Е.В.).- Харьков: ИД "ИНЖЕК", 2005. _ 176 с.


Информация © Центральная Научная Библиотека