Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Реорганізація штатного розкладу підприємства

Реорганізація штатного розкладу підприємства

25

Зміст

Вступ

1. Організаційна структура управління

1.1 Завдання підрозділів

1.2 Розрахунок відповідності чисельності працівників нормативам

1.3 Пропозиції з організації штатного розпису

1.4 Положення про структурний підрозділ

1.5 Посадова інструкція економіста

Література

Вступ

Діяльність з управління підприємством - один з найбільш важливих факторів функціонування та розвитку підприємства в умовах ринкової економіки. Ця діяльність повинна постійно удосконалюватись, у зв'язку з об'єктивними потребами виробництва та реалізації товарів, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі покупця в формуванні техніко-економічних та інших показників продукції. Зміни в організаційних формах також посідає велике значення в діяльності підприємства.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління
, впливають не тільки на удосконалення організаційної структури, а й на перерозподіл функцій управління за рівнями відповідальності, формах їх взаємодії.

Особливістю сучасної економіки є направленість її на забезпечення раціонального ведення господарської діяльності на рівні підприємства, в умовах дефіцитності ресурсів, необхідності досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, здолання малої ефективності регулювання виробництва адміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характеру розвитку підприємства на засадах розвитку науково-технічного прогресу.

Система управління, яка буде відповідати таким вимогам, закономірностям соціально-економічного процесу, повинна були гнучкою та ефективною.

1. Організаційна структура управління

1.1 Завдання підрозділів

Розглянемо короткий опис завдань кожного підрозділу приладобудівного підприємства.

Завдання відділу головного конструктора:

- організовує розроблення і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсо- та природозберігаючих конструкцій виробів, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують підвищення рівня технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та зростання продуктивності праці;

- вживає заходів щодо прискорення освоєння у виробництві прогресивних конструкцій виробів, найновіших матеріалів, широкого впровадження науково-технічних досягнень;

- керує складанням планів упровадження нової техніки і технології, підвищення техніко-економічної ефективності виробництва, розробленням конструкторської документації, організовує контроль за забезпеченням нею цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів підприємства;

- розглядає та затверджує зміни, що вносяться до технічної документації у зв'язку з коригуванням конструкцій виробів;

- контролює виконання перспективних і річних планів підготовки виробництва, суворе додержання встановлених нормативів, виявляє порушення дисципліни у конструкції виробів та вживає заходів щодо їх усунення.

Завдання відділу головного технолога:

- керує роботою з організації та планування нових цехів і дільниць, їх спеціалізації, освоєння нової техніки, нових високопродуктивних технологічних процесів, виконання розрахунків виробничих потужностей та завантаження устаткування, підвищення технічного рівня виробництва і коефіцієнта змінності роботи устаткування, складання та перегляду технічних умов і вимог до сировини, основних та допоміжних матеріалів, напівфабрикатів, розроблення та упровадження прогресивних норм трудових витрат, витрачання технологічного палива та електроенергії, сировини та матеріалів, заходів щодо запобігання та усунення браку, зниження матеріаломісткості продукції та трудомісткості її виробництва;

- забезпечує вдосконалення технології виготовлення виробів, виконання робіт (послуг), упровадження досягнень науки і техніки, прогресивних базових технологій, високопродуктивних, ресурсо- та природозберігаючих безвідходних технологій, проектування і впровадження технологічних систем, засобів охорони навколишнього середовища, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, нестандартного устаткування, технологічної оснастки, пристроїв та інструменту, своєчасне освоєння проектних потужностей, додержання нормативів використання устаткування;

- здійснює заходи з атестації та раціоналізації робочих місць.

Завдання відділу праці та заробітної плати: проводить комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності шахти; розробку та здійснювання заходів для покращення використання резервів виробництва і підвищення продуктивності праці.

Завдання відділу головного механіка: забезпечує технічно правильну експлуатацію на надійну роботу обладнання, підвищення його змінності, утримання його у робочому стані; організує розробку планів осмотрів, випробувань та профілактичних ремонтів обладнання та контроль за їх виконанням.

Завдання відділу технічного контролю: здійснює контроль за технологічним процесом та технічними параметрами виробів.

Планово-економічний відділ: розробка перспективних і поточних планів виробничо-господарської діяльності шахти на основі показників.

Планово-диспетчерський відділ контролює виконання планів підрозділами, своєчасне забезпечення дільниць виробничими запасами.

Завдання бухгалтерії: веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

Фінансовий відділ слідкує за забезпеченням підприємства фінансовими ресурсами, за ростом доходів підприємства, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів, за забезпеченням власними оборотними засобами, за здійсненням розрахунків і виконанням зобов'язань перед державою, банками, постачальниками, несе зобов'язання по виплаті заробітної плати, складання планів та аналізі господарської діяльності.

Завдання відділу матеріально-технічного забезпечення: при замовленні товарів керуватися принципом максимальної ефективності використання доручених коштів; знати і задовольняти потреби споживачів продукції; знати представників виробництва і отримувати інформацію від торгових відділів про нову продукцію, ціни; узгоджувати плани замовлень, поточну роботу з фінансовим відділом підприємства; володіти точною інформацією про стан фінансових зобов'язань підприємства перед постачальниками; використовувати можливості зменшення витрат при транспортуванні і збільшення націнки на продукцію.

Завдання відділу кадрів: виконує забезпечення підприємства кадрами, формує кадрові резерви, організовує підвищення кваліфікації працівників.

Завдання відділу зовнішньої кооперації: бере участь у ярмарках, торгах, виставках, біржах із рекламування і реалізації продукції, що випускається, а також товарів та запасів, що купуються підприємством; організовує зв'язки з діловими партнерами, забезпечує своєчасне виконання обов'язків перед контрагентами, добирає необхідну інформацію для розширення зовнішніх зв'язків; складає заявки, зведені відомості замовлень і асортиментні (номенклатурні) плани постачання та реалізації продукції.

Завдання відділу техніки безпеки: здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, за наданням робітникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці; вивчає умови праці на робочих місцях, готує і вносить пропозиції щодо розроблення і упровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Завдання центральної заводської лабораторії: проводить лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам; виконує експериментальні і дослідні роботи з метою пошуку і застосування економних та ефективних методів виробництва, а також лабораторного контролю виробництва; проводить необхідні розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень, аналізує одержані результати і систематизує їх.

Завдання відділу збуту: організовує та координує збутову діяльність відповідно до замовлень і укладених договорів, забезпечує постачання продукції, що випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі; організовує проведення маркетингових досліджень з вивчення споживчого ринку і його перспектив, формування і розширення господарських зв'язків зі споживачами, проведення аналізу попиту покупців, ступеня задоволення потреб вимог і запитів споживачів на вироби, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності продукції на ринку шляхом вивчення і оцінювання потреб споживачів, моніторингу конкурентів.

Завдання відділу капітального будівництва: керівництво будівництвом об'єктів житлово-цивільного призначення, організовує роботу з розміщення замовлень на капітальне будівництво, укладання з будівельними організаціями відповідних контрактів (договорів); погодження договірних цін на будівництво об'єктів разом з підрядними організаціями відповідно до діючих нормативних документів.

Завдання адміністративно-господарчого відділу: організація адміністративно-господарського забезпечення підприємства, господарське обслуговування та забезпечення відповідного стану приміщень, відповідно до санітарних норм; участь у інвентаризації будівель, планування поточних ремонтів основних фондів, ремонт приміщень, забезпечення підрозділів меблями, господарським інвентарем, контроль за раціональним використанням матеріалів.

Відділ патентно-інформаційних досліджень виконує патентний пошук, слідкує за дотриманням прав на інтелектуальну власність.

Юридичний відділ забезпечує представництво інтересів підприємства у судових інстанціях, слідкує за дотриманням законодавчих актів, законів та інтересів підприємства при укладання договорів, розробленні наказів та інших документів.

Завдання відділу соціального розвитку: передбачення видатків на фінансування соціального розвитку персоналу, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників; складання розрахунків витрат на забезпечення певних соціальних послуг.

1.2 Розрахунок відповідності чисельності працівників нормативам

Розглянемо початковий штатний розклад приладобудівного підприємства у таблиці 1.

Таблиця 1 - Початковий штатний розклад

Підрозділ

Чисель-ність

У тому числі

Началь-ник відділу

Заст.

Началь-ника відділу

Нач. бюро

Керів-ник групи

Вико-навці

Відділ головного конструктора (ВГК)

32

1

1

3

8+1

19-1

Відділ головного технолога(ВГТ)

74

1

2

7

19

45

Відділ праці та заробітної плати (ВПЗ)

10

1

1-1

1

2+1

5

Відділ головного механіка(ВГМ)

14

1

1-1

1+1

3

8

Відділ технічного контролю (ВТК)

8

1

2

5

Планово-економічний відділ (ПЕВ)

16

1

1

2

4

8

Планово-диспетчерський відділ (ПДВ)

18

1

1

2

4

10

Центральна бухгалтерія (ЦБ)

16

1

1

2

4

8

Фінансовий відділ (ФВ)

6

1

5

Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ)

11

1

1-1

1

2+1

6

Відділ кадрів (ВК)

5

1

4

Відділ зовнішньої кооперації (ВЗК)

8

1

2

5

Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ)

8

1

2

5

Відділ збуту (ЗБУТ)

4

1

3

Відділ капітального будівництва (ВКБ)

6

1

5

Адміністративно-господарчий відділ (АГВ)

9

1

2

6

Відділ патентно-інформаційних досліджень (ВПІД)

3

1

2

Відділ соціального розвитку (ВСР)

4

1

3

Юридичний відділ (ЮВ)

1

1

Усього 1

255

8

9-3

23+1

62+3

153-1

Усього 2

255

8

6

24

65

152

Рисунок 1 Початкова структура управління.

На рис.1 наведено структуру управління.

Заповнення таблиці 1 виконаємо, використовуючи такі нормативи для начальника відділу:

- мінімальна чисельність для відділу - 10 чол.;

- мінімальна чисельність для бюро - 7 чол.;

- мінімальна чисельність для конструкторського та технологічного відділу - 21 чол.;

- мінімальна чисельність для технологічного бюро - 16 чол.

Із 20 підрозділів 8 відповідають статусу відділу, 4 - бюро, решта 8 - групи. Тобто 12 підрозділів знижують свій статус:

- ВТК переходить у бюро технічного контролю;

- ВЗК - бюро зовнішньої кооперації;

- ЦЗЛ - бюро центральна заводська лабораторія;

- АГВ - адміністративно-господарське бюро.

Решта групи - фінансова група, група з кадрів, група з техніки безпеки, група збуту, група з капітального будівництва, група патентно-інформаційних досліджень, група соціального розвитку, юридична група.

Розрахунки стовпчиків таблиці 1 виконаємо за наступними формулами. Начальник відділу:

Чзаст. = 0,0206Х + 0,6(чол.), (1)

де Х - чисельність усіх службовців.

Чисельність начальників бюро розрахуємо за формулою:

Чбюро. = 0,0925Х + 0,06 (чол.). (2)

Чисельність керівників груп розрахуємо за формулою:

Чгр. = 0,2567Х - 0,26(чол.). (3)

Чисельність виконавців розрахуємо за формулою:

Ч вик = Х - (?Чзаст. + ?Чбюро + ?Чгр.) (чол.), (4)

де ?Чзаст. - сумарна чисельність заступників начальників відділів відповідного підрозділу;

?Чбюро. - сумарна чисельність начальників бюро відповідного підрозділу;

?Чгр. - сумарна чисельність керівників відповідного підрозділу.

Виконаємо розрахунок чисельності керівного складу на прикладі відділу головного конструктору (ВГК):

Чзаст. = 0,0206*32 + 0,6 = 1 (чол.);

Чбюро. = 0,0925*32 + 0,06 = 3(чол.);

Чгр. = 0,2567*32 - 0,26 = 8 (чол.);

Ч вик = 32 - (1+1+3+8) = 19(чол.).

Заповнювати рядок «Усього 1» будемо, підсумовуючи розраховану чисельність, по кожній посадовій категорії, а також чисельність апарату управління. Проведемо укрупнений розрахунок у рамках підприємства, а також загальну чисельність апарату управління для Х = 255 чол. Результати розрахунку заносимо у рядок «Усього 2».

Відповідність результати розрахунків «Усього 1» зіставемо з результатами у рядку «Усього 2». Кількість заступників начальників відділів зменшується на 3 одиниці (ВПЗ, ВГМ, ВМТЗ). У той же час кількість начальників бюро збільшується на одну одиницю (ВГМ). Кількість керівників груп збільшується на 3 одиниці (ВГК, ВПЗ, ВМТЗ). Кількість виконавців зменшується на одну одиницю для ВГК.

1.3 Пропозиції з організації штатного розпису

Пропозиції для організації структури підприємства з урахування укрупненого розрахунку, нормативів чисельності та функціональних завдань наведено у таблиці 2.

Таблиці 2 - Пропозиції з реорганізації

Було

Пропонується

Відділ збуту

Реорганізувати відділ збуту у групу зі збуту у складі відділу з зовнішньої кооперації (ВЗК);

Відділ соціального розвитку

Реорганізувати відділ соціального розвитку у групу соц. розвитку у складі бюро кадрів;

Юридичний відділ

Реорганізувати юридичний відділ у юридичну групу у складі групи з патентно-інформаційних досліджень;

Центральна заводська лабораторія

Реорганізувати в лабораторія у складі відділу головного технологу

Фінансовий відділ

Реорганізувати фінансовий відділ у фінансову групу у складі центральної бухгалтерії;

Відділ технічного контролю

Реорганізується у бюро технічного контролю;

Відділ техніки безпеки

Реорганізується у групу з техніки безпеки;

Відділ капітального будівництва

Реорганізується у групу капітального будівництва

Адміністративно-господарчий відділ

Реорганізується у адміністративно-господарче бюро.

Реорганізований штатний розпис наведено у таблиці 3.

У порівнянні з попереднім штатним розписом кількість начальників відділ збільшилась на одну одиницю, так як, згідно з нормативами, відділ зовнішньої кооперації набув статусу відділу, у зв'язку з входженням до його складу групи зі збуту.

Кількість заступників начальників відділу не змінилась.

Кількість начальників бюро та керівників груп також не змінилась.

Кількість виконавців зменшалась на одного працівника.

Таблиця 3 - Реорганізований штатний розпис.

Підрозділ

Чисель-ність

У тому числі

Началь-ник відділу

Заст.

Началь-ника відділу

Нач. бюро

Керів-ник групи

Вико-навці

Відділ головного конструктора (ВГК)

32

1

1

3

9

18

Відділ головного технолога(ВГТ)

82

1

2

7

22

50

Відділ праці та заробітної плати (ВПЗ)

10

1

1

3

5

Відділ головного механіка(ВГМ)

14

1

2

3

8

Бюро технічного контролю (БТК)

8

1

2

5

Планово-економічний відділ (ПЕВ)

16

1

1

2

4

8

Планово-диспетчерський відділ (ПДВ)

18

1

1

2

4

10

Центральна бухгалтерія (ЦБ)

22

1

1

2

5

13

Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ)

11

1

1

3

6

Бюро кадрів (БК)

9

1

2

6

Відділ зовнішньої кооперації (ВЗК)

12

1

1

3

7

Група техніки безпеки (ГТБ)

2

1

1

Група капітального будівництва (ГКБ)

6

1

5

Адміністративно-господарське бюро (АГБ)

9

1

2

6

Група патентно-інформаційних досліджень (ГПІД)

4

1

3

Усього

255

9

6

24

65

151

Реорганізовану структуру управління надано на рис.2. Завдання структурних підрозділів, з урахуванням реорганізації, зведені до таблиці 4.

Таблиця 4. Завдання реорганізованих структурних підрозділів

Реорганізований підрозділ

Завдання

Юридична групу у складі групи з патентно-інформаційних досліджень

1.Патентний пошук;

2.Контроль за дотримання інтелектуальної власності;

3.Представництво інтересів підприємства у судах.

4.Контроль за дотримання інтересів підприємства при укладанні договорів та контрактів на виробництво та реалізацію продукції.

Лабораторія у складі відділу головного технологу

Відтепер головний технолог відповідален не лише за дотриманням технологічної дисципліни на виробництві, а й більш швидке та інтенсивне впровадження нових технологій у виробництво, с урахуванням більш тісної взаємодії с лабораторними дослідженнями.

Фінансову групу у складі центральної бухгалтерії

Більш чіткий та прозорий контроль за дебетово-кредиторською заборгованістю, за розрахунками с бюджетом та сплатою податків.

25

Рисунок 2 Реорганізована структура управління.

1.4 Положення про структурний підрозділ

Розглянемо положення про планово-економічний відділ.

(найменування підприємства) ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

(найменування посадової особи) (П.І.П.)

______________________________

(підпис)

«__»___________________20___ р.

1 Задачі відділу

1.1 Організація обліку господарської діяльності виробничих цехів підприємства.

1.2 Контроль за раціональним використанням трудових та матеріальних ресурсів.

1.3 Розрахунок вартості виробів.

1.4 Організація комплексного економічного аналізу та планування діяльності виробництва, яке спрямоване на ефективне використання виробничих потужностей, матеріальних та трудових ресурсів, підвищення рентабельності виробництва.

2 Загальні положення

2.1 Планово-економічний відділ є самостійним структурним підрозділом та підпорядковується директору підприємства.

2.2 Планово-економічний відділ створюється та ліквідується наказом по підприємству.

2.3 Безпосереднє керівництво відділом виконує начальник відділу, який призначається на посаду наказом, по представленню відділу кадрів.

2.4 У своїй діяльності відділ керується: колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкціями з техніки безпеки, наказами та розпорядженнями підприємства та іншими організаційно-розпорядчими документами.

3 Структура

3.1 Структуру та чисельність відділу затверджує керівник підприємства, виходячи з умов та особливостей діяльності підприємства за пропозицією начальника відділу та по узгодженню з відділом кадрів.

3.2 До складу входять економічні групи, які складаються з економістів, та групи обліку, які складаються з бухгалтерів-економістів.

3.3 Розподіл обов'язків виконується начальником відділу відповідно до посадових інструкцій спеціалістів та згідно з задачами та планами відділу.

4 Функції

4.1 Організація та загальне керівництво розробкою проектів перспективних та поточних планів підрозділів виробництва, відповідно до нормативів, встановлених на підприємстві.

4.2 Внесення змін до планів підрозділів, якщо відбулися зміни у виробничий ситуації на підприємстві.

4.3 Організація та розробка системи економічних показників цехів та дільниць виробництва, з урахування їх специфіки діяльності.

4.4 Організація роботи з нормування та ціноутворення на підприємстві.

4.5 Організація розробки матеріалів з ефективного використання виробничих потужностей, основних та оборотних коштів, матеріальних та трудових ресурсів.

4.6 Забезпечувати облік та контроль за власністю, за економним використанню трудових затрат та матеріальних ресурсів, ефективним використанням виробничих потужностей, які спрямовані на підвищення прибутковості підприємства.

4.7 Контроль за виконанням планових завдань виробничими відділами.

4.8 Організація та проведення роботи з комплексного економічного аналізу усіх видів діяльності виробництва.

4.9 Приймати участь в організації постійно діючих комісій по проведенню інвентаризацій на виробничих дільницях.

4.10 Керівництво методологічною діяльністю з розробки форм документації, термінів та планів з техніко-економічного планування, обліку та аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розрахункам економічної ефективності, звітності.

5 Взаємодія планово-економічного відділу с іншими підрозділами підприємства

5.1 З цехами та виробничими дільницями

Отримує: звіти про витрати матеріалів та використаний робочий час на виконання робіт, акти виконаних робіт, документи з внутрішнього цехового переміщення товарно-матеріальних цінностей.

Видає: планові та фактичні результати за показниками, бухгалтерські залишки товарно-матеріальних цінностей та незавершеного виробництва.

5.2 З відділом труда та заробітної плати

Отримує: тарифні ставки, норми робочого часу.

Видає: фактичні дані з використаного робочого часу.

5.3 З планово-диспетчерським відділом

Отримує: розпорядження на відкриття заказів, оперативну інформацію.

Видає: розрахунок вартості виготовлених виробів, звіт з випуску готових виробів, дані про стан незавершеного виробництва.

5.4 З відділом головного технолога

Отримує: норми витрат матеріалів, норми з затрат часу на одиницю виробу, дані для економічного аналізу затрат.

Видає: дані по економії або перевитратах матеріальних та трудових ресурсів.

5.5 З центральною бухгалтерією:

Отримує: дані по основним фондам, дані для аналізу.

Видає: звіт з виробленої продукції, розрахунок вартості готових виробів.

6 Права

6.1 Вимагати від відповідних відділів, цехів, служб підприємства звітності, яка необхідна для виконання завдань, які входять до компетенції планово-економічного відділу.

6.2 Брати до участі, при розробці планів та окремих завдань, інші цеха та служби.

6.3 Давати вказівки відділам, службам, цехам з методиці техніко-економічних розрахунків та планування, проводить наради.

6.4 Вимагати від цехів, відділів, служб виконання вказівок планово-економічного відділу у рамках функцій, які мають місце за даним Положенням.

7 Відповідальність

7.1 Відповідальність за виконання функцій несе начальник відділу.

7.2 Відповідальність робітників встановлена посадовими інструкціями.

1.5 Посадова інструкція економіста

Розгляне посадову інструкцію економіста

(найменування підприємства) ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________________

(найменування посадової особи) (П.І.П.)

______________________________

(підпис)

«__»___________________20___ р.

Посадова інструкція економіста

I. Загальні положення

1. Призначення на посаду економіста та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

2. Економіст безпосередньо підпорядковується начальнику планово-економічного відділу підприємства.

II. Завдання та обов'язки

Економіст:

1. Керує науково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.

2. Розробляє і організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, розробки поточних планів з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.

4. Сприяє підвищенню обгрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.

5. Проводить роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обгрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей.

6. Організує розробку методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.

7. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.

8. Забезпечує суворе додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на усіх напрямах господарської діяльності підприємства.

9. Бере участь у роботі з удосконалення організації виробництва, готує пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.

10. Організує розробку раціональних форм первинної планової, облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку і аналізу господарської діяльності.

11. Організує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки наслідків виробничо-господарської діяльності підприємства та його підрозділів, розробку заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та раціоналізації робочих місць.

12. Керує економічними дослідженнями, що проводяться на підприємстві, укладає договори про творче співробітництво з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами, організує розробку методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток техніки, удосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо практичного використання результатів наукових досліджень у галузі економіки.

13. Здійснює заходи щодо впровадження в практику досягнень економічної науки.

14. Сприяє розвитку громадської економічної роботи на підприємстві, подає методичну допомогу творчим громадським об'єднанням працюючих, які здійснюють економічний аналіз та пошук резервів виробництва, залучає їх до вирішення питань, пов'язаних з розвитком економіки підприємства.

15. Організує проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення і освоєння.

16. Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи.

17. Бере участь у розробці та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), в реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи.

18. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.

19. Контролює своєчасність подання звітів про результати економічної діяльності у відповідні органи.

20. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом.

III. Права

Економіст має право:

1. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями.

2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства.

3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

5. Вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.

6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

IV. Відповідальність

Економіст несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Економіст повинен знати:

1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.

2. Керівні, методичні і нормативні матеріали з організації економічної роботи на підприємствах.

3. Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

4. Перспективи технічного і економічного розвитку галузі.

5. Виробничі потужності підприємства.

6. Основи технології виробництва продукції.

7. Порядок розробки та затвердження програм і планів виробничо-господарської діяльності.

8. Економічні методи управління і керування підприємством.

9. Організацію, форми і методи планової роботи на підприємстві.

10. Порядок розрахунку економічної ефективності від упровадження нових видів продукції, техніки, технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

11. Порядок розробки нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат.

12. Порядок укладання та виконання господарських договорів.

13. Вітчизняні та світові досягнення науки і техніки у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств з організації і вдосконалення економічної роботи.

14. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

15. Чинне господарське законодавство.

16. Основи трудового законодавства.

17. Правила та норми охорони праці.

VI. Кваліфікаційні вимоги

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління

Література

1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 - 480с.

2. Виханский О.С., Наумов А.М. Менеджмент: Учебник - 3-е изд. - М.Экономистъ, 2003 - 528с.

3. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. 3-е изд., перераб и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006 - 504с.


Информация © Центральная Научная Библиотека