Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Роль управлінського обліку в системі менеджменту

Роль управлінського обліку в системі менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни «Управлінський облік»

на тему:

«Роль управлінського обліку в системі менеджменту»

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Роль управлінського обліку в системі менеджменту

Розділ ІІ. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Одна з центральних проблем організації та економіки підприємницької діяльності - конкурентоспроможність власної справи. Вона стосується усіх сфер і організаційних форм забезпечення бізнесу, зокрема управління (менеджменту) - важливого фактора успіху підприємницької діяльності. Від ефективного управління значною мірою залежить життєздатність підприємництва, удача започаткованої справи. Підприємницьке управління - це мистецтво і водночас велика наука.

Ознайомлення з сучасними поглядами на сутність менеджменту дозволяє зробити висновок, що даний термін має декілька значень.

По-перше, термін менеджмент вживається для визначення сукупності методів і форм управління виробництвом з метою одержання прибутку як основної цілі підприємницької діяльності. Це діяльність з координації зусиль у процесі спільної роботи людей.

По-друге, менеджмент означає наявність і функціонування специфічного органу підприємства, що уособлює його керівництво. Мета його полягає у вмінні бачити цілі, визначати способи їх досягнення, узгоджувати для цього дії людей. Нарешті, менеджмент пов'язаний з утворенням об'єднання менеджерів для вирішення управлінських та інших питань.

У зарубіжній літературі існує чимало визначень менеджменту, але всі вони об'єднані однією основою - людськими стосунками в процесі праці, організаційними здібностями керівників, побудовою органів управління підприємствами, організаціями. Так Оксфордський словник англійської мови дає такі тлумачення менеджменту:

· менеджмент - це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками);

· менеджмент - це влада та мистецтво керівництва;

· менеджмент - вміння організовувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників);

· менеджмент - органи управління, адміністративні одиниці, служби й підрозділи.

Отже, ефективність управління підприємством залежить від якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Для збору такої інформації призначена система управлінського обліку, яка є складовою облікової системи кожного суб'єкта господарювання.

Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, яка використовується менеджерами різних рівнів управління підприємством для планування, оцінки, контролю і регулювання його діяльності і прийняття стратегічних, поточних та оперативних управлінських рішень.

Розділ І. Роль управлінського обліку в системі менеджменту

Підприємницьку діяльність можна здійснювати в різних галузях економіки й у різних організаційно-правових формах. Але незалежно від форми та сфери діяльності реалізація функцій бізнесу потребує залучення певного капіталу для фінансування операцій, визначення об'єктів та обсягів інвестування отриманих коштів. Успіх бізнесу безпосередньо залежить від ефективного використання в процесі господарських операцій наявних ресурсів. Відтак будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох взаємопов'язаних елементів: інвестиційної, операційної та фінансової діяльності. Для узгодження різних видів діяльності існує специфічна функція управління. Управління забезпечує планування, організацію, мотивацію, контроль та регулювання діяльності (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Процес управління підприємством

Планування охоплює встановлення мети діяльності, визначення необхідних ресурсів і шляхів досягнення мети.

Досягнення будь-якої мети можливе тільки в разі плідної праці колективу підприємства. Тому необхідно організувати діяльність персоналу, узгодити його зусилля та, врахувавши інтереси людей, заохотити їх. Контроль забезпечує порівняння досягнутих результатів із запланованими.

У разі виявлення значних розбіжностей здійснюють регулювання, тобто вносять відповідні корективи в організацію або плани -- залежно від причин відхилень.

Для нормального виконання розглянутих функцій управління необхідна інформація. Таку інформацію має надавати, насамперед, система бухгалтерського обліку, яка виявляє і систематизує дані про господарську діяльність підприємства.

Ту частину системи бухгалтерського обліку, що забезпечує потреби управління в інформації, називають управлінським обліком.

Взаємозв'язок між функціями управління й системою обліку показано на рис. 1.2:

Рис. 1.2. Взаємозв'язок системи обліку та функцій управління

Окремі елементи управлінського обліку виникли та почали застосовуватися на підприємствах США в кінці XIX -- на початку XX ст. Саме тоді в США швидкими темпами розвивалося виробництво, змінювались технології, розширювався асортимент продукції, ускладнювалися виробничі й коопераційні зв'язки, загострювалась конкуренція.

Виділяють такі основні етапи встановлення і розвитку управлінського обліку:

-- перший етап (початок XX ст.) пов'язаний із появою методів нормування праці. Створена на цьому ґрунті система калькулювання стандартних витрат та оперативного аналізу відхилень дала змогу перенести акценти з функції обліку на функцію контролю;

-- другий етап (30-ті -- 70-ті рр. XX ст.) характеризується поступовою зміною принципів накопичення і використання даних про витрати виробництва, розробленням системи калькулювання змінних витрат, організацією обліку за центрами витрат і відповідальності. Унаслідок цього в 50-х рр. XX ст. сформувалась окрема складова облікової системи підприємства -- управлінський облік, зорієнтована на дані про витрати і результати діяльності підприємства;

-- третій етап формування управлінського обліку і його становлення як самостійної цілісної сфери діяльності розпочався в середині 70-х рр. XX ст. у зв'язку з посиленням ролі стратегічного управління за умов суттєвих змін у системах управління та технологіях виробництва.

Щоб передбачити, яка саме інформація необхідна керівництву, необхідно знати основні функції управління.

У системі управління підприємством управлінський облік виконує такі основні функції:

· інформаційну,

· комунікаційну,

· контрольну,

· прогнозну.

Інформаційна функція -- забезпечення керівників усіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для стратегічного і поточного планування, контролю й прийняття управлінських рішень;

Комунікаційна функція -- формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня управління;

Контрольна функція -- контроль і оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства загалом для досягнення його поточних завдань і стратегічної мети економічного розвитку;

Прогнозна функція -- перспективне і поточне планування та координування діяльності підприємства на підставі аналізу та оцінки змін внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища.

У системі управлінського обліку здійснюється підготовка інформації, необхідної для ведення діяльності управлінського характеру: прийняття рішень, планування, контролю і регулювання.

Як бачимо з рис. 1.2., бухгалтер відіграє важливу роль на всіх етапах управління. В процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки майбутніх дій.

Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності.

Роль бухгалтера в процесі контролю полягає в тому, що він здійснює зіставлення фактичних даних про діяльність із планами або бюджетами, розраховує аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення прийняття рішень на різних стадіях та рівнях управління бухгалтер узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напрямку дії.

Отже, функції, що їх виконує бухгалтер, який обслуговує керівників усередині підприємства, значно ширші, ніж бухгалтер, який тільки реєструє господарські операції у системі рахунків методом подвійного запису.

Тому бухгалтер, котрий здійснює інформаційне забезпечення системи управління компанії, називають бухгалтером-аналітиком або управлінським бухгалтером.

Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто управлінський облік є складовою процесу управління, він надає інформацію, важливу для:

· визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;

· контролювання її поточної діяльності;

· оптимізації використання ресурсів;

· оцінки ефективності діяльності;

· зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.

Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні стратегічної мети підприємства.

Тому управлінський облік є необхідним для функціонування системи управлінського контролю.

Управлінський контроль (Мапаgетепt Сопtrоl) -- це процес впливу керівництва на членів організації з метою здійснення її стратегії.

Рис. 1.3 Система управлінського контролю

Проектування системи управлінського контролю охоплює:

· визначення загальної мети підприємства та її проміжних цілей;

· визначення центрів відповідальності;

· розробку показників діяльності для мотивації й узгодження мети;

· вимірювання фактичних показників діяльності й складання звітності.

Це означає, що проектування управлінського обліку слід здійснювати у комплексі з розробленням стратегії, організаційної структури та всіх функцій управління підприємством.

Розділ ІІ. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку

Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності. Розглянемо ці відмінності за допомогою порівняльної таблиці (табл. 2.1).

Таблиця 2.1.

Відмінності між управлінським та фінансовим обліком

Ознаки

Управлінський облік

Фінансовий облік

1. Основні користувачі

Менеджери

Зовнішні користувачі

2. Обмеження

Зіставлення витрат і вигод

Загальноприйняті принципи (стандарти)

3. Застосування

Впливає на дії менеджерів

Дає змогу оцінити економічний стан підприємства

4. Спрямованість у часі

Погляд у майбутнє

Погляд у минуле

5. Періодичність звітування

Гнучка

Менш гнучка

6. Звіти

Детальні

Узагальнені

7. Відкритість даних

Комерційна таємниця

Широкий доступ

Перша відмінність -- це споживачі інформації. Фінансова звітність призначена насамперед для зовнішніх споживачів (банків, акціонерів тощо), хоча використовується і керівництвом підприємства.

Але для управління підприємством необхідна детальніша інформація, котра враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і подається саме з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства.

По-друге, на відміну від фінансового обліку, який ведеться з дотриманням певних офіційних регламентів (інструкцій, стандартів тощо), встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів та правил.

Його розробляє саме підприємство з урахуванням різних параметрів, беручи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень якісні чинники. Це також відрізняє його від фінансового обліку, де всі операції відображаються у рахунках та у звітності в єдиному грошовому вимірнику.

Фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності підприємства за рік або за квартал. Така звітність не дає змоги оцінювати й аналізувати діяльність окремих підрозділів та оперативно впливати на відхилення від запланованих параметрів.

Тому в системі управлінського обліку інформація про діяльність окремих сегментів (підрозділів, районів збуту, виробничих ліній тощо) готується і надається менеджерам за стисліші проміжки часу (доба, тиждень, місяць), або мірою потреби прийняття рішень.

Важливою рисою, що розрізняє управлінський і фінансовий облік, є спрямованість (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Види облікової інформації

Якщо фінансовий облік описує операції, що вже мали місце, то головним завданням управлінського обліку є передбачення наслідків майбутніх операцій.

Безумовно, в управлінському обліку історичну інформацію використовують, але головним чином для прогнозування.

Отже, можна сказати, що бухгалтери-аналітики -- це Нострадамуси бізнесу, а бухгалтери-рахівпики -- його Нестори-літописці.

Зрештою, якщо фінансову звітність оприлюднюють шляхом публікації, або її можна отримати на замовлення, то більшість даних управлінського обліку є комерційною таємницею підприємства, оскільки відображає його стратегію і тактику у конкурентній боротьбі.

Поряд із відмінностями управлінський і фінансовий облік мають також спільні риси.

По-перше, обидва види обліку використовують загальну інформаційну систему, зокрема дані обліку витрат, використовувані підприємством як для оцінювання запасів та визначення фінансових результатів, так і для прийняття управлінських рішень на різних стадіях і рівнях управління.

Облік витрат (Соst Ассоипtіng) -- це складова системи бухгалтерського обліку, що акумулює й систематизує витрати для:

· оцінки запасів і визначення фінансових результатів;

· прийняття управлінських рішень;

· забезпечення контролю.

По-друге, дані фінансового обліку також використовують для прийняття управлінських рішень.

По-третє, обидва види обліку базуються на концепції підзвітності менеджерів. При цьому фінансовий облік дає змогу оцінити результати діяльності підприємства в цілому, а управлінський облік -- у межах окремих сегментів діяльності.

ВИСНОВКИ

На основі думок, тверджень, аналізу науковців, авторів навчальних посібників, можна сказати, що управління (менеджмент) - важливий фактор успіху підприємницької діяльності. Від ефективного управління значною мірою залежить життєздатність підприємництва, удача започаткованої справи. Існує багато точок зору щодо визначення менеджменту. Ось одне з них: менеджмент - вміння організовувати ефективну роботу апарату управління (служб працівників).

Ефективність управління підприємством, організацією залежить від якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень. Для збору такої інформації призначена система управлінського обліку.

Управлінський облік - процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, яка використовується менеджерами різних рівнів управління підприємством для планування, оцінки, контролю і регулювання його діяльності та прийняття стратегічних, поточних та оперативних управлінських рішень.

Управлінський обік відіграє значну роль в системі менеджменту. У системі управлінського обліку здійснюється підготовка інформації, необхідної для ведення діяльності управлінського характеру: прийняття рішень, планування, контролю і регулювання, тому бухгалтер відіграє важливу роль на всіх етапах управління. В процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат, надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки майбутніх дій. Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності. В процесі контролю бухгалтер здійснює зіставлення фактичних даних про діяльність із планами або бюджетами, розраховує аналізує і інтерпретує відхилення. І нарешті, бухгалтер узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків обраного напрямку дії.

Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто управлінський облік є складовою процесу управління.

Розглядаючи управлінський облік, не слід його співставляти з фінансовим обліком, адже ці два обліка мають як спільні, так і відмінні риси.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, 2000.

2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.

3. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. -К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1999. - 544 с.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003. - 704 с.

5. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом. Зарубіжний досвід. - К.: Облікінформ, 1997. - 138 с.

6. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. - Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: “Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ - 2000”, 2003. - 336 с.

7. Нападовська Л. Управлінський облік. - Дніпропетровськ, 2000.

8. Паркінсон С., Рустомджі М. Мистецтво управляти // Галицькі контракти. - 1998. - №7-14.

9. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І. Управлінський облік: Навчально-методичний посібник - К.: Знання, 2006. - 235 с.

10. Пушкар М.С. Управлінський облік. - Тернопіль, 1998. - 160 с.


Информация © Центральная Научная Библиотека