Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води"

Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води"

міністерство освіти і науки україни

національний технічний університет

"харківський полІтехнічний інститут"

Кафедра менеджменту і контролінгу

Курсова робота

на тему: Розробка стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води"

Харків 2009

Зміст:

 • Вступ
 • 1. аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства
  • 1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації
   • 1.2 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища органзації
  • 1.3 Аналіз впливу чинників мікросередовища
 • 2. Вироблення місії і цілей фірми
  • 2.1 Місія організації
  • 2.2 Цілі організації
 • 3. SWOT - аналіз діяльності підприємства
  • 3.1 Аналіз сильних і слабких сторін
  • 3.2 Аналіз зовнішніх можливостей і загроз
  • 3.3 Матриця SWOT
 • 4. Функціональні стратегії розвитку організації
 • ЗаключенНЯ
 • список використаних джерел
 • Додаток А
 • Додаток Б
 • Вступ

Маркетингова діяльність є одним з важливих елементів функціонування організації. Вона направляє дії керівництва в потрібне русло, формує стратегію організації частково або повністю, забезпечує обґрунтованість ухвалюваних рішень і їхню результативність.

В цій курсовій роботі, ціллю якої є вироблення маркетингової стратегії діяльності ВАТ "Березівські мінеральні води", підприємство буде всесторонньо досліджено в світлі існуючих на ньому основних проблем. Серед таких проблем є те, що продукція, вироблювана на заводі - мінеральна вода - не є товаром першої необхідності, що свідчить про нееластичність попиту на продукт. Це означає, що навіть незначне підвищення ціни відсіває велику кількість реальних покупців.

З іншого боку існує ще одне обставина: якість питної мінеральної води залежить напряму від екологічної ситуації в регіоні, а позаяк це регіон з високим рівнем розвитку промисловості, то це може погіршити ситуацію.

Підприємство ВАТ "Березівські мінеральні води" є найбільшим виробником газованої питної води і напоїв в Харківській області, і посідає гідне місце в цій галузі харчової промисловості України. Завод здійснює виробництво різних видів мінеральної газованої води і напоїв, що є основою діяльності підприємства.

Історія джерела води починається в 1862 р., коли на засіданні Харківського медичного товариства, лікар професор Гуревіч зробив доклад про виявлене ним на хуторі Березівське цілюще джерело. Вода з цих місць використовувалася для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. До 1890 року воду газували, розливали в пляшки і поставляли до Москви, Одеси, Сімферополя і Києва. На базі цього джерела був побудований курорт, а в 1927 року - завод по розливу мінеральної води в пляшки. Під час війни, в 1943 року приміщення заводу були знищені відступаючими гітлерівськими військами. А вже в 1967 року завод був побудований наново. В листопаді 1995 року зареєстровано акціонерне товариство "Завод "Березівські мінеральні води", і в червні 1997 року на зборах акціонерів було встановлено Відкрите акціонерне товариство "Завод "Березівські мінеральні води".

Мета даної роботи полягає у розробці стратегії маркетингової діяльності для розглядуваного підприємства.

аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації

Внутрішнє середовище організації - це та складова загального середовища, яке характеризує внутрішнє становище в організації.

В даній курсовій роботі буде детально розглядатися маркетинговий зріз, а також буде описано становище в частині організаційної структури, виробництва, і фінансових результатів підприємства.

Маркетинговий зріз

Схема ціноутворення. Цінова стратегія підприємства визначається попитом на продукцію, і повинна задовольняти як потребам підприємства, так і можливостям споживача.

В плануванні цінової стратегії полягає основна проблема діяльності ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води". Існують два основні чинники, що впливають на діяльність заводу в цьому напрямі:

Попит на всі види продукції, які виробляє підприємство ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" є нееластичним, і негативно реагує на підняття ціни.

Попит на всі види товарів є сезонним: він підвищений з кінця травня по початок вересня, а у інший час утримується на більш низькому рівні.

Виходячи з цих положень необхідно закладати в цінову стратегію більш низьку ціну для залучення споживача. Як базовий метод ціноутворення при визначенні цін на продукцію обраний метод середньоринкових цін. відповідно до цього за основу розрахунку беруться внутрішні ціни конкурентів. Ураховуються так само власні витрати виробництва. Схема ціноутворення представлена в Табл. 1 та Додатку А у вигляді діаграми.

Таблиця 1 - Утворення ціни на продукцію

Назва статті

Сума в тис. грн., 2008 р.

Сума в тис. грн., 2009 р.

Матеріальні витрати

10813,30

16865,20

Витрати на оплату праці

778,45

509,52

Відрахування на соціальні потреби

300,31

195,51

Амортизаційні відрахування

928,47

253,23

Інші витрати

1625,93

2204,48

Прибуток підприємства

3611,62

5006,98

Ціна реалізованої продукції

18058,08

25034,92

Як видно з таблиці, матеріальні витрати підприємства збільшилася майже в півтора рази. Ця негативна тенденція обумовлена багаторазовим підвищенням матеріальних витрат на виробництво, що обумовлене кризою в економіці та виробництві у країні. З іншого боку показники деяких видів витрат впали, що призвело до збільшення прибутку в 2009 році.

Дуже важливим є визначення основних показників, які дають можливість стежити за адміністративними витратами. Цей показник визначається відношенням числа замовлень (Nз), яке для даного підприємства складає 1905 тис. одиниць, до відповідної їм суми продажів (Оп), що склала 21372,5 тис. грн.:

k адмін = Nз / Оп

k адмін = 1905 / 21372,5 = 0,09

Це свідчить про незначні адміністративні витрати. При цьому з'являється можливість запуску у виробництво більш крупних серій товарів, оскільки цей показник так само свідчить про неповне використання виробничих потужностей.

Ринки збуту продукції підприємства. Продукція підприємства направлена на конкретного споживача-людину . Тому реалізація проводиться через торгові точки, магазини і кіоски, як показано це на рис. 1.

Рис. 1. Схема досягнення продукцією конкретного споживача

В основному продукція підприємства "Завод "Березівські мінеральні води" розповсюджується в торгових точках Харкова і області, Києва, обласних центрах Півдня, Сходу і Центру України, і деяких інших великих містах.

Рекламна стратегія організації. Вироблення ефективної реклами закладає основу підвищення обсягів продажів. Для ВАТ "Завод "Березівських мінеральних вод" розробка рекламної стратегії зумовлює досягнення цілей організації, та є одним з найважливіших напрямів діяльності підприємства.

Рекламна стратегія ВАТ "Завод "Березівських мінеральних вод" буде складатися з ряду заходів по утриманню існуючого контингенту споживачів і завоюванню нового. Ці заходи викладені нижче:

Подальше вдосконалення етикетки не тільки для мінеральної газованої води "Березівська", але і для безалкогольних напоїв, вироблюваних на підприємстві;

Почати розробку нової більш ефектної та привабливої конфігурації розфасовувальної тари для всіх видів продукції, що особливо стосується упаковок по 0,5 і 1 л.

Формування бренда мінеральної води "Березівська".

Проведення різного роду акцій і лотерей у співпраці із зацікавленими в рекламі спонсорами.

Вихід на ринки Західної України.

Організаційний зріз

Організаційна структура підприємства - це сукупність взаємозв'язаних підрозділів підприємства, що забезпечують його розвиток і реалізацію його цілей.

На основі аналізу структури організації, її комунікативних характеристик можна показати схему відповідальності і делегування повноважень. Для цього можна використовувати формулу В.А. Грайкунаса, по якій визначається число всіх можливих взаємозв'язків в організації, що вимагають уваги менеджера:

,

де n - кількість підлеглих серед управлінського складу.

У випадку ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" цей показник дорівнюватиме:

k = 8 * (28 - 1 + 8 - 1) = 1080

Таким чином, для даного підприємства характерний широкий спектр управлінських зв'язків, пов'язаний з відносно великою кількістю працюючих та розгалуженістю виробництва.

Організаційна діаграма представлена схемою в Додатку Б

Структура заводу включає:

Орган управління, який складається з Правління, що здійснює контроль, стратегічне планування і управління, і дирекції, займається оперативним управлінням заводом.

Планово-економічний відділ, суміщений з бухгалтерією, який займається економічними розрахунками і плануванням, а так же бухгалтерською діяльністю.

Виробничий відділ, що виконує відбір мінеральної води, її механічне очищення і розлив у фірмову тару.

Відділ збуту і поставок, що відповідає за збут виробленої продукції, і здійснення її поставок замовникам.

За останній час в організаційній структурі підприємства відбувся ряд змін, врахованих в даному аналізі, тому подальші зміни не передбачаються.

Кадровий зріз

Організаційна структура ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" з чотирьох основних підрозділів, в яких працює в цілому 243 людини.

Для організації, що масово випускає товари для споживчого ринку та має досить великий штат працівників, доцільно враховувати показник якісного забезпечення кадрами підприємства, який можна розрахувати по формулі:

,

де - фактична сумарна кількість фахівців, що посідають посади відповідно до штатного розкладу;

- чисельність особового складу кадрів фахівців по штатному розкладу.

К кач = 237 / 243 * 100 = 97,5 %

При даній кількості працюючих, цей показник можна вважати досить високим, що забезпечує ефективність виробничого процесу та прибутковість підприємства.

Виробничий зріз

ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" виробляє мінеральну газовану воду і безалкогольні напої, та реалізує свою продукцію під власною торговою маркою.

При підприємстві діє спеціалізована лабораторія, що здійснює контроль якості і чистоти розлитої мінеральної води. Це гарантує споживання високоякісної продукції, яка сприяє поліпшенню здоров'я споживача.

Підприємство випускає наступний асортимент продукції:

Мінеральна газована вода "Березівська";

Газована мінеральна вода з соком різних фруктів "Сік + Березівська";

Безалкогольні газовані напої на основі мінеральної води "Березівська".

Розрахуємо зменшення собівартості продукції від впровадження більш економічних технологій виробництва в поточному році, використовуючи дані таблиці 2, за формулою:

,

де, , - собівартість i - го виробу в базовому і плановому періодах, грн.;

- об'єм випуску i - го виробу в поточному періоді, шт.;

т - число виробів, що випускаються.

Таблиця 2 - Обсяги виробництва.

Найменування продукції (виду продукції)

Одиниця виміру

Обсяг виробництва в натуральних одиницях за поточний період

Собівартість річного випуску за звітний період (тис.грн.)

Собівартість річного випуску за минулий період (тис.грн.)

Безалкогольнi напої

тис. дал

377

1213,2

2921,7

Мiнеральна вода

тис. дал

1197

9656,0

9745,2

10869,2

12666,9

?Пс = (2921,7 - 1213,2) + (9745,2 - 9656,0) = 1797,7 тис. грн.

Відтак економія при використанні нових технологій по відношенню до суми собівартості складає досить велику суму, що безпосередньо може сприяти покращенню фінансового стану підприємства та розширенню виробництва.

Продукція підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" проходить наступний виробничий цикл:

Видобуток мінеральної води з розташованих на території підприємства технічно оснащених джерел;

Контроль якості води, що проводиться, в спеціальній лабораторії;

Газування мінеральної води;

Виробництво безалкогольних напоїв з мінеральної води і їхнє газування;

Розлив мінеральної води і напоїв у фірмову тару, з фірмовою етикеткою;

Упаковка партій товару і відвантаження.

Фінансовий зріз

Фінансова звітність підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" складається в повному об'ємі відповідно до Закону України "Про бухгалтерський обліку і фінансову звітність в Україні".

Аналізуючи фінансову діяльність підприємства можна відзначити основні моменти:

В звітному 2008 році отримало чистий прибуток від реалізації своєї продукції склав 15326,95 тис. грн.;

Собівартість реалізованої продукції склала 10869,2 тис. грн;

Прибуток підприємства від операційної діяльності склав 1905,75 тис. грн.

Відношення

представляє собою показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства. У даному випадку, за умов, що власний капітал на 01.01.2009 р. становив 1641,0 тис. грн., а загальна сума пасиву 16838,0 тис. грн., воно дорівнюватиме:

1641,0 / 16838,0 = 0,097

Тобто підприємство можна вважати на даний момент за недостатньо фінансово стійке.

Відносна фінансова стабільність підприємства частково забезпечується відносною стабільністю у галузі. Кредитна політика по відношенню до підприємства достатньо сприятлива, що дає можливість виплачувати існуючий борг поступово. Позитивний і сам факт того, що заборгованість у декілька разів менше власного капіталу, що робить банкрутство при екстрених обставинах не небезпечним.

Організаційна культура підприємства

Організаційна культура підприємства для відкритого акціонерного підприємства "Завод "Березівські мінеральні води" - це насамперед традиції та культура праці співробітників, що склалася за час існування підприємства, та передається з покоління у покоління, а також це - висока вмотивованість праці відносно місії підприємства, що полягає у забезпеченні населення найнеобхіднішим - свіжою та цінною за своїми властивостями питною водою. На користь останнього свідчить и наявність в асортименті товару лінійки "Сік+Березівська", де використовуються натуральні фруктові соки. Тобто політика підтримки здоров'я нації стає одним з першочергових мотивів у роботі організації та її праг

1.2 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

Аналіз зовнішнього середовища - необхідна дія, за допомогою якої, при розробці стратегічного плану, можна враховувати і контролювати зовнішні чинники, щоб визначити можливість зростання фірми або небезпеки для неї.

Економічне середовище. Для дослідження цього чинника необхідно аналізувати ситуацію в країні, безробіття, рівень інфляції.

Зараз в Україні складається хистке і нестабільне положення, що стосується всіх сфер діяльності. Ця обставина не обійшла і галузь, в якій працює підприємство "Завод "Березівські мінеральні води". Справа в тому, що, як говорилося раніше, мінеральна вода не є товаром першої необхідності для українського споживача, тому навіть незначне підвищення ціни може призвести до істотного зниження споживання. Це відбувається через украй низьку купівельну спроможність споживача, обумовлену названими чинниками.

При цьому в країні зростає інфляція що негативно позначається на цінах на закупівельні матеріали (тара, етикетки, устаткування).

Політико-правове середовище. Тут необхідно вивчити і передбачити наміри властей, розглянути вплив на організацію законодавчої бази держави.

Одним з несприятливих моментів є той, що, завдяки існуючому законодавству, виявляється істотний податковий тиск на підприємство, а виплати в цій сфері несумірні з можливостями підприємства.

Слід зазначити, що підприємство реалізує свою продукцію під власною торговою маркою "Березівська". Для цього підприємство отримало Свідотство на знак товарів і послуг 12571 від 07.06.1999. Це захищає продукцію заводу від підробок і гарантує високу якість продукції споживачу.

Політична обстановка в Україні не може не впливати на положення справ підприємства. при чому вона робить як непрямий, так і безпосередній вплив. Непрямий вплив полягає в тому, що через погіршення економічної ситуації в країні погіршився стан споживача - знизилася його купівельна спроможність. Пряме виражається в нестабільності, що з'явилася в останній час, і невизначеності. Нестабільність обмінного курсу національної валюти викликає втрати при продажу товару.

Науково-технічне середовище. В даній галузі науково-технічне середовище має свою специфіку. Оскільки діяльність підприємства фактично полягає в наданні споживачу можливості користуватися рідкісними природними ресурсами, коефіцієнт участі підприємства у виробництві самого продукту практично рівний нулю. В іншому ж підприємство забезпечує повністю заходи всієї решти, необхідні для передачі ресурсу споживачу. Всі основні технологічні новинки використовуються саме на цьому етапі. Це можуть бути такі аспекти:

Дизайн і матеріал упаковки;

Дизайн і матеріал етикетки;

Технології механічного очищення мінеральної води;

Технології розливу мінеральної води в тару;

Технології і рецепти виготовлення безалкогольних напоїв.

Демографічне середовище. Якщо оцінювати, наскільки істотно впливають на ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" демографічні зміни в Україні, то можна сказати, що це один з важливих чинників, що дозволяє оцінювати приблизні об'єми продажів. Це відбувається тому, що обсяги закупівель посередників напряму залежать від попиту конкретних споживачів.

1.3 Аналіз впливу чинників мікросередовища

Мікросередовище організації включає ті найважливіші чинники, які безпосередньо впливають на організацію. Це середовище так само називають середовищем прямої дії. Вона включає постачальників, посередників, клієнтів і конкурентів організації.

Постачальники організації. Основний ресурс, необхідний для виробництва - вода, видобувається на території і за допомогою потужностей підприємства. Мінеральна вода, використовувана у виробництві здобувається з глибини більше 150 м. Інших постачальників цього ресурсу підприємства не визнає принципово.

Але все таки підприємство ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" вимушене закуповувати устаткування, тару, замовляти етикетки у сторонніх організацій. Постачальники такої продукції, з якими працює підприємство є давніми партнерами заводу. В світлі цього ніяких збоїв в поставках бути не повинне.

Посередники організації. Підприємство ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" обрало стратегію розповсюдження своєї продукції через широку мережу посередників. Рис. 2 показує схематично всі види посередників, що працюють на підприємство.

Рисунок 2 - Розподіл посередників організації

Клієнти організації. Основним споживачем продукції є населення країни. ціллю маркетингової стратегії підприємства є забезпечення цільового ринку споживачів якісною продукцією в належних обсягах. Для підприємства це означає підвищення об'ємів продажів при стимулюванні попиту серед населення.

Підприємство орієнтується на смаки і потреби масового споживача. Основне місцерозташування споживача - Східні, Південні і Центральні регіони України. В подальші плани входить вихід на ринки Західної України.

Через складну економічну обстановку протягом останніх років в країні мінеральна газована вода поки що так і не стала товаром масового споживання. Споживач достатньо чутливо реагує на зміни ціни реалізації товарів, вироблюваних на заводі "Березівські мінеральні води". Не дивлячись на це, все ж таки останніми роками спостерігається слабка, але позитивна тенденція зростання попиту на товари.

Конкуренти організації. Оскільки мінеральна газована вода як товар розрахована на великий обсяг споживання, а місткість Українського ринку в цій галузі достатньо велика, то відповідно підприємство ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" має достатньо багато конкурентів. Достатньо могутніми та такими, що представляють небезпеку є лише деякі з них.

У галузі серед методів конкуренції використовується більшою мірою цінова.

Можна назвати наступні основні конкуруючі організації для підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води":

ТМ "Міргородська"

НВЦ "Ордана"

ТОВ "Пивзавод "Нова Баварія"

Київський завод "Росинка"

"Миргородська" - одна з найвідоміших торгових марок мінеральної води в Україні. Досвід роботи підприємства на українському ринку достатньо великий. Продукція добре розрекламована серед споживача, хоча й має одну з найвищих цін.

Підприємство "Ордана" так само забезпечує добру рекламу своєї продукції. Основні недоліки продукції: невисока якість, відсутність характерних особливостей, невиразна упаковка, переважання великої розфасовки над дрібною в об'ємах продажів, висока ціна.

ТОВ "Пивний завод "Нова Баварія" порівняно недавно вийшов на ринок мінеральних вод і безалкогольних напоїв, тому його досвід роботи в цій області незначний. Якість продукції, що випускається, достатньо висока, хоча підприємство і не працює на власній сировині.

Київський завод "Росинка" спеціалізується на випуску газованої мінеральної води і великого асортименту безалкогольних напоїв різного складу. Асортимент продукції, що випускається, і є щонайбільшою перевагою підприємства над іншими виробниками, зокрема і підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води".

Можна також назвати деякі організації, що працюють в даній галузі, але не мають великої долі ринку:

Приватне підприємство "Вода Роганська", перевагою якого є доставка продукції прямо до житлових будинків і в офіси, недолік полягає в обмеженості асортименту продукції;

ТМ "Моршинская", багато в чому копіює імідж однієї з вищеназваних торгових марок;

ТМ "Бонаква", характеризується невеликим асортиментом продукції і порівняно високими цінами;

Грузинський завод мінеральних вод "Боржоми", продукція якого володіє найвищою якістю і лікувальними властивостями, але через надмірно високу ціну і віддаленість виробника, підприємство не може повністю контролювати певну частку ринку.

Нижче в Табл. 2 представлено рівень впливу найзначніших конкурентів на ринку м. Харкова на підприємство.

Таблиця 2 - Найвпливовіші конкуренти заводу

Найменування продукції

Виробник

Країна

Ступінь дії

низька

середня

висока

Мінеральна вода "Миргородська"

ТМ "Миргородська"

Україна

Х

Мінеральна вода "Ордана"

НВЦ "Ордана"

Україна

Х

Мінеральна вода "Нова Баварія"

ТОВ "Пивзавод "Нова Баварія"

Україна

Х

Мінеральна вода "Росинка"

Київський завод "Росинка"

Україна

Х

Тобто найвищий безпосередній вплив на ринку Харкова на підприємство мають два виробника: ммінеральна вода "Миргородська" та мінеральна вода "Росинка".

2 Вироблення місії і цілей фірми

2.1 Місія організації

Керівництво підприємства визнає важливість формулювання місії організації для загального розвитку його діяльності, для вдосконалення рекламної стратегії, для кращої мотивації працівників заводу.

Виходячи з цього в даному курсовому проекті була вироблена місія ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води", виразима нижче в наступних пунктах:

Підприємство прагне забезпечити українського споживача мінеральною газованою водою найкращої якості, яка б сприяла поліпшенню здоров'я як конкретного споживача, так і поліпшувала здоров'я всієї української нації в цілому.

Продукція підприємства - результат глобальних природних процесів, що відбуваються на планеті Земля з моменту її виникнення в Сонячній системі. Місія підприємства відносно продукції полягає в тому, щоб надати до споживання продукцію в первозданному вигляді, що має найбільш цілющу дію.

Ринок мінеральних вод і безалкогольних напоїв є одним з найрозвиненіших ринків харчової промисловості України. Це спонукає організацію постійно підвищувати якість продукції і послуг, що надаються.

Основна цінність для організації - життя і здоров'я людини. Саме це спонукало підприємство просувати мінеральну газовану воду "Березівська", яка цілюще діє на організм людини і, зокрема на шлунково-кишковий тракт, допомагає при лікуванні інших захворювань, сприяє кращому засвоєнню медичних препаратів.

2.2 Цілі організації

Після того, як визначена місія організації необхідно сформулювати її основні цілі, досягнення яких з'явилося б реалізацією місії.

Основними цілями підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" є наступні:

Максимізація частки ринку за рахунок нової рекламної стратегії, а також виходу продукції підприємства на ринки Західної України;

Мінімізація витрат на виробництво;

Перетворення продукції підприємства в продукцію масового споживання за рахунок ефективної цінової політики;

Підвищення репутації організації серед споживачів і вдосконалення іміджу для підвищення привабливості товарів;

Встановлення цін з урахуванням умов конкуренції і потреб підприємства;

Забезпечення екологічної чистоти вироблюваної продукції, не дивлячись на те, що екологічна обстановка певною мірою впливає на її якість. Забезпечення подальшого контролю за екологічною чистотою виробництва продукції.

3. SWOT - аналіз діяльності підприємства

SWOT-аналіз - аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз, що витікають із зовнішнього середовища, а також встановлення зв'язків між ними з метою визначення основи для вироблення стратегії організації.

3.1 Аналіз сильних і слабких сторін

Сильні сторони

Слабкі сторони

Висока якість продукції, що сприяє зміцненню здоров'я людини;

Давній досвід роботи на ринку даної галузі в різноманітних умовах;

Широка клієнтурна база підприємства, що склалася до даного моменту;

Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства;

Можливість надання послуг з доставки продукції для посередників підприємства;

Планування здійснення активної маркетингової політики керівництвом;

Розташування підприємства недалеко від найбільшого транспортного вузла - міста Харкова;

Відсутність вільних оборотних фінансових засобів у підприємства в даний момент;

Низький рівень життя великої маси населення країни та низька платоспроможність українського споживача протягом багатьох років;

Сильний податковий тиск на підприємство через існуюче законодавство України;

Невисокий технологічний рівень виробничої бази підприємства;

Незадовільний стан навколишнього середовища в державі і в регіоні, оскільки Харків - найбільших промисловий центр України;

Залежність об'ємів продукції, що продається, від часу року, а так же природних і кліматичних змін на території;

Не достатньо широкий асортимент продукції.

3.2 Аналіз зовнішніх можливостей і загроз

Можливості

Загрози

Позитивні тенденції зміни середнього попиту на продукцію, що випускається, підприємством за останнє декілька років;

Утримання лідерства в ціновій політиці призводить до залучення основної маси споживачів;

Можливість розширення ринків збуту без організації власних торгових крапок;

Зниження витрат на виробництво дає можливість знижувати і робити більш конкурентоспроможною ціну реалізації, а також збільшити прибутковість виробництва;

Невелика кількість дійсно сильних конкурентів організації;

Можливість розширення виробництва за рахунок власних виробничих потужностей підприємства.

Непослідовне, поспішне ухвалення законодавчих актів владними структурами країни;

Загроза виснаження резервних фінансових можливостей підприємства, необхідних на оплату податків;

Нестабільність курсу національної валюти може понизити прибутковість;

Підвищення цін на матеріали, упаковку, етикетки і інші необхідні супутні товари може скоротити прибутковість і викликати необхідність підвищення цін на продукцію;

Пониження цін конкурентами може залучити значну частину клієнтів підприємства;

Недовір'я рекламі в засобах масової інформації понизить ефективність витрат на рекламу.

3.2 Матриця SWOT

Можливості

Загрози

Висока якість продукції, що випускається, в сукупності з низькою ціною привертають велику частину споживачів. Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства при зниженні витрат на виробництво дозволяє знижувати і робити більш конкурентоздатною ціну реалізації і збільшити прибутковість виробництва. Здійснення активної маркетингової політики керівництвом при невеликій кількості дійсно сильних конкурентів залучить нових споживачів.

Непослідовне, поспішне ухвалення законодавчих актів дезорієнтує керівництво і негативно впливає на виробничі можливості підприємства.

Нестабільність курсу гривни може понизити прибутковість виробництва через коливання цін на покупні матеріали, а підвищення цін на матеріали, упаковку, етикетки і інші супутні товари може викликати необхідність підвищення цін, що відсіє значну частину споживачів.

Низька платоспроможність українського споживача і низький рівень життя основної маси населення країни не дають можливості істотно підвищувати ціну. Не високий технологічний рівень виробничої бази обмежує можливості.

Зниження цін конкурентами, при не достатньо широкому асортименті продукції може залучити значну частину клієнтів підприємства, а в сукупності з чинником недовір'я рекламі в ЗМІ може спричинити за собою провал маркетингової стратегії заводу.

4. Функціональні стратегії розвитку організації

Отже можна підвести підсумки проведеного в курсовому проекті аналізу діяльності підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" і сформулювати найбільш відповідну і ефективну стратегію.

Підприємство обирає стратегію посилення позицій на ринку, яка має на увазі поглиблення маркетингової діяльності. Що ж до основних методів боротьби, то в цьому плані вибирається лібералізація цінової політики.

Коротко функціональну стратегію розвитку підприємства ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" можна виразити в наступних пунктах:

В рамках маркетингової діяльності необхідно провести рекламну компанію, що включає а) розміщення реклами, направленої на конкретного споживача в засобах масової інформації (приблизно 27% від всіх маркетингових витрат), б) розміщення реклами на рекламних щитах і стендах (13%), в)розміщення реклами в транспорті і в магазинах (18%). Реклама, направлена на залучення посередників (г), буде складати 32% маркетингових витрат, і буде включати цільову розсилку пропозицій підприємства, акції і знижки для оптових покупців і т. п. д) Крім того 10% маркетингових витрат підуть на участь в різного роду ярмарках і конкурсах якості української продукції. Ці заходи плануються на 2010 - 2011 роки.

В рамках організаційної структури підприємства в першому півріччі 2010 року буде проведено підвищення кваліфікації працівників відділу збуту з метою отримання більш продуктивних результатів їхньої діяльності. Так само в цьому напрямі будуть свого роду нововведення: буде проведена робота по винайденню контрактів на поставки продукції підприємства з торговими точками Західної України, яка почнеться з другого півріччя 2010 року. Це забезпечить повне розповсюдження продукції у всіх регіонах країни.

Третьою складовою загальної стратегії підприємства є концепція стабілізації ціни на продукцію. Це можна буде здійснити за рахунок зниження витрат на виробництво. При цьому прибуток, якщо положення в монетарній політиці держави залишиться незмінним, зросте на 5 - 7%.

ЗаключенНЯ

Тематика курсового проекту передбачає дослідження діяльності харківського підприємства харчової галузі промисловості Відкритого акціонерного товариства "Завод "Березівські мінеральні води", яке і було системно і детально проведено. Були проаналізовані маркетинговий, виробничий, фінансовий і організаційний види діяльності заводу. Крім того, були проведені розрахунки основних показників виробництва в кожному зрізі. Проаналізовані сильні і слабкі сторони, можливості і загрози підприємства, за результатами чого була побудована матриця SWOT.

На завершення роботи, як розв'язання поставлених задач, була сформульована основна стратегія підприємства, представлена у вигляді послідовних заходів, виконання яких забезпечить ефективне подальше просування продукції фірми на ринок.

ВАТ "Завод "Березівські мінеральні води" є розвиненим, перспективним підприємством, що має широкий потенціал розвитку. Сформувавши стратегію цього підприємства, в якій були б закладені основоположні моменти діяльності, можна досягти високих маркетингових результатів.

список використаних джерел

Бандурин А. В., Чуб Б. А. Стратегический менеджмент организации. - М.: Приор, 2000

Герасимов В. В. Ценовая политика фирмы. - С.-П.: Финстатинформ, 1995

Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь. М.: Дело, 2004. - 405с.

Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент - М.: Приор, 1998

Менеджмент (конспект лекций). - М.: Проир-издат, 2004, 160с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2002. - 892 с.

Тренев Н. Н. Структура предприятия: диагностика и управление. М.: Приор, 2000 - 334 с.

Управление организацией. Учебник под ред. Поршнева А. Г., Румянцевой З. П., Соломатиной Н. А., - М.: ИНФА-М, 2001, 411с.

Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 2002. - 456 с.

Финансовый отчёт о деятельности ОАО "Завод "Березовские минеральные воды" от 15.12.2009, www.tribuna.net.ua

Додаток А

Додаток Б


Информация © Центральная Научная Библиотека