Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Система удосконалення управлінської діяльност

Система удосконалення управлінської діяльност

2

Зміст

1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»...............................................................................................................3

2. Організаційна структура, блок-схема управління та пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності, мережевий графік виконаних робіт по удосконаленню системи управління на підприємстві ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» ....................................................................................................8

Список використаної літератури..........................................................................12

1. Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

Попереднє обстеження організації ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (м. Харків) полягає у виявленні сильних та слабких сторін діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (м. Харків) з урахуванням системи управління та впровадження інновацій у виробництво та управління його діяльністю. В рамках попереднього обстеження важливим є розгляд внутрішнього та зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», тобто факторів, які залежать від підприємства та не залежать. До внутрішніх факторів належать 4 підсистеми (управлінська, забезпечуюча, управлінська функціональна, наукова) з відповідними складовими, що зображено на рис. 1. Підприємство має конкурентні переваги на ринку за рахунок добре розвинених наукової та забезпечуючої підсистем. В рамках наукової підсистеми підприємство ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» проводить лабораторні дослідження, конструкторські розробки, патентування, ліцензування, ноу-хау, НДДКР. Даний комплекс забезпечує щорічний вивід на вітчизняний ринок вентиляторів нових моделей продукції з розширеними техніко-економічними характеристиками. Підприємство веде активну інноваційну діяльність. Інновація є основною формою цілеспрямованого розвитку. Вона являє собою таку у напрямлену зміну, котра вносить у середовище нові стабільні ознаки. Ці ознаки можуть бути і соціальними, і суто матеріальними, але завдяки їх змінам середовище набуває нових властивостей. Інакше кажучи, інновація є процесом створення нових якостей та їх використання. В рамках забезпечуючої підсистеми ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» на основі японської управлінської методики «Точно в строк» веде інформаційну, ресурсну, методологічну, правову, природоохоронну діяльність, що забезпечує безперервний процес виробництва, відсутність вимушених технологічних перерв.

Рис. 1 - Внутрішнє середовище організації

Важливим при проведенні попереднього обстеження є виявлення об'єктивних передумов проведення інноваційної діяльності на підприємстві. Інноваційна діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» -- це комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на створення та впровадження інновацій (проведення і придбання наукових досліджень, нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з упровадженням інновацій, маркетинг, реклама і т.д.). На ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» постійно проводить підготовка виробництва для впровадження інновацій, тобто виробниче проектування, інші види робіт з підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження нових методів їх виробництва. Виробничі проектно-конструкторські роботи ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», пов'язані з технологічним оснащенням, організацією виробництва і початковим етапом випуску продукції. До них відносяться проектування промислового об'єкта (зразка), інші проектно-конструкторські роботи, направлені на окремі виробничі процеси і методи, технічні специфікації, експлуатаційні особливості (властивості), необхідні для виробництва технологічно нових продуктів та здійснення нових процесів. Указані роботи не входять до складу досліджень і розробок та належать, як правило, до початкової стадії проекту створення нових продуктів чи технологічних процесів.

Упровадження інновацій на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» -- це діяльність підприємства пов'язана з упровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації) на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт». Ініціативна розробка інновації, що походить від керівництва маркетингової служби підприємства, подається як результат маркетингового дослідження, що містить інформацію про потреби та попит ринку промислових вентиляторів України, про технологічні потреби і можливості ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», конкурентні аналоги на вентиляторному ринку України, які ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» здатний випускати.

Актуалізується інноваційна діяльність на управлінському напрямку організації виробництва вентиляторів ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт». Як показало попереднє дослідження, від якості організації виробничої діяльності, вчасного забезпечення виробництва сировинно-ресурсними матеріалами, правильного визначення необхідного для кожного звітного періоду обсягу виробництва, гнучкої системи мотивації та стимулювання праці на ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» залежить рівень рентабельності та прибуток підприємства, який капіталізується на напрямлений на переоснащення цехів та виробничих ліній, обладнання робочих місць управлінців та виробничого персоналу, розвиток логістичної служби, рекламу та інші напрямки.

В рамках попереднього обстеження важливим є визначення зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» (рис. 2).

Рис. 2 - Зовнішнє середовище ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

З наведених факторів зовнішнього середовища діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» найбільший вплив на ефективність діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» за результатами попереднього дослідження здійснюють споживачі, конкуренти, постачальники ресурсів та капіталу, науково-технічний прогрес, оскільки наведені фактори визначають кон'юнктуру на ринку вентиляторів України та забезпечують конкурентоспроможність вентиляторів ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт». Для відображення взаємодії між технологією, виробництвом та ринком на ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт» наведено рис. 3.

Рис. 3 - Схема взаємодії між технологією, виробництвом та ринком ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт»

Як показало попереднє дослідження зовнішнього середовища ВАТ Вентиляторного заводу «Горизонт», наведена схема взаємодії між технологією, виробництвом та ринком визначається ефективністю інноваційної діяльності при управлінні та безпосередньому виробництві вентиляторів.

2. Організаційна структура, блок-схема управління та пропозиції щодо удосконалення управлінської діяльності, мережевий графік виконаних робіт по удосконаленню системи управління на підприємстві ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

На рис. 4 наведена організаційна структура підприємства ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт».

Рис. 4 - Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

Підприємство ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» має гнучку систему управління, яка наведена на рис. 5.

Рис. 5 - Блок-схема управління ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

Оскільки начальники всіх відділів напряму підпорядковані керівнику та заступнику керівника ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» та не мають каналів комунікації між собою, це призводить до викривлення інформації, затримки передачі даних між відділом планування та відділом виробництва, відділом планування та відділом постачання ТМЦ, відділом маркетингу та відділом планування.

Для оперативного обміну інформацією між окремими відділами та службами ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» запропоновано створити двох- та багатосторонні канали зв'язку між окремими відділами та службами ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт».

На рис. 6 наведені пропозиції по удосконаленню системи управління ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт».

Рис. 6 - Пропозиції по удосконаленню системи управління ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт»

Координація діяльності між виробничими цехами начальники відділу постачання ТМЦ, відділу планування, відділу споживання, адміністративно-господарського відділу, відділу маркетингу здійснюється через наальника виробничого відділу, який подає оперативну інформацію прро об'єми та структуру виробництва керівнику підприємства, його заступнику, начальнику відділу планування та маркетингу. Крім того між начальниками всіх відділів та служб підприємства встановлений оперативний обмін інформацією шляхом подання оперативних звітів один одному.

Дана система комунікацій між керівниками та начальниками структурних підрозділів ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» забезпечують оперативний обмін даними, взаємоузгодженість дій та створення ефективного механізму управління діяльністю, в тому числі і впровадженням інновацій як у виробничий процес, так і в процес управління ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт». Дані пропозиції є інновацією в управлінні підприємством на тактичному рівні. На стратегічному рівні інноваційна діяльність ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт» включає створення стратегічних планів діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», стратегічних цілей на ринку вентиляторів України в залежності від стану економічної кон'юнктури, роз'яснення кожного положення даних стратегічних планів, місце та роль керівників підрозділів та служб підприємства в реалізації стратегічних планів, системи мотивації як управлінського, так і виробничого персоналу в рамках реалізації стратегічних планів підприємства, вимоги до строків та дій керівників підрозділів та служб підприємства при реалізації стратегічних планів. Даний комплекс упровадження інновацій в управління ВАТ Вентиляторний завод «Горизонт», як планується, підвищить ефективність управління виробничою діяльністю, обсяги, склад та структури виробництва вентиляторів та збільшить частку підприємства на ринку вентиляторів України і створить об'єктивні передумови для виходу на зовнішні ринки.

Список використаної літератури

1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦУЛ, 2003.- 440 c.

2. Инновационный менеджмент: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Инфра-М, 2003.- 238 c.

3. Инновационный менеджмент: Учебник: Навчальне видання.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.- 327 c.

4. Ковалишин П.В. Інноваційний менеджмент. Актуальні питання // Економіст (укр.).- 2004.- № 6.- C.60-63.

5. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г. Инновационный менеджмент: Учебное пособие: Навчальне видання.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 471 c.


Информация © Центральная Научная Библиотека