Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

ДИПЛОМНА РОБОТА

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(на матеріалах ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»)

Економіка підприємства

Дніпропетровськ

2009


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансового планування на торгівельному підприємстві

1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства

1.2 Методи планування грошових потоків

1.3 Особливості фінансового планування на торгівельних підприємствах

1.4 Напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності

Розділ 2. Аналіз стану фінансового планування на торгівельному підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

2.1 Загальна характеристика торгівельного бізнесу підприємства в 2006 -2008 роках

2.2 Економічна діагностика фінансового стану підприємства за результатами діяльності в 2006 -2008 роках

2.3 Планування та контроль рівня виробничого левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства

2.4 Оцінка ефективності планування та контролю рівня фінансового левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

Розділ 3. Шляхи оптимізації фінансового планування діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

3.1 Алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства

3.2 Розробка фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства

3.3 Оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

Фінансова стабільність є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності. Вона формує імідж господарюючого суб'єкта, є його візитною карткою. Тому підприємствам і організаціям необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходи для її зміцнення. У контексті фінансової стабільності фінансовому плануванню має відводитися особлива роль, оскільки кожне підприємство, починаючи свою діяльність, зобов'язане чітко представляти потребу на перспективу у фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи свого підприємства.

Фінансове планування як складова бізнес-планування є одним із найбільш ефективних інструментів менеджменту. Залучення як оперативного так і стратегічного фінансового планування систематизує та впорядковує процес прийняття рішень на підприємстві, що є основною перевагою його використання.

У процесі розробки плану і контролю за ходом його виконання першочерговим його завданням має бути забезпечення фінансової стабільності суб'єкта господарювання шляхом максимального використання внутрішніх важелів ресурсного забезпечення кругообігу виробничих фондів, підвищення фондовіддачі і рентабельності активів, забезпечення високої ліквідності боргових зобов'язань. Водночас фінансовий менеджер повинен аналізувати доступну інформацію про діяльність конкурентів підприємства, прогнозувати вплив зовнішніх чинників на фінансовий стан підприємства, розробляти запобіжні чи альтернативні заходи, щоб забезпечити фінансову стійкість і конкурентоспроможність.

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що фінансове планування є ключовою ланкою всього процесу планування, яке дозволяє з'єднати стратегічне мислення із здатністю розробити конкретний план дій на плановий період. Використання механізмів фінансового планування та контролю дозволяють підприємству досягти довгострокових позитивних результатів та зайняти стійке становище на ринку.

Об’єктом дипломного дослідження є торгівельне підприємство ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія», м.Дніпропетровськ.

Предметом дипломного дослідження є методи фінансового планування грошових потоків доходів та витрат в торгівельному підприємстві , а також методи контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Метою дипломного дослідження є аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та розробка пропозицій по шляхам покращення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

Для реалізації завдання та мети дипломної роботи були проведені наступні дослідження:

1. У 1 розділі проаналізовані теоретичні підходи до фінансового планування діяльності підприємств:

- принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства;

- методи та особливості плануванн грошових потоків підприємства;

- напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія".

3. У 3 розділі проаналізовані шляхи оптимізації фінансового планування в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та запропонований інструментарій для багатоступеневого фінансового планування –прогнозу:

- алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства;

- технологія розробки фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства;

- методологія оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Інформаційною базою дипломного дослідження були матеріали звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 роки.

Методами дипломного дослідження були систематизація та статистична обробка хронологічних рядів показників балансу та фінансового звіту підприємства (горизонтально – вертикальний розрізи), методи відносного коефіцієнтного аналізу показників діяльності підприємства, побудова алгоритмів фінансової моделі планування – прогнозування діяльності підприємства та їх реалізація на ПЕОМ у «електронних таблицях» EXCEL -2007.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприємства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат.       

Так, застосування запропонованої методології дозволило обґрунтувати доцільність та ефективність проекту оптимізації діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» при впровадження прискорення обігу фінансових потоків від торгівельної діяльності за рахунок впровадженні вексельного обігу та банківського рефінансування векселів.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Сутність і принципи планування фінансових показників діяльності торгівельного підприємства

За нестабільності зовнішнього середовища, невизначених умов господарювання ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від стану внутрішньо-фірмового планування. Чим вищий рівень невизначеності, що є наслідком нестабільності в суспільстві, тим більшого значення набуває планування.

Підприємство у процесі своєї господарської діяльності стикається з багатьма контрагентами (кредиторами, дебіторами), тому, аби зайняти свою нішу на ринку і успішно працювати, воно має враховувати багато чинників, що впливають на його діяльність, а це, в свою чергу, вимагає планування і прогнозування власних кроків1.

Планування як важлива функція управління підприємством — об'єктивно необхідний процес визначення цілей діяльності на певний період і засіб досягнення поставленої мети. Саме планування об'єднує структурні підрозділи підприємства загальною метою діяльності, надає всім процесам односпрямованості та скоординованості. Це дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, професійно розв'язувати різноманітні управлінські завдання.

Згідно з методологією роботи [50], фінансове планування на підприємстві слід розглядати як цілеспрямовану дію на господарську діяльність в цілому, на окремі ланки і суб’єкти господарювання з метою обгрунтування ефективності прийнятих економічних і соціальних рішень з урахуванням їх забезпеченості джерелами фінансування, оптимізації накреслених витрат і позитивних кінцевих результатів.

Обгрунтування фінансових показників фінансових операцій, як результативність багатьох господарських рішень, досягається у процесі фінансового планування та прогнозування.

Фінансове прогнозування – це науковий процес обґрунтування на певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При цьому об’єктом планування є фінансова діяльність підприємства. Для формування і використання різних фондів коштів визначається рух ресурсів, фінансові відносини, які їх опосередковують, і нові вартісні пропорції.

Основна мета внутрішньофірмового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього коштів і в кінцевому підсумку досягнення прибутковості підприємства.

Таким чином, фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності у перспективі.

Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку.

Значення фінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Отже, основними завданнями фінансового планування на підприємстві є [45]:

-  забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

-  установлення раціональних фінансових відносин із суб’єктами господарювання, банками, страховими компаніями;

-  визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка раціонального його використання;

-  виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів;

-  здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних засобів;

-  дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;

-  контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.

Фінансове планування дає змогу розв’язати такі конкретні питання:

-  які грошові кошти може мати підприємство в своєму розпорядженні;

-  які джерела їх надходження;

-  чи достатньо фінансових ресурсів для виконання накреслених завдань;

-  яка частина коштів має бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;

-  як повинен здійснюватися розподіл та використання прибутку на підприємстві;

-  як забезпечується реальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципах самоокупності та самофінансування.

Важливою проблемою і передумовою життєздатності планування є забезпечення його безперервності. Принцип безперервності означає:

—підтримування безперервної планової перспективи, формування і періодичну зміну горизонту планування, що залежить від загальних соціально-політичних та економічних передумов, темпів науково-технічного прогресу в галузі, тривалості впливу управлінських рішень, ступеня передбачуваності майбутнього;

—взаємопогодження довго-, середню- та короткострокових планів;

—своєчасне коригування перспективних та поточних планів, з урахуванням початкових сигналів про зовнішні та внутрішні зміни умов господарювання.

Однією з найважливіших вимог до планових рішень є забезпечення оптимальності використання наявних ресурсів. Використання ресурсів підприємства має орієнтуватися на потреби, умови і кон'юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, максимально повну реалізацію існуючих резервів, краще застосування предметів і знарядь праці, організацію виробництва тощо.

На всіх етапах історичного розвитку та рівнях управління фінансове планування відзначалось загальними ознаками, які дозволяють виділити його з єдиної системи планування. До них належать особливі об’ єкти, сфери планування, мета і характер планування, форма основних показників:

-  об’єктом фінансового планування завжди є фінансова діяльність підприємства, на яку справляє істотний вплив рух фінансових відносин і вартісних пропорцій;

-  сфера його діяльності охоплює в основному перерозподільчі процеси, які здійснюються за допомогою фінансів при утворенні, розподілі та використанні фондів коштів;

-  фінансове планування звернене до вартісної сторони відтворення, його основна мета полягає в обгрунтуванні фінансових можливостей забезпечення майбутніх проектів та їхньої ефективності;

-  фінансові показники, завдання, плани завжди розраховуються у вартісній формі, носять синтетичний характер, базуються на виробничих показниках, але не виступають їх пасивним віддзеркаленням. У процесі обґрунтування фінансових завдань здійснюється не просто перерахунок натуральних даних у вартісні, але і визначається ефективність майбутніх витрат, вибір раціональних форм мобілізації доходів, їх розподіл, виходячи з доцільності та кінцевих результатів.

Методологія фінансового планування базується на таких найважливіших принципах [43]:

-  принцип об’єктивної необхідності використання фінансового планування для початкової стадії управління фінансами підприємства;

-  принцип ефективності, який відображає якісну сторону даного процесу та орієнтує його на досягнення позитивних фінансових результатів за окремими операціями від діяльності кожного підрозділу підприємства, на досягнення бажаного економічного і соціального ефекту;

-  принцип комплексності та єдності мети, який передбачає узгодження виробничих і фінансових ресурсів, планів на різних рівнях управління підприємством;

-  принцип науковості, який узагальнює основні риси планування, забезпечує реальність, ефективність запланованих завдань.

Процес фінансового планування на підприємстві складається з наступних основних 6 етапів [37]:

1етап - Аналіз фінансової ситуації.

На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності підприємства за попередній період. Використовують дані фінансової документації: бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, прибуток. Проведений аналіз дозволяє оцінити фінансові результати діяльності підприємства і визначити проблеми, що стоять перед ним.

2 етап – Розробка загальної фінансової стратегії підприємства.

На другому етапі проводять розробку фінансової стратегії та фінансової політики за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, скидають основні прогнозні документи, які стосуються перспективних фінансових планів.

3 етап – Складання поточних фінансових планів.

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показники прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів.

4 етап – Коригування, ув’язування і конкретизація фінансового плану.

Четвертий етап передбачає ув’язування показників фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами і програмами, що розробляються підприємством

5 етап – Розробка оперативних фінансових планів.

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове планування, яке визначає розробку поточної виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства і впливає на кінцеві результати його діяльності в цілому.

6 етап – Аналіз і контроль виконання фінансових планів.

Процес фінансового планування на підприємстві завершується аналізом і контролем виконання фінансових планів. Цей шостий етап полягає у визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства, порівняння їх із запланованими показниками, виявлення причин відхилень від запланованих показників, у розробці заходів щодо усунення негативних явищ.

На протязі перерахованих 6 етапів на підприємстві проводиться розробка фінансових планів за трьома напрямками:

- перспективне фінансове планування;

- поточне фінансове планування;

- оперативне фінансове планування.

Основні характеристики перерахованих напрямків фінансового планування наведені в табл.1.1 [37].

Таблиця 1.1

Характеристика підсистем фінансового планування

Підсистеми фінансового планування Форми розроблюваних планів Період планування
1. Перспективне (стратегічне планування)

1. Прогноз звіту про прибутки та збитки

2. Прогноз про рух коштів

3. Прогноз бухгалтерського балансу

3-5 років
2. Поточне планування

1. План доходів та витрат за операційною діяльністю

2. План доходів та витрат за інвестиційною діяльністю

3. План надходження і витрачання коштів

4. Балансовий план

1 рік
3. Оперативне планування

1. Платіжний календар

2. Касовий план

Декада, місяць, квартал

1. Стратегічному фінансовому плануванню притаманні такі характерні риси:

- спрямованість у середньострокову та далеко строкову перспективу (на період більше 1 року);

- орієнтація на розв’язання ключових, визначальних для фінансової системи підприємства цілей, від досягнення яких залежить його виживання;

- органічне ув’язування накреслених цілей з обсягом і структурою ресурсів, потрібних для їх досягнення;

- врахування впливу на планує мий об’єкт численних зовнішніх факторів, розробка заходів для успішного розв’язання завдань планованої фінансової системи;

- адаптивний характер, тобто здатність передбачати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища фінансового планування об’єкта і пристосовувати до них про це його функціонування.

Процес формування фінансової стратегії підприємства включає такі основні етапи:

-  визначення періоду реалізації стратегіЇ;

-  аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства;

-  формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства;

-  розробка фінансової політики;

-  розробка системи заходів для забезпечення реалізації фінансової стратегії;

-  оцінка розробленої фінансової стратегії.

2. Система поточного фінансового планування дає можливість підприємству визначити на поточний період всі джерела фінансування його розвитку, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність, а також визначити структуру активів і капіталу фірми на кінець планового періоду.

За результатами поточного фінансового планування розробляються три основних документи (форми документів наведені в табл. А.1- А.2 Додатку А):

-  план руху грошових коштів;

-  план звіту про фінансові результати;

-  план бухгалтерського балансу.

3. Оперативне фінансове планування включає складання і використання платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби в короткостроковому кредиті. Для складання платіжного календаря необхідно мати наступну інформаційну базу:

-  план реалізації продукції;

-  кошторис витрат на виробництво;

-  план капітальних вкладень;

-  виписки з рахунків підприємства і додатки до них;

-  договори;

-  внутрішні накази;

-  графік виплати зарплати;

-  рахунки-фактури;

-  встановлені строки платежів за фінансовими зобов’язаннями.

1.2 Методи планування грошових потоків

Найменш вивченою проблемою фінансового менеджменту є планування грошових потоків [34]. Воно тісно пов’язане зі стратегічним плануванням фінансово-господарської діяльності підприємства. Планування грошових потоків полягає у визначенні можливих джерел надходження коштів і напрямків їх витрати. Планування здійснюється в часовому аспекті: на рік(з розбивкою по кварталах), на квартал(з розбивкою по місяцях), на місяць (з розбивкою по декадах, або по тижням).

Методика планування грошових потоків включає такі елементи:

-  планування грошових надходжень за період;

-  планування віддотку коштів;

-  розрахунок чистого грошового потоку (надлишок +, нестача-);

-  визначення загальної потреби в короткостроковому фінансуванні.

Основними фінансовими документами надходження і витрат коштів є:

-  касовий бюджет – план надходження і витрат коштів;

-  платіжний календар – форма поточного фінансового плану управління грошовими потоками.

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У країнах з розвинутою економікою 60-70% фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел [32].

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю [32]: купівлею і продажем цінних паперів, вкладанням тимчасово вільних коштів на депозитні рахунки, лізингом; валютними та іншими операціями з метою отримання додаткових доходів.

Грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства, збільшення власного капіталу.

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва [28].        Прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Прибуток є об’єктивною економічною категорією [28], тому на його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

Структура обліку і визначення фінансових результатів – прибутку (збитку) за видами діяльності підприємства наведені на рис.Б.1, Б.2 Додатку Б [75].

Валовим (або операційним) прибутком називається різниця між операційним доходом від основної діяльності та валовими витратами (собівартістю) основної діяльності. Балансовим прибутком називається валовий прибуток + додатковий прибуток(збиток) від фінансової діяльності та експлуатації інвестицій в капітали інших підприємств [75].

Чистим прибутком (прибутком до розподілу на дивіденди та в фонди підприємства) називається частина балансового прибутку - податок на прибуток – надзвичайні витрати , які сплачуються з чистого прибутку (штрафи, пені та інше) [75].

Розрахунок грошових потоків валового, бухгалтерського та чистого прибутку виконується згідно “Положенню про бухгалтерський облік в Україні” по формі 1801001- “Розрахунок фінансових результатів” [7].

Як видно з алгоритму рис.Б.1, Б.2 Додатку Б – валовий прибуток залежить від :

-  обсягу та цін реалізації продукції;

-  сум сплачених непрямих податків (ПДВ та акцизи);

-  собівартості виробленої продукції , тобто витрат на її виробництво;

Таким чином, оскільки ціни реалізації регулюються ринком та попитом на продукцію(зовнішні обставини), підвищення валового прибутку суттєво залежить від регулювання підприємством податкової політики та управління собівартістю виробленої продукції.

Будь-яке підприємство намагається не тільки продати свій товар по вигідній високій ціні, але і скоротити свої витрати на виробництво і реалізацію продукції. Якщо перше джерело збільшення доходів підприємства багато в чому залежить від зовнішніх умов діяльності підприємства, то друге - практично винятково від самого підприємства, точніше, від ступеня ефективності організації процесу виробництва і наступної реалізації зроблених товарів.

У практичній діяльності підприємства необхідно враховувати середній період для оплати товару покупцем, оскільки це пов’язане із запізнюванням в оплаті і утворенням дебіторської заборгованості в рамках комерційного кредиту, надаваємого підприємством покупцям своєї продукції.

Використовуючи балансовий метод, можна розрахувати фактичні касові грошові надходження операційної діяльності підприємства від реалізації продукції з врахуванням змін рівня несплаченої дебіторської заборгованості за формулою [9]:

 (1.1)

де ВР(1-0) – виручка від реалізації за звітний період (1-0), оформлена договорами по реалізації продукції;

ДЗ(0) – несплачена дебіторська заборгованість за попередніми договорами реалізації (до моменту початку звітного періодуt=0);

ГН (1-0) – фактичні грошові касові надходження на підприємство за звітний період (1-0) за рахунок передплати, плати за фактом отримання продукції, поточне погашення сформованої за період дебіторської заборгованості та попередньої дебіторської заборгованості, поточне погашення векселів за строками;

ДЗ(1) – несплачена дебіторська заборгованість за договорами реалізації (на моменту кінця звітного періоду t=1);

ВЕКС_О(0) – сума отриманих непогашених векселів за відпущену продукцію до початку звітного періоду;

ВЕКС_О(1) – сума отриманих непогашених векселів за відпущену продукцію на кінець звітного періоду;

Аналогічно, використовуючи балансовий метод, можна розрахувати фактичні касові грошові витрати операційної діяльності підприємства за рахунок внутрішньої діяльності з врахуванням змін рівня несплаченої кредиторської заборгованості за формулою [9]:

 (1.2)

де ВИТР(1-0) – нараховані витрати підприємства за звітний період (1-0), оформлений договорами покупки товарів та послуг, сплати кредитних коштів банкам, сплати податків, оплати по фондам заробітної плати та соціальних фондів;

КЗ(0) – несплачена кредиторська заборгованість за попередніми договорами купівлі та надання послуг (до моменту початку звітного періоду t=0);

ГВИТР (1-0) – фактичні грошові касові витрати підприємства за звітний період (1-0) за рахунок передоплати, плати зафактом отримання продукції, поточне погашення сформованої за період кредиторської заборгованості та попередньої кредиторської заборгованості;

КЗ(1) – несплачена кредиторська заборгованість за договорами покупки товарів та послуг (на моменту кінця звітного періоду t=1);

ВЕКС_Н(0) – сума виданих непогашених векселів за отриману продукцію і послуги до початку звітного періоду;

ВЕКС_Н(1) – сума отриманих непогашених векселів за отриману продукцію і послуги на кінець звітного періоду;

При фактичному розрахунку в часі платіжного календаря та касового плану по формулам (1.1)- (1.2) виникають «касові розриви», тобто графік надходження грошових коштів ГН(∆t) не відповідає графіку планових грошових витрат ГВИТР(∆t) підприємства за період (∆t). В цьому випадку, фінансовий менеджер підприємства планує запозичення короткострокових банківських кредитів, або корегування строків погашення кредиторської заборгованості за рахунок видачі векселів з відповідним строком погашення, який відповідає термінам надходження грошових потоків від погашення дебіторської заборгованості або отриманих векселів.

1.3 Особливості фінансового планування на торгівельних підприємствах

Методи фінансового планування на підприємстві розподіляються за наступними інструментальними напрямками [10]:

1. Програмно-цільовий метод, який ґрунтується на виборі реально поставленої мети функціонування підприємства і розробки для нього декількох варіантів взаємопов’язаних економічних і соціальних програм розвитку.

Планування здійснюється по логічній схемі: цілі-шляхи-способи- засоби.

Цей метод припускає різноманіття цілей: науково-технічних, організаційно-економічних, екологічних і ін..

При розробці планів всі ці цілі перехрещуються, знаходяться в певних взаємозв’язках і співвідношеннях. Тому необхідно зіставити програми, підготовлені з урахуванням різних цілей.

2. Розрахунково-конструктивний метод припускає визначення показників плану на основі розрахунків, заснованих на тій інформації що мається про взаємозв’язок об’єктів, що становлять планову систему.

Прикладом його вживання є розрахунок технологічних карт в виробництві, коли планові показники визначають виходячи з наявних матеріальних, трудових і інших ресурсів і технологій з урахуванням особливостей підприємства і минулого досвіду.

3. Нормативний метод припускає розрахунок планових показників виходячи з існуючих техніко-економічних норм і нормативів.

Норма – це науково обґрунтована величина економічного показника. При плануванні виробництва найважливіше значення мають норми витрат матеріальних ресурсів, норми витрат праці і заробітної платні, технологічні норми, визначені технологічними процесами.

Під нормативами розуміють регламентовані величини для розрахунку економічних показників. Такими нормативами є: величина податкових платежів, величина амортизаційних відрахувань. В більшості випадків нормативами регламентуються органи державної влади.

4. Балансовий метод припускає розрахунок планових показників на основі зіставлення прибуткової і витратної частини якого-небудь ресурсу.

В загальному вигляді плановий баланс виражається рівністю між сумою, що включає величину ресурсу на початок планового періоду і його приходом протягом цього періоду, і сумою , що включає витрати ресурсу за цей же час і його залишок на кінець періоду:

Початковий залишок+прихід=Витрата+Кінцевий залишок.

Маючи інформацію про будь-які 3-і складові балансу, можна обчислити будь-яку.

Використання методу балансових розрахунків для визначення майбутньої потреби у фінансових засобах ґрунтується на прогнозі надходження засобів і витрат по основних статтях балансу на визначену дату в перспективі.

5.  Моделювання. Сутність цього методу полягає в створенні такого аналога планового процесу, в якому відображені всі найважливіші, з погляду дослідження, властивості даного процесу і опущені його другорядні риси.

Звичайно такі моделі є формалізованим описом досліджуваного економічного об’єкту у вигляді математичної залежності і відносин.

Методи економіко-математичного моделювання дозволяють кількісно виразити взаємозв'язок між фінансовими показниками й основними факторами, які їх визначають.

6. Методи економічного аналізу

Метод економічного аналізу використовується для визначення основних закономірностей, тенденцій у русі натуральних і вартісних показників, внутрішніх резервів підприємства.

7. Метод грошових потоків

Метод грошових потоків є універсальним при складанні фінансових планів і служить інструментом для прогнозування розмірів і термінів надходження необхідних фінансових ресурсів. Теорія прогнозу грошових потоків ґрунтується на чеканні надходження засобів на визначену дату і бюджетуванні усіх доходів і витрат. Цей метод дає набагато більше корисної інформації, ніж метод балансового кошторису.

8. Метод багатоваріантності розрахунків

Метод багатоваріантності розрахунків складається в розробці альтернативних варіантів планових розрахунків, для того щоб вибрати з них оптимальний, при цьому критерії вибору можуть бути різними. Наприклад, в одному варіанті може бути врахований триваючий спад виробництва, інфляція національної валюти, а в іншому - ріст процентних ставок і, як наслідок, уповільнення темпів росту світової економіки і зниження цін на продукцію.

Особливостями формування та оцінки основних показників довго- та середньострокових фінансових планів є :

- дисконтована економічна ефективність фінансових інвестицій в бізнес- план;

- динаміка показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності роботи підприємства на всіх етапах реалізації перспективного бізнес-плану.

Оцінка дисконтованої економічної ефективності фінансових інвестицій основана на різноцінності грошових потоків коштів в часі, що пояснюється такими причинами [37]:

-  зниження купівельної спроможності й загальне підвищення цін;

-  отримання процентного прибутку (якщо гривню віднести в банк);

-  ризик (кредитор може не виконати свої боргові зобов’язання).

Так чи інакше відбувається зміна цінності національної валюти, тож у проектному аналізі це необхідно враховувати методом порівнювання різночасових грошей, так званим дисконтуванням [39].

Майбутня цінність Бс сьогоднішніх грошей визначається за формулою:

 (1.3)

де С – сьогоднішня сума грошей, що інвестуються;

d – постійна норма дисконту, що дорівнює прийнятій для інвестора нормі прибутку на капітал;

t – тривалість розрахункового періоду (в роках);

Сьогоднішня цінність Сб майбутніх грошей визначається таким чином:

 (1.4 )

Перерахунок поточних і майбутніх сум в еквівалентній вартості шляхом дисконтування дозволяє визначити цінність проектів на основі поточних і майбутніх витрат і результатів. Підраховані за кожний рік життя проекту, вони дисконтуються, а потім підсумовуються з метою одержання загального показника цінності проекту, на основі якого роблять висновок щодо прийнятності проекту.

Критерії, що використовуються в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи в залежності від того враховується чи ні часовий параметр: 1) засновані на дисконтованих оцінках; 2) засновані на облікових оцінках. До першої групи відносяться критерії:

-  чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV);

-  індекс рентабельності інвестиції (Probability Index, PI);

-  внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);

-  модифікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR);

-  дисконтований строк окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP).

До другої групи відносяться критерії:

-  строк окупності інвестиції (Payback Period, PP);

-  коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).

а) Метод розрахунку чистого приведеного ефекту(ЧДД)

Цей метод заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, генерованих нею протягом прогнозованого періоду. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного інвестором самостійно виходячи зі щорічного відсотка повернення, який він хоче чи може мати на інвестований їм капітал. Припустимо робиться прогноз про те, що інвестиція (IC) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі Р1, Р2, …, Рn. Загальна накопичена величина дисконтованих доходів (Present Value, PV) і чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV= ЧДД –чистий дисконтований доход) відповідно розраховуються по формулах [26]:


 (1.5)

 (1.6)

Якщо NPV>0, то проект варто прийняти; якщо NPV<0, то проект варто відкинути; NPV=0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Дамо економічне трактування критерію NPV з позиції власників компанії, що по суті і визначає логіку критерію NPV:

-  якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії зменшиться, тобто власники компанії понесуть збиток;

-  якщо NPV=0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії не зміниться, тобто добробут її власників залишиться на колишньому рівні;

-  якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії, а отже, і добробут її власників збільшиться.

Проект із NPV=0 має додатковий аргумент у свою користь – у випадку реалізації проекту добробут власників компанії не зміниться, але в той же час обсяги виробництва зростуть, тобто компанія збільшиться в масштабах.

При прогнозуванні доходів по роках необхідно по можливості враховувати усі види надходжень як виробничого, так і невиробничого характеру, що можуть бути асоційовані з даним проектом.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):

 (1.7)

де j – прогнозований середній рівень інфляції.


При розрахунку NPV, як правило, використовується постійна ставка дисконтування, однак при деяких обставинах, наприклад, очікується зміна рівня дисконтних ставок, можуть використовуватися індивідуалізовані по роках коефіцієнти дисконтування. Якщо в ході імітаційних розрахунків приходиться застосовувати різні коефіцієнти дисконтування, то формула (1.7) не застосовується, і проект прийнятний при постійній дисконтній ставці може стати неприйнятним.

Показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу комерційної організації у випадку прийняття розглянутого проекту. Цей показник адитивен у просторово-тимчасовому аспекті, тобто NPV різних проектів можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що виділяє цей критерій із всіх інших і що дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля.

б) Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції(ІД,ІДД)

Цей метод є по суті наслідком попереднього. Індекс рентабельності (PI) = ІД(індекс доходності) розраховується по формулі [26]:

 (1.8)

Якщо PI>1, то проект варто прийняти; якщо PI<1, то проект варто відкинути; якщо PI=1, то проект є ні прибутковим, ні збитковим.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку PI модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на згенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):


 (1.9)

На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень – чим більше значення цього показника, тим вище віддача кожної гривні, інвестованої в даний проект. Завдяки цьому критерію PI дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, те вигідніше той з них, що забезпечує велику ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV.

в) Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку інвестиції(ВНД)

Під внутрішньою нормою прибутку інвестиції (IRR= ВНД) розуміють значення коефіцієнта дисконтування r, при якому NPV проекту дорівнює нулю:

IRR = r, при якому NPV = f( r ) = 0.

Іншими словами, якщо позначити IC=CF0, то IRR знаходиться з рівняння [26]:

 (1.10)

Практичне застосування даного методу ускладнено, якщо в розпорядженні аналітика немає спеціалізованого фінансового калькулятора. У цьому випадку застосовується метод послідовних ітерацій з використанням табульованих значень дисконтованих множників. Для цього за допомогою таблиць вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r1<r2 таким чином, щоб в інтервалі (r1, r2) функція NPV=f(r ) змінювала своє значення з “+” на “-” чи з “-” на “+”. Далі застосовують формулу

 (1.11)

де r1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому

f(r1)>0 (f(r1)<0)); r2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f(r2)<0 (f(r2)>0)).

г) Метод визначення строку окупності інвестицій(СО, ДСО)

Цей метод, що є одним з найпростіших і широко використовуємих у світовій обліково-аналітичній практиці, не припускає тимчасової упорядкованості грошових надходжень [26]. Алгоритм розрахунку строку окупності (СО) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При одержанні дробового числа воно округляється убік збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку показника СО має вид:

 , при якому  (1.12)

Нерідко показник СО = РР розраховується більш точно, тобто розглядається і дробова частина року; при цьому робиться припущення, що грошові потоки розподілені рівномірно протягом кожного року.

Тоді формула (1.10) модифікується для розрахунків як :

  (1.13)

Деякі фахівці при розрахунку показника СО= РР рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку в розрахунок приймаються грошові потоки, дисконтовані по показнику WACC, а відповідна формула для розрахунку дисконтованого строку окупності (DPP) має вид:

 , при якому  (1.14)

Очевидно, що у випадку дисконтування строк окупності збільшується, тобто завжди DPP>PP. Іншими словами, проект прийнятний за критерієм СО може виявитися неприйнятним за критерієм DPP= ДСО.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку ДСО(DPP) модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):

 (1.15)

Розрахунки динаміки показників фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності роботи підприємства на всіх етапах перспективного планування виконуються за алгоритмами, наведеними в табл. 1.2 – 1.5. [29] на основі прогнозних балансів та звітів про фінансові результати.

Таблиця 1.2

Алгоритми розрахунку показників рентабельності [29]

№ п/п Показник

Умовн

поз-ня

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фінзвітності

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

1

Рентабельність активів за прибутком від

звичайної діяльності

Rзв

Прибуток від звичайної діяльнос

ті / Валюта активів

Форма 2(190) / Форма1 (280)
2 Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком Чистий Прибуток / Валюта активів Форма 2(220) / Форма1 (280)
3 Рентабельність власного капіталу Rвк Чистий Прибуток / Власний капітал Форма 2(220) / Форма1 (380)
4 Рентабельність виробничих фондів Rвф Чистий Прибуток / Виробничі фонди Форма 2(220) /Фор-ма1 (030+100+120)
5 Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реалізації Rq Прибуток від реалізації / Виручка Форма 2(050-070-080) /Форма 2 (035)
6 Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності Rqоп Прибуток від операційної діяльності / Виручка

Форма 2(100) /

Форма 2 (035)

7 Рентабельність реал. продукції за прибутком Rqч Чистий прибуток / Виручка

Форма 2(220) /

Форма 2 (035)

.8 Коефіцієнт стійкості економічного зростання Ксез Реінвестований прибуток / Власний капітал Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 1 (380)
9 Коефіцієнт реінвестування Кр Реінвестований прибуток / Чистий прибуток Форма 2(100 - 335)* Ф.2(220)/100 /Форма 2 (220)
10 Період окупності капіталу Тк Активи/Чистий прибуток

Форма 1(280) /

Форма 2 (220)

11 Період окупності власного капіталу Твк Власний капітал / Чистий прибуток

Форма 1(380) /

Форма 2 (220)


Таблиця 1.3

Алгоритми розрахунку показників ділової активності [29]

№ п/п Показник

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

1 Коефіцієнт трансформації Кт Чиста виручка від реалізації / Валюта активів Форма 2(035) /Форма1 (280)
2 Фондовіддача Фоф Чиста виручка від реалізації / Основні виробничі фонди Форма 2(035) /Форма1 (030)
3 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) Ко Чиста виручка від реалізації / Обігові кошти Форма 2(035) /Форма1 (260+270)
4 Період одного обороту обігових коштів (днів) Чо 365/ Ко 365 / Ко
5 Коефіцієнт оборотності запасів ( обороти) Коз Собівартість реалізації / Середні запаси Форма 2(040) /Форма1 (100+120+130+140 +150)
6 Період одного обороту запасів(днів) Чз 365 / Коз  365 / Коз
7 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності(обороти) Кдз Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість Форма 2(035) /Форма1 (050+170+180+190+200+210)
8 Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Чдз  365 / Кдз  365 / Кдз
9 Коефіцієнт оборотності готової продукції Кгп Чиста виручка від реалізації / Готова продукція Форма 2(035) /Форма1 (130)
10 Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Чкз Середня кредиторська заборгованість *360/ Собівартість реалізації Форма 1(500+520+530 +550+580) /Форма 2 (040)
11 Період фінансового циклу (днів) - період обороту коштів Чфц Чфц= Чоц - Чкз Чфц= Чоц – Чкз
12 Коефіцієнт оборотності власного капіталу(оборотність) Квк Чиста виручка від реалізації / Власний капітал Форма 2(035) /Форма1 (380+430+630)

Таблиця 1.4

Алгоритми розрахунку показників майнового стану [29]

№ п/п Показник

Умовне

позначення

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фін звітності

 ПОКАЗНИКИ МАЙНОВОГО СТАНУ

1. Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах Ч овф Оборотні виробничі фонди/ Оборотні активи Форма 1 (100+120+270) /Форма1 (260+270)
2 Частка основних засобів в активах Ч оз Залишкова вартість основних засобів / Валюта активів Форма 1(030) / Форма1 (280)
3 Коефіцієнт зносу основних засобів К зн Знос основних засобів/ Первісна вартість основних засобів Форма 1(032) / Форма1 (031)
4 Коефіцієнт оновлення основних засобів К он Збільшення за звітний період первісної вар-тості основних засобів/ Первісну вартість основних засобів Форма 1((031к)-(031п)) / Форма1 (031п)
5 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах Ч дф Довгострокові фінансові інвестиції / валюта активів Форма 1(040+045) /Форма1 (280)
6 Частка оборотних виробничих активів Ч ова Оборотні виробничі фонди/ Валюта активів Форма 1(100+120+270) /Форма1 (280)
7 Коефіцієнт мобільності активів К моб Мобільні активи / Немобільні активи Форма 1(260+270) /Форма1 (080)

Платоспроможність підприємства – це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов [29]. Її можна вивчати за минулий період, на якусь певну (звітну) дату або як майбутню можливість розрахувати у необхідні терміни за існуючими короткостроковими зобов’язаннями.

Платоспроможність підприємства визначається системою показників ліквідності оборотних активів балансу. Знаменник в усіх наведених показників один і той самий – поточні пасиви, тобто термінові невідкладні зобов’язання.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл.заг.) (коефіцієнт покриття) – це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов’язань (Зпот):

 , (1.16)

де :  - поточні активи балансу (Форма 1 строка 260);

 - поточні зобов'язання балансу ( Форма 1 строка 620);

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань.

При Кл.заг.<2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока існує певний фінансовий ризик. Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1,2 до 2,5 [31].

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл.терм.) – це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов’язань:

 , (1.17)

де : Алікв - активи високої ліквідності = поточні активи – запаси;         

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл. абс.) характеризується відношенням грошових засобів та коротк. цінних паперів (Г,Цп) до поточних зобов’язань:

 , (1.18 )

де : Г,Цп – грошові засоби та короткострокові цінні папери ;

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0,2 – 0,25 [31].

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованостей – показує наскількі термінові надходження від боржників до підприємства відповідають терміновим вимогам кредиторів до підприємства:

 , (1.19)

де : Здеб – короткострокова дебіторська заборгованість;

Зкред – короткострокова кредиторська заборгованість;

Значення цього коефіцієнту є сприятливими , якщо він перевищує 1,25 [31].

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання.

В табл. 1.7 наведені алгоритми розрахунків показників фінансової стійкості підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [6], [7]:

Для оперативного розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості (коефіцієнту покриття запасів оборотними коштами) вартість запасів (З) порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування [29]:

-  власні оборотні кошти (НВОК);

-  власні оборотні кошти і довгострокові кредити та позики (НВОК + Дп);

-  власні оборотні кошти, довго- та короткострокові кредити і позики


(НВОК + Дп + ДФЗ).

Відповідно до забезпеченості запасів згаданими варіантами фінансування можливі чотири типи фінансової стійкості :

1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (З) достатньо власних оборотних коштів; платоспроможність підприємства гарантована: З < НВОК

2. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів залучаються довгострокові кредити та позики; платоспроможність гарантована:

З < НВОК+Дп

3. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім влас-них оборотних коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються коротко-строкові кредити та позики; платоспроможність порушена, але є можливість її відновити:

З < НВОК + Дп + ДФЗ

4. Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не вистачає “нормальних” джерел фінансування; підприємству загрожує банкрутство:

З > НВОК + Дп + ДФЗ

Забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, її зовнішнім проявом, а наслідком є платоспроможність (ліквідність).


Таблиця 1.5

Алгоритми розрахунку показників фінансової стійкості [29]

Показник

Умов.

позн.

Формула

для розрахунку

Джерела інформації з форм фінзвітності

 

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ
1

Власні обігові кошти

(робочий, функціонуючий капітал)

Рк

Оборотні активи – короткострокові

зобов ' язання

Форма 1(260+270-620-630)

 

2 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Кзвк Власні обігові кошти / оборотні кошти Форма 1(380+430-080) /Форма1 (260+270)

 

3 Маневреність робочого капіталу Мрк Запаси / Робочий капітал Форма 1(100+120 +130+140+150) /Форма1 (260+270-620-630)

 

4 Маневреність власних обігових коштів Мвок Грошові Кошти / Власні обігові кошти Форма 1(230+240) /Форма1 (380+430-080)

 

5 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси Форма 1(380+430-080) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

 

6 Коефіцієнт покриття запасів Кпз "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси Форма 1(380+430 +480-080+500+520+530+540) /Форма1 (100+120 +130+140+150)

 

7

Коефіцієнт фінансової незалежності

(автономії)

Кавт Власний капітал / Валюта Пасивів балансу Форма 1(380+430+630) /Форма1 (640)

 

8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал Форма 1(380+430+630-080) /Форма1 (380+430+630)

 

9 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

Кпк

Позиковий капітал/Валюта пасивів Форма 1(480+620) /Форма1 (640)

 

10 Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кфс Власні кошти / позикові кошти Форма 1(380+430+630) /Форма1 (480+620)

 

12 Коефіцієнт фінансової стійкості Кфст Власний капітал + довгострокові зобов ' язання / Валюта пасивів Форма 1(380+430+480+630) /Форма1 (640)

 


1.4 Напрямки контролю та моніторингу фінансово-господарської діяльності

Фінансовий контроль як економічний процес включає такі елементи [8]:

·  суб’єкт контролю ;

·  об’єкт контролю ;

·  предмет контролю ;

·  принципи контролю ;

·  методи контролю ;

·  техніку контролю ;

·  власне сам процес контролю ;

·  прийняття рішень за результатами контролю .

Фінансовий контроль на підприємстві здійснюється з використанням інструментів оперативного фінансового планування.

Оперативне фінансове планування необхідне підприємству з метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів на поточний рахунок та витрачанням коштів у процесі господарської діяльності, виконання поточного фінансового плану. Це пов’язано з тим, що фінансове забезпечення підприємницької та інвестиційної діяльності відбувається за рахунок власних та залучених коштів, що потребує повсякденного ефективного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів.

Річний фінансовий план (план доходів та витрат грошових коштів) характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для фінансово-господарської діяльності. Він є орієнтиром для фінансової роботи підприємств у плановому році.

Виконання фінансового плану здійснюється безпосередньо в процесі фінансово-господарської діяльності, забезпечуючи стабільну платоспроможність підприємства через оперативне фінансове планування. З цією метою доцільно складати баланс грошових надходжень — оперативний фінансовий план (див. табл. В.1 Додатку В).

Баланс надходжень коштів показує, коли в підприємства виникають тимчасово вільні кошти, а коли воно має додаткову потребу в них. Це дає фінансовому менеджеру можливість тимчасово вільні фінансові кошти вкласти на депозитні рахунки комерційних банків або інвестувати в цінні папери для одержання доходів, а в періоди, коли виникає додаткова потреба, — забезпечити залучення коштів.

Оперативне фінансове планування полягає в складанні та виконанні платіжного календаря. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах. У платіжному календарі відображається весь грошовий оборот підприємства, основна частина якого проходить через поточний, валютний, позиковий та інші рахунки підприємства в банку. У платіжному календарі відбито рух грошових коштів відповідно до їх надходження та використання (див. табл. В.2 Додатку В).

У платіжному календарі фіксуються всі види грошових платежів та надходжень підприємств незалежно від їх джерел та напрямків використання, тобто показаний увесь грошовий оборот за певний проміжок планового періоду.

Платіжний календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечити оперативне фінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, фіксувати поточні зміни платоспроможності підприємства. Він уможливлює спостереження за станом оборотних коштів та вказує на необхідність використання позикових та залучених коштів у плановому періоді.

Складення платіжного календаря дає змогу виявити недостатність коштів, з’ясувати причини такого становища, визначити відповідні заходи для запобігання фінансовим ускладненням.

Важливе місце в оперативній фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашення кредиторської, а також своєчасне стягнення дебіторської заборгованості.

На підприємстві має бути організований повсякденний оперативний контроль за платежами та надходженням матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов’язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично перевіряти дебіторську заборгованість за даними бухгалтерського обліку та звітності, інвентаризації.

Дебіторська заборгованість, утворена в межах узгодженого сторонами строку оплати, є нормальним явищем у фінансово-господарській діяльності. Дебіторська заборгованість, яка перевищує погоджені строки платежів, знижує платоспроможність підприємств. Саме тому необхідно ретельно аналізувати стан заборгованості кожного суб’єкта господарювання за такими статтями: розрахунки з покупцями, з підзвітними особами, з іншими дебіторами; векселі одержані; аванси видані; бюджетні платежі, платежі із соціального страхування, з оплати праці. При цьому слід ураховувати реальні умови, а тому доцільно розглянути:

-  який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або кількох головних боржників;

-  імовірність погашення дебіторської заборгованості, строки її виникнення, а також питому вагу простроченої заборгованості;

-  питому вагу векселів у загальному обсязі дебіторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість у складі залучених коштів займає суттєве місце. Якщо кредиторська заборгованість підприємства виникає в процесі господарських зв’язків з іншими господарськими суб’єктами в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків, то вона не суперечить чинному законодавству і не може справити негативний вплив на фінансовий стан інших суб’єктів господарювання. Якщо ж кредиторська заборгованість виникла внаслідок порушення правил розрахунків та кредитування, то вона призводить до фінансових ускладнень в інших підприємств.

Прострочені постачальникам платежі найчастіше виникають тоді, коли на підприємстві не налагоджено чіткої фінансової роботи: оборотні кошти заморожені в дебіторській заборгованості або в наднормативних, непрокредитованих банком товарно-матеріальних цінностях; розмір власних оборотних коштів недостатній та не покриває необхідної мінімальної потреби підприємства в них для забезпечення поточної діяльності.

Платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює його показники, дає змогу використати наявні резерви для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, дає точніше уявлення про стан платежів та розрахунків у періоді, що аналізується.

З допомогою платіжного календаря постійно контролюється платоспроможність підприємства.

Отже, постійний оперативний контроль, який здійснюється з допомогою платіжного календаря, є надзвичайно важливим засобом виконання поточного фінансового плану — плану доходів і витрат підприємства.


РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СТАНУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ»

2.1 Загальна характеристика торгівельного бізнесу підприємства в 2006 -2008 роках

Закрите акціонерне товариство “Дніпровська холдінгова компанія” (далі ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія”) перереєстровано рішенням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради м.Дніпропетровська 07.05.2004р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 12241200000019304.

Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ: 19437337.

Юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А. Фактичне місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А. Будівля офісу ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” є власністю підприємства, договір купівлі-продажу №008/004ІІ від 06.12.2000р. Землю під будівлею підприємство орендує по договору №803709 серія АЕЕ від 09.11.2001р. з Виконкомом районної Ради народних депутатів м.Дніпропетровська.

Статутний фонд на момент створення суб’єкта господарювання відповідно до установчих документів склав 25000,0 грн. Засновником суб’єкта господарювання відповідно до установчих документів є фізична особа Дюмін Володимир Андрійович (ІПН 2430502498, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, б.46, кв.39).

Станом на 01.01.2006р. загальна чисельність працюючих складала 56 осіб, середня заробітна плата складала 633,64 грн./ міс.

Станом на 31.12.2008р. загальна чисельність працюючих складала 44 осіб, середня заробітна плата складала 1 365,97 грн./міс.


Таблиця 2.1

Статутні види діяльності ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія”

Статис-тичні коди по видах діяльності

(КВЕД)

Види діяльності

Чинним законодавством не передбачено отримання ліцензій

51.52.2 Оптова торгівля необробленими чорними і кольоровими металами -
50.30.1 Оптова торгівля автотоварами -
22.22.0 Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угруповань -
51.70.0 Інші види оптової торгівлі -
51.19.0 Посередництво в торгівлі різними товарами -
52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту -

Фактично у періоді, що аналізувався, підприємство здійснювало оптову торгівлю запасними частинами, металопродукцією, виробництво поліграфічної продукції.

Підприємство має власні виробничі потужності.Для здійснення підприємницької діяльності підприємство володіє будинком за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А.

Будинок належить на підставі Реєстраційного посвідчення на об’єкт нерухомості від 18.01.2001р. згідно з яким будинок побуту “Дніпро”, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А, зареєстровано за ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” на підставі договору купівлі-продажу від 06.12.2000р. та записано в реєстрову книгу №50 ЮН за реєстровим №2413-123. Загальна площа будинку S = 1503,2 м2. Будинок придбано у КП “Дніпропетровська фірма “ФІТ” (код за ЄДРПОУ 03053221) за 200400,0 грн. (з ПДВ).

Договір оренди земельної ділянки від 09.11.2001р. №803709 серія АЕЕ укладений з Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, згідно з яким ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” приймає у строкове платне володіння і користування на умовах оренди земельну ділянку S = 0,1461 га, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А, для розміщення будинку побуту “Дніпро”, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі м. Дніпропетровська за кодом 69119002. Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення Виконкому міської Ради від 03.09.2001р. №2031. Грошова оцінка земельної ділянки згідно з довідкою про грошову оцінку земельної ділянки від 18.10.2001р. – 1`614`138,03 грн. Сума орендної плати за користування земельною ділянкою на термін дії договору – 48`424,14грн.

У зв’язку з відсутністю власних складських приміщень підприємство здійснювало придбання від окремих постачальників послуг:

- послуги схову товару – договір з ТОВ “Промбаза” (код за ЄДРПОУ 32515216) від 01.07.2004р. №0107 за адресою: м. Дніпропетровськ, ж/м “Придніпровськ”, вул. Гаванська, 4. Орендна плата складається із розрахунку – 6,0грн. за 1 т. продукції на місяць.

- послуги схову товару – договір з ТОВ “Елеваторагрокомплект” (код за ЄДРПОУ 30888644) від 01.01.2006р. №5. Орендна плата складається із розрахунку – 4,0грн. за 1 т. продукції на місяць.

- послуги аудиторської фірми – договір з ТОВ “Аудиторська фірма Аудит-Компа” (код за ЄДРПОУ 24236859) від 06.09.2004р. №72-а.

Перевезення вантажів здійснювалось згідно договорів:

- з ПП “Гледіс” (код 31850700) – договір від 10.08.04р. на перевезення вантажів;

- з “Дніпропетровською дирекцією залізничних перевезень” (код 26139824) – договір від 29.07.2004р. № ПР.ДН-1/04-7841490/НЮ на здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом;

- з ТОВ “Техінсервіс” (код 32713940) – договір від 23.09.2004р. № 2319 на перевезення вантажів;

- з ТОВ “Валентин” (31825082) – договір від 27.09.2004р. № 5-Т-04 на міжнародні перевезення вантажів;

- з ПП Топоров О.А. (код 2695715333) – договір від 16.10.2004р. на перевезення вантажів;

- з ТОВ “Ось” (код 19436875) – договір від 01.11.2004р. №013 на надання ж/д послуг;

Таблиця 2.2

Основні показники діяльності ЗАТ «“Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

В табл. 2.3 -2.5 наведені основні показники експортних контрактів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 - 2008 роки. Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.3 – 2.5, обсяг експортних операцій підприємства не перевищує 2,5% від загального валового доходу, тобто незначно впливає на загальні результати діяльності.

В табл.2.6 наведені результати аналізу сплати податків ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 - 2008 роки. Аналіз даних, наведених в табл.2.6 показує, що податкова навантаженість на валовий дохід не перевищує 0,4%, тобто значно менше ніж при 6% по єдиному податку приватних підприємців.


Таблиця 2.3

Основні показники експортних контрактів ЗАТ «“Дніпровська холдінгова компанія” за 2008 рік


Продовження табл.2.3


Таблиця 2.4

Основні показники експортних контрактів ЗАТ «“Дніпровська холдінгова компанія” за 2007 рік


Продовження табл.2.4


Таблиця 2.5

Основні показники експортних контрактів ЗАТ «“Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 рік


Продовження табл.2.5


Таблиця 2.6

Аналіз обсягів податків, сплачених ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 - 2008 роки


2.2 Економічна діагностика фінансового стану підприємства за результатами діяльності в 2006 -2008 роках

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства проводиться на основі його фінансових звітів [8],[9]:

Форма №1 “Баланс” – звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату .

Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний і попередній періоди .

У табл.Ж.1 –Ж.17 Додатку Ж представлені результати вертикального і горизонтального аналізу балансів філії підприємства “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” , що дозволяють аналізувати як динаміку зміни сум статей балансу підприємства протягом року по кварталах, так і досліджувати зміну внутрішньої структури статей балансу [75].

Основні результати проведеного ретроспективного аналізу динаміки активів і пасивів балансу підприємства у вертикальному і горизонтально-хронологічному розрізах , дозволяють констатувати наступне :

1. За звітний період (2006-2008 рік) у структурі пасивів балансу (джерел) виникли наступні зміни:

-  при загальному зростанні валюти балансу з 6,11 млн.грн. до 8,84 млн.грн. ( на 11,07% у 2007 році та на 30,13% у 2008 році), власний капітал зріс з рівня 0,61 млн.грн. до 0,8 млн.грн. ( на 14,1% у 2007 році та на 14,91% у 2008 році);

-  питома вага власного капіталу в валюті пасивів балансу з рівня 9,93% у 2006 році зросла до рівня 10,2% у 2007 році та знизилась до рівня 9,01% у 2008 році;

-  питома вага довгострокових залучених кредитних ресурси в валюті пасивів балансу з рівня 40,9% у 2006 році знизилась до рівня 36,8% у 2007 році та додатково знизилась до рівня 28,3% у 2008 році;

-  питома вага короткострокових залучених кредитних ресурси в валюті пасивів балансу з рівня 23,8% у 2006 році зросла до рівня 24,9% у 2007 році та знизилась до рівня 22,5% у 2008 році;

-  питома вага кредиторської заборгованості в валюті пасивів балансу

з рівня 17,2% у 2006 році зросла до рівня 24,4% у 2007 році та зросла до рівня 37,6% у 2008 році;

У такий спосіб підприємство ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” поступово починає застосовувати механізми комерційних позичок (кредиторська заборгованість), зменшуючи частку механізмів банківського кредитування.

2. У структурі активів за звітний період (2006 - 2008 роки) виникли наступні істотні зміни :

-  при загальному зростанні валюти балансу з 6,11 млн.грн. до 8,84 млн.грн. ( на 11,07% у 2007 році та на 30,13% у 2008 році), обсяг необоротних активів зріс з рівня 2,16 млн.грн. до 2,29 млн.грн. ( на 6% у 2007 - 2008 роках), при цьому рівень власного капіталу за 2007- 2008 роки зріс з рівня 0,61 млн.грн. до 0,8 млн.грн., тобто весь власний капітал та значна частка довгострокового позичкового капіталу вкладена в необоротні активи;

-  питома вага необоротних активів в валюті балансу активів у знизилась з рівня 35,4% у 2006 році до рівня 33,8% у 2007 році та до рівня 25,9% у 2008 році;

-  питома вага виробничих запасів, готової продукції та товарів в активах балансу зросла з рівня 27,0% у 2006 році до рівня 31,5% у 2007 році та знов зменшилась до рівня 27% у 2008 році;

-  питома вага дебіторської заборгованості за відпущену продукцію в активах балансу зросла з рівня 29,3% у 2006 році до рівня 30,3% у 2007 році та знов зросла до рівня 37,8% у 2008 році;

-  питома вага готівки в касі та на рахунках в активах балансу зменшилась з рівня 1,5% у 2006 році до рівня 1,3% у 2007 році та знизилась до рівня 0,75% у 2008 році.


Рис.2.1. Динаміка основних агрегатів балансу підприємства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки


Рис.2.2. Динаміка показників ліквідності балансу підприємства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки


При аналізі фінансових результатів діяльності використані Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (Форма 2), що обумовлюють зміст і форму Звіту , а також загальні вимоги до розкриття його статей [4].

Результати вертикально-горизонтального аналізу звіту про фінансові результати за 2006-2008 роки в табл.Ж.1 – Ж.14 Додатку Ж.

Ретроспективний аналіз результатів фінансової діяльності і структури витрат підприємства за 2007-2008 рр.(звітні періоди) та , відповідно, за 2006 рік(базовий період), дозволяють констатувати наступне:

-  отриманий чистий доход за реалізовану продукцію у 2007 році зріс на +0,2% ( на +90,1 тис.грн.) відносно рівня 36,28 млн.грн.(за базовий 2006 рік) до 36,37 млн.грн. у 2007 році та на +2,66% ( на +967,4 тис.грн.) відносно рівня 2007 року до 37,34 млн.грн. у 2008 році;

-  собівартість реалізованої продукції у 2007 році зрісла на +3,1% ( на +1035,1 тис.грн.) відносно рівня 33,38 млн.грн.(за базовий 2006 рік) до 34,42 млн.грн. у 2007 році та на +4,02% ( на +1382,4 тис.грн.) відносно рівня 2007 року до 35,80 млн.грн. у 2008 році;

-  більш високі темпи зростання собівартості , ніж темпи росту доходів від реалізації продукції, привели до зниження рівня реалізаційного прибутку з 2897,2 тис.грн. у 2006 році до 1951.4 у 2007 році (на -32,6% відносно 2006 року) та подальше зниження до 1536,5 тис.грн. у 2008 році ( на -21,3% відносно 2007 року);

-  відповідно, чистий прибуток підприємства після оподаткування з рівня 123,0 тис.грн. у 2006 році знизися до рівня 85,7 тис.грн. у 2007 році ( на – 30,4% відносно рівня 2006 року) та зріс до рівня 103,3 тис.грн. у 2008 році (на +20,6% відносно рівня 2007 року).


Рис.2.3. Динаміка показників співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Рис.2.4. Динаміка показників ділової активності по оберненості основних агрегатів балансу підприємства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Рис.2.5. Динаміка показників фінансової стійкості по покриттю запасів підприємства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Рис.2.6. Динаміка рентабельності активів та власного капіталу по чистому доходу від реалізації в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Рис.2.7. Динаміка рентабельності власного капіталу по валовому реалізаційному прибутку та чистому прибутку після оподаткування в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Рис.2.8. Динаміка рентабельності реалізованої продукції по чистому прибутку після оподаткування в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Як видно з результатів розрахунків показників ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів підприємства “ДНІПРОВ-СЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” (рис.2.3 – 2.5) :

-  на базову та звітні дати показники фінансової незалежності джерел ресурсів (коефіцієнт автономності) знаходяться в діапазоні Кавт=0,09 -0,102, що значно нижче показника автономності для виробничих підприємств ( не нижче 0,5), але характерне для торгівельних ризикових підприємств;

-  на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати коефіцієнти покриття запасів агрегатами власних та залучених джерел знаходяться в зоні нестійкого фінансового стану, при цьому власних джерел та довгострокових залучених джерел для покриття запасів хронічно недостає і для цього використовуються короткострокові кредити, що значно підвищує ризикованість діяльності підприємства при зміні попиту на закуплену товарну продукцію на складах ;

-  на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати показники платоспроможності (загальної ліквідності) знаходяться в діапазоні більше 1,0, але мають тенденцію до постійного зниження з рівня 1,31 у 2006 році до рівня 1,18 у 2008 році (стійкий діапазон складає не менше 1,5 для торгівельних підприємств);

-   на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати показники строкової та абсолютної ліквідності знаходяться значно нижче діапазона нормативів для коефіцієнтів ліквідності , тобто підприємство в короткостроковому та негайному періодах – неплатоспроможне та неліквідне;

Як видно з результатів розрахунків показників рентабельності фінансової діяльності в підприємстві ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” (рис.2.6- 2.8) :

-  рентабельність власного капіталу по чистому доходу від реалізації знизилась з рівня 477,0% у 2006 році до рівня 193,0% у 2008 році;

-  рентабельність власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування (дивідендна доходність) знизилась з рівня 20,3% у 2006 році до рівня 13,0% у 2008 році, тобто нижче альтернативної депозитної банківської доходності 18,0% у 2008 році.

Підприємство стало інвестиційно непривабливим для власників.

Розрахунок інтегрального показника Альтмана (у міру скептицизму по його застосування для українських підприємств) за даними балансу підприємства “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” за 2006 -2008 роки показує, що підприємство має незначну ймовірність схильності до банкрутства (табл.2.7):

Таблиця 2.7

Результати аналізу схильності ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» до банкрутства


2.3 Планування та контроль рівня виробничого левериджу в фінансово- господарській діяльності підприємства

Основним показником виробничого левериджу є відношення темпів зміни прибутку до вирахування відсотків та податків до темпів зміни обсягу чистого доходу від реалізації продукції, тобто чутливість відносної зміни прибутку від відносної зміни виручки від реалізації [37]. Контроль показника виробничого левериджу показує, чи відповідає виробничий процес підприємства «золотому правилу економіки» [75], згідно якому темп росту чистого прибутку повинен бути вищим темпу росту виручки від реалізації продукції. В той же час підприємства з дуже високим рівнем виробничого левериджу розглядаються як ризиковані підприємства [36].

В табл.2.7, згідно результатів розрахунків, наведених в таблицях Додатку Ж, наведена динаміка показників виробничого левериджу в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках в умовах:

-  постійного росту обсягів реалізованої продукції у 2005 -2008 роках із змінним темпом;

-  переходу підприємства з збиткової роботи у 2005 році (-84,0 тис.грн.) до прибуткової у 2006 році (+123 тис.грн.), зниження рівня прибутку у 2007 році та зростання рівня прибутку у 2008 році.

Як показує аналіз даних, наведених в табл.2.8 – підприємство ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія”:

-  відноситься до високоризикованих торгівельних підприємств, оскільки рівень його левериджу при зміні темпів росту обсягів реалізації продукції є значним;

-  це веде до зниження рівня можливого фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства, оскільки при рівні практично постійного обсягу реалізації продукції у 2006 -2007 роках рівень виробничого левериджу склав 0,69 (69,45%), тобто підприємство втратило прибуток при постійному доході від реалізації;


Таблиця 2.8

Розрахунки показників виробничого левериджу в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках

Показники 2006 2007 2008
Темп ланцюгового росту чистого доходу від реалізації продукції в % 159,22 100,25 102,66
Темп ланцюгового приросту росту чистого доходу від реалізації продукції в % 59,22 0,25 2,66
Темп ланцюгового росту прибутку до оподаткування в % 346,20 69,62 120,61
Темп ланцюгового приросту прибутку до оподаткування в % 246,20 -30,38 20,61
Рівень виробничого левериджу,% 217,43 69,45 117,48

-  в той же час зростання обсягів реалізації у 2008 році всього на 2,66% привело до суттєвого зростання значення виробничого левериджу з 69,45% до 117,5%;

-  інформація за досліджений період 2006 -2008 років не виглядає планово-прогнозуємою.

2.4 Оцінка ефективності планування та контролю рівня фінансового левериджу в фінансово-господарській діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдінгова компанія»

Основним показником фінансового левериджу є відношення позикового капіталу до власного капіталу підприємства, яке характеризує два економічних явища:

-  рівень «фінансового» важелю, який дозволяє підприємству залучити певну суму коштів зовнішніх джерел ресурсів при страхових функціях власного капіталу;

-  рівень «фінансового ризику банкрутства», який нормативно виглядає як вимога не перевищувати обсяг позикових коштів над обсягом власних коштів (ідеальна стійкість), але для торгових підприємств практично не є досяжним, оскільки обсяг оборотних коштів значно в них перевищує обсяг власних оборотних коштів.

На рис.2.9 наведена динаміка структури джерел пасивів в в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках.

На рис.2.10 наведений рівень показника фінансового левериджу та показника забезпеченості оборотних коштів власним капіталом. Як показує аналіз графіків , наведених на рис.2.10:

-  рівень фінансового важелю становить 9,0 при нормативі для виробничого підприємства 1,0 – 1,3, що відповідає 7- кратному росту рівня ризику автономності джерел забезпечення фінансової діяльності підприємства відносно нормативів стійкої діяльності підприємства;

-  весь власний та довгостроковий позиковий капітал вкладений в основні засоби, тобто власні оборотні кошти у підприємства відсутні (норматив не менше 0,1 від валюти балансу).

Рис.2.9. Динаміка структури джерел ресурсів в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках


Рис.2.10. Динаміка показників фінансової незалежності та фінансової стійкості підприємства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки


РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ»

3.1 Алгоритм фінансового планування грошових потоків підприємства

Обгрунтування планових норм і нормативів для проведення фінансового планування грошових потоків основане на темпах приросту основних параметрів діяльності підприємства за останній рік.

1. Нормативи планового доходу у 2009 році

Заплановані темпи приросту доходу у 2009 році відносно звітного 2008 року приймаються з врахуванням фактичних темпів приросту валового доходу +0,25% за 2007 рік та +2,7%, досягнутого на підприємстві у звітному 2008 році році.

Чистий річний дохід звітного року згідно даних табл. Д.2 Додатку Д приймаємо в якості вихідних даних для планового року на рівні –37 340 тис.грн

Плановий приріст валового доходу від реалізації приймаємо умовно +5,5% на рік. Ставка податків ПДВ та прибутку приймається на рівні звітного року – 20% [ 2] та 25% [3].

Планова структура формування валового доходу по кварталам планового 2009 року згідно поквартальним даним за звітний рік приймається за наступною структурою :

-  1 квартал – 11%;

-  2 квартал – 34%;

-  3 квартал – 30%;

-  4 квартал – 25%;


2. Нормативи створення та погашення дебіторської заборгованості

Норматив погашення дебіторської заборгованості у частках одиниці до обсягів продажу в даному кварталі приймається за таким алгоритмом:

а) для кварталу, що є наступним за кварталом продажу продукції – як відношення дебіторської заборгованості на кінець звітного року до обсягу продажу у 1 кварталі планового року . Значення цього нормативу не повинне перевищувати 1, перевищення приймається в якості нормативу . що припадає на наступний квартал;

б) норматив погашення дебіторської заборгованості у кварталі продажу продукції розраховується як різниця між 1 та нормативом, визначеним для наступного кварталу;

Згідно табл.Д.1 Додатку Д вихідне значення дебіторської заборгованості на кінець звітного 2008 року приймається на рівні – 3 344,0 тис.грн.

Оскільки, згідно з даними підрозділу 1 планові нормативи надходження виручки від реалізації (без ПДВ) становитимуть поквартально :

- 1 квартал – ((37 340 тис.грн.*(100%+5,5%)/100%)*11%/100%=

= 4 333,3 тис.грн.

- 2 квартал – ((37 340 тис.грн.*(100%+5,5%)/100%)*34%/100%=

= 13 393,9 тис.грн.

- 3 квартал – ((37 340 тис.грн.*(100%+5,5%)/100%)*30%/100% =

= 11 811,1 тис.грн.

- 4 квартал – ((37 340 тис.грн.*(100%+5,5%)/100%)*25%/100% =

= 9 855,4 тис.грн.

відповідний норматив погашення дебіторської заборгованості становить :


Таким чином, планова сформована на початок і кінець квартала дебіторська заборгованість розраховується як :

а) 1 квартал :

дебіторська заборгованість на початок кварталу –3 344,0 тис.грн.

дебіторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) –

 = 13 393,9 тис.грн.*0,772 = 10 340,1 тис.грн.

б) 2 квартал :

-  дебіторська заборгованість на початок кварталу – 10 340,1 тис.грн.

-  дебіторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) –

= 11811,1 тис.грн.*0,772= 9118,2 тис.грн.

в) 3 квартал :

-  дебіторська заборгованість на початок кварталу – 9118,2 тис.грн.

-  дебіторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) –

= 9855,4 тис.грн.*0,772= 7608,4 тис.грн.

а) 4 квартал :

-  дебіторська заборгованість на початок кварталу – 7608,4 тис.грн.

-  дебіторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) – 5 554,6 тис.грн (умовно без характеристик 1 кварталу наступного року)

3. Нормативи створення та регулювання виробничих запасів

Норматив виробничих запасів визначається у частках одиниці як відношення суми виробничих запасів на кінець звітного року до запланованих витрат матеріальних ресурсів у першому кварталі планового року. Якщо норматив запасів першого кварталу перевищує 1, то поповнення запасів не передбачається до моменту їх зниження до рівня обсягів реалізації продукції у наступному кварталі.


Таблиця 3.1

Вихідні дані по виручці від реалізації, матеріалоємності та зарплатоємності продукції в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 роки

Згідно з табл. 3.1 матеріалоємність реалізованої продукції на кінець звітного року становить :

Планове зниження матерілоємності продукції вибирається за фактичним зниженням звітного року (2008) відносно базового року(2007) :

 

Таким чином, оскільки за рік планова матеріалоємність продукції знизилася , то для розрахунків запасів приймається матеріалоємність на рівні звітного року минус планове зниження (для підвищення доходності) :

Планова_матеріалоємність = 0,8626-0,0677=0,7949 грн./грн.

Згідно табл.1.1 вихідне значення запасів (продукція+товари+ матеріали) на кінець звітного року приймається на рівні – 2 391,5 тис.грн.

Згідно розрахунків п.1,2 планова матеріаловитратність для випуску продукції поквартально становитиме (з врахуванням руху дебіторської заборгованості):

 

Відповідний норматив запасів становить :

Таким чином, планова сформовані на початок і кінець квартала виробничі запаси розраховується як :

а) 1 квартал :

-  виробничі запаси на початок кварталу – 2391,5 тис.грн.

-  виробничі запаси на кінець кварталу(сформована) –

= 9675,5 тис.грн.*0,265= 2569,4 тис.грн.

б) 2 квартал :

-  виробничі запаси на початок кварталу – 2569,4 тис.грн.

-  виробничі запаси на кінець кварталу(сформована) –

= 8188,5 тис.грн.*0,265 = 2169,9 тис.грн.

в) 3 квартал :

-  виробничі запаси на початок кварталу – 2169,9 тис.грн.

-  виробничі запаси на кінець кварталу(сформована) –

= 6201,5 тис.грн.*0,265= 1643,4 тис.грн.

а) 4 квартал :

-  виробничі запаси на початок кварталу – 1643,4 тис.грн.

-  виробничі запаси на кінець кварталу(сформована) – 1578,8 тис.грн (умовно без характеристик 1 кварталу наступного року)

4. Нормативи створення та погашення запасів готової продукції (товарів)

Норматив погашення запасів готової продукції у частках одиниці до обсягів продажу в даному кварталі приймається за таким алгоритмом:

а) для кварталу, що є наступним за кварталом продажу продукції – як відношення обсягу запасів готової продукції на кінець звітного року до обсягу продажу у 1 кварталі планового року . Значення цього нормативу не повинне перевищувати 1, перевищення приймається в якості нормативу . що припадає на наступний квартал;

б) норматив погашення запасів готової продукції у кварталі продажу продукції розраховується як різниця між 1 та нормативом, визначеним для наступного кварталу.

Оскільки обсяги товарів входять до обсягів запасів, розрахованих в підрозділі 3, при розрахунках обсягів товарів в запасах приймає коефіцієнт кінця звітного періоду:

5. Нормативи створення та погашення кредиторської заборгованості

Норматив погашення кредиторської заборгованості за придбані матеріали та товари у частках одиниці до обсягів матеріальних витрат в даному кварталі приймається за таким алгоритмом:

а) для кварталу, що є наступним за кварталом продажу продукції – як відношення обсягу кредиторської заборгованості на кінець звітного року до обсягу матеріальних витрат у 1 кварталі планового року . Значення цього нормативу не повинне перевищувати 1, перевищення приймається в якості нормативу . що припадає на наступний квартал;

б) норматив погашення кредиторської заборгованості у кварталі продажу продукції розраховується як різниця між 1 та нормативом, визначеним для наступного кварталу;

Згідно таблиці Д.1 Додатку Д вихідне значення кредиторської заборгованості за матеріали та товари на кінець звітного року приймається на рівні – 3 325,6 тис.грн.

Згідно з проведеними розрахунками розділу 2.3 , відповідний норматив кредиторської заборгованості становить :

Таким чином, планова сформовані на початок і кінець квартала обсяги кредиторської заборгованості розраховується як :

а) 1 квартал :

-  кредиторська заборгованість на початок кварталу – 3325,6 тис.грн.

-  кредиторська заборгованість на кінець кварталу(несплачена) –

= 9675,5 тис.грн.*0,369=3570,2 тис.грн.

б) 2 квартал :

-  кредиторська заборгованість на початок кварталу –3570,2 тис.грн.

-  кредиторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) –

= 8188,5 тис.грн.*0,369= 3021,6 тис.грн.

в) 3 квартал :

-  кредиторська заборгованість на початок кварталу – 3021,6 тис.грн.

-  кредиторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) –

= 6201,5 тис.грн.*0,369 = 2288,4 тис.грн.

а) 4 квартал :

-  кредиторська заборгованість на початок кварталу – 2288,4 тис.грн.

-  кредиторська заборгованість на кінець кварталу(сформована) – 2080,8 тис.грн (умовно без характеристик 1 кварталу наступного року)

6. Нормативи створення та погашення вексельної заборгованості (векселі видані)

Норматив погашення вексельної заборгованості за придбані матеріали та товари у частках одиниці до обсягів матеріальних витрат в даному кварталі приймається за таким алгоритмом:

а) для кварталу, що є наступним за кварталом продажу продукції – як відношення обсягу вексельної заборгованості на кінець звітного року до обсягу матеріальних витрат у 1 кварталі планового року . Значення цього нормативу не повинне перевищувати 1, перевищення приймається в якості нормативу . що припадає на наступний квартал;

б) норматив погашення вексельної заборгованості у кварталі продажу продукції розраховується як різниця між 1 та нормативом, визначеним для наступного кварталу;

Згідно даним звітного(2008) року вихідне значення вексельної заборгованості за матеріали та товари на кінець звітного року приймається на рівні – 0 тис.грн., це значення приймається у розрахунок і на наступний рік.

7. Нормативи погашення інших поточних зобов'язань та ліміт залишку грошових коштів

Планові нормативи створення та погашення інших поточних зобов'язань розраховуються для статей поточних зобов'язань пасивів:

-  заборгованість за розрахунками з бюджетом;

-  заборгованість за розрахунками за заробітною платою;

-  заборгованість за розрахунками з соціальними фондами, які нараховують збори на заробітну плату;

На початок планового року дані по поточним заборгованостям відповідають даним звітного 2008 року(табл.Д.1 додатку Д) :

а)

б)

в)

г)

Заборгованість по бюджетним платежам на кінець кожного кварталу сформуємо як заборгованість нарахованого податку ПДВ (20%) та податку на прибуток тільки за 3 місяць кварталу, враховуючи необхідність сплати щомісячних авансових платежів по податку на прибуток та щомісячних платежів по податку ПДВ через 20 днів після закінчення відповідного місяця.

Таким чином, планові сформовані на початок і кінець квартала заборгованості перед бюджетом по сплаті податків розраховується як :

а) 1 квартал :

-  заборгованість перед бюджетом на початок кварталу – 69,5 тис.грн.

-  заборгованість перед бюджетом на кінець кварталу(сформована) –

б) 2 квартал :

-  заборгованість перед бюджетом на початок кварталу – 59,8 тис.грн.

-  заборгованість перед бюджетом на кінець кварталу(сформована) –

в) 3 квартал :

-  заборгованість перед бюджетом на початок кварталу – 40,55 тис.грн.

-  заборгованість перед бюджетом на кінець кварталу(сформована) –

а) 4 квартал :

-  заборгованість перед бюджетом на початок кварталу – 22,7 тис.грн.

-  заборгованість перед бюджетом на кінець кварталу (сформована) –

Згідно даних розрахунків табл.3.1, планова зарплатоємність(зарплата + нарахування у соцфонди) для випуску продукції поквартально становитиме (з врахуванням руху дебіторської заборгованості) – з врахуванням тенденції росту зарплато ємності за звітний рік (табл.3.1):

 

Заборгованість за заробітною платою(+нарахування в соціальні фонди) на кінець кварталу становить для плану 1/3 частину квартального нарахування.

Таким чином, планові сформовані на початок і кінець квартала обсяги заборгованості за виплатою заробітної плати (+ нарахування в соцфонди) розраховується як :

а) 1 квартал :

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на начало кварталу – 163,28 тис.грн.

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на кінець кварталу –

=367,4 тис.грн./3=122,43тис.грн.

б) 2 квартал :

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на начало кварталу– 122,43 тис.грн.

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на кінець кварталу –

= 394,3 тис.грн./3= 131,43 тис.грн.

в) 3 квартал :

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на початок кварталу – 131,43 тис.грн.

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на кінець кварталу(сформована) –

= 333,76 тис.грн./3= 111,25 тис.грн.

а) 4 квартал :

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на початок кварталу – 111,25 тис.грн.

-  заборгованість за зарплатою(+ соцфонди) на кінець кварталу(сформована) –

 = 101,97 тис.грн.

8. Норми постійних витрат

Постійні витрати в курсовому проекті представлені в вигляді – амортизації, адміністративно-управлінських витрат та витрат на збут (умовно-постійних витрат), а також витрат на короткострокове та довгострокове кредитування (розраховується у другому наближенні розрахунку).

Враховуючи дані табл.3.1 та табл.Д.1-Д.2 додатку Д , та умови того, що плановий приріст випуску продукції забезпечується придбанням (оновленням) основних фондів з збереженням досягнутого рівня фондовіддачі, що відповідно визиває пропорційне зростання планової амортизації (на 5,5%), постійні витрати у плановому році (адміністративні витрати) розраховуємо за даними звітного року , зменшуючи їх на 5,5% та трансформуючи їх за формулами:

3.2 Розробка фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства

При розробці фінансового плану та прогнозного бюджету підприємства прийняті наступні умови:

1. Нарахована сума дебіторської заборгованості фактично надходить на рахунки підприємства за 2 квартали згідно з плановими графіками реалізації продукції та планових рівней дебіторської заборгованості, яка сформована на кінець планового кварталу та сплачується в наступному кварталі. Результати поквартального планування грошових потоків дебіторської заборгованості на плановий 2009 рік наведені в табл.3.2

Таблиця 3.2

Результати планування грошових потоків дебіторської заборгованості в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

2. Нарахована сума кредиторської заборгованості за придбані підприємством матеріали та послуги фактично сплачується з рахунків підприємства за 2 квартали згідно з плановими графіками придбання матеріалів та послуг та планових рівней кредиторської заборгованості, яка сформована на кінець планового кварталу та сплачується в наступному кварталі. Результати поквартального планування грошових потоків кредиторської заборгованості на плановий 2009 рік наведені в табл.3.3 (2/3 нарахованої в кварталі кредиторської заборгованості сплачується на протязі планового кварталу, а 1/3 – сплачується в наступному кварталі)


Таблиця 3.3

Результати планування грошових потоків кредиторської заборгованості в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

3. Нарахована сума заробітної плати та внесків підприємства в пенсійно-соціальні фонди фактично сплачується з рахунків підприємства за 2 квартали згідно з плановими графіками виплати заробітної плати та плановими рівнями поточної заборгованості, яка сформована на кінець планового кварталу та сплачується в наступному кварталі. Результати поквартального планування грошових потоків поточної заборгованості по заробітній платі на плановий 2009 рік наведені в табл.3.4 (2/3 нарахованої в кварталі заробітної плати сплачується на протязі планового кварталу, а 1/3 – сплачується в наступному кварталі)


Таблиця 3.4

Результати планування грошових потоків виплати заробітної плати та внесків підприємства в пенсійно-соціальні фонди в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

4. Нарахована сума податків в бюджет (всі податки нараховуються після закінчення кварталу та сплачуються в наступному кварталі за виключенням податку ПДВ, який нараховується щомісячно та сплачується в наступному місяці) сплачується з рахунків підприємства за 2 квартали згідно з плановими графіками нарахування та сплати податків в бюджет. Результати поквартального планування грошових потоків поточної заборгованості по заробітній платі на плановий 2009 рік наведені в табл.3.5.


Таблиця 3.5

Результати планування грошових потоків сплати податків в бюджет в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

Планові грошові потоки, розраховані в табл.3.2 – 3.5 зводяться в зведеній таблиці 3.6 та проводиться спільне формування планового поквартального балансу підприємства (таблиця 3.7) та планового поквартального звіту про фінансові результати(таблиця 3.8).

При спільному плануванні прийняті наступні умови:

- дефіцит планових грошових потоків надходжень виручки від реалізації на підприємство на протязі планового кварталу поповнюється коштами запозичаємого короткострокового банківського кредиту;

- за запозичений банківський короткостроковий кредит сплачуються відсотки на рівні 20,0% річних у 2009 році;

- за раніше залучений довгостроковий кредит сплачуються відсотки на рівні 16,0% річних;

- сума планових короткострокових банківських запозичень корегуються поквартально для забезпечення сумарного позитивного значення грошового потоку коштів на підприємство(поточне сальдо потоку спрямовується на розрахунковий рахунок підприємства).

Результати спільного програмного планування грошових потоків, балансу та звіту про фінансові результати в 2009 році ЗАТ «Дніпровська холдінова компанія» наведені в табл. 3.6 – 3.8.

Таблиця 3.6

Результати планування окремих та сумарного грошових потоків надходжень та витрат в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

Таблиця 3.7

Результати планування поквартального балансу ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік


Продовження табл.3.7


Таблиця 3.8

Результати планування поквартального тзвіту про фінансові результати ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік


Аналіз якості проведеного планування показує:

1. В першому кварталі для організації позитивних грошових потоків та виробничої програми забезпечення заказів по перепродажу металопродукції у 2 та 3 кварталах підприємству необхідно запозичити додатково короткостроковий банківський кредит обсягом 12 млн.грн., оскільки відпущена товарна продукція буде оплачена тільки у 2-3 кварталах (сформована дебіторська заборгованість на кінець 1 кварталу 10,3 млн.грн.). Поступово на протязі року короткостроковими кредитами регулюється джерело для закупки металопродукції та завезенню їх на свої склади для продажу по факту.

2. Банківське довгострокове та короткострокове кредитування для підприємства за рік коштує 1млн. 725,7 тис.грн. сплачених відсотків, що є суттєвим джерелом витрат підприємства.

3. Планове формування комерційного кредитування покупців за рахунок створення великих обсягів дебіторської заборгованості приводить до збиткової роботи підприємства на протязі 1-3 кварталів, але по результатам 4 кварталу за рік підприємство повинно отримати плановий чистий прибуток після оподаткування у сумі 1 341,6 тис.грн., що майже в 13 разів більше фактичного рівня чистого прибутку за 2008 рік – 103,3 тис.грн.

4. Досягнутий плановий рівень рентабельності власного капіталу за результатами 2009 року повинен становити 62,75% річних, що значно вище досягнутого рівня 12,97% у 2008 році, але ризикованість діяльності підприємства значно зростає.

5. Планова збитковість діяльності за 1 -3 квартали приводить до повного використання власного капіталу на погашення поточних збитків, що є дуже негативним явищем і потребує суттєвої оптимізації планових грошових потоків на 2009 рік


3.3 Оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами

При оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків

на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами в дипломному проекті заплановано:

- оформлення 750% дебіторської заборгованості (10,3 млн.грн.), попередньо планово сформованої на кінець 1 кварталу за відпущену продукцію, у вексельну заборгованість покупців підприємства;

- залік векселів в комерційному банку з дисконтом у 20% та отримання коштів від продажу векселів на розрахунковий рахунок у першому кварталі, тобто підвищити обсяг фактично отриманого доходу від продаж з 4,333 млн.грн. до 10,537 млн.грн., відповідно зменшивши плановий поток надходжень у 2 кварталі планового року;

- відповідно, значно зменшується потреба у короткостроковому кредитуванні, зменшується сума сплачених відсотків, а підприємство у 1-3 кварталі виходить із збиткової зони діяльності.

Результати оптимізаційного планування діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» з використанням запропонованої схеми вексельного обороту наведена в програмно-пов’язаних «електронних таблицях» моделювання, виконаних на ПЕОМ в EXCEL-2007 (табл.3.9 -3.11).


Таблиця 3.9

Результати оптимізаційного планування окремих та сумарного грошових потоків надходжень та витрат в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік


Таблиця 3.10

Результати планування поквартального балансу ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік


Продовження табл.3.10


Таблиця 3.8

Результати планування поквартального тзвіту про фінансові результати ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік

Як показує аналіз результатів оптимізаційного та попереднього план-прогнозу діяльності ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік, в результаті запропонованої оптимізації планування з використанням вексельного обороту в прискоренні оборотності дебіторської заборгованості за відпущену реалізовану продукцію, досягнуті наступні показники:

- за рахунок прискорення обороту дебіторської заборгованості та графіку надходження коштів від реалізації продукції на підприємство з’явилась можливість запланувати приріст рівня торгового обороту у розмірах +15,2% у порівнянні з плановим ростом у +5,5% по передньому прогнозу;

- максимальний рівень необхідності залучення банківського кредиту знизився з рівня 11,9 млн.грн. у попередньому прогнозі до 5,6 млн.грн., що робить його запозичення більш рельним при аналізі загальної платоспроможності аналізує мого підприємства;

Рис.3.1. Динаміка поквартального росту чистого прибутку ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» при застосованих методах та механізмах фінансового планування

- сумарні витрати на сплату відсоткі за банківське кредитування знижені з рівня 1 млн.725,7 тис.грн. до рівня 1млн.047тис.грн.;

- досягнута поквартальна прибутковість діяльності підприємства, тобто відсутній стан негативного рівня власного капіталу при покритті збитків;

- чистий прибуток після оподаткування зріс до рівня 4 166,3 тис.грн. у порівнянні з рівнем 1 341,6 тис.грн. для попередньої схеми планування ;

- рівень рентабельності власного капіталу зріс до рівня 83,9% у порівнянні з рівнем 62,7% для попереднього прогнозу, при цьому рівень власного капіталу у оптимізованому варіанті плану на кінець 2009 року досягне 4737,3 тис.грн. у порівнянні з рівнем 1912,7 тис.грн. у попередньому прогнозі.

Таким чином, запропонована реалізація алгоритму фінансового планування - прогнозу діяльності у вигляді програмно-пов’язаного комплексу таблиць в середовищі “електронних таблиць» EXCEL – 2007 дозволяє оперативно вводити різні сценарії фінансових механізмів діяльності та проводити послідовні прогнозні розрахунки до досягнення оптимальних показників діяльності підприємства.


ВИСНОВКИ

Досліджене підприємство - закрите акціонерне товариство “Дніпровська холдінгова компанія” (далі ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія”) здійснювало оптову торгівлю запасними частинами, металопродукцією, виробництво поліграфічної продукції.

Підприємство має власні виробничі потужності.Для здійснення підприємницької діяльності підприємство володіє будинком за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.58-А.

Станом на 01.01.2006р. загальна чисельність працюючих складала 56 осіб, середня заробітна плата складала 633,64 грн./ міс.

Станом на 31.12.2008р. загальна чисельність працюючих складала 44 осіб, середня заробітна плата складала 1 365,97 грн./міс.

Як показав аналіз основних показників експортних контрактів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 - 2008 роки, обсяг експортних операцій підприємства не перевищує 2,5% від загального валового доходу, тобто незначно впливає на загальні результати діяльності.

Аналіз обсягів та структури сплати податків ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 - 2008 роки показує, що податкова навантаженість на валовий дохід не перевищує 0,4%, тобто значно менше ніж при 6% по єдиному податку приватних підприємців .

Основні результати проведеного ретроспективного аналізу динаміки активів і пасивів балансу підприємства у вертикальному і горизонтально-хронологічному розрізах , дозволяють констатувати наступне :

1. За звітний період (2006-2008 рік) у структурі пасивів балансу (джерел) виникли наступні зміни:

-  при загальному зростанні валюти балансу з 6,11 млн.грн. до 8,84 млн.грн. ( на 11,07% у 2007 році та на 30,13% у 2008 році), власний капітал зріс з рівня 0,61 млн.грн. до 0,8 млн.грн. ( на 14,1% у 2007 році та на 14,91% у 2008 році);

-  питома вага власного капіталу в валюті пасивів балансу з рівня 9,93% у 2006 році зросла до рівня 10,2% у 2007 році та знизилась до рівня 9,01% у 2008 році;

-  питома вага довгострокових залучених кредитних ресурси в валюті пасивів балансу з рівня 40,9% у 2006 році знизилась до рівня 36,8% у 2007 році та додатково знизилась до рівня 28,3% у 2008 році;

-  питома вага короткострокових залучених кредитних ресурси в валюті пасивів балансу з рівня 23,8% у 2006 році зросла до рівня 24,9% у 2007 році та знизилась до рівня 22,5% у 2008 році;

-  питома вага кредиторської заборгованості в валюті пасивів балансу

з рівня 17,2% у 2006 році зросла до рівня 24,4% у 2007 році та зросла до рівня 37,6% у 2008 році;

У такий спосіб підприємство ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” поступово починає застосовувати механізми комерційних позичок (кредиторська заборгованість), зменшуючи частку механізмів банківського кредитування.

2. У структурі активів за звітний період (2006 - 2008 роки) виникли наступні істотні зміни :

-  при загальному зростанні валюти балансу з 6,11 млн.грн. до 8,84 млн.грн. ( на 11,07% у 2007 році та на 30,13% у 2008 році), обсяг необоротних активів зріс з рівня 2,16 млн.грн. до 2,29 млн.грн. ( на 6% у 2007 - 2008 роках), при цьому рівень власного капіталу за 2007- 2008 роки зріс з рівня 0,61 млн.грн. до 0,8 млн.грн., тобто весь власний капітал та значна частка довгострокового позичкового капіталу вкладена в необоротні активи;

-  питома вага необоротних активів в валюті балансу активів у знизилась з рівня 35,4% у 2006 році до рівня 33,8% у 2007 році та до рівня 25,9% у 2008 році;

-  питома вага виробничих запасів, готової продукції та товарів в активах балансу зросла з рівня 27,0% у 2006 році до рівня 31,5% у 2007 році та знов зменшилась до рівня 27% у 2008 році;

-  питома вага дебіторської заборгованості за відпущену продукцію в активах балансу зросла з рівня 29,3% у 2006 році до рівня 30,3% у 2007 році та знов зросла до рівня 37,8% у 2008 році;

-  питома вага готівки в касі та на рахунках в активах балансу зменшилась з рівня 1,5% у 2006 році до рівня 1,3% у 2007 році та знизилась до рівня 0,75% у 2008 році.

Ретроспективний аналіз результатів фінансової діяльності і структури витрат підприємства за 2007-2008 рр.(звітні періоди) та , відповідно, за 2006 рік(базовий період), дозволяють констатувати наступне:

-  отриманий чистий доход за реалізовану продукцію у 2007 році зріс на +0,2% ( на +90,1 тис.грн.) відносно рівня 36,28 млн.грн.(за базовий 2006 рік) до 36,37 млн.грн. у 2007 році та на +2,66% ( на +967,4 тис.грн.) відносно рівня 2007 року до 37,34 млн.грн. у 2008 році;

-  собівартість реалізованої продукції у 2007 році зрісла на +3,1% ( на +1035,1 тис.грн.) відносно рівня 33,38 млн.грн.(за базовий 2006 рік) до 34,42 млн.грн. у 2007 році та на +4,02% ( на +1382,4 тис.грн.) відносно рівня 2007 року до 35,80 млн.грн. у 2008 році;

-  більш високі темпи зростання собівартості , ніж темпи росту доходів від реалізації продукції, привели до зниження рівня реалізаційного прибутку з 2897,2 тис.грн. у 2006 році до 1951.4 у 2007 році (на -32,6% відносно 2006 року) та подальше зниження до 1536,5 тис.грн. у 2008 році ( на -21,3% відносно 2007 року);

-  відповідно, чистий прибуток підприємства після оподаткування з рівня 123,0 тис.грн. у 2006 році знизися до рівня 85,7 тис.грн. у 2007 році ( на – 30,4% відносно рівня 2006 року) та зріс до рівня 103,3 тис.грн. у 2008 році (на +20,6% відносно рівня 2007 року).

Як показали результати розрахунків показників ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів підприємства в ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” :

-  на базову та звітні дати показники фінансової незалежності джерел ресурсів (коефіцієнт автономності) знаходяться в діапазоні Кавт=0,09 -0,102, що значно нижче показника автономності для виробничих підприємств ( не нижче 0,5), але характерне для торгівельних ризикових підприємств;

-  на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати коефіцієнти покриття запасів агрегатами власних та залучених джерел знаходяться в зоні нестійкого фінансового стану, при цьому власних джерел та довгострокових залучених джерел для покриття запасів хронічно недостає і для цього використовуються коротко-строкові кредити, що значно підвищує ризикованість діяльності підприємства при зміні попиту на закуплену товарну продукцію на складах ;

-  на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати показники платоспроможності (загальної ліквідності) знаходяться в діапазоні більше 1,0, але мають тенденцію до постійного зниження з рівня 1,31 у 2006 році до рівня 1,18 у 2008 році (стійкий діапазон складає не менше 1,5 для торгівельних підприємств);

-   на базову (2006) та звітні (2007,2008) дати показники строкової та абсолютної ліквідності знаходяться значно нижче діапазона нормативів для коефіцієнтів ліквідності , тобто підприємство в короткостроковому та негайному періодах – неплатоспроможне та неліквідне;

Як показали результати розрахунків показників рентабельності фінансової діяльності в підприємстві ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ”:

-  рентабельність власного капіталу по чистому доходу від реалізації знизилась з рівня 477,0% у 2006 році до рівня 193,0% у 2008 році;

-  рентабельність власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування (дивідендна доходність) знизилась з рівня 20,3% у 2006 році до рівня 13,0% у 2008 році, тобто нижче альтернативної депозитної банківської доходності 18,0% у 2008 році.

Підприємство стало інвестиційно непривабливим для власників.

Розрахунок інтегрального показника Альтмана по даним звітності підприємства ЗАТ “ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ” за 2006 -2008 роки показав, що підприємство має незначну ймовірність схильності до банкрутства.

Аналіз динаміки показників виробничого левериджу в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках в умовах:

-  постійного росту обсягів реалізованої продукції у 2005 -2008 роках із змінним темпом;

-  переходу підприємства з збиткової роботи у 2005 році (-84,0 тис.грн.) до прибуткової у 2006 році (+123 тис.грн.), зниження рівня прибутку у 2007 році та зростання рівня прибутку у 2008 році.

показав, що підприємство ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія”:

-  відноситься до високоризикованих торгівельних підприємств, оскільки рівень його левериджу при зміні темпів росту обсягів реалізації продукції є значним;

-  це веде до зниження рівня можливого фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства, оскільки при рівні практично постійного обсягу реалізації продукції у 2006 -2007 роках рівень виробничого левериджу склав 0,69 (69,45%), тобто підприємство втратило прибуток при постійному доході від реалізації;

-  в той же час зростання обсягів реалізації у 2008 році всього на 2,66% привело до суттєвого зростання значення виробничого левериджу з 69,45% до 117,5%;

-  інформація за досліджений період 2006 -2008 років не виглядає придатною для стандартного планового прогнозу.

Основним показником фінансового левериджу є відношення позикового капіталу до власного капіталу підприємства, яке характеризує два економічних явища:

-  рівень «фінансового» важелю, який дозволяє підприємству залучити певну суму коштів зовнішніх джерел ресурсів при страхових функціях власного капіталу;

-  рівень «фінансового ризику банкрутства», який нормативно виглядає як вимога не перевищувати обсяг позикових коштів над обсягом власних коштів (ідеальна стійкість), але для торгових підприємств практично не є досяжним, оскільки обсяг оборотних коштів значно в них перевищує обсяг власних оборотних коштів.

Проведений аналіз динаміка структури джерел пасивів в в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” у 2006 -2008 роках виявив наступний рівень показника фінансового левериджу та показника забезпеченості оборотних коштів власним капіталом:

-  рівень фінансового важелю становить 9,0 при нормативі для виробничого підприємства 1,0 – 1,3, що відповідає 7- кратному росту рівня ризику автономності джерел забезпечення фінансової діяльності підприємства відносно нормативів стійкої діяльності підприємства;

-  весь власний та довгостроковий позиковий капітал вкладений в основні засоби, тобто власні оборотні кошти у підприємства відсутні (норматив не менше 0,1 від валюти балансу).

В дипломному проекті проведене фінансове планування - прогнозування діяльності ЗАТ «Дніпропетровська холдингова компанія» поквартально на 2009 рік в умовах 2-х варіантів:

-  діяльності, спрогнозованої за показниками 2007 -2008 років та тенденціями відносного приросту параметрів у 2008 році відносно 2007 року;

-  впровадження заходів оптимізації та підвищення планово-прогнозної ефективності діяльності підприємства при впровадженні вексельного обігу для переоформлення дебіторської та кредиторської заборгованостей, а також банківського рефінансування за рахунок продажу банку векселів з дисконтом, що дозволяє частково відмовитись від банківського кредитування та витрат на сплату відсотків за короткостроковими кредитами.

Обгрунтування планових норм і нормативів для проведення фінансового планування грошових потоків основане на темпах приросту основних параметрів діяльності підприємства за останній рік.

Заплановані темпи приросту доходу у 2009 році відносно звітного 2008 року приймаються з врахуванням фактичних темпів приросту валового доходу +0,25% за 2007 рік та +2,7%, досягнутого на підприємстві у звітному 2008 році році, плановий приріст валового доходу від реалізації при прогнозуванні прийнятий +5,5% на рік.

При плануванні прийняті наступні умови:

- дефіцит планових грошових потоків надходжень виручки від реалізації на підприємство на протязі планового кварталу поповнюється коштами запозичаємого короткострокового банківського кредиту;

- за запозичений банківський короткостроковий кредит сплачуються відсотки на рівні 20,0% річних у 2009 році;

- за раніше залучений довгостроковий кредит сплачуються відсотки на рівні 16,0% річних;

- сума планових короткострокових банківських запозичень корегуються поквартально для забезпечення сумарного позитивного значення грошового потоку коштів на підприємство(поточне сальдо потоку спрямовується на розрахунковий рахунок підприємства).

Аналіз якості проведеного планування по 1-му (попередньому) варіанту показує:

1. В першому кварталі для організації позитивних грошових потоків та виробничої програми забезпечення заказів по перепродажу металопродукції у 2 та 3 кварталах підприємству необхідно запозичити додатково короткостроковий банківський кредит обсягом 12 млн.грн., оскільки відпущена товарна продукція буде оплачена тільки у 2-3 кварталах (сформована дебіторська заборгованість на кінець 1 кварталу 10,3 млн.грн.). Поступово на протязі року короткостроковими кредитами регулюється джерело для закупки металопродукції та завезенню її на свої склади для продажу по факту.

2. Банківське довгострокове та короткострокове кредитування для під-риємства за рік коштує 1млн. 725,7 тис.грн. сплачених відсотків, що є суттєвим джерелом витрат підприємства.

3. Планове формування комерційного кредитування покупців за рахунок створення великих обсягів дебіторської заборгованості приводить до збиткової роботи підприємства на протязі 1-3 кварталів, але по результатам 4 кварталу за рік підприємство повинно отримати плановий чистий прибуток після оподаткування у сумі 1 341,6 тис.грн., що майже в 13 разів більше фактичного рівня чистого прибутку за 2008 рік – 103,3 тис.грн.

4. Досягнутий плановий рівень рентабельності власного капіталу за результатами 2009 року повинен становити 62,75% річних, що значно вище досягнутого рівня 12,97% у 2008 році, але ризикованість діяльності підприємства значно зростає.

5. Планова збитковість діяльності за 1 -3 квартали приводить до повного використання власного капіталу на погашення поточних збитків, що є дуже негативним явищем і потребує суттєвої оптимізації планових грошових потоків на 2009 рік

При оптимізація планування рівней та оборотності грошових потоків на основі вексельно-кредитних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами в дипломному проекті по 2-му варіанту заплановано:

- оформлення 75% дебіторської заборгованості (10,3 млн.грн.), попередньо планово сформованої на кінець 1 кварталу за відпущену продукцію, у вексельну заборгованість покупців підприємства;

- залік векселів в комерційному банку з дисконтом у 20% та отримання коштів від продажу векселів на розрахунковий рахунок у першому кварталі, тобто підвищити обсяг фактично отриманого доходу від продаж з 4,333 млн. грн. до 10,537 млн.грн., відповідно зменшивши плановий поток надходжень у 2 кварталі планового року;

- значно зменшується потреба у короткостроковому кредитуванні, зменшується сума сплачених відсотків, а підприємство у 1-3 кварталі виходить із збиткової зони діяльності.

Як показує порівняльний аналіз результатів оптимізаційного та попереднього план-прогнозу діяльності ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» на 2009 рік, в результаті запропонованої оптимізації планування з використанням вексельного обороту в прискоренні оборотності дебіторської заборгованості за відпущену реалізовану продукцію, досягнуті наступні показники:

- за рахунок прискорення обороту дебіторської заборгованості та графіку надходження коштів від реалізації продукції на підприємство з’явилась можливість запланувати приріст рівня торгового обороту у розмірах +15,2% у порівнянні з плановим ростом у +5,5% по передньому прогнозу;

- максимальний рівень необхідності залучення банківського кредиту знизився з рівня 11,9 млн.грн. у попередньому прогнозі до 5,6 млн.грн., що робить його запозичення більш реальним при аналізі загальної платоспроможності аналізує мого підприємства;

- сумарні витрати на сплату відсотків за банківське кредитування знижені з рівня 1 млн.725,7 тис.грн. до рівня 1млн.047тис.грн.;

- досягнута поквартальна прибутковість діяльності підприємства, тобто відсутній стан негативного рівня власного капіталу при покритті збитків;

- чистий прибуток після оподаткування зріс до рівня 4,166 млн.грн. у порівнянні з рівнем 1,341млн.грн. для попередньої схеми планування;

- рівень рентабельності власного капіталу зріс до рівня 83,9% у порівнянні з рівнем 62,7% для попереднього прогнозу, при цьому рівень власного капіталу у оптимізованому варіанті плану на кінець 2009 року досягне 4,737 млн.грн. у порівнянні з рівнем 1,913 млн.грн. у попередньому прогнозі;

- на підприємстві зростають планові показники платоспроможності та ліквідності до нормативних діапазонів, які характерні для стійкого фінансування діяльності в режимі розширеного товарообігу.

- Прогнозна рентабельність капіталу підприємства за чистим прибутком на рівні 84,0% робить підприємство інвестиційно привабливим на рівні безризикової альтернативної вартості грошей 12% річних(облікова ставка НБУ) та комерційної ризикової альтернативно-депозитного доходу 20% річних (депозитна ставка комерційного банку);

Таким чином, запропонована реалізація алгоритму фінансового планування - прогнозу діяльності підприємства у вигляді програмно-пов’язаного комплексу таблиць в середовищі “електронних таблиць» EXCEL – 2007 дозволяє оперативно вводити різні сценарії фінансових механізмів діяльності та проводити послідовні прогнозні розрахунки до досягнення оптимальних показників діяльності підприємства.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприємства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат.

Так, застосування запропонованої методології дозволяє обґрунтувати доцільність та ефективність проекту оптимізації діяльності підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» при впровадження прискорення обігу фінансових потоків від торгівельної діяльності за рахунок впровадженні вексельного обігу та банківського рефінансування векселів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV(діє з 01.01.2004) // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276 - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

2. Закон України “Про податок на додану вартість “ // від 3 квітня 1997 р. N 168/97-ВР ( Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 липня 2008 р. N 2771-IV )

3. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. N 283/97-ВР // станом змін від 28 грудня 2007 року N 107-VI - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007

4. Закон України «Про господарські товариства» // від 19 вересня 1991 року N 1576-XII (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 лютого 2004 року N 1519-IV)

5. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про обіг векселів в Україні” // від 5 квітня 2001 року N 2374-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 25 грудня 2002 року N 364-IV)

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 " Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

8. Адаменко М.Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України / М.Г.Адаменко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – № 1. – С. 139-142.

9. Азаренкова Г.М. Фінанси підпрємств: Навчальний посібник/ Г.М.Азаренкова, Т.М.Журавель, Р.М.Михайленко.- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Знання-Прес, 2006.- 287с.

10. Бикова В. Фінансове планування як складова управління фінансово-економічним потенціалом на підприємствах загальнодержавного значення/ В.Бикова, В.Буряковський, Ю.Ряснянський// Вісник Тернопільського державного економічного університету.- 2006.- №1.- С. 26-35.

11. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств// Фінанси України.- 2007.- №4.- С. 112-118.

12. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування// Фінанси України.- 2003.- №3.- С. 97-109

13. Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах// Фінанси України.- 2006.- №4.- С. 133-141

14. Винокуров Д. Вексельное обращение: правовой аспект// Налоги и бухгалтерский учет. - 2002. - № 74. - С. 21 - 36.

15. Винокуров Д. Выкуп векселя по цене ниже номинала // Налоги и бухгалтерский учет. - 2004. - № 8. - С. 44 - 47.

16. Винокуров Д. Торговля векселями // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002, № 96. - С. 19 - 33.

17. Гончар О.І. До проблем планування фінансово-економічних показників діяльності підприємства/ О.І.Гончар, О.М.Радюк// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №4,Т.2.- С. 33-37

18. Гребельный В.И. Финансы предприятий: Учебное пособие.- 2-е изд., с изм. и доп.- К.: Изд-во Европ. ун-та, 2003.- 232с.- (Європейський університет)

19. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник/ В.М.Гриньова, В.О.Коюда.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання-Прес, 2004.- 424с.

20. Гордієнко Т. Система фінансового планування в лізингових компаніях// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2008.- №4.- С. 55-64

21. Гузенко О.П. Фінансове планування на промислових підприємствах// Фінанси України.- 2003.- №11.- С. 73-76

22. Демківський А. Вексель, його форми та функції в ринковій економіці // Банківська справа. - 1996. - № 5. - С. 49-53.

23. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 505 с.

24. Добрик Л. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств// Економіка та держава.- 2007.- №1.- С. 51-53

25. Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства // «Фінанси України», № 4,2008, - с. 88 – 97

26. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник/ Е.А.Зінь, М.О.Турченюк.- К.: Вид. Дім "Професіонал", 2004.- 320с

27. Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- 2-ге вид., перероб.- К.: Кондор, 2003.- 364с

28. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2006.- 472с.

29. Ізмайлова. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 152 с;

30. Іоніна-Ушакова М.С. Стратегічне фінансове планування на підприємстві в умовах конкурентного середовища// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №6,Т.2.- С. 86-90

31. Калініченко О. Фінансове планування: пора, чи ще почекає?// Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- №10.- С. 7-8

32. Квасницька Р.С. Фінансове планування діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання/ Р.С.Квасницька, Ю.В.Чубенко, В.І.Волошина// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №4, Т.2.- С. 45-47

33. Климко І. Механізм фінансового планування на підприємстві як метод запобігання банкрутству// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2007.- №2.- С. 304-306

34. Кракос Ю. Окремі аспекти застосування методів фінансового планування на підприємствах паливно-енергетичного комплексу/ Ю.Кракос, Н.Коротченко// Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- №2.- С. 22-24

35. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпри-ємств-Навч посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 294 с

36. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент.- Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. –520 с.

37. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. – Дніпропет-ровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. – 224 с.

38. Крутякова Ю.А. Бизнес-планирование: Учеб.-практ. пособие/ Ю.А. Крутякова, С.Р. Юсупова. - М.: Проспект, 2006. - 352 с

39. Круш П.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник/ П.В. Круш, С.В. Поліщук. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с

40. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. - К.: Знання, 2006. - 424 с

41. Кузьмін О.Є. Планування фінансово-економічних показників діяльності підприємств/ О.Є.Кузьмін, І.Б.Олексів, Р.В.Фещур// Фінанси України.- 2005.- №11.- С. 93-102

42. Кущик А. Взаємозв`язок фінансового аналізу та планування на підприємстві/ А.Кущик, О.Маслова// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2007.- №1.- С. 187-190

43. Ліснича О.В. Основні методи планування фінансової діяльності на підприємстві// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №4,Т.2.- С. 128-131

44. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник.- К.: ЦНЛ, 2003.- 220с.

45. Марцин B.C. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності // «Фінанси України», № 4,2008, - с. 23 – 31

46. Марцин В.С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності// Фінанси України.- 2008.- №4.- С. 23-31

47. Мозгова Н.В. Фінансове планування та аналіз у системі фінансового менеджменту на малому підприємстві// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №3,Т.1.- С. 170-174

48. Онищенко С. Удосконалення фінансового планування на підприємствах// Ринок цінних паперів України.- 2003.- №3-4.- С. 55-57

49. Осовська Г. В. Основи менеджменту / Навчальний посібник / Київ: „Кондор", 2003. - с. 89-91 - 553 с.

50. Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №7.- С. 219-227

51. Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник.- К.: Кондор, 2007.- 298с

52. Партин Г.О. Фінанси підприємств: Навчальний посiбник/ Г.О.Партин, А.Г.Загородній.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 265с

53. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навчальний посiбник/ Г.О.Партин, А.Г.Загородній.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2006.- 379с

54. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посiбник.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: "ВІКАР", 2003.- 219с.

55. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник.- 2-ге вид., стереотип.- К.: ЦНЛ, 2004.- 312с

56.Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану корпоративних підприємств торговельного холдингу // Журнал “ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ: ПРАВО ТА ЕКОНОМІКА”, №5(34)/2007, с.127-132

57. Романенко О.А. Рейтингова оцінка фінансового стану торгівельних холдингів // «Фінанси України», № 10,2008, - с. 117 – 126

58. Радецька Л.П. Аспекти фінансового планування прибутку підприємства// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №6,Т.2.- С. 38-41

59. Роговий А.В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №1.- С. 45-50

60. Роговий А.В. Оцінка використання фінансового планування в діяльності акціонерних товариств Чернігівського регіону// Актуальні проблеми економіки.- 2007.- №11.- С. 77-83

61. Роговий А.В. Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування// Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №5.- С. 34-38

62. Ромащенко О. Планування і прогнозування фінансової діяльності страхових компаній на основі економіко-математичного моделювання// Ринок цінних паперів України.- 2007.- №11-12.- С. 99-104

63. Савчук В.П. Управление финансами предприятия: Учебное пособие.- М.: БИНОМ, 2003.- 480с

64. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства.- К.: Кондор, 2004.- 300с.

65. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник/ Г.М.Тарасюк, А.І.Шваб.- К.: Каравела, 2003.- 432с.

66. Таряник О. Проблеми фінансового планування в країнах з ринковою економікою/ О.Таряник, А.Перетятько, О.Збицька// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №12.- С. 30-33

67. Теличко Р. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2006.- №6.- С. 76-80

68. Теличко Р. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві// Економіка. Фінанси. Право.- 2006.- №10.- С. 11-14

69. Теличко Р. Фінансове планування в сучасних умовах господарювання // Економіка та держава.- 2006.- №9.- С. 36-37

70. Теличко Р. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах // Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- №8.- С. 14-16

71. Теличко Р. К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Економіка, фінанси, право: Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Київ: АФ „Аналітик". - № 8, серпень 2007. - с. 14-16 - 45с.

72. Харитонов А. Документальное оформление вексельных операций // Все о бухгалтерском учете. - 2003. - № 55. - С. 5 - 14.

73. Федишин М.П. Теоретичні основи планування та управління фінансовими ресурсами на підприємстві// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №5. Т.1.- С. 128-132

74.Фурик В.Г. Дослідження теоретико-методичних основ фінансового планування промислового підприємства/ В.Г.Фурик, І.В.Кулик, Т.В.Дремлюга// Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2008.- №3.- С. 13-21

75. Фінанси підприємств: Підручник/ За ред. А.М. Поддєрьогіна.- 5-е вид., перероб. і доп.- К.: КНЕУ, 2004.- 546с

76. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.- Ірпінь: Академія ДСП України, 2004.- 459с.

77. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; за ред проф. Г.В. Митрофанова. — К.: КНТЕУ, 2002. — 301 с.

78. Шаповал В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навчальний посiбник/ В.М.Шаповал, Р.Н.Аврамчук, О.В.Ткаченко; За наук. і заг. ред. Ткаченко В.А.- К.: ЦУЛ, 2003.- 288с

79. Шестова І.А. Стратегічне планування фінансової дільності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.02-підприємн., менедж. та маркет.- Донецьк: Донецький держ. ун-т ек-ки і торгівлі, 2001.- 17с


Додаток А

Таблиця А.1

Типовий поточний план доходів і витрат грошових коштів на 200__ р.

Статті доходів і витрат Рядок

Сума,
тис. грн.

І. Надходження
А. Від основної діяльності
1. Доходи від реалізації продукції, робіт, послуг 1
2. Інші операційні доходи 2
Підсумок по розділу А 3
Б. Від фінансових операцій
1. Доходи від участі в капіталі 4
2. Дивіденди і проценти одержані 5
3. Доходи від інших фінансових операцій 6
Підсумок по розділу Б 7
В. Від іншої звичайної діяльності
1. Доходи від реалізації фінансових інвестицій 8
2. Доходи від реалізації необоротних активів 9
3. Доходи від реалізації майнових комплексів 10
Статті доходів і витрат Рядок

Сума,
тис. грн.

 

4. Інші доходи від звичайної діяльності 11

 

Підсумок по розділу В 12

 

Г. Від надзвичайних подій

 

1. Відшкодування збитків від надзвичайних подій 13

 

2. Інші надзвичайні доходи 14

 

Підсумок по розділу Г 15

 

Всього надходжень

16

 

ІІ. Витрати

 

А. За основною діяльністю

 

1. Витрати на реалізовану готову продукцію, роботи, послуги 17

 

2. Адміністративні витрати 18

 

3. Витрати на збут 19

 

4. Інші операційні витрати 20

 

Підсумок по розподілу А 21

 

Б. За фінансовими операціями

 

1. Витрати від участі в капіталі 22

 

2. Проценти за користування кредитами 23

 

3. Інші фінансові витрати 24

 

Підсумок по розділу Б 25

 

В. За іншою звичайною діяльністю

 

1. Витрати за реалізованими фінансовими інвестиціями 26

 

2. Витрати за реалізованими необоротними активами 27

 

3. Витрати за реалізованими майновими комплексами 28

 

Підсумок по розділу В 29

 

Г. За надзвичайними подіями

 

1. Витрати від стихійного лиха 30

 

2. Витрати від техногенних аварій 31

 

3. Інші надзвичайні витрати 32

 

Підсумок по розділу Г 33

 

Усього витрат

34

 

Фінансовий результат (ряд. 16 — ряд. 37) 35

 

ІІІ. Податок на прибуток

36

 

Результат від основної діяльності (ряд. 3 — ряд. 21) 37

 

Результат від фінансових операцій (ряд. 7 — ряд. 25) 38

 

Результат від іншої звичайної діяльності (ряд. 12 — ряд. 29) 39

 

Результат від надзвичайних подій (ряд. 15 — ряд. 33) 40

 

Таблиця А.2

Типова форма план-прогнозу руху грошових коштів підприємства [28]

Показники 2008 2009

Надходження грошових коштів

Доходи (виручка) від основної операційної діяльності
Інші доходи
Емісія цінних паперів
Отримані банківські кредити
Інші надходження
Усього надходжень

Витрачання грошових коштів

Збільшення товарно-матеріальних запасів
Капітальні вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу)
Заробітна плата
Інші витрати
Погашення позик та сплата процентів
Податки та інші обов’язкові платежі

Усього витрат
Додаток В

Таблиця В.1

Типова форма балансу надходження коштів підприємства (оперативний фінансовий план) на 200__р. [28]

Місяць Надходження Витрати Чисті грошові надходження (сальдо) (1)-(2) Залишок на початок місяця Залишок на кінець місяця (3)+(4) Резерв Надлишок або дефіцит (5)+(6)
1 2 3 4 5 6 7
План Фак-тично План Фак-тично План Фак-тично План Фак-тично План Фак-тично План Фак-тично План Фак-тично
Січень
Лютий

Березень
і т.д.

Всього
за квартал, рік


Таблиця В.2

Типова форма платіжного календаря підприємства за _____200__року

№ п/п Статті План Факт Відхил.

Надходження

1 Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності
2 Виручка від реалізації основних фондів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини і матеріалів
3 Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
4 Надходження від реалізації цінних паперів і валюти
5 Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів та депозитів
6 Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців
7 Кредити отримані
8 Аванси, отримані від покупців, замовників
9 Надходження орендної плати
10 Отримана безповоротна фінансова допомога
11 Цільові надходження
12 Кошти, що надходять для формування статутного фонду
13 Інші надходження
Усього надходжень

Видатки

1 Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб
2 Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3 Платежі в бюджет усього

у тім числі:

 акцизний збір

 податок на додану вартість

 податок на прибуток

 податок на землю

 податок із власників транспортних засобів

 інші податки і збори

4 Внески в Пенсійний фонд
5 Внески на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття

Закінчення табл. В.2

№ п/п Статті План Факт Відхил.
6 Інші відрахування в позабюджетні фонди
7 Оплата за товарно-матеріальні цінності
8 Оплата рахунків за отримані послуги підрядчиків за виконання капітальних робіт
9 Погашення кредиторської заборгованості
10 Погашення термінових позичок банку
11 Погашення прострочених позичок банку
12 Погашення довгострокових позичок банку
13 Сплата відсотків за кредит
14 Авансові платежі
15 Орендна плата
16 Платежі за векселями
17 Виплата дивідендів
18 Інші видатки

Усього видатків

Перевищення надходжень над видатками
Перевищення видатків над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

Додаток Г

Основні реєстраційні дані бізнесу ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія»

Код ЄДРПОУ:

 19437337

Назва українською мовою:

 ЗАТ "ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ"

Повна назва українською мовою:

 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ"

Місце основної реєстрації в органах податкової служби:

 463ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)

Адреса юридична:

 49094 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ д.58 /А

Адреса фактична:

 49094 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ д.58 /А

Дата основної реєстрації в ДПА:

 12.01.2001

Номер основної реєстрації в ДПА:

 №11723

Код інспекції

Назва інспекції

Дата реєстрації

Номер реєстрації

463 ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (ЖОВТНЕВИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК) 12.01.2001 11723
462 ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (БАБУШКIНСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК) 23.11.2006 11607

Дата реєстрації в держадміністрації:

 26.01.1996

Орган державної реєстрації:

(4052092)ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА

Статутний фонд (в грн.):

 25000,00

Орган управління:

 (0)Не визначено

Організаційно-правова форма:

 (232)ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Кількість співробітників:

 23

Тип платника податків:

 ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності:

 (0)НЕ ВИЗНАЧЕНО

Форма фінансування:

 (2)ГОСПРОЗРАХУНОК

Коментар:

 засн.ДЮМІНА-померла***

Керівники:

Ідентифікаційний номер

ПІБ

посада

Номер телефону

2430502498 ДЮМІН ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ директор +380562361197
2316300641 ЛАПЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА головний бухгалтер 324741

Види діяльності:

Код виду діяльності

Назва виду діяльності

Тип виду діяльності

Ознака зовнішньоекономічної діяльності

21.25.0 Виробництво iнших виробiв з паперу та картону
50.30.1 Оптова торгiвля автомобiльними деталями та приладдям
51.19.0 Посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту
51.52.2 Оптова торгiвля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатами з них Основний вид діяльності
51.90.0 Iншi види оптової торгiвлi

Засновники:

Засновник

Код засновника-юридичної особи

Код засновника-фізичної особи

Сума внеску в статутний фонд

Вид валюти

Країна

ДЮМIН ВОЛОДИМИР АНДРIЙОВИЧ 2430502498 25000,00 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ УКРАЇНА

Реєстр ПДВ:

Код реєестру ПДВ

Номер свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Ознака актуальності свідоцтва

Дата анулювання свідоцтва

194373304632 4203001 14.05.2004

Додаток Д

Баланси та звіти про фінансові результати діяльності ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 рокиДодаток Е

Декларації про податок на прибуток ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» за 2006 -2008 роки

Таблиця Е.1

Декларація за 2006 рік

Дата реєстрації: 08.02.2007

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ)

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
від 12 жовтня 2005 р. № 06-10/10-1028

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. № 143
(із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. №593, від 12.10.2005 р. №448)

1

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

X

Звітна
Звітна консолідована
Звітна нова

2

Звітний рік

2006

1 квартал Півріччя 3 квартали

X

Рік

3

Повна назва платника податку:

X

Юридична особа

Закрите акціонерне товариство "Дніпровс

Інша категорія платника

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19437337

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

51.52.2

5

Місцезнаходження платника податку:

49094, м.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕР

11 місяців

Поштовий індекс

49094

Телефон

324-741

Факс*

32-47-41

E-mail*

 

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)

ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
1 2 3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01

46297062

доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1

46188399

приріст балансової вартості запасів 01.2 К1
доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3
прибуток від операцій з землею 01.5 К1
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6

108663

Коригування валових доходів, у тому числі:
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

-11363082

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1

-11363082

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

34933980

Валові витрати, у тому числі:

04

35489642

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1

34218678

убуток балансової вартості запасів 04.2 К1

213955

витрати на оплату праці 04.3

425965

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4

155502

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1

21018

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9

92300

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1

165274

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13

196950

Коригування валових витрат, у тому числі:
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

-953340

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1

-1191090

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2

237750

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

34536302

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

233619

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-)

(± 03 - (± 06) - 07)

08

164059

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10К5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:

(08 - 09 - 10)

11

164059

за базовою ставкою 11.1

164059

за пільговою ставкою* %

11.2

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

41015

за базовою ставкою 12.1

41015

за пільговою ставкою 12.2
Зменшення нарахованої суми податку

13К6

Податкове зобов'язання звітного періоду**

(12 - 13)

14

41015

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

38284

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати

(позитивне значення: 14 - 15 - 16)

17

2731

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

08-02-2007

Керівник підприємства

Дюмін Володимир Андрійович

М.П.


Декларація за 2007 рік

Дата реєстрації: 08.02.2008

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ)

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
від 12 жовтня 2005 р. № 06-10/10-1028

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. № 143
(із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. №593, від 12.10.2005 р. №448)

1

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

X

Звітна
Звітна консолідована
Звітна нова

2

Звітний рік

2007

1 квартал Півріччя 3 квартали

X

Рік

3

Повна назва платника податку:

X

Юридична особа

Закрите акціонерне товариство "Дніпровс

Інша категорія платника

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19437337

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

51.52.2

5

Місцезнаходження платника податку:

49094, м.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕР

11 місяців

Поштовий індекс

49094

Телефон

324-741

Факс*

32-47-41

E-mail*

 

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)
ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
1 2 3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01

38648445

доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1

36057520

приріст балансової вартості запасів 01.2 К1

1651266

доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3
прибуток від операцій з землею 01.5 К1
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6

939659

Коригування валових доходів, у тому числі:
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

-2279297

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1

-2279297

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

36369148

Валові витрати, у тому числі:

04

35909370

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1

33834542

убуток балансової вартості запасів 04.2 К1
витрати на оплату праці 04.3

535403

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4

194578

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1

21747

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1

167811

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13

1155289

Коригування валових витрат, у тому числі:
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

108373

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1
самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2

108373

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

36017743

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

237179

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-)

(± 03 - (± 06) - 07)

08

114226

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10К5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:

(08 - 09 - 10)

11

114226

за базовою ставкою 11.1

114226

за пільговою ставкою* %

11.2

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

28557

за базовою ставкою 12.1

28557

за пільговою ставкою 12.2
Зменшення нарахованої суми податку

13К6

Податкове зобов'язання звітного періоду**

(12 - 13)

14

28557

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

24215

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати

(позитивне значення: 14 - 15 - 16)

17

4342


Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

08-02-2008

Керівник підприємства

Дюмін Володимир Андрійович

М.П.

2430502498

(підпис) (ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер

Декларація за 2008 рік

Дата реєстрації: 09.02.2009

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ)

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України
з питань фінансів і банківської діяльності
від 12 жовтня 2005 р. № 06-10/10-1028

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р. № 143
(із змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 10.12.2003 р. №593, від 12.10.2005 р. №448)

1

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА

Повна декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою "К"

X

Звітна
Звітна консолідована
Звітна нова

2

Звітний рік

2008

1 квартал Півріччя 3 квартали

X

Рік

3

Повна назва платника податку:

X

Юридична особа

Закрите акціонерне товариство "Дніпровська холдінгова компанія"

Інша категорія платника

4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19437337

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

51.52.2

5

Місцезнаходження платника податку:

49094, м.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, б.58-А

11 місяців

Поштовий індекс

49094

Телефон

324-741

Факс*

32-47-41

E-mail*

6

До державної податкової інспекції (адміністрації) в

7

Відмітка про застосування платником податку спеціальних режимів оподаткування

 

Підприємство, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції (пункт 16.4 Закону) Суб'єкт космічної діяльності (пункт 22.24 Закону)

____________
* За бажанням платника податку.

Одиниця виміру: грн., без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з податкового періоду - перший квартал 2006 року)
ПОКАЗНИКИ Код рядка Сума
1 2 3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі: 01

38688427

доходи від продажу товарів (робіт, послуг) 01.1

37854542

приріст балансової вартості запасів 01.2 К1

251233

доходи від виконання довгострокових договорів 01.3 К2
прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами 01.4 К3
прибуток від операцій з землею 01.5 К1
інші доходи, крім визначених у 01.101.5 01.6

582652

Коригування валових доходів, у тому числі:
(± 02.1 ± 02.2 + 02.3)

02

-3001710

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 02.1

-3001710

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 02.2
врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 02.3 К4

Скоригований валовий дохід

(01 ± 02)

03

35686717

Валові витрати, у тому числі:

04

34537486

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11 04.1

32206588

убуток балансової вартості запасів 04.2 К1
витрати на оплату праці 04.3

720830

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4

258879

сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення 04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4 04.6 Р1

40315

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів 04.7 К2
добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг) 04.8 Р2
від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року 04.9
витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин 04.10 К1

226082

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів 04.11 Р3
сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації) 04.12 K1/1
інші витрати, крім визначених у 04.104.12 04.13

1084792

Коригування валових витрат, у тому числі:
(± 05.1 ± 05.2 + 05.3)

05

709592

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) 05.1

-500055

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів 05.2

1209647

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості 05.3 К4

Скориговані валові витрати

(04± 05)

06

35247078

Сума амортизаційних відрахувань

07К1

301873

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-)

(± 03 - (± 06) - 07)

08

137766

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003

09

Прибуток, звільнений від оподаткування

10К5

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі:

(08 - 09 - 10)

11

137766

за базовою ставкою 11.1

137766

за пільговою ставкою* %

11.2

Нарахована сума податку**, у тому числі:

12

34442

за базовою ставкою 12.1

34442

за пільговою ставкою 12.2
Зменшення нарахованої суми податку

13К6

Податкове зобов'язання звітного періоду**

(12 - 13)

14

34442

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

28888

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***

16

Сума податку до сплати

(позитивне значення: 14 - 15 - 16)

17

5554

____________
* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.
** У разі позитивного значення.
*** Не заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

08-02-2009

Керівник підприємства

Дюмін Володимир Андрійович

М.П.

2430502498

(підпис) (ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер

Головний бухгалтер

Лапченко Світлана Вікторівна

2316300641

(підпис) (ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер

Дата реєстрації: 09.02.2009

Додаток К1/1
до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 4.12 та 07 декларації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Податковий період

2008

року

19437337

1 квартал Півріччя 3 квартали

X

Рік

Таблиця 1.

Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів

Одиниця виміру: грн. з коп

Показники Код рядка На початок звітного року Запаси, використані не у господарській діяльності На кінець звітного періоду

Приріст "-"
Убуток "+"
(3 - 4 - 5)

1 2 3 4 5 6

Балансова вартість запасів усього,у тому числі: (сума рядків А1 А7 відповідної графи)

А

2140414,0

2391647,0

-251233,0

на складах (місцях зберігання) А1

678969,0

599905,0

79064,0

у незавершеному виробництві А2
у готовій продукції А3
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах А4

150,0

150,0

на оптових складах (місцях зберігання) А5

1461295,0

1791592,0

-330297,0

у роздрібній торгівлі А6
матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн. А7
Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):
Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)

X

Середньозваженої вартості однорідних запасів Нормативних затрат Ціни продажу запасів

Таблиця 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Одиниця виміру: грн.

Код рядка Показники Балансова вартість на початок розрахункового кварталу Амортизаційні відрахування
Розрахунковий квартал Звітний період наростаючим підсумком
1 2 3 4 5
Б1 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки
Б2 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків

18936,0

1894,0

8934,0

Б3 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків

111099,0

6666,0

22497,0

Б4 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків

29865,0

4480,0

13843,0

Б5 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків

899932,0

11249,0

45661,0

Б6 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків

42588,0

2662,0

11759,0

Б7 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків

1293485,0

48506,0

193634,0

Б8 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків

5270,0

В Нематеріальні активи

25,0

275,0

07

Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображаєтьс у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5)

301873,0

Таблиця 3. Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат

Одиниця виміру: грн.

Об'єкти поліпшення Код рядка Сукупна балансова вартість на початок звітного року Сума на звітний рік (ліміт) Фактичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком
1 квартал Півріччя 3 квартали Рік
1 2 3 4 5 6 7 8
Основні фонди

4.10

2261064,0

226106,0

55413,0

123841,0

139183,0

226082,0

 

Дата реєстрації: 09.02.2009

Додаток Р1
до рядка 04.6 декларації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19437337

Звітний рік

2008

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат

Одиниця виміру: грн. з коп.

Показники Код рядка Сума
1 2 3

Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі:

4.6

40315,0

акцизний збір 4.6.1
мито 4.6.2
державне мито 4.6.3
плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) 4.6.4

30267,0

рентні платежі  4.6.5
податок з власників транспортних засобів, самохідних машин і механізмів 4.6.6

567,0

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу іноземної валюти 4.6.16

2320,0

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу ювелірних виробів 4.6.17
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості продажу легкових автомобілів 4.6.18
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового зв'язку 4.6.19

4754,0

збір за проведення гастрольних заходів  4.6.20
судовий збір  4.6.21
податок з реклами 4.6.22
комунальний податок 4.6.23

2407,0

ринковий збір 4.6.24
збір за право використання місцевої символіки 4.6.25
збір за право проведення кіно і телезйомок 4.6.26
збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей 4.6.27
збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 4.6.28

Додаток Ж

Результати аналізу фінансового стану підприємства Закрите акціонерне товариство “Дніпровська холдінгова компанія” (код за ЄДРПОУ 19437337) за 2006 -2008 роки

Таблиця Ж.1

Аналіз складу та структури майна ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.2

Аналіз складу необоротних активів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.3

Аналіз складу оборотних активів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.4

Аналіз структури запасів та витрат ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.5

Аналіз складу дебіторської заборгованості ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.6

Аналіз складу та структури джерел коштів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Продовження табл.Ж.6


Таблиця Ж.7

Аналіз складу та структури позикових коштів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.8

Аналіз складу та структури кредиторської заборгованості ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.9

Аналіз фінансової стійкості по покриттю запасів в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.10

Аналіз наявності власних оборотних коштів в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки

Таблиця Ж.11

Аналіз показників фінансової стійкості ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки

Таблиця Ж.12

Аналіз показників ліквідності ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.13

Аналіз динаміки показників рентабельності ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.14

Факторний аналіз віддачі основних фондів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.15

Аналіз показників оберненості оборотних коштів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки

Таблиця Ж.16

Аналіз показників оберненості джерел коштів в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.17

Факторний аналіз стійкості економічного зростання ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки

Таблиця Ж.18

Аналіз динаміки прибутку ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.19

Аналіз складу та структури операційних витрат в ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.20

Аналіз складу та структури основних засобів ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Таблиця Ж.21

Аналіз стійкості до банкрутства ЗАТ “Дніпровська холдінгова компанія” за 2006 -2008 роки


Додаток К

Таблиця К.1

Аналіз цін придбання та реалізації товарів за основними їх видами

№ п/п Найменування товару Ціна придбання, грн. Одиниця виміру Ціна реалізації, грн. Націнка, %
1 Труба ДУ-25*3,2*6,5 73 820,64 Т 77 231,00 4,62
2 Труба ДУ-32*2,8 73 912,58 Т 77 962,50 5,48
3 Круг 16,25 26 033,16 Т 27 711,00 6,45
4 Арматура 28,25 23 079,05 Т 24 429,00 5,85
5 Арматура 16,40 47 301,79 Т 49 274,20 4,17
6 Круг 90 ст 20 23 878,80 Т 25 245,59 5,72
7 Вуголок 63,50 23 903,83 Т 25 180,01 5,34
8 Арматура 16 26 337,18 Т 27 804,60 5,57
9 Вуголок 50*5 1,5-3,9 9 683,70 Т 11 154,00 15,18
10 Шестигранник 30 4 598,38 Т 6 329,26 37,64
11 Полоса 40*5 10 571,39 Т 12 180,60 15,22
12 Полоса 50*10 4 196,22 Т 4 832,86 15,17
13 Арматура 32 50 858,83 Т 54 264,00 6,70
14 Круг 25 15 654,68 Т 16 805,10 7,35
15 Арматура 25 33 223,31 Т 34 585,10 4,10
16 Вуголок 40*40*4 209 059,18 Т 212 157,76 1,48
17 Труба ДУ-32*3,2 48 365,75 Т 52 013,50 7,54
18 Труба 40*3,5 70 084,80 Т 72 534,00 3,49
19 Арматура 16 24 782,22 Т 26 163,00 5,57
20 Труба ДУ-25 27 119,52 Т 29 394,74 8,39
21 Швелер 12 16 070,54 Т 17 139,00 6,65
22 Вуголок 40*4 482 819,29 Т 496 983,30 2,93
23 Труба ДУ – 32*3,2 34 646,86 Т 37 364,24 7,84
24 Арматура 18,20 67 492,92 Т 70 300,01 4,16
25 Арматура 12 172 863,84 Т 179 415,60 3,79
26 Круг 25 12 690,78 Т 13 867,00 9,27
27 Труба ДУ-32*28 28 926,25 Т 30 511,25 5,48
28 Труба 25*3,2 64 439,93 Т 69 300,00 7,54
29 Арматура 20,28 76 967,24 Т 81 600,01 6,02
30 Вуголок 50*50*5 298 299,23 Т 304 021,00 1,92

Таблиця К.2

Перелік основних дебіторів підприємства

№ п/п

Найменування підприємства

Код за ЄДРПОУ

Дата виникнення заборгованості, підтверджуючий документ

Рахунок

Сума заборгованості, грн.

1 ТОВ ПКПП “МДС” 32176292 Поточна 361 699599,41
2 ДП “Криворізьке спеціальне управління №454” 01416889 Поточна 361 596344,64
3 ТОВ “Дніпро-Техноцентр” 19089304 Поточна 361 450746,43
4 ТОВ “Павлоградспецмаш завод” 20303352 Поточна 361 198267,9
5 ППКП “Укртехметал сервіс” 30175166 Поточна 361 102952,89
6 ПП “Модус” 30547728 Поточна 361 64128,98
7 ЗАТ “Криворіжаглобуд” 01238979 Поточна 361 60726,97
8 ПП “Сфінкс і К” 23072551 Поточна 361 46846,25
9 ВАТ “Молочник” 00445392 Поточна 361 45306,66
10 ТОВ ТПГ “Техпром” 32130860 Поточна 361 41633,01
11 ТОВ “Новомосковський ТБ №1” 33905866 Поточна 361 36418,18
12 ВАТ “Мелітопольський м’ясокомбінат” 00443513 Поточна 361 35832,12
13 ПП Фірстов Р.А. 2739501134 Поточна 361 32042,0
14 ТОВ “Українська алкогольна компанія “Кристал” 33756985 Поточна 361 24656,0
15 ВАТ “Новокаховський завод плавлених сирів” 00447623 Поточна 361 18364,88
16 МСП “Геліко” 13484057 Поточна 361 17100,0
17 ТОВ “Тирас” ТМ “Мозаїка” 32976040 Поточна 361 15679,13
18 ТОВ ВП “ЗІП” 21875464 Поточна 361 15120,78
19 ТОВ “Елеваторагрокомплект” 30888644 Поточна 361 12893,3
20 ТОВ “Спадщина-Капітал” 31608938 Поточна 361 11621,28
21 ПП Притула С.В. 2077019301 Поточна 361 10156,38
22 ТОВ “Ергопак” 31364122 Поточна 361 9741,76
23 ТОВ ПКП “Волстас” 14252662 Поточна 361 9205,15
24 ТОВ “Троя” 30414879 Поточна 361 8227,57
25 ВАТ “Криничка” 13640333 21.12.2005р. 361 7768,12
26 ТОВ НПО “Сонячна Енергія” 32241387 Поточна 361 7681,44
27 ПП Рещикова О.М. 1891003606 Поточна 361 7200,0
28 ТОВ “Ніктадіна-99” 30499994 Поточна 361 6823,81
29 ПП ТБ “Ніко-Центрметалл” 31177834 Поточна 361 6760,39
30 ТОВ “Жмеринський маслосирзавод” 30580812 Поточна 361 6672,0
31 ТОВ “Метал-Сервіс” 24434708 Поточна 361 5926,81
32 ТОВ “Драйв” 31958895 Поточна 361 5631,71
33 ТОВ “Горсей” 23011182 Поточна 361 4900,0
34 ПП “Віком” 31493443 28.07.2004р. 361 4722,3
35 ПП “Ареал” 31908196 Поточна 361 4416,0
36 ТОВ МП “Морріс” 21554599 Поточна 361 4382,71
37 ПП Козій В.А. 2308202734 19.05.2004р. 361 3998,49
38 ТОВ “Авіто Бренд Компані” 32816200 Поточна 361 3894,48
39 ТОВ “Інтелком” 32387905 Поточна 361 3636,32
40 ПП Петренко В.П. 2485805010 18.08.2003р. 361 2825,12
41 ПП Ярошенко Н.П. 2149712392 Поточна 361 2635,63
42 ТОВ “Харчопродукт-Хусар” 31572231 20.06.2003р. 361 2186,48
43 ПП “Ісіда” 30168489 Поточна 361 2067,2
44 ТОВ “Бурос-М” 24350130 Поточна 361 1569,96
45 ТОВ “Інвест” 32571024 15.07.2004р. 361 1242,08
46 ТОВ “Авто-Альянс” 26470915 Поточна 361 1188,27
47 ВАТ “Сумська кондитерська фабрика” 00379519 Поточна 361 1058,0
48 ТОВ “Технологія центр” 31380998 01.10.2003р. 361 1044,48
49 Інші дебітори по рахунку 361 ----------- Поточна 361 9568,02
50 ТОВ “Землевпорядник” 32838684 13.07.2005р. 377 4906,12
51 ТОВ фірма “Меркурій” 23645604 Поточна 377 1965,31
52 Дніпропетровське БТІ 03341776 10.06.2003р. 377 1895,61
53 ПП “Дніпропетровський аналітичний центр ідентифікації” 32650776 Поточна 377 1023,9
54 Інші дебітори по рахунку 377 ----------- Поточна 377 6854,96
55 ВАТ “Міттал Стіл Кривий Піг” 24432974 Поточна 631 295516,72
56 ТОВ ПК “Воскресенськ-СпецМаш” 31474420 15.09.2004р. 631 196514,9
57 ВАТ “ДМЗ ім. Петровського” 05393056 23.06.2005р. 631 1517,0
58 Інші дебітори по рахунку 631 ----------- Поточна 631 1591,94

Таблиця К.3

Перелік основних кредиторів підприємства

№ п/п

Найменування підприємства

Код за ЄДРПОУ

Дата виникнення заборгованості, підтверджуючий документ

Рахунок

Сума заборгованості, грн.

1 ЗАТ ПМТО “Стандарт” 23942940 Поточна 361 3930,0
2 ВАТ “Вужгородмолоко” 00453256 Поточна 361 3900,0
3 ВАТ “Новомосковський завод ЖБІ” 01033409 Поточна 361 3792,79
4 ПП Оскаров В.С. 1991518299 03.08.2005р. 361 1629,42
5 Інші кредитори по рахунку 361 ----------- Поточна 361 7281,95
6 Nosfill Group LLC (договір комісії) ----------- 21.12.2004р. 362 503555,42
7 ПП “Техпром” 32083795 21.12.2004р. 377 15742,4
8 ТОВ “Елеваторагрокомплекс” 30888644 Поточна 377 6477,31
9 ТОВ “Оптіма телеком” 21653930 Поточна 377 6052,01
10 ЗАТ “Український мобільний зв’язок” 14333937 Поточна 377 5134,27
11 ПП Топоров О.А. 2695715333 Поточна 377 4184,0
12 ПП “Мега-Прес” 31705840 Поточна 377 3200,0
13 ТОВ “Домен” 32058491 Поточна 377 2523,6
14 ГК “ПУВКХ” 03341305 30.06.2004р. 377 2458,2
15 ПП Калуцький Я.І. 2838716291 Поточна 377 2348,8
16 Інші кредитори по рахунку 377 ----------- Поточна 377 702,94
17 ВАТ “Донецький металопрокатний завод” 05838512 Поточна 631 1044663,74
18 ПП “Стома” 32568053 Поточна 631 118585,2
19 ТОВ “Металургія” 32011846 Поточна 631 100000,0
20 ТОВ “Імпап” 30198424 Поточна 631 62962,08
21 ТОВ “Мегамаркет” 01238979 24.11.2004р. 631 62240,4
22 ЗАТ “Криворіжаглобуд” 01238979 Поточна 631 58807,29
23 ТОВ “Рубікон” 32228675 Поточна 631 51242,7
24 ТОВ “Сервісопторг” 31543614 Поточна 631 31333,8
25 ТОВ “Поліграфічні системи” 31604488 Поточна 631 23526,86
26 ТОВ “Некст” 21867370 Поточна 631 6241,73
27 ТОВ “Юнайтед Форест” 22902499 Поточна 631 4788,0
28 ТОВ “Аксон” 13442604 Поточна 631 4235,74
29 ТОВ ТПГ “Техпром” 32130860 Поточна 631 3640,5
30 ТОВ “Спектраль” 30405450 20.12.2005р. 631 3118,5
31 ТОВ “Формат” 30431763 Поточна 631 2943,61
32 ТОВ ПКФ “Арт-Пресс” 24438497 Поточна 631 2464,32
33 ТОВ “КЕН” 20267461 Поточна 631 1182,72
34 ТОВ “Укрдрук” 32331559 Поточна 631 1177,2
35 ЗАТ СП “Фортекс-Україна” 24935089 Поточна 631 1049,14
36 ТОВ “Юністреп” 33421150 Поточна 631 1018,8
37 Інші кредитори по рахунку 631 ----------- Поточна 631 1180,57
38 Джозелін Корпорейшен Лимитед Компанія (м.Лондон) ----------- 18.08.2005р. 632 268095,61

Всього

2427411,62


Додаток Л

Рис.Л.1. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2005 році

Рис.Л.2. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2006 році

Рис.Л.3. Схема грошових потоків формування валових доходів та валових витрат ЗАТ «Дніпропетровська холдінгов компанія» у 2007 році


АНОТАЦІЯ

Дипломна робота ________________________________________(ПІБ)

на тему «ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

Робота виконана на 103 сторінках та містить 11 рисунків, 27 таблиць і 79 джерел літератури, 8 додатків на 54 стор.

Об’єктом дипломного дослідження є торгівельне підприємство ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія», м.Дніпропетровськ.

Предметом дипломного дослідження є методи фінансового планування грошових потоків доходів та витрат в торгівельному підприємстві , а також методи контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Метою дипломного дослідження є аналіз поточного стану фінансового планування і контролю за фінансово-господарською діяльністю ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та розробка пропозицій по шляхам покращення рівня ефективності фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві.

Згідно з завданням та метою роботи були проведені дослідження:

1. У 1 розділі проаналізовані теоретичні підходи до фінансового планування діяльності підприємств.

2. У 2 розділі проведена оцінка ефективності діяльності та фінансового планування на підприємстві ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія".

3. У 3 розділі проаналізовані шляхи оптимізації фінансового планування в ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» та запропонований інструментарій для багатоступеневого фінансового планування діяльності підприємства.

Практична цінність результатів дипломного дослідження полягає в наданні керівництву підприємства ЗАТ «Дніпровська холдингова компанія» об’єктивних даних по показникам поточного стану діяльності підприємства та інструментарію для фінансового планування – прогнозу діяльності підприєм-ства з використанням різних механізмів управління грошовими потоками доходів та витрат.       


THE SUMMARY

Degree work _______________________________________( )

On a subject « FINANCIAL PLANNING AT the ENTERPRISE And CONTROL OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY »

The work is executed on 103 pages and contains 11 figures, 27 tables and 79 sources of the literature, 8 applications on 54 pages.

The object of degree research is the trade enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company », Dnepropetrovsk.

The subject of degree research is methods of financial planning а money flows of the incomes and charges in the trade enterprise, and also methods of the control behind its financial-economic activity.

The purpose of degree research is the analysis of the current status the finan-cial planning and control of financial -economic activity the CJSC «The Dneprovskay holding company », and also development of the offers on ways of improvement the efficiency of financial planning and financial control at the enterprise.

According to a task and the purposes of work were made the next researches:

1. In 1 section the theoretical approaches to financial planning of activity the enterprises are analysed.

2. In 2 section the rating of efficiency the activity and financial planning at the enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company » is made.

3. In 3 section the ways of optimization the financial planning in the JSC «The Dneprovskay holding company » are analysed and the toolkit for multistage financial planning of activity the enterprise is offered.

The practical value of results of degree research consists in granting to a management of the enterprise closed joint-stock company «The Dneprovskay holding company» the objective data on parameters of the current status of activity the enterprise and toolkit for financial planning - forecast of activity the enterprise with use the different mechanisms of management the money flows of the incomes and charges, including a bill revolution and a bill bank refinancing.         Информация © Центральная Научная Библиотека