Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Доклад: Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

Доклад: Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік

Річний звіт

Відкритого акціонерного товариства

«Райффайзен Банк Аваль»

2007


Зміст

Висновок незалежних аудиторів щодо фінансових звітів

Загальна інформація про діяльність банку

БАЛАНС

Звіт про фінансові

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітка 1. Облікова політика

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Примітка 5. Цінні папери в портфелі банку на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

Примітка 13. Кошти клієнтів

Примiтка 14. Боргові цінні папери, емітовані банком

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобов’язання

Примітка 17. Статутний капітал

Примітка 18. Дивіденди за акціями

Примітка 19. Процентний дохід

Примітка 20. Процентні витрати

Примітка 21. Торговельний дохід

Примітка 22. Дохід у вигляді дивідендів

Примітка 23. Загальні адміністративні витрати

Примітка 24. Витрати на персонал

Таблиця 11.1.Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками

Примітка 25. Чисті витрати на формування резервів

Примітка 26. Витрати на податок на прибуток

Примітка 28. Розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку (збитку) на одну 100 просту акцію

Примітка 29. Звітні сегменти

Примітка 30. Потенційні зобов’язання банку на кінець року

Примітка 31. Географічний ризик

Примітка 32. Валютний ризик

Примітка 33. Ризик ліквідностіПримітка 34. Процентний ризик

Примітка 35. Операції пов’язаних сторін

Інформація згідно вимог Постанови Правління Національного Банку України від 09 вересня 2003 року № 389


Звіт незалежних аудиторів Акціонерам та Правлінню ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства „Райффайзен Банк Аваль” (далі – Банк), що додаються та включають загальну інформацію про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та приміток до звітності.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2007 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.


ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

(Рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за № 1528)

На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов’язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Банку відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Вартість чистих активів відповідає вимогам законодавства.

Статутний капітал Банку сплачений у встановлені законодавством терміни (повністю).

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності банків.

Станом на 31 грудня 2007 року в обігу перебувають випущені Банком звичайні іменні процентні облігації. Облігації Банку забезпечені всім належним емітенту майном відповідно до чинного законодавства. Додаткового забезпечення облігації не мають.

Протягом 2007 року Банк не здійснював випуску іпотечних облігацій, які повинні мати іпотечне покриття відповідно до Закону України „Про іпотечні облігації”.

Інформацію щодо обсягу чистого прибутку розкрито Банком у Звіті про фінансові результати.

Станом на 31 грудня 2007 року Банк має зобов’язання перед власниками емітованих ним іменних процентних облігацій на суму 1 395 322,0 тис. грн. Зобов’язання з виплати процентів за вказаними цінними паперами протягом 2007 року виконувались своєчасно та в повному обсязі відповідно до проспектів емісії.

Станом на 31 грудня 2007 року Банк не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Інформація про дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», розкрита в Загальній інформації про діяльність Банку.

Тетяна Бернатович

Сертифікований аудитор

Сертифікат НБУ №0000021

від 22.12.2004 р.

24 квітня 2008 року

м. Київ, вул. Донецька, 37/19

Інформація про банк, яка розкривається у фінансовій звітності

Райффайзен банк Аваль засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року.

Юридична та фактична адреса банку: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Організаційно-правова ф орма банку – відкрите акціонерне товариство.

Датою річної фінансової звітності за 2007 рік є кінець дня 31 грудня 2007 року.

Фінансовий звіт складений у грошовій одиниці України – гривні, з одиницею виміру тисяч гривень.

Річна фінансова звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року складена згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, облікової політики банку та на підставі даних бухгалтерського обліку банку за 2007 рік з урахуванням коригуючих проводок.

Основні принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності викладені в примітці 1 «Облікова політика банку» (додається).

Суттєвих помилок минулих років не виявлено і, таким чином, пов’язані з ними коригування звітності за звітний період банк не здійснював.

Материнським банком Райффайзен банку Аваль є АТ Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт.

Організаційна модель банку складається з 23 обласних, 1 регіональної та 1 республіканської дирекцій, 2 філій і Центрального офісу.

Загальнонаціональна мережа «Райффайзен Банк Аваль» включає 28 балансових установ і 1 176 відділень, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та окремих селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них є повнофункціональними відділеннями, що надають приватним та корпоративним клієнтам повний перелік стандартних та новітніх банківських послуг на найвищому рівні.

Протягом 2007 року в рамках оптимізації мережі ліквідовано 7 балансових установ, 175 безбалансових підрозділів, відкрито 13 нових відділень.

Високоякісне оперативне обслуговування клієнтів по всій Україні забезпечується власними мережами наземного цифрового та супутникового зв.язку, системою електронного обігу, використанням новітніх банківських та інформаційних технологій у бізнес-процесах Банку.

Банк здійснює свою діяльність в межах наданих Національним банком ліцензій та дозволів і надає клієнтам великий спектр банківських послуг. Види діяльності, які здійснює банк відповідають Статуту банку.

Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами.


Стратегія банку та характеристика банківської діяльності

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є провідним українським банком та найбільшим банком з іноземними інвестиціями в Україні. Протягом багатьох років банк утримує передові позиції на ринку банківських послуг і, зокрема, кредитування юридичних та фізичних осіб, пропонуючи високу якість обслуговування, найкращі банківські технології, сучасні знання та міжнародний досвід персоналу і керівництва банку своїм клієнтам через розгалужену мережу філій по всій країні. По усіх фінансових показниках (капіталу, активах, кредитному портфелю, прибутковості) банк посідає одне із перших місць на ринку і, дотримуючись стратегії якісного зростання, прагне стати найкращим банком в Україні для своїх клієнтів, партнерів та акціонерів. Стратегія банку направлена на подальший розвиток банку у відповідності до стандартів групи Райффайзен Інтернешнл та найкращої світової практики банківської діяльності і утримання лідерських позицій у визначених сегментах банківського ринку в Україні.

Протягом майже 15-річної історії діяльності «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним лідером у багатьох сегментах ринку банківських послуг, в тому числі в сфері кредитування українських промислових та сільськогосподарських підприємств, малого та середнього бізнесу. За останні роки банк суттєво розширив спектр фінансових послуг для населення України, що дозволило банку зайняти провідні позиції на ринку роздрібного кредитування.

З приєднанням до групи Райффайзен Інтернешнл, «Райффайзен Банк Аваль» як найбільший іноземний банк в Україні одним із перших започаткував суттєві модернізаційні процеси, направлені на поліпшення якості послуг та підвищення ефективності систем управління і мінімізації ризиків, посилення ефективності роботи банку та оптимізації витрат, удосконалення роботи мережі філій. Банк демонструє найвищі стандарти ведення банківського бізнесу, головними рисами якого є чесна і відкрита конкуренція, стабільність і надійність роботи, довіра і повага клієнтів і партнерів. Персонал банку має найвищу кваліфікацію та надає послуги високої якості і широкого асортименту.

Висока якість роботи банку підтверджується високим рівнем оцінки репутації банку з боку клієнтів та партнерів банку. Про це свідчать і численні нагороди від українських та інозмених установ та топ-рейтинги банку. Так, в 20062007 роках Банк визнано найкращим банком в Україні журналами «Euromoney» (2006) та «The Banker» (2007).

Банком також отримані нагороди за найкращу іпотечну програму, найактивнішу діяльність в рамках програми ЕБРР в сфері торгового фінансування. Більш того, банк було визнано одним з найкращим роботодавців в 2007 році та найліпшім роботодавцем серед банків в Україні. В 2007 році банк отримав визнання за найкращу навчальну компанію, створену банком – Фінансову академію «Райффайзен Банк Аваль». Рейтингове агенство S&Ps визнало банк одним із найпрозоріших банків в Україні наприкінці 2007 року.

Наша спроможність поєднувати місцевий досвід з високими стандартами обслуговування західних фінансових установ і, зокрема, провідної європейської групи Райффайзен Інтернешнл, є однією з наших сильних конкурентних сторін. В усіх сегментах, в яких ми працюємо, ми є визнаним універсальним місцевим банком, що знає місцевий ринок чи не найкраще за своїх конкурентів та пропонує якісні послуги переважно місцевим корпоративним та роздрібним клієнтам, включаючи малий та середній бізнес. Наше знання ринку і місцевий досвід дозволяє нам адаптувати стандартні продукти до особливих потреб кожного клієнта та регіонального ринку. В той же час керівництво глобальної мережі групи Райффайзен сприяє подальшому розвитку банку і забезпечує контроль над дотриманням банком в Україні стандартів послуг на тому рівні, який від нас очікують існуючі та потенційні клієнти.

Для забезпечення узгодженості стандартів в усій мережі як по Україні, так і в групі Райффайзен Інтернешнл банком розгорнуто ряд програм по розвитку нових продуктів і процедур, завершено створення Центру інформаційної підтримки клієнтів, удосконалюється система централізації процесів прийняття рішень.

Згідно даних опитування компанії GFK, «Райффайзен Банк Аваль» залишається одним з найбільш знаних банків на ринку з рівнем знання назви банку на рівні 86%. За оцінкою багатьох клієнтів «Райффайзен Банк Аваль» став для них єдиним корпоративним і сімейним банком. Банк є визнаним національним лідером по наданню послуг для масового клієнта на ринку. Більш того, згідно дослідження GFK в 2007 році щодо іміджу найбільших банків, «Райффайзен Банк Аваль» сприймається як сучасний та престижний банк та має один з найбільших рейтингів за рівнем надійності. Стратегія банку й надалі забезпечуватиме утримання найвищого рівня знання банку, високої репутації та довіри серед клієнтів та партнерів через дотримання належних стандартів роботи, поліпшення якості та удосконалення переліку послуг, оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі і персоналу банку.

Стратегія бізнесу

Нашим баченням є позиціювання Банку як беззаперечного лідера серед українських універсальних банків. Ми пропонуємо банківські послуги в таких сферах:

— Корпоративному бізнесі.

— Роздрібному бізнесі.

— Казначействі та інвестиційному банкінгу.

Банк має намір продовжувати розширювати свою присутність у країні, зокрема через впровадження таких стратегій:

— Використання сегментів з найвищими темпами росту.

— Зміцнення провідних позицій на ринку.

— Збереження та підвищення ефективності нашої операційної діяльності.

Стратегія Інформаційних технологій

— Замінити регіональні обчислювальні центри та системи на централізовані програмні системи використовуючи стандартні технічні комплекси.

— Підтримувати надійну інфраструктуру Інформаційних технологій, щоб забезпечити заплановане зростання бізнесу по всім напрямкам.

— Надалі впроваджувати програмний портфель Інформаційних технологій з метою зменшення зусиль та витрат на обслуговування.

— Завершити впровадження програми інформаційної безпеки включаючи проект планування безперервності бізнесу.

Стратегія бізнес-сегменту корпоративних клієнтів.

До сегменту корпоративних клієнтів, в основному, входять компанії з річним оборотом 5 млн. євро. Крім цього, цей сегмент містить менші компанії, що фокусуються на проектному або торговому фінансуванні, включені до нього з огляду на природу їхнього бізнесу. До сегменту корпоративних клієнтів входять також державні та напівдержавні підприємства, фінансові заклади, муніципалітети і громадські організації.

Наша ціль – середні та великі корпоративні клієнти, а також дочірні підприємства західноєвропейських корпоративних груп. Поєднання ноу-хау місцевого ринку з західними стандартами обслуговування робить нас привабливим банком для корпоративних клієнтів у країні. При цьому, наша присутність по всій країні дозволяє нам пропонувати корпоративним клієнтам послідовні послуги високого рівня у 26 регіонах країни.

Саме в продажу банківських послуг середнім корпоративним клієнтам (із річним обсягом продаж від 5 до 50 млн. євро) ми бачимо основний шлях в диверсифікації кредитного портфеля, отримання більшого розміру прибутку порівняно з продажами іншим корпоративним клієнтам, мінімізації кредитних ризиків. Таким клієнтам ми пропонуємо стандартні корпоративні продукти, через з’ясування індивідуальних потреб клієнтів та побудові довгострокових відносин з клієнтом протягом всього життєвого циклу компанії. У випадку продажу складних банківських продуктів Банк залучає відповідних вузькопрофесійних фахівців з інших напрямів банківського бізнесу.

Продукти та послуги

Банк надає своїм корпоративним клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти:

— Кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити).

— Торгове фінансування.

— Депозити і інвестиційні продукти.

— Послуги зі здійснення платежів/обслуговування рахунку.

— Лізинг.

— Казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції ).

— Управління активами.

Стратегія сегменту роздрібного бізнесу

Сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов’язаною з проектами та торговим фінансуванням. В залежності від місцевих умов малі та середні підприємства в свою чергу можуть бути поділені на мікропідприємства з річними надходженнями менше 1 мільйона євро та МСБ.

Ми є також одним з лідерів у бізнесі кредитних і дебетних карток та в даний час стрімко розширюємо цей бізнес.

Продукти та послуги

Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та

послуг, включаючи наступні основні продукти:

— Кредити.

— Депозити та інвестиції.

— Обслуговування платежів та рахунків.

— Картки.

— Лізинг.

Крім згаданих вище продуктів та послуг ми продаємо низку продуктів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, включаючи продукти страхових компаній.

Клієнти, що належать до сегменту роздрібного бізнесу, обслуговуються через наступні канали збуту:

— Мережа відділень та банкоматів.

— Мобільні продавці, роздрібні торговці та авто ділери.

— Телефонний банкінг.

— Банкінг в режимі «Online».

Стратегія та сегмент «казначейство»

Сегмент «казначейство» головним чином включає трансакції, пов’язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції. Всі операції, що виконуються казначейством, обліковуються на нашому рахунку, відображаються в сегменті «казначейство», в той час, як прибутки від казначейських операцій, пов’язаних з клієнтами, відображаються в інших сегментах, зокрема в таких сегментах, як «корпоративні клієнти» та «роздрібні клієнти».

Банк проводить ряд операцій з метою управління процентною ставкою та ризиком, пов’язаним з ліквідністю.

Це передбачає деривативи процентних ставок та інші контракти, пов’язані з процентними ставками, метою яких є зменшення нашої залежності від зміни процентних ставок.

Крім цього Банк пропонує ринок капіталів для корпоративних клієнтів та клієнтів-установ, а також послуги, пов’язані з інвестиційним банкінгом, як наприклад, консультативні послуги, випуск облігацій та пропозиції щодо капіталу.

Станом на 1 січня 2008 року

Клієнтська база складає: 4 992 тис. клієнтів, в тому числі:

юридичних осіб 259 тис.клієнтів

фізичних осіб 4 732 тис. клієнтів

Статутний капітал Банку 2 279 935 тис. грн.

Чисті активи 44 526 539 тис. грн.

Надходження національної готівкової валюти за 2007 рік склали 90 518 788 тис. грн., видатки 76 205 535 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2006 роком в 1,3 рази.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2008 року склав 1 066 786 тис. у гривневому еквіваленті.

На кореспондентському рахунку в НБУ залишок коштів на 1 січня 2008року склав 529 153 тис.грн..

Сума обов’язкових резервів на кореспондентському рахунку в Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області згідно встановлених нормативів на початок року становила 926 638 тис. грн.

ВАТ «Райффайзен банк Аваль» у 2007 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної із-за кордону, а саме:

— ввезених доларів США – 3 109 000 тис.;

— ввезених євро – 712 050 тис.;

— ввезених швейцарських франків – 1 586 тис..

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну, купівлі готівкової валюти за безготівкову для поповнення коррахунків банків-контрагентів, а також купівлі зношеної готівкової валюти, з подальшим вивезенням за кордон. На протязі 2007 року було вивезено за кордон:

— 74 820 тис. доларів США;

— 14 650 тис. євро;

— 225 тис. англійських фунтів стерлінгів;

— 170 тис. канадських доларів;

— 17 тис. австралійських доларів;

— 843 тис. японських єн.

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним з найбільших постачальників в Україну банківських металів у вигляді зливків та дорогоцінних монет. В 2007 році ввезено із-за кордону:

— золотих зливків – 790 400 грам на суму 18 344 тис. доларів США ;

— золотих монет – 3 065 унцій на суму 1 586 тис. доларів США; 116 тис. англійських фунтів стерлінгів; 486 тис. євро;

— срібних монет – 79 014 унцій на суму 1 436 тис. доларів США; 215 тис. англійських фунтів стерлінгів; 459 тис. євро;

— платинових монет – 58 унцій на суму 99 тис. доларів США.

Сьогодні Банк проводить активну політику в галузі кореспондентських відносин як з банками України, так і з банками країн близького і далекого зарубіжжя. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 1 січня 2008 року Банк обслуговує кореспондентські рахункі 155 банків України, країн дальнього та ближнього зарубіжжя. Банк має широку кореспондентську мережу кореспондентських рахунків НОСТРО відкритих у 12 банках країнах СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. З ВАТ «Райффайзен банк Аваль» укладені генеральні угоди 257 банками-контрагентами.

Завдяки таким факторам, як розгалуженість кореспондентської мережі, активна співпраця на міжбанківському ринку та зважена лімітна політика, ВАТ «Райффайзен банк Аваль» протягом значного терміну утримує лідерську позицію на ринку України.

Операції на міжбанківському ринку за 2007 рік

2007 рік для ВАТ «Райффайзен банк Аваль» став роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом року Банком було залучено 700 мільйонів доларів США в формі синдикованих кредитів. Синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів, що представляли понад 40 міжнародних фінансових установ.

Початкова сума угоди складала 100 млн. дол. США та, незважаючи на кризу на фінансових ринках, обсяг підписки було значно перевищено. Успіх цієї трансакції є свідченням потужної присутності «Райффайзен Банк Аваль» у регіоні, а також його міцних зв’язків із міжнарожними банківським установами.

Протягом 2007 року Банк продовжував працювати з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський Банк реконструкції та Розвитку та Міжнародна Фінансова Корпорація, в різних сферах співробітництва, зокрема в сфері торгового фінансування.

Банк активно працює на ринку цінних паперів. Станом на 1 січня 2008 року портфель цінних паперів склав 1 282 844 тис.грн., в тому числі:

— цінні папери НБУ – 1 054 119 тис.грн.,

— цінні папери в торговому портфелі – 158 983 тис.грн.,

— цінні папери в портфелі банку на продаж – 65 704 тис.грн.,

— цінні папери в портфелі банку до погашення – 4 038 тис.грн.

Під вище перелічені портфелі цінних паперів ( крім цінних паперів НБУ і цінних паперів в торговому портфелі ) сформовано резерви в сумі 19 157 тис.грн.

Інформація про казначейські та інші папери, представлені ОВДП Міністерства фінансів в портфелі банку до погашення, розкривається в Примітці 2.

Цінні папери в торговому портфелі представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 144 463 тис.грн. та цінними паперами нефінансових підприємств в сумі 14 219 тис.грн., інформація про які розкривається в Примітці 4.

Цінні папери в портфелі банку на продаж представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 8 226 тис.грн. та корпоративними облігаціями нефінансових підприємств в сумі 38 891 тис.грн..

Корпоративні облігації, які обліковуються за справедливою вартістю на протязі 2007 року переоцінювались і результати уцінки, або дооцінки відображались в капіталі банку по рахунку 5102 «Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж».

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком представлені акціями небанківських фінансових установ в сумі 1 256 тис.грн. та акціями підприємств з нефіксованим прибутком в сумі 18 819 тис.грн.. Інформація про портфель цінних паперів на продаж розкрита в Примітці 5, а результати переоцінки відображені в додатку 20 «Звіт про власний капітал» по рядку 8 «Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж» в сумі 164 тис.грн..

Цінні папери в портфелі банку до погашення в сумі 800 тис.дол.США (екв. 4 040 тис.грн.) представлені борговими цінними паперами Російської Федерації в кількості 8 штук, номіналом 1 штука 100 000 дол.США, які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року. Інформація про боргові цінні папери в портфелі до погашення розкрита в Примітці 7.

Загальна сума кредитного портфелю на кінець звітного періоду склала 37 253 383 тис. грн., що на 15 518 184 тис. грн., або 58,3% більше ніж на початок минулого року, з них кредити надані юридичним особам склали 19 437 723 тис. грн., фізичним особам – 17 727 633 тис. грн., нерезидентам – 88 027 тис. грн..

Сума простроченої та сумнівної заборгованості по всім кредитам наданих клієнтам становить відповідно 59 210 тис.грн. та 364 424 тис. гривень або складає 1,1 % від загальної суми кредитного портфелю. Інформація розкрита в таблицях 6.1 та 6.3 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались в гривнях склала – 14,1 %, в Євро – 10,3 %, в доларах США – 11,4 %, в російських рублях – 14,9 %.

Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами в 2007 році склали 1 292 950 тис. грн., в тому числі під нестандартну 1 159 710 тис.грн. і стандартну 133 240 тис. грн. В наслідок поліпшення якості кредитного портфелю та часткового погашення кредитів відбулося зменшення резервів під нестандартну заборгованість в сумі 767 472 тис. грн. та стандартну заборгованість в сумі 79 548 тис.грн.. Інформація про рух резервів розкрита в таблиці 6.2 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Аналізуючи структуру кредитів за видами економічної діяльності слід відмітити, що пріоритетними галузями кредитування залишаються: сільське господарство та пов’язані з ним послуги; виробництво харчових продуктів; металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; операції з нерухомим майном; кредитування фізичних осіб. Дана інформація розкрита у таблиці 6.3 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Інформація про кредити, за якими не нараховувались відсотки за якими прийнято рішення про призупинення нарахування розкрита в таблиці 6.4 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Протягом 2007 року Банк здійснив інвестиції в дочірні компанії в сумі 9 040 тис. грн.: ТОВ «Компанія з управління активами «Райффайзен Банк Аваль» – 5 583 тис.грн., ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» – 3 457 тис.грн.

По асоційованим компаніям Банком була збільшена частка в чистому прибутку асоційованої компанії Черкаситара в сумі 231 тис.грн. і збільшена вартість фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу

Черкаситара в сумі 125 тис.грн.. Інформація щодо цих інвестицій розкривається в Примітці 8, а сума переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії відображена за рядком 6 додатку 20 «Звіт про власний капітал».

Інформація про основні засоби, нематеріальні активи та капітальні вкладення, їх рух, переоцінка розкриті в Примітці 9.

Нараховані доходи Банку склали 263 917 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 враховуються не сплачені в строк доходи в сумі 22 545 тис. грн. Питому вагу в загальній сумі нарахованих доходів – 237 465 тис. грн., або 90%, складають нараховані доходи по кредитах, які надані клієнтам. Під нараховані і не отримані доходи сформовані резерви в сумі 71 706 тис.грн. Інформація про нараховані доходи до отримання викладена в Примітці

Інші активи Банку представлені банківськими металами в сумі 20 838 тис.грн., запасами матеріальних цінностей в сумі 54 643 тис.грн., витратами майбутніх періодів в сумі 17 113 тис.грн., дебіторською заборгованістю в сумі 25 421 тис.грн., іншими активами в сумі 417 981 тис.грн. Інформація про інші активи розкрита у Примітці 11.

Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є залучені кошти клієнтів – фізичних та юридичних осіб, які склали 23 011 462 тис.грн. і збільшились в порівнянні з 2006 роком на 5 929 387 тис.грн. В структурі вказаних пасивів кошти фізичних осіб складають 69,1 %, кошти суб’єктів господарювання – 26,9 % і лише 4 % займають кошти бюджету, небанківських фінансових установ та інші зобов’язання перед клієнтами. Інформація про кошти клієнтів викладена у Примітці 13.

Боргові цінні папери емітовані Банком представлені облігаціями власного боргу. Інформація про які розкривається у Примітці 14.1.

Нараховані витрати є реальними до сплати і підтверджуються договірними умовами за строками виплат.

Інформація про нараховані витрати до сплати викладена у Примітці 15.

Інформація про інші зобов’язання Банку розкріваються в Примітці 16, а саме: субординований борг в сумі 353 500 тис. у гривневому еквіваленті, кредиторська заборгованість та інші зобов’язання банку є реальними у відповідності з договорами та зобов’язаннями щодо сплати податків і обов’язкових платежів, зарахувань по доходах майбутніх періодів. Інформація про інші зобов’язання Банку викладена у Примітці 16. Резерви за виданими зобов’язаннями банком склали 111 543 тис. грн. і інформація про них розкрита у Примітці 16.1. Статутний капітал Банку збільшився в порівнянні з 2006 роком на 180 000 тис. грн. і складає станом на 1 січня 2008 року 2 279 935 тис.грн. та є сплаченим. Номінал одної акції – 10 копійок. У статутному капіталі банку 22 749 349 тис.штук простих та 50 000 тис.штук. привілейованих акцій. Інформація про статутний капітал Банку розкрита у Примітці 17 та у «Звіті про власний капітал».

Загальними зборами акціонерів в 2007 році оголошені дивіденди в сумі 111 732 тис.грн. Інформація про дивіденди за акціями розкрита в Примітці 18, відображена за рядком 13 «Звіту про власний капітал» та рядком 32 «Звіту про рух грошових коштів». Динаміка змін та рух капіталу за 2007 рік відображені та розкриті в Додатку 20 «Звіту про власний капітал» і таблиці 1 «Зміни та рух капіталу за 2007 рік».


Результати від банківських та інших операцій

Результати діяльності банку за звітний рік розкриваються у «Звіті про фінансові результати» та примітках до звіту.

За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 655 878 тис.грн., який на 311 723 тис.грн. більше ніж за попередній рік.

Загальний обсяг доходів, отриманих Банком за банківськими та іншими операціями складає 5 483 360 тис.грн., загальний обсяг витрат 4 827 482 тис.грн..

Основною статтею доходів Банку є процентні доходи – 4 222 806 тис. грн, які складають 77 % від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2007 рік.

Структура процентних доходів за видами активів розкривається у Примітці 19.

Процентні витрати Банку за звітний рік складають 1 970 757 тис.грн. або 40,8 % від загального обсягу витрат і структура їх розкривається у Примітці 20.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи, які склали у звітному періоді 1 055 395 тис. грн. що на 192 007 тис. грн. більше ніж у попередньому звітному році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 19,2 %.

Структура комісійних доходів наступна:

Статті комісійних доходів

розрахунково-касове обслуговування клієнтів

кредитне обслуговування клієнтів

за операціями з цінними паперами клієнтів

за операціями на валютному ринку та ринку банківських

металів

за позабалансовими операціями з клієнтами

комісійні доходи за операціями з банками

інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування.

Торгівельний дохід від операцій з іноземною валютою та цінними паперами в торговому портфелі визначився в сумі 156 824 тис. грн., який складається відповідно з результату від торгівлі іноземною валютою в сумі 156 886 тис.грн., збитку від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку в сумі 63 тис.грн. та іншого доходу в сумі 1 тис.грн..

Інформація про торгівельний дохід розкривається у Примітці 21 і сума торгівельного доходу по операціях з цінними паперами в торговому портфелі банку відображена по рядку 6 «Торговельний результат» Звіту про рух грошових коштів.

Інший дохід Банку за звітний рік складає 48 077 тис. грн. і збільшився, порівняно з минулим роком, на 31 999 тис. грн., сума якого відображена за рядком 6 «Звіту про фінансові результати».

Дохід у вигляді дивідендів від інвестицій в дочірні компанії за 2007 рік склав 27 тис.грн. і відображений в Примітці 22.

Основними статтями витрат, після процентних, у звітному році були загальні адміністративні витрати банку , витрати на персонал та інші витрати банку.

Значними витратами для банку є загальні адміністративні витрати, які склали 588 005 тис. грн. та зросли на 110 642 тис. грн., в порівнянні з минулим роком.

Інформація про статті загальних адміністративних витрат розкривається у Примітці 23.

На утримання персоналу в кількості 17 921 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 999 600 тис.грн.

Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 3 340 гривень в місяць. Інформація про витрати на персонал викладена у Примітці 24.

Амортизаційні відрахування в 2007 графи 12 «Нараховано амортизації за 2007 рік» таблиці 9.1 в сумі 170 288 тис.грн., рядку 5 графи 12 таблиці 9.2 в сумі 1 848 тис.грн. Примітки 9 і відповідає данним рядка 4 «Амортизація необоротних активів» 172 136 тис.грн. «Звіту про рух грошових коштів» та данним рядків 10.1, 10.2 графи 9-10, 13-14 Примітки 29 «Звітні сегменти».

Протягом 2007 року Банком сплачено інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток, на суму 71 570 тис.грн.

Витрати на податок на прибуток за звітний рік складають 218 573 тис.грн.:

— поточного податку на прибуток – 282 868 тис. грн.;

— відстроченого податку на прибуток + 64 295 тис.грн. і збільшились в порівнянні зминулим роком на 49 757 тис.грн..

Інформація щодо витрат на податок на прибуток, узгодження сум облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку), розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань розкривається у Примітці 26.

Протягом звітного року Банком сформовано резервів під активні операції (крім резервів під кредитні ризики) на суму 574 251 тис.грн., повернуто раніше списаних за рахунок резервів активів на суму 1 614 тис.грн.

Інформація щодо чистих витрат на формування резервів розкривається в Примітці 25, а також зазначена загальною сумою витрат у рядку 5 «Звіту про рух грошових коштів».

Протягом 2007 року Банку завдані збитки внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками на суму 54 тис. у гривневому еквіваленті.

Детальна інформація в розрізі платіжних систем розкривається в таблиці 11.1 «Збитки (витрати), завдані банку внаслідок шахрайських дій невстановленими особами за операціями з платіжними картками».

Примітка 27 «Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу» в зв’язку з відсутністю інформації не надається.

Розрахунок середньорічної кількості простих акцій в обігу та розрахунок чистого та скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію розкривається в Примітках 28, 28.1.

Інформація за основними сегментами банківської діяльності та інформація що до розподілу активів і зобов’язань за сегментами розкриті у Примітці 29 «Звітні сегменти» Таблицях 29.1, 29.2.

Потенційні зобов’язання банку, а саме:

— розгляд справ у суді;

— зобов’язання, що пов’язані з кредитуванням;

— зобов’язання оперативного лізингу

розкриваються у Примітці 30.

Географічний аналіз активів, зобов’язань та позабалансових зобов’язань за наданими послугами розкривається у Примітці 31 «Географічний ризик» Таблицях 31.1, 31.2.

Інформація щодо валютного ризку розкривається у Примітці 32.

Концентрація активів, зобов’язань та позабалансових зобов’язань за датами погашення розкрита у Примітці 33 «Ризик ліквідності».

Інформація про процентний ризик за активами та зобов’язаннями банку розкривається у Примітці 34.

Інформація про операції пов’язаних сторін розкривається у Примітці 35.

Злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення банку не було.

Управління ризиками (операційним, валютним, процентним, ринковим, ліквідності та кредитним)

Банківській діяльності притаманні ризики. Банк здійснює управління ризиками в ході постійного процесу визначення, оцінки та спостереження, а також шляхом встановлення лімітів ризику та інших заходів внутрішнього контролю. Процес управління ризиками має визначальне значення для підтримання стабільної рентабельності банку, і кожен окремий працівник несе відповідальність за ризики, пов’язані з його діяльністю.

Банк підпадає під вплив фінансових ризиків (кредитний, ризик ліквідності, ринковий ризик) та нефінансових ризиків (юридичний, операційний та інші).

В Банку функціонує (незалежна відокремлена від бізнес лінії) структура ризик менеджменту на рівні Центрального офісу та ризик менеджмент (підпорядкований Центральному офісу) на рівні обласних Дирекцій.

У Банку створені та працюють Кредитний комітет, Комітет з управління активами та пасивами, Тарифний комітет.

Протягом звітного року банку вдалось мінімізувати всі притаманні в банківській системі ризики, та особливо ризики, пов’язані зі зміною організаційно-функціональної структури банку та продовженням впровадження нового програмного забезпечення «Bankmaster» .

В рамках вдосконалення системи управління ризиками були виділені наступні етапи:

— створення робочої команди по управлінню ризиками;

— корінна зміна організаційної і функціональної структури банку;

— методологічно-технологічне визначення та попередження ризиків при розробці банківських продуктів;

— ідентифікація ризиків, притаманних діяльності банку.

В процесі роботи визначено, що ризик, в цілому для банку, означає не тільки небезпеку втрат, а й небезпеку відхилення від цілі і, таким чином, недосягнення економічних результатів.

Всі ризики класифіковано таким чином:

Кредитні ризики – небезпека виникнення втрат внаслідок невиконання контрагентом своїх договірних зобов‘язань по сплаті основної суми боргу та відсотків за ним, які, в свою чергу, включають в себе:

а) ризик контрагента (ризик дефолту);

б) ризики країн.

Банком розроблено процедуру перевірки кредитної якості з тим, щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змін в кредитоспроможності контрагентів, включаючи періодичний перегляд розміру забезпечення.

Відповідно до своєї політики, банк здійснює присвоєння рейтингів в рамках свого кредитного портфелю. Це забезпечує можливість сфокусування управління існуючими ризиками, а також дозволяє порівнювати розмір кредитного ризику по різним видам діяльності, географічним регіонам і продуктам. Система фінансових рейтингів опирається на ряд фінансово-аналітичних методів, а також на оброблені ринкові дані, котрі представляють собою основну вихідну інформацію для оцінки ризиків контрагентів. Всі внутрішні категорії ризику визначаються у відповідності до методики присвоєння рейтингів банка. Відповідні рейтинги по розмірам ризику регулярно переглядаються і обновлюються.

Для оцінки рейтингів інших країн банк використовує систему оцінювання, прийняту в групі Райффайзен, яка значною мірою відповідає практиці встановлення суверенних рейтингів провідними рейтинговими агенціями світу.

На основі отриманих рейтингів встановлюються відповідні ліміти, що обмежують ризик за операціями з усіма контрагентами відповідної країни.

Ринкові ризики – зменшення вартості активів та капіталу банку внаслідок несприятливих змін ринкових факторів (курсів валют, процентних ставок, котирувань цінних паперів), які, в свою чергу включають в себе:

а) процентний ризик;

б) валютний ризик;

в) інвестиційний ризик.

Оцінка процентного ризику здійснюється згідно вимог групи Райффайзен на основі побудови розривів між чутливими до зміни процентної ставки активами та зобов’язаннями (геп-аналіз). Оцінка процентного ризику банку за цінними паперами в торговому портфелі здійснюється шляхом вимірювання чутливості торгового портфеля до зміни відсоткової ставки. Контроль за дотриманням нормативу чутливості торгового портфеля здійснюється щоденно.

Звітність щодо чутливості банку до процентного ризику презентується керівництву банку та групи Райффайзен на щомісячній основі. Крім того, проводиться робота щодо впровадження методів оцінки процентного ризику згідно вимог Базелю ІІ.

Контроль за дотриманням нормативів валютного ризику, встановлених згідно вимог Національного банку

України та групи Райффайзен здійснюється щоденно.

Протягом 2007 року банк дотримувався всіх встановлених нормативів валютного ризику.

Ризик ліквідності – небезпека виникнення дефіциту ліквідних коштів для забезпечення виконання власних зобов’язань. Даним ризикам банк успішно справляється на протязі всього свого існування, що створює позитивний імідж надійного банку і контрагентів.

Оцінка ризику ліквідності здійснюється на основі аналізу розривів між активами та зобов’язаннями банку в різних часових інтервалах з урахуванням позабалансових статей.

Контроль за дотриманням показників ліквідності, встановлених згідно вимог Національного банку України та групи Райффайзен здійснюється на щоденній та щотижневій основі відповідно. Звітність щодо динаміки показників ліквідності презентується керівництву банку на кожному засіданні Комітету з управління активами та пасивами.

Протягом 2007 року банк дотримувався встановлених нормативів ліквідності.

Операційний ризик – ризик збитків внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства або зовнішніх дій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть нанести збитки репутації, мати правові наслідки або привести до фінансових збитків. На поточний момент в банку розробляється система контролю за даним видом ризику. Система контролю передбачає ефективне розподілення обов’язків, права доступу, процедури затвердження, навчання персоналу, а також процедури оцінки.

На поточний момент операційні ризики значно знижені за рахунок більш жорсткого дотримання вимог технологічних процесів.

У звітному році банку вдалось мінімізувати основний ризиковий вплив на результативність роботи банку - ліквідності та платоспроможності, процентних, тарифного, валютного, і операційно-технологічних ризиків.

В банку описані всі банківські процеси, які передбачають алгоритми управління ризиками конкретного технологічного процесу. Паралельно йде впровадження нових програмних комплексів «Bankmaster RS» та «Ірбіс».

«Bankmaster RS» розраховано на вирішення існуючих проблем і підвищення якості обслуговування клієнтів (операційна система банку). Програмний комплекс Ірбіс включає в себе дві складові – перша це централізований облік персоналу і нарахування заробітної плати (впроваджено повністю), друга – централізація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (впровадження триває).

Разом з тим відбуваються семінари щодо розробки та впровадження нової операційної системи для корпоративних клієнтів Midas Plus.

Особливо актуальним питанням для банківської системи є управління ціною активів і пасивів в умовах постійного скорочення спреду і маржі. Свідченням цього є дані середньозважених процентних ставок за основними активами та зобов'язаннями банку. Тарифний комітет банку своєчасно реагує на кон’юнктуру ринку, визначаючи ціну ресурсів. В звітному році банку вдалось мінімізувати і валютні ризики. Структура валютного балансу вказує на те, що основним інструментом в обслуговуванні клієнтів є національна валюта. В 2007 році проведено перевірку Банку податковими органами з питань дотримання вимог податкового законодавства.

Платоспроможність банку

Протягом звітного року банком дотримуються економічні нормативи, а саме : Нормативи капіталу

— Регулятивний капітал (Н) – 5 475 413 тис. грн. (нормативне значення нормативу Н не менше 8 млн.Євро).

— Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н) – 13,02 % (нормативне значення нормативу Н не менше 10%).

— Норматив адекватності основного капіталу (Н) – 8,22 % (нормативне значення нормативу Н не менше 4%)

— Норматив миттєвої ліквідності (Н) – 36,42 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).

— Норматив поточної ліквідності (Н) – 47,72 % (нормативне значення нормативу Н не менше 40%).

— Норматив короткостроковості ліквідності (Н) – 25,47 % (нормативне значення нормативу Н не менше 20%).


Нормативи кредитного ризику

— Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н) – 10,27 % (нормативне значення нормативу Н не більше 25%).

— Норматив великих кредитних ризиків (Н) – 10,27 % (максимальне значення нормативу Н не має перевищувати 800% розміру регулятивного капіталу).

— Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н) – 4,45 % (максимальне значення нормативу Н не більше 5%).

— Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н) – 9,53 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30%).

Нормативи інвестування

— Норматив інвестування в цінні папери (Н11) – 0,33 % (максимальне значення нормативу Н11 не більше 15%).

— Норматив загальної суми інвестування (Н12) – 1,06 % (максимальне значення нормативу Н12 не більше 60%).

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції — (Н) – 6,5454 % (максимальне значення нормативу Н не більше 30 %).

— (Н13-1) – 0,9167 % (максимальне значення нормативу Н13-1 не більше 20 %).

— (Н13-2) – 5,6818 % (максимальне значення нормативу Н13-2 не більше 10 %).

Розраховані значення показників відповідають нормативним вимогам Національного банку України, що свідчить про фінансову стійкість і платоспроможність банку.

Припинення окремих видів банківських операцій на протязі 2007 року в Банку не відбувалось.

Обмеження що до володіння активами розкриті у Примітці 30.

Управління банком

Управління банком здійснюють:

— Загальні Збори акціонерів,

— Спостережна Рада банку,

— Правління банку,

— Голова Правління банку.

Загальні збори акціонерів Банку

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, що здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають цілі та основні напрями діяльності Банку.

Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

Банку визначаються відповідно до чинного законодавства України, регламенту Загальних зборів акціонерів Банку та Статуту Банку.

У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які внесені у реєстр акціонерів на день проведення Загальних зборів.


Спостережна рада Банку

Спостережна рада Банку здійснює контроль за діяльністю правління Банку у період між проведенням Загальних зборів.

Спостережна рада Банку діє відповідно до Статуту та Положення про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами. Очолює Спостережну раду Банку голова Спостережної ради, який має заступника. Виконуючий обов`язки голови Спостережної ради обирається серед членів Спостережної ради простою більшістю голосів.

Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами із числа акціонерів Банку або їхніх представників у кількості не менше трьох, але не більш ніж сім осіб строком до п`яти років. Строк повноважень голови Спостережної ради та його заступника відповідає строку його членства у Спостережній раді. Голова та члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов`язків.

Засідання Спостережної ради скликаються її головою принаймні чотири рази на рік. Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради можуть скликатися на вимогу будь-якого члена Спостережної ради із зазначенням мети такого скликання.

Спостережна рада Банку здійснює такі функції:

1) здійснює контроль за діяльністю правління;

2) готує пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;

3) затверджує Положення про правління банку та Положення про цінні папери;

4) призначає та відкликає голову правління, його заступника(ів) та членів правління Банку;

5) приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;

6) приймає рішення про придбання (викуп) Банком власних акцій;

7) визначає загальні принципи та умови оплати праці в банку, його дирекціях та філіалах;

8) встановлює обмеження (ліміти), у межах яких дозволяє правлінню підписувати кредитні договори (угоди) з урахуванням вимог законодавства України;

9) затверджує інші договори (угоди) у рамках сум, що встановлюються Спостережною радою банку з урахуванням вимог законодавства України;

10) приймає рішення щодо вибору зовнішнього аудитора банку;

11) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

12) приймає рішення щодо відкриття, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філіалів та відділень Банку;

13) вирішує інші питання, віднесені до її компетенції Загальними зборами та законодавством України;

14) здійснює управління ризками шляхом контролю за роботою Департаменту управління ризиками.

Спостережна рада контролює діяльність правління банку, дотримання Статуту та будь-яких інших відповідних нормативних положень. У зв`язку з цим Спостережна рада має право перевіряти дані обліку та здійснення будь-яких управлінських функцій у банку. Спостережна рада перевіряє річну фінансову звітність, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку і щорічний звіт правління та подає свої коментарі до нього на розгляд Загальних зборів.

Правління банку

Виконавчим органом банку є правління банку, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для його статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради Банку. У межах своєї компетенції правління діє від імені банку, підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді Банку. До складу правління входять голова правління, його заступник(и) та інші члени правління.

Правління Банку повноважне вирішувати усі питання діяльності Банку, за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів або до компетенції Спостережної ради Банку, та обмежень, встановлених Положенням про правління та окремими рішеннями Загальних зборів і Спостережної ради.

В акціях Банку керівництво частки не має.

Істотну участь у банку мають:

– Райффайзен Інернаціональ Банк-холдінг АГ – 95,68 % прямої участі, 0,28 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку;

– АТ «Райффайзен Централь банк Естеррайх Акцієнгезельшафт» – 0,28 % прямої участі, 95,68 % опосередкованої участі в статутному капіталі банку.

Інформація про двадцять найбільших акціонерів банку та їх частку в статутному капіталі надається щоквартально до НБУ за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку)».

Для проведення зовнішнього аудиту з аудиторськими компаніями укладені договори на проведення аудиту фінансової звітності за 2007 рік:

Компанія «Ернест & Янг» – договір AABS-2007-584 від 15 жовтня 2007 року;

ТОВ АФ «АПІК» – договір № 02-01/17 від 31.05.2007 року.

Іноземні інвестори та їх частка в статутному капіталі банку станом на 1 січня 2008 року.

Найменування компанії Країна Частка в статутному капіталі (%)

Райфайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ Австрія, Відень 95,68

АТ «Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт» Австрія, Відень 0,28

Кількість працівників на кінець грудня 2007 року складає 17 921 чоловік, порівняно з 2006 роком – 17 247 чоловік.

Банк здійснює консолідацію фінансової звітності за 2007рік з такими учасниками:

ЗАТ «Ніжинське пиво»

ВАТ «Трансавтосервіс»

ЗАТ ВО «Лани України»

ТОВ «Райффайзен Лізінг Аваль»

ТОВ «Компанія з управління активами «Райффайзен Аваль» Враховуючи низьку ефективність від вкладень в дочірні підприємства постановою Правління П-129/4 від 04.12.2006 року Банком прийнято рішення про реалізацію в 2006 році слідуючих підприємств: ЗАТ «Ніжинське пиво»; ВАТ «Транс автосервіс»; ЗАТ «Перша національна миловарена компанія»; ЗАТ ВО «Лани України», і відповідно, інвестиції перенесені в портфель на продаж. В зв’язку з тим, що на протязі 2007 року (12 місяців з дати переведення їх в портфель на продаж) інвестиції в ці компанії не були реалізовані, Банком прийнято рішення про їх подальший облік як інвестиції в дочірні компанії. Одночасно визнано зменшення корисності цих інвестицій в повній сумі, так як ці підприємства припинили свою діяльність.

Баланс

АКТИВИ (таблиця див. PDF стр.21)

Звіт про фінансові результати (таблиця див. PDF стр.22)


ПРИМІТКИ

Від Правління банку підписано та надано дозвіл на публікацію

Володимир Лавренчук Голова Правління банку

Людмила Макаренко Головний бухгалтер

« 28 » березня 2008 рокуИнформация © Центральная Научная Библиотека