Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Контрольная работа: Аудит страхової компанії

Контрольная работа: Аудит страхової компанії

Обов’язкове домашнє завдання

з дисципліни «Аудит»


Зміст

1. Характеристика підприємства АСТ ЗТ " Остра – Суми"

2. Лист-замовлення про проведення аудиту на підприємстві

3. Договір на проведення аудиту

4. План програми перевірки

5. Звітність

Список використаних джерел


1. Характеристика підприємства АСТ ЗТ " Остра – Суми"

Страхова компанія «Остра-Суми» - перспективна компанія, де працюють професіонали з досвідом роботи в страхуванні і яка вже сьогодні користується повагою й довірою партнерів і клієнтів.

Ціль компанії:

Ø  якісний рівень страхування й сервісу

Ø  чесне й професійне відношення до клієнтів і партнерів

Ø  зростання фінансових показників.

З погляду професійної діяльності Страхову компанію «Остра-Суми» характеризують:

Ø  професіоналізм і бездоганність у виконанні своїх зобов'язань;

Ø  робота команди професіоналів, індивідуальний підхід до кожного клієнта;

Ø  довіра клієнтів;

Ø  універсальність, відкритість, надійність;

Ø  постійне зростання кількості клієнтів.

Своїм клієнтам ми пропонуємо:

Ø  високу культуру обслуговування;

Ø  можливість оперативно й професійно захистити свої майно й бізнес.

Основні напрямки роботи страхової компанії «Остра-Суми»:

Ø  Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;

Ø  Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті;

Ø  Обов'язкове страхування громадянської відповідальності громадян України, що мають у власності або в ін. законному володінні зброї, за шкоду, що може бути нанесений третій особі або її майну в результаті володіння, зберігання або використання цієї зброї;

Ø  страхування наземного транспорту (авто КАСКО);

Ø  страхування майна;

Ø  страхування вантажів;

Ø  страхування відповідальності перед третіми особами;

Ø  страхування професійної відповідальності;

Ø  особисте страхування;

Ø  медичне страхування;

Ø  інші види.

Вищим керівним органом АСТ ЗТ " Остра - Суми " є загальні збори акціонерів товариства на яких обирається склад правління, Спостережної ради та Ревiзiйної комісії. Голова правлiння - Резнiк Наталiя Миколаївна,стаж керівної роботи в АСТ ЗТ " Остра - Суми " - 12 рокiв. Заступник голови правлiння - Шевченко Олексiй Миколайович, стаж керiвної роботи 2 роки. Заступник голови правлiння - Конященков Олексiй Петрович - стаж керiвної роботи в правлiннi товариства 2 роки, голова Глухiвської фiлiї АСТ ЗТ " Остра - Суми". Головний бухгалтер - Кондратенко Наталiя Миколаївна , стаж керiвної роботи 6 рокiв. На останнiх загальних зборах АСТ ЗТ " Остра - Суми ", якi вiдбулися 2 листопада 2007 року було прийняте рiшення про обрання Спостережної ради товариства в кiлькостi трьох юридичних осiб, а саме:

1.ЗАТ " Страхова компанiя " Страховий капiтал ";

2.ЗАТ " ДВ Система ";

3.ТОВ " Прогрес - iнвест ".

Також було прийняте рiшення про обрання Ревiзором товариства акцiонера - ТОВ " Горобина". Засновники - юридичнi особи, якi володiють пакетом акцiй >5% Статутного капiталу:

1. ТОВ " Мiжрегiональний центр фондових технологiй " - 16,13% , або 1 177 500 акцiй, м. Київ, вул Кловський узвiз, буд 18, 01021 , код ЄДРПОУ 30057700 ;

2. ТОВ " Горобина " - 14,73%, або 1 075 5000 акцiй, м. Суми, вул. Петропавлiвська, 121, 40021 , код ЄДРПОУ 31162928;

3.ТОВ " Прогрес - iнвест " - 14,37%, або 1 049 000 акцiй, м. Суми, вул. Привокзальна, 33, 40003, код ЄДРПОУ 31499424;

4.ТОВ " Мiжрегiональний фондовий союз", -13,69%, або 1 000 000 акцiй, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б, 01032, код ЄДРПОУ 24917996;

5.ЗАТ ДВ " Система " - 12,33%, або 900 000 акцiй; м. Київ, вул. Липська, 19/7, кв. 51, 01021, код ЄДРПОУ 33498034;

6.ЗАТ " Страхова компанiя " Страховий кап iтал " - 6,51%, або 475 000 акцiй, м. Київ, вул. Кропивницького 6, кв. 2, 01004, код ЄДРПОУ 32206908.

Засновникiв, фiзичних осiб, якi володiють пакетом акцiй бiльше 5% немає. Матерiального внеску в Статутному капiталi також немає.

2. Лист-замовлення про проведення аудиту на підприємстві

Директору

ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит "

Кравченко Ніні Григорівні

"10" жовтня 2008р.

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановна Ніно Григорівно!

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на Підприємстві АСТ ЗТ " Остра - Суми ", яка повинна відповідати таким вимогам:

1.Масштаб:

— за період з "01"квітня 2008р. по "1" жовтня 2008 р.;

2.Мета:

—  надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше);

—  надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного капіталу, а також бухгалтерських звітів.

3.Форма подання звіту перевірки та висновку:

—  письмова.

4.  Методи перевірки : операційна, вибіркова, суцільна, комплексна.

5.  Місце перевірки (необхідне підкреслити):

—  офіс Замовника.

6.Строк перевірки:

з "15" жовтня 2008р. по "29"жовтня 2008р.

Керівник Резнік Наталія Миколаївна Підпис

3. Договір на проведення аудиту

ДОГОВІР № 118

на проведення аудиту (надання аудиторських послуг)

м. Суми «11» жовтня 2008 р.

Аудиторська фірма ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит ", яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 004529 від 23 лютого 2001 року, виданого Аудиторською палатою України, - надалі "ВИКОНАВЕЦЬ" в особі директора, що діє на підставі статуту, з одного боку, та, АСТ ЗТ " Остра - Суми " надалі - 'ЗАМОВНИК", в особі Резнiк Наталiї Миколаївни, що діє на підставі Статуту з другого боку, згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", уклали цей договір про таке:

1.  Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 1 квітня 2008року по 1 жовтня 2008 року.

1.3 Початок робіт 15 жовтня 2008року закінчення 29 жовтня 2008року.

1.4 Мета аудиту - дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

1.5 Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника.

1.6 Результати робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника ( або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі_24000 грн., (прописом) з ПДВ (ПДВ складає 4000грн).

2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі 50 % вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів з дати підписання цього договору.

2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /невиявлення/) у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі календарного року.

3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом.

4. Зобов`язання сторін

4.1 Виконавець в ході перевірки та по їі результатам зобов`язаний:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу,

власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

- дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

4.2 Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

- забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів.

Замовника які потрібні останньому для виконання робіт за цим договором;

- забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

- сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

- своєчасно та у повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

- не втручатися в методику перевірки, організацію та роботу персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

- своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

5.  Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона-ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі___ % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

5.2 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

6.  Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність, іншим чинним законодавством України.

6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.

6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються у судовому порядку.

7.  Інші особливі умови

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки, або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок,тощо).

7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності,тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

7.3 За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

8. Реквізити сторін

 

Замовник

Виконавець

АСТ ЗТ " Остра - Суми " в особі ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит " в особі
Резнік Наталії Миколаївни Кравченко Ніни Григорівни
Підпис замовника: Підпис виконавця:
Печатка замовника Печатка виконавця

 

4. План програми перевірки

Перевіряєма організація: АСТ ЗТ " Остра - Суми "

Період аудиту: з 15.10.2008р. по 29.09.2008р.

Аудитор: Кравченко Ніна Григорівна

Перелік перевіреної фінансової інформації:

- Статут;

- Баланс (форма 1);

- Звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);

- Звіт про рух грошових коштів (форма 3) ;

- Звіт про власний капітал (форма 4) ;

- Примітки до річної фінансової звітності (форма 5);

- Журнал-головна;

- окремі журнал-ордери за цей же період;

- статистична звітність.


5. Звітність

Підставою для перевірки є Закони України " Про господарські товариства" (1576-12), " Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15), " Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР) , " Про аудиторську діяльність" ( 3125 - 12) із врахуванням внесених змін та доповнень, Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1591 від 19.12.06 року " Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" , рішення ДКЦПФР № 69 від 31 січня 2008 року " Про затвердження Інструктивного листа щодо обсягу розкриття емітентами інформації про аудиторський висновок…", рішення Аудиторської Палати України від 18.03.2003 року № 122/2 " Про застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" та Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР України при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 року за № 1528 та інших нормативних документів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку України.

Аудиторська перевірка проводилась у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, виданих Міжнародною Федерацією Бухгалтерів та Аудиторською Палатою України в 2004 року із внесеними змінами та доповненнями № 700 " Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення",

№ 701 " - " Модифікація висновку незалежного аудитора ", № 720 - " Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти" які вимагають від нас дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів в фінансових звітах.

Згідно Закону України " Про аудиторську діяльність" , аудит це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку та інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки, яка проведена на основі тестів внутрішнього контролю, вибірковій перевірці суттєвих статей фінансового звіту.

Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи : Статут товариства, Головна книга, журнали - ордери, матеріали інвентаризації, первинні документи (вибірково), акти звірок взаєморозрахунків, бухгалтерська, фінансова та податкова звітність, розрахунку сплати податків та інших платежів і зборів за 2007 рік, тощо.

Перевіркою встановлено:

АСТ ЗТ " Остра - Суми " зареєстроване відділом державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської Ради 15 листопада 1994 року, № 111479, № запису за ЄДР 1 632 120 0000000500 за адресою : м. Суми, вул. Петропавлівська, 76, тел. (0542) 22-54-78, факс (0542) 218-190, ідентифікаційний код - 21111873.

Має одну філію, що знаходиться за адресою, Сумська область, м. Глухів, вул.Рудченко, 5, тел/факс ( 05444) 26142.

Форма власності - колективна.

АСТ ЗТ " Остра - Суми " є юридичною особою, має поточний рахунок № 265030535 в Сумській філії ВАТ АБ " Укргазбанк", МФО 337342.

Також відкрито валютний рахунок ( російські рублі) № 26506000298002 в Сумській філії АКБ " Імексбанк", МФО 337944.

Середньооблікова чисельність працівників - 63 чол., кількість акціонерів - 17, в т.ч. юридичні особи - 9, фізичні - 7.

Дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Товариство здійснює свою діяльність згідно ліцензій, виданих Міністерством фінансів України:

АА 3 239220 від 15.03.2000 року - медичне страхування ( безперервне страхування здоров'я);

АА № 239221 від 24.02.2000 року - добровільне страхування на випадок хвороби та страхування відповідальності перед третіми особами ( крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізників;

АБ № 123862 від 31.03.2005 року - страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів;

АБ № 321633 від 30.12.2005 року – страхування. Ліцензія АБ № 321634, страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Термін дії з 30.12. 2005 року - безстроковий.

Ліцензії АА 299551, АА № 299552 , АА № 299553 від 19.02.2007р., які дозволяють здійснення страхової діяльності:

- від нещасних випадків;

- наземного (за виключенням залізничного) транспорту;

- майна.

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Ліцензії АА № 330774 та АА № 330775 від 11.06.2007 року

- обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

- фінансових ризиків

Ліцензії АВ № 360311 та АВ № 360312 від 10.09.2007 року.

Аудитор керувався законодавством України з питань господарської діяльності і оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності.

Перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики виданих Міжнародною Федерацією бухгалтерів та Аудиторською Палатою України в 2004 році із змінами та доповненнями. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Під час аудиту зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Аудиторська перевірка здійснювалась по таких основних напрямках господарської діяльності:

- додержання вимог законів України, указів Президента України, нормативно-правових актів Національного банку України та державних органів управління ;

- формування статутного капіталу;

- аналіз правильності формування доходів і витрат та формування прибутку товариства , перевірка повноти нарахування та сплати сум податків та відрахувань до державних бюджетних та позабюджетних фондів;

- додержання правил бухгалтерського обліку запасів, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів;

- перевірка виникнення та погашення дебіторської заборгованості та зобов’язань, реальність залишків на відповідних рахунках на кінець року;

- стан бухгалтерського обліку та його відповідність вимогам нормативам бухгалтерського обліку в Україні;

- правильність здійснення операцій з валютними цінностями, фінансовими інвестиціями, в тому числі цінними паперами;

- правильність здійснення розрахунків з підзвітними особами;

- дотримання порядку створення та формування резервів відповідно до вимог чинного законодавства України та інше.

В період фінансово-господарської діяльності 2007 року товариство працювало на загальній системі оподаткування. На дату перевірки не є платником податку на додану вартість.

Згідно Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. - облікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

На 2007 рік розроблена облікова політика товариства, згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які введені в дію з 01.01.2000 року та Міжнародних стандартів фінансової звітності та затверджено план рахунків для ведення бухгалтерського обліку встановлених Інструкцією “Про застосування плану рахунків”, затвердженої Міністерством фінансів України 30 листопада 1999 року за № 291, що є концептуальною основою фінансової звітності.

Бухгалтерський облік правдиво і неупереджено відображає склад активів і пасивів товариства і відтворює дійсний фінансовий стан. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам.

Ми підтверджуємо правильність розкриття інформації за видами активів у відповідності до національних положень ( стандартів ) бухгалтерського обліку в Україні та Міжнародних стандартів фінансової звітності. ( тис. грн)

Основні засоби товариства є в наявності на дату перевірки, перевірено вибуття та придбання основних засобів. Основні засоби оцінені за вартістю їх придбання, включаючи витрати по приведенню кожного об’єкта в робочий стан. Вартість основних засобів відображена в балансі та обліковуються вони у відповідності до ПСБО № 7 « Основні засоби» Національних стандартів.

Для нарахування амортизації на основні засоби, крім вантажного автотранспорту, використовується прямолінійний метод. Для нарахування амортизації на автотранспорт застосовується виробничий метод, згідно з яким місячна сума амортизації розраховується як добуток фактичного місячного обігу продукції власного виробництва. І виробничої ставки амортизації.

Облік товарно-матеріальних цінностей товариство здійснює у відповідності до стандарту № 9 « Запаси « національних стандартів бух обліку.

Товарно-матеріальні цінності відображені в фінансовій звітності за вартістю придбання ( без податку на додану вартість ). Під час перевірки не було виявлено цінностей, ринкова вартість яких була меншою за їх історичну вартість ( покупну ).

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться предмети вартістю більше 1000 грн та строком служби більше 1 року. Амортизація таких активів нараховується в розмірі 100 % при передачі їх в експлуатацію. Предмети вартістю від 200 грн до 1 000 грн. обліковуються на рахунку 22 « Малоцінні та швидкозношувані предмети « , з якого списуються при передачі в експлуатацію. Знос на МШП не нараховується .

Дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей не було.

Витрати обліковуються у відповідності з стандартом № 16 « Витрати « Національних стандартів, загальногосподарські витрати вірно віднесені на витрати звітного періоду.

Товари обліковуються у відповідності з стандартом № 9 «Запаси» Національних стандартів. Податковий облік валових витрат відповідає вимогам закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Операції по обліку коштів на поточному рахунку ведуться у відповідності з вимогами законодавства.

Залишок грошових коштів в касі товариства відповідає вимогам встановленого ліміту каси. Порушень в веденні касових операцій не встановлено.

Підприємство розраховує резерв сумнівної заборгованості у відповідності з стандартом № 10 « Дебіторська заборгованість» Національних стандартів.

Непідтвердженої заборгованості не встановлено.

Ми підтверджуємо правильність розкриття інформації про власний капітал товариства, відповідно до національних ( положень ) стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до П ( С ) БО 5 « Звіт про власний капітал»

Розрахункова вартістю чистих активів ( нетто - активи ) на звітну дату перевищує встановлений мінімальний розмір статутного фонду відповідно до вимог статті 30 Закону України " про страхування " та п. 3 ст 155 Цивільного Кодексу України.

Дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

АСТ ЗТ " Остра - Суми " не є професійним учасником фондового ринку.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

Випуск акцій здійснено згідно прийнятого рішення акціонерами товариства та Свідоцтва про реєстрацію їх випуску , виданого Сумським територіальним управлінням ДКЦПФР за № 758/1/04 від 24.12.2004 року.

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України " Про іпотечні облігаціїї".

Випуску іпотечних облігацій товариством не проводилось.

Наміру щодо подання заяви для допуску на фондову біржу немає.

Показники фінансової звітності відповідають даним синтетичного бухгалтерського, обліку, одні й ті ж показники фінансової звітності в різних формах мають однакове значення.

Обсяг страхових платежів за 2007 рік складає 6385,9 тис.грн..

Надходження страхових платежів за видами страхування:

Добровільне страхування, в т.ч.:

- від нещасних випадків - 30,2 тис. грн.;

- наземного транспорту -288,7 тис. грн.

- вантажів та багажу - 11,2 тис. грн.,

- майна - 99,8 тис. грн.,

- відповідальності перед третіми особами - 170,4 тис. грн.,

- фінасових ризиків - 30,0 тис. грн.;

Обов’язкове страхування, в т.ч.:

- від нещасних випадків на транспорті - 29,2 тис. грн.,

- цивільної відпов. власників трансп. засобів -5690,4 тис. грн.;

- працівників - 19,0 тис. грн.;

- цивільної відповід. небезпечних вантажів - 0 тис. грн.;

- цивільної відпов. власників зброї - 17,0 тис.грн..

Всього : 6385,9 тис. грн.

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів на кінець звітного періоду – 3124,9 тис. грн, частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду – 264,7 тис. грн., частки перестраховиків – нерезидентів у резервах незароблених премій немає.

Отримано в перестрахування – 1013,3 тис. грн..

Доходи, одержані від здійснення іншої діяльності складають 1811,3 тис.грн. Всього доходу –6880,3 тис.грн.

Виплачено страхових відшкодувань 425,3 тис. грн., безпідставних виплат не виявлено.

Розрахунки із страхувальниками проведені своєчасно.

Фінансовий стан товариства достатньо стійкий.

Страхові резерви формуються згідно Правил формування, розміщення та обліку страхових резервів за видами страхування, інших, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 14.12.2005 року методом “ ?”.

Сума надходжень страхових платежів та сума часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам розраховуються у розмірі 100% надходжень у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців.

Резерв заявлених, але не виплачених збитків розраховується відповідно до розділу 4 Правил.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, формується методом фіксованого відсотка, згідно п.п.5.4 Правил, а резерв коливань збитковості в товаристві формується згідно вимог розділу 6 Правил.

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду 3124,9 тис.грн. із них технічних резервів 3124,9 тис. грн., в тому числі незароблених премій на кінець звітного періоду 2749,2 тис. грн., з них резерв заявлених, але не виплачених 3,1 тис. грн., резерв збитків, які виникли, але не заявлені 372,6 тис. грн., резервів коливань збитковості , резервів катастроф, резервів із страхування життя немає. Страхові резерви в іноземній валюті не формувались.

Структура розміщення страхових резервів : депозити – 2122,5 тис. грн., нерухоме майно – 420,3 тис. грн., цінні папери – 0 тис. грн., права вимоги до перестраховиків – 264,7 тис. грн., у тому числі до перестраховиків – нерезидентів – 0., кошти на поточних рахунках – 315,6 тис. грн., в тому числі в іноземній валюті – немає., готівка в касі – 1,8 тис.грн.

Кошти акціонерів і страхове відшкодування за складеними договорами забезпечені.

Операції з перестрахування здійснюються у відповідності з Положенням про порядок здійснення операцій по перестрахуванню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1290 від 24 жовтня 1996 року.

Розкриття інформації про істотні події, які відбулися протягом звітного року.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначено частиною першою статті 41 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок ".

Згідно рішення загальних зборів акціонерів АСТ ЗТ " Остра - Суми " від 02.11.2007 року, протокол № 1, змінився склад посадових осіб емітента. Інформацію надано до Сумського територіального відділення ДКЦПФР 13.11.2007 року.

В товаристві сформовано гарантійний фонд у формі додаткового капіталу в сумі 23.0 тис. грн..

Показники платоспроможності відтворюють реальний фінансовий стан товариства за звітний період 2007 року. Всі показники позитивні.

Досить високі коефіцієнти фондовіддачі, маневреності власного капіталу, абсолютної ліквідності, фінансування, чистий оборотний капітал збільшився на 932,6 тис. грн., наявність власних оборотних коштів на 1764,1 тис. грн..

В цілому за результатами господарської діяльності товариство спрацювало рентабельно, за звітний період прибуток становить 428,5, тис. грн., рівень рентабельності 7,1%

Дані балансу і фінансової звітності відповідають даним головної книги, журналів-ордерів та первинних документів.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан акціонерного страхового товариства ЗТ “Остра - Суми “ станом на 31 грудня 2007 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий період, згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики і відповідають вимогам чинного законодавства України.

Величина фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом становить 6239,9 тис. грн. ( 7335,7 – 1095,8).

Виконання всіх зобов’язань можливе, так як коефіцієнт не перевищує одиниці. Коефіцієнт, який характеризує розміщення коштів страхових резервів дорівнює одиниці, в межах норм відповідно до вимог страхового законодавства України. Коефіцієнт надходжень страхових платежів дорівнює 0, так як заборгованості страхувальників і страхових посередників немає.

Найбільш комплексно характеризує рентабельність страхування коефіцієнт збитковості страхових операцій, який в цілому складає 0,07.

Узагальнюючим коефіцієнтом, який характеризує ефективність функціонування власного капіталу, є коефіцієнт прибутковості страховика, за звітний період одержано прибуток в сумі 428,5 тис. грн., коефіцієнт =0,06, за попередній період мав значення 0,04.

Платоспроможність товариства залежить від ефективності інвестиційної діяльності, яку здійснює страхова компанія, але цей показник незначний – 0,05 дещо збільшився проти минулого звітного періоду на 0,02.

Для аналізу перестрахувальної діяльності застосовується коефіцієнт перестрахування, який має значення 0,09, що свідчить про те , що на своєчасність виконання зобов’язань страховиком фінансовий стан перестраховиків може вплинути в незначній мірі, майже не впливає.

Коефіцієнт компенсацій страхових відшкодувань = 0.

За звітний період компенсацій страхових виплат перестрахувальниками не було.

Думка аудитора.

Безумовно, позитивна про відповідність дійсного фінансового стану та результатів діяльності акціонерного страхового товариства закритого типу " Остра - Суми " річній фінансовій звітності, складеній у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, що є концептуальною основою справедливого і достовірного відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в фінансових звітах , згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та їх відповідності вимогам законодавства України.


Список літератури

1.  Аудит / Под ред. А. Кузьминского. - К. : Учетинформ,1996. - 283 с.

2.  Аудит : Учеб. для вузов / Под ред. В.И. Подольского. - М. : ЮНИТИ, 1997. - 432 с.

3.  Аудит: теорія і практика : Навч. посібник / Загородній А.Г. та ін. - 2-е вид., переробл. і доп. - Львів : Львівська політехника, 2004. - 456 с.

4.  Аудиторська діяльність в Україні. Нормативна база / Роїна О.М. - К. : КНТ, 2006. - 248 с.

5.  Банковский надзор и аудит: учебное пособие / Под ред. И.Д.Мамоновой. - М. : ИНФРАМ-М, 1995. - 112 с.

6.  Конспект лекций по дисциплине "Аудит": для студентов спец. "Финансы" / Т.А. Кирсанова, Е.В. Кирсанова. - Сумы : СумГУ, 2006. - 157 с.Информация © Центральная Научная Библиотека