Центральная Научная Библиотека  
Главная
 
Новости
 
Разделы
 
Работы
 
Контакты
 
E-mail
 
  Главная    

 

  Поиск:  

Меню 

· Главная
· Биржевое дело
· Военное дело и   гражданская оборона
· Геодезия
· Естествознание
· Искусство и культура
· Краеведение и   этнография
· Культурология
· Международное   публичное право
· Менеджмент и трудовые   отношения
· Оккультизм и уфология
· Религия и мифология
· Теория государства и   права
· Транспорт
· Экономика и   экономическая теория
· Военная кафедра
· Авиация и космонавтика
· Административное право
· Арбитражный процесс
· Архитектура
· Астрономия
· Банковское дело
· Безопасность   жизнедеятельности
· Биржевое дело
· Ботаника и сельское   хозяйство
· Бухгалтерский учет и   аудит
· Валютные отношения
· Ветеринария
Курсовая работа: Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень

Курсовая работа: Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КУРСОВА РОБОТА

на тему "Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень"

з дисципліни “ Статус судів в Україні ”

Харків 2011


Зміст

Вступ

1. Система судового діловодства

2. Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень

3. Здача справи в архів суду

4. Цивільний позов у кримінальній справі в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди

Висновки

Список літератури


Вступ

Важливим завданням суду після розгляду справ є своєчасне забезпечення звернення до виконання винесених по них судових рішень (вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ). Цей обов’язок покладається на канцелярію відповідного суду.

Правовими засадами на названій ділянці діяльності канцелярії суду виступають Конституція України, Закон України "Про судоустрій України", відповідні процесуальні кодекси України, Національний стандарт України "Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003", затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55, а також:

1) Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, що затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 р. за № 860/12734, в якій визначаються основні питання організації роботи канцелярії місцевого суду (районних, районних у містах, міських, міськрайонних судах, військових судах гарнізонів) по зверненню до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ,

2) Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, що затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 6 січня 2006 № 1 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.01.2006 р. за № 75/11949, яка встановлює загальні правила ведення судового діловодства в апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, військових апеляційних судах регіонів та апеляційному суді Військово-Морських Сил України і, зокрема, регламентує порядок роботи з документами, які забезпечують звернення до виконання судових рішень,

3) Інструкція з діловодства в господарських судах України, що затверджена наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня 2002 р. № 75, яка встановлює єдину систему організації діловодства, порядок роботи з процесуальними та іншими документами і носить обов’язковий характер при веденні діловодства в системі господарських судів України відповідно до особливостей структури, з врахуванням штатної чисельності та технічного забезпечення конкретного господарського суду.
1. Система судового діловодства

Вище названими нормативно-правовими актами установлюється система судового діловодства, яка є обов’язковою для всіх працівників відповідних судів, хоча в окремих судах, крім господарських, перелік яких визначається Державною судовою адміністрацією України (модельних судах), судове діловодство може здійснюватися відповідно до іншого чинного законодавства України. Організаційне керівництво діяльністю суду по зверненню до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ здійснює голова відповідного суду, якому безпосередньо підпорядковується керівник апарату (завідуючий секретаріатом) суду або інший працівник апарату суду, який забезпечує організацію діловодства в цьому суді. Крім цього, керівник апарату суду (крім господарських судів) координує свою діяльність з відповідним територіальним управлінням державної судової адміністрації. Інші працівники апарату суду зобов’язані виконувати вимоги чинного законодавства та відповідної Інструкції і є відповідальними за збереження процесуальних та інших документів, а також за нерозголошення інформації, що міститься в них. Обов’язки, права і відповідальність кожного із працівників апарату суду визначаються в залежності від штатної чисельності апарату суду і навантаження на кожного працівника апарату суду їх посадовими інструкціями, що затверджуються наказом голови відповідного суду.

Діловодство суду ведеться державною мовою. Усі судові документи також складаються державною мовою з урахуванням вимог процесуального законодавства України.


2. Контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень

Звернення до виконання судових рішень покладається на суд. Вироки, рішення, ухвали та постанови суду передаються на виконання після того, як вони набрали законної сили, крім випадків негайного їх виконання. Усе листування щодо звернення до виконання вироків, рішень, ухвал і постанов покладається на апарат суду.

Після набрання вироком суду законної сили копія вироку з супровідним листом, підписаним суддею та зареєстрованим в апараті суду, надсилається за належністю відповідно до вимог КПК України та в строки, установлені ним. Якщо за справою декілька засуджених і щодо деяких із них подано апеляційні скарги чи подання, вирок суду звертається до виконання стосовно всіх засуджених не пізніше ніж через три доби після повернення справи з апеляційної інстанції. Порядок звернення до виконання вироків щодо іноземних громадян, які проживають за межами України, визначається відповідними міжнародними договорами.

Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який його постановив, не пізніше ніж через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій. Вирок чи постанова апеляційного суду звертається до виконання судом першої інстанції, судове рішення якого переглянуто апеляційною інстанцією, крім випадків, коли стосовно засуджених іноземних громадян, які проживають за межами України встановлено інший порядок звернення до виконання вироків.

Якщо на підставі рішення апеляційного суду засуджений підлягає звільненню з-під варти, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання. У разі відсутності засудженого копія вироку надсилається протягом доби адміністрації місця попереднього ув’язнення для виконання. Адміністрація місця попереднього ув’язнення зобов’язана протягом доби з дня одержання копії рішення повідомити суд першої інстанції про звільнення ув’язненого з-під варти.

У разі набрання законної сили вироком, за яким засуджено призовника, копія вироку в семиденний строк має бути надіслано до військового комісаріату за місцем проживання засудженого.

Стосовно особи, яка засуджена до позбавлення волі або арешту, та не перебуває під вартою, органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого надсилаються дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили. Розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, підписується головуючим у суді першої інстанції та працівником апарату суду.

У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до обмеження волі, дві копії вироку, що набрав законної сили, та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили надсилаються за місцем проживання засудженого. Якщо засуджений проживає в одному районі, а зареєстрований в іншому, то дві копії вироку та розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили слід надавати за місцем реєстрації засудженого за вказівкою в супровідному листі про місце фактичного проживання засудженого на час винесення вироку.

У разі звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до позбавлення волі або арешту, яка перебуває під вартою, дві копії вироку, копії апеляційної, касаційної ухвал і розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилаються адміністрації місця попереднього ув’язнення.


3. Здача справи в архів суду

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

Якщо за вироком чи ухвалою суду необхідно взяти під варту засудженого, який не перебуває під вартою, справа передається до архіву суду після одержання від відповідного органу внутрішніх справ повідомлення про взяття засудженого під варту.

Якщо засуджений після винесення вироку переховується, справа передається в архів суду тільки після одержання повідомлення від органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

Якщо особу засуджено до покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні, одна копія вироку разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець, друга - командиру дисциплінарного батальйону.

Після отримання судом повідомлення про місце відбування покарання засудженого військовослужбовця справа підлягає передачі в архів суду.

Звернення вироку до виконання в частині конфіскації майна засудженого полягає в направленні до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна таких документів: виконавчого листа встановленої форми (додаток 44), копії вироку, протоколу накладення арешту на майно й опису майна або протоколу про відсутність майна, яке підлягає опису, або довідки суду про їх відсутність у кримінальній справі, а в разі потреби - і копії постанови про накладення арешту на майно.

У разі відсутності в справі відомостей щодо опису майна виконавчий лист надсилається для виконання за останнім місцем проживання засудженого.

судове рішення виконання контроль

Про надіслання виконавчого листа до органу державної виконавчої служби сповіщається відповідна фінансова установа (районний фінансовий відділ) за останнім місцем проживання засудженого.

Якщо є відомості про те, що майно засудженого знаходиться в декількох місцях, повідомлення надсилається у фінансові установи за всіма відомими адресами (місцезнаходженням майна).

Справу можна передати в архів суду тільки після повернення в суд належним чином оформленого виконавчого листа з відміткою про виконання.

Якщо особу засуджено до покарання у вигляді службових обмежень для військовослужбовців, копія вироку разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається командиру військової частини, де проходить службу засуджений військовослужбовець.

Після отримання судом від командира військової частини повідомлення про прийняття вироку до виконання справа підлягає передачі в архів суду.

У разі засудження особи до виправних робіт копії вироку надсилаються: до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи засудженого - для виконання разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і підпискою засудженого про явку в кримінально-виконавчу інспекцію та до органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого для проведення індивідуально-профілактичної роботи.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

Щодо особи, засудженої до громадських робіт, копії вироку надсилаються: до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого - для виконання (дві копії вироку разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і підпискою засудженого про явку до кримінально-виконавчої інспекції); органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого для проведення індивідуально-профілактичної роботи.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про місце відбування покарання засудженого.

У разі призначення судом покарання (основного чи додаткового) у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю копії вироку надсилаються: до кримінально-виконавчої інспекції за місцем роботи - для виконання (дві копії вироку разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, і підпискою засудженого про явку до кримінально-виконавчої інспекції); органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого для проведення індивідуально-профілактичної роботи.

Якщо покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначено як додаткове покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні або позбавлення волі на певний строк, виконання покарання покладається на адміністрацію арештного дому, кримінально-виконавчої установи, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальника гарнізону. Тому в ці органи разом з розпорядженням про виконання вироку, що набрав законної сили, надсилається додаткова копія вироку, яка після відбуття засудженим основного покарання або в разі умовно-дострокового звільнення чи заміни покарання більш м’яким надсилається в кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання засудженого або військову частину за місцем служби засудженого.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення органу, що виконує покарання, про виконання вироку (постанови, ухвали) в цій частині, або про вилучення відповідного документа, який надає особі право займатися певним видом діяльності тощо.

Після набрання вироком про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу законної сили його копія надсилається органові чи посадовій особі, які присвоїли це звання, чин або кваліфікаційний клас.

Стосовно військовослужбовця запасу копія вироку надсилається до військового комісаріату за місцем його проживання.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення відповідного органу або посадової особи про виконання вироку. Таке повідомлення орган або посадова особа має надіслати в суд протягом місяця з дня отримання для виконання копії вироку.

Якщо особі призначено покарання (основне чи додаткове) у вигляді сплати штрафу, засудженому надсилається лист з роз’ясненням обов’язку сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком законної сили, про що повідомити суд шляхом представлення документа про сплату штрафу. Якщо в установлений строк штраф не сплачено, протягом трьох діб з дня закінчення строку для добровільної сплати штрафу оформляється та надсилається до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна засудженого виконавчий лист про примусове стягнення штрафу.

Повернутий до суду виконавчий лист з постановою про неможливість виконання (стягнення штрафу), повторно звертається судом до виконання з роз’ясненням засудженому щодо зняття судимості.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи квитанції про сплату штрафу чи постанови про неможливість стягнення штрафу або належним чином оформленого виконавчого листа з відміткою про виконання вироку.

У разі звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням суд надсилає кримінально-виконавчій інспекції за місцем проживання засудженого дві копії вироку, копії ухвал апеляційної і касаційної інстанцій, розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили, і підписку засудженого про явку до кримінально-виконавчої інспекції; щодо неповнолітнього - кримінально-виконавчій інспекції для виконання, органу у справах неповнолітніх для здійснення контролю за його поведінкою і відповідному органу внутрішніх справ, а щодо військовослужбовців командирам військових частин, які здійснюють контроль за поведінкою таких засуджених.

У разі задоволення подання, якщо вирок у кримінальній справі постановлено судом, до якого подано подання, це подання з усіма документами долучається до матеріалів кримінальної справи, особова справа засудженого додається до матеріалів кримінальної справи; якщо вирок у кримінальній справі постановлено іншим судом, матеріали подання оформляються в окрему справу, до якої додається особова справа засудженого, копія постанови надсилається до суду, яким постановлено вирок для долучення до матеріалів кримінальної справи.

У разі відмови у задоволенні подання, якщо вирок у кримінальній справі постановлено судом, до якого подано подання, усі матеріали подання долучаються до матеріалів кримінальної справи, а особова справа повертається до кримінально-виконавчої інспекції для подальшого виконання, якщо вирок постановлено іншим судом, подання оформляється окремою справою, особова справа засудженого повертається до інспекції, копія постанови надсилається до суду, яким постановлено вирок, для прилучення до матеріалів кримінальної справи.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи копії постанови суду про звільнення засудженого від призначеного покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку або копії судового рішення про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування покарання.

Кримінальна справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи копії постанови суду про звільнення засудженої від покарання у зв’язку із закінченням іспитового строку або копії судового рішення про направлення засудженої для відбування покарання, призначеного вироком суду.

Якщо до особи, яку засуджено до позбавлення чи обмеження волі, застосовано примусове лікування від хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших людей (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, хронічний алкоголізм, наркоманія тощо), виконання вироку в цій частині здійснюється за місцем відбування покарання.

Якщо примусове лікування застосовано до особи, яку засуджено до інших видів покарання, копія вироку з роз’ясненням про обов’язок лікування вручається під розписку засудженому, а також надсилається до спеціального лікувального закладу та органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи документів, що стверджують закінчення примусового лікування від хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших людей, або копії постанови про припинення примусового лікування.

Якщо за судовим рішенням до особи, яка перебуває під вартою, застосовано примусові заходи медичного характеру, копія ухвали, копія акта судово-психіатричної експертизи (завірена підписом судді та гербовою печаткою суду), особисті документи, що містяться у матеріалах справи, надсилаються органу за місцезнаходженням неосудного (обмежено осудного), а щодо особи, яка не перебуває під вартою, зазначені документи надсилаються головному лікарю установи, де перебуває хворий.

У разі застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітньої особи копії вироку надсилаються: службі у справах неповнолітніх за місцем проживання неповнолітнього - для виконання; органу внутрішніх справ за місцем проживання неповнолітнього - для проведення індивідуально-профілактичної роботи; батькам неповнолітнього або особам, які їх замінюють; педагогічному або трудовому колективу, окремим громадянам, - якщо застосовано примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі неповнолітнього їм під нагляд за їх згодою чи на їх прохання; призначеному судом вихователю.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення служби у справах неповнолітніх, органу внутрішніх справ, педагогічного, трудового колективу, окремих громадян про отримання копії ухвали.

Якщо суд закриває кримінальну справу з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їх клопотанням про це, прийнятим на загальних зборах, по одній копії постанови про закриття кримінальної справи надсилається відповідному колективу, а також органу внутрішніх справ за місцем проживання особи.

Матеріали щодо контролю за виконанням таких постанов (ухвал) перебувають протягом одного року в контрольному провадженні на кожну особу в апараті суду, також ведеться журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій.

Справа підлягає здачі в архів суду після однорічного терміну дії поручительства колективу, якщо до матеріалів кримінальної справи долучено спостережне провадження з характеризуючими даними на особу, яку звільнено від кримінальної відповідальності, або з відомостями про притягнення особи до кримінальної відповідальності у зв’язку з порушенням умов передачі на поруки. Характеризуючі дані на особу, яку звільнено від кримінальної відповідальності, повинні надсилатися до суду один раз на три місяці.

Якщо провадження в кримінальній справі судом закрито (у зв’язку з відсутністю події чи складу злочину, унаслідок зміни обстановки, у зв’язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, у зв’язку із закінченням строків давності тощо), копія постанови про закриття кримінальної справи протягом трьох діб після її винесення надсилається прокуророві, особі, яка притягалася до відповідальності, особі, за заявою якої була порушена кримінальна справа, а також потерпілому та цивільному позивачеві.

Справа підлягає здачі в архів суду після приєднання до матеріалів справи копій супровідних листів, за якими надіслано копії судових рішень.

У разі, якщо особа зобов’язана до відшкодування збитків, заподіяних злочином, виконавчі листи виписуються не пізніше трьох днів після набрання судовим рішенням законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій.

Якщо відшкодування збитків покладено солідарно на декількох осіб, виконавчі листи виписуються за кількістю боржників з обов’язковим зазначенням у кожному виконавчому листі загальної суми, що підлягає стягненню, та всіх осіб, які зобов’язані відшкодувати збитки. Виконавчі листи нумеруються за порядковим номером (N 1, N 2 і т.д.). У супровідному листі вказується точне місцезнаходження кожного боржника.

Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету, фізичних та юридичних осіб направляються судом безпосередньо до органу державної виконавчої служби за місцем проживання засудженого або місцезнаходженням його майна.

Справа підлягає здачі в архів після долучення до матеріалів справи повернутих виконавчих листів з відміткою про відшкодування збитків (якщо стягнення проводилося на користь держави чи до державного бюджету) або копій супровідних листів, за якими надіслано виконавчі листи до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна засудженого, місцем роботи чи місцем проживання засудженого (якщо стягнення проводилося на користь фізичних чи юридичних осіб), або після долучення до матеріалів справи постанови про неможливість виконання.


4. Цивільний позов у кримінальній справі в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди

Якщо заявлено цивільний позов у кримінальній справі в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди, звернення до виконання здійснюється в порядку цивільно-процесуального законодавства.

У разі, якщо стягувач не звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого листа про виконання вироку суду після набрання ним законної сили, справа передається до архіву суду після закінчення календарного року.

Судове рішення в частині стягнення судових витрат звертається до виконання в такому ж порядку як і у разі, коли особа зобов’язана відшкодувати збитки, заподіяні злочином.

Виконання окремої ухвали (постанови) в кримінальних справах полягає в направленні (рекомендованим листом з розпискою про отримання) однієї її копії органу, посадовій чи іншій особі до відома чи для виконання.

До отримання повідомлення про виконання окремої ухвали (постанови) її копія перебуває на контролі у відповідній справі за номенклатурою суду. Якщо протягом місяця в суд не надійде від посадової особи повідомлення про результати вжиття заходів до усунення порушень закону, зазначених в окремій ухвалі (постанові), працівник апарату суду (секретар судового засідання) за наявними відомостями про правопорушника складає та передає судді, який виніс окрему ухвалу (постанову), протокол про вчинення посадовою особою адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Справа підлягає здачі в архів суду після отримання та долучення до матеріалів справи повідомлення про результати вжиття необхідних заходів або копії постанови про накладення на посадову особу адміністративного стягнення за залишення нею окремої ухвали (постанови) без розгляду.

Якщо за судовим рішенням необхідно знищити речові докази, які зберігаються в суді, вони знищуються після набрання судовим рішенням законної сили. Знищення речових доказів проводиться комісією в складі не менше трьох осіб: судді головуючого в суді першої інстанції, керівника апарату суду, секретаря судового засідання, секретаря суду чи іншого працівника апарату суду. Знищення оформляється актом, у якому зазначаються номер справи та дата судового рішення, дата, місце, спосіб знищення речових доказів (речового доказу), прізвища та посади членів комісії. Акт підписується всіма членами комісії, затверджується головою суду, чий підпис скріплюється гербовою печаткою суду, та долучається до матеріалів справи. У журналі обліку речових доказів робиться запис про виконання судового рішення в частині знищення речових доказів; справа після проведення таких дій підлягає здачі в архів суду.

В окремих випадках, коли це викликано особливими властивостями речових доказів, вони передаються іншим органам (органам внутрішніх справ, охорони здоров’я, представникам військових частин тощо). Разом з речовим доказом, який підлягає знищенню, надсилаються копія судового рішення та супровідний лист. Копія супровідного листа та отриманий після знищення акт про знищення підшивається до матеріалів справи. У журналі обліку речових доказів робиться запис про виконання судового рішення в частині знищення речового доказу; справа після проведення таких дій підлягає здачі в архів суду.

Якщо речові докази перебувають за межами суду, копія судового рішення або витяг з нього (з указівкою про знищення речових доказів) надсилається за місцезнаходженням речових доказів. До суду повинен надійти належним чином оформлений акт про знищення речових доказів, який долучається до матеріалів справи, а в журналі обліку речових доказів робиться відповідний запис. Після проведення таких дій справа підлягає здачі в архів суду.

Про необхідність отримати речові докази суд повідомляє їх власника (якщо речові докази перебувають у суді). У разі особистої явки власника речового доказу обов’язково встановлюється його особа (на підставі паспорта чи іншого документа, який містить фотографію). У розписці про отримання речових доказів чітко зазначається, на підставі якого документа встановлено особу, а також указуються орган, що видав документ, місце та дата його видачі. Якщо речові докази отримує представник юридичної чи фізичної особи, крім указаних дій, необхідно вимагати пред’явлення відповідної довіреності, яка долучається до матеріалів справи разом з розпискою про отримання речових доказів.

Речові докази, інші предмети, які необхідно повернути їх власнику, зберігаються в суді до набрання вироком законної сили або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про закриття справи. Якщо протягом шестимісячного строку клопотання про повернення речових доказів не надходило, працівник апарату суду, який відповідає за збереження речових доказів, доповідає про це судді - головуючому під час розгляду справи в суді першої інстанції чи голові суду, які відповідно до статті 41 Конституції України можуть розглянути це питання в порядку виконання судового рішення.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення про виконання судового рішення в повному обсязі.

Якщо за судовим рішенням необхідно повернути речові докази, що перебувають на зберіганні поза межами суду, копія судового рішення разом із супровідним листом надсилаються для виконання відповідному органу, установі, підприємству тощо, де перебувають на зберіганні речові докази. Про зазначену дію повідомляється власник.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення про повернення речового доказу власникові.

У разі прийняття судом рішення щодо конфіскації речового доказу виконавчий лист, копія вироку та копія документа, що засвідчує місце зберігання речового доказу, передається для виконання органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням речового доказу.

Справа підлягає здачі в архів суду після отримання судом і долучення до матеріалів справи виконавчого листа з відміткою про конфіскацію речових доказів.

Після набрання вироком законної сили заповнюється та за підписом судді з проставленням гербової печатки суду повертається органу досудового слідства, що закінчував справу, довідка про результати розгляду кримінальної справи встановленої форми.

Кримінальна справа вважається закінченою після звернення до виконання вироку, ухвали, постанови, у тому числі постанови про звільнення від покарання або пом’якшення покарання внаслідок акта амністії чи помилування та одержання повідомлення про виконання зазначених рішень.

У разі неодержання повідомлення про виконання вироку, ухвали чи постанови про це доповідається судді, який головував у справі.

Постанова судді про закриття кримінальної справи у зв’язку зі звільненням від кримінальної відповідальності, винесена у справі, що надійшла в суд без обвинувального висновку, звертається до виконання так:

якщо відмовлено у звільненні від кримінальної відповідальності, копія постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності надсилається прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто справу, потерпілому. Органу, який надіслав у суд матеріали справи, остання повертається разом з оригіналом постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності; копія постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності підшивається до відповідної справи за номенклатурою суду;

якщо кримінальну справу закрито та особу звільнено від кримінальної відповідальності, копія постанови про закриття кримінальної справи надсилається органу, який надіслав до суду матеріали справи, прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто справу, та потерпілому. Справи зазначеної категорії зберігаються в суді згідно з правилами, установленими відповідними інструкціями з архівної справи.

Постанови (ухвали) про задоволення подань органів досудового слідства про ізоляцію неповнолітнього чи про поміщення його в приймальник-розподільник для неповнолітніх, про застосування заходів безпеки, про заміну запобіжного заходу на взяття під варту, скасування запобіжного заходу, про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, про продовження строку тримання під вартою, про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, про направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу, про усунення захисника від участі у справі тощо надсилаються органу, який вніс до суду подання. Постанова (ухвала) про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу негайно оголошується під розписку особі, стосовно якої вона винесена. Якщо копії постанови (ухвали) вручалися, до матеріалів справи приєднуються відповідні розписки про отримання судового рішення.

Справа підлягає здачі в архів суду після приєднання до матеріалів справи належним чином оформлених документів про отримання органом, який вніс до суду подання, та особою, стосовно якої розглянуто подання, копій судових рішень.

Постанова судді за результатами розгляду скарги на дії та рішення прокурора, органів досудового слідства та органів дізнання (про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, про відмову в порушенні кримінальної справи, про закриття кримінальної справи, про порушення кримінальної справи тощо) звертається до виконання так:

якщо скаргу задоволено, копії постанови надсилаються особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подала скаргу. Разом з копією постанови органу дізнання, органу слідства чи прокуророві повертаються для проведення додаткової перевірки, відновлення слідства або дізнання тощо матеріали, які були витребувані від них;

якщо скаргу залишено без змін, копії постанови надсилаються особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подала скаргу.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи належним чином оформлених документів про отримання зазначеними в другому та третьому абзацах цього пункту особами копій постанови.

Постанова про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання чи інше звільнення від покарання, скасування звільнення від покарання з випробуванням, про встановлення, припинення адміністративного нагляду, застосування обмежень, зміну обсягу обмежень особам, яким установлено адміністративний нагляд, про застосування, припинення примусового лікування від алкоголізму, наркоманії чи інша постанова, що винесена судом у порядку виконання судового рішення в кримінальних справах, звертається до виконання шляхом надіслання копії постанови: а) органу чи установі, які звернулися до суду з відповідним клопотанням, - для виконання; б) суду, який постановив судове рішення, що виконується, для долучення до справи; в) особі, стосовно якої розглянуто клопотання, - для відома.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи повідомлення про отримання органом, установою постанови для виконання.

Постанова про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким чи про заміну штрафу покаранням у вигляді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні виконується за правилами, установленими для виконання відповідних видів покарань.

Для виконання судового рішення в цивільній чи адміністративній справі, що набрало законної сили або допущено до негайного виконання, стягувачу за його письмовою заявою видається виконавчий лист. Якщо на підставі постановленого рішення належить передати майно, що є в кількох місцях, або якщо рішення постановлено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним листом. У справах за позовами органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси, виконавчі листи видаються за заявами таких органів чи осіб, або осіб, в інтересах яких заявлено позов.

Судові рішення у частині стягнення витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ звертаються до виконання в загальному порядку.

У разі неотримання судом повідомлення (даних про отримання боржником копії судового наказу) судовий наказ вважається таким, що не набрав законної сили.

У справах окремого провадження звертається до виконання копія рішення суду.

У справах про позбавлення батьківських прав після набрання рішенням суду законної сили суд надсилає копію рішення державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Звернення до виконання рішень іноземних судів проводиться в загальному порядку.

Якщо судом було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом з виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Виконавчі листи виписуються не пізніше другого дня після набрання рішенням суду законної сили, а в справах, у яких рішення підлягає негайному виконанню, - у день постановлення рішення.

Виконавчі листи повинні заповнюватись чітко і грамотно. Ніякі помарки і виправлення у виконавчих листах не допускаються. Під час заповнення виконавчих листів про стягнення грошових сум на користь організацій вказуються номери рахунків у фінансових установах на підставі даних, що є в матеріалах судової справи.

Виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається йому на руки під підпис.

На письмове прохання стягувача виконавчий лист судом надсилається для виконання в органи державної виконавчої служби або рекомендованим відправленням із супровідним листом стягувачу. Повернутий без вручення стягувачу виконавчий лист разом з конвертом приєднується до справи. У разі повторного звернення стягувача до суду йому видається виконавчий лист.

У разі видачі дубліката виконавчого листа робиться відповідна відмітка в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом (у графі "Примітки").

У справах про стягнення аліментів, про відшкодування збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я або втратою годувальника, про стягнення грошових сум з посадових осіб, винних у незаконному звільненні чи переведенні працівників або в невиконанні рішення суду про поновлення на роботі виконавчий лист передається судом на руки стягувачу за його заявою після набрання рішенням суду чинності або на вимогу стягувача надсилається за його місцем проживання.

Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до місцевих органів державної податкової служби за місцезнаходженням суду.

У разі винесення судом ухвали про розшук боржника копія цієї ухвали надсилається в орган внутрішніх справ для виконання за останнім місцем реєстрації боржника.

Листування щодо виконання судового рішення підшивається до цивільної справи.

Цивільна чи адміністративна справа, що вирішена із задоволенням (частковим задоволенням) позову, уважається закінченою і підлягає передачі в архів суду після вручення виконавчих листів стягувачам. У разі, якщо стягувач не звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого листа про примусове виконання рішення суду після набрання ним законної сили, справа передається до архіву суду після закінчення календарного року.

Копія постанови у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів після закінчення розгляду справи вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, щодо якої її винесено.

У цей саме термін копія постанови вручається потерпілому або на вимогу потерпілого надсилається йому рекомендованим листом.

Копії постанов про заходи адміністративного стягнення надсилаються для виконання до відповідних органів, а також за місцем роботи, навчання або проживання правопорушника.

Виконавчі листи у справах про адміністративні правопорушення не видаються.

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення.

У разі опротестування постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення протесту без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Звернення до виконання постанови, що передбачає застосування адміністративного арешту, полягає в негайному надісланні двох копій постанови органу внутрішніх справ для виконання. Копія постанови надсилається також за місцем роботи, навчання, проживання особи (останнє може мати місце в разі застосування інших видів адміністративного стягнення).

Справа передається в архів суду лише після долучення до матеріалів справи повідомлення органу внутрішніх справ про відбуття правопорушником стягнення.

Якщо до правопорушника застосовано стягнення у вигляді виправних робіт, дві копії постанови надсилаються на виконання до органу Державного департаменту України з питань виконання покарань не пізніш як наступного дня після її винесення.

Справа передається в архів суду лише після долучення до матеріалів справи повідомлення органу Державного департаменту України з з питань виконання покарань про відбуття правопорушником стягнення.

Якщо до правопорушника застосовано стягнення у вигляді позбавлення спеціального права, копія постанови надсилається органу внутрішніх справ (про позбавлення права керувати транспортним засобом), Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства чи капітану річкового порту (відповідно про позбавлення права керування маломірним судном чи річковим судном), органу мисливського господарства (про позбавлення права полювання). Справа передається в архів суду лише після долучення до матеріалів справи повідомлення відповідного органу про виконання постанови. Постанова про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом правопорушення, грошей надсилається на виконання органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета, грошей. Справа передається в архів суду лише після долучення до матеріалів справи постанови про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання. Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об’єктом правопорушення, надсилається на виконання органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням цього предмета.


Висновки

Справа передається в архів суду після долучення до матеріалів справи постанови органу державної виконавчої служби про виконання постанови.

Звернення до виконання постанови про накладення штрафу передбачає пропозицію правопорушникові добровільно в 15-денний строк після вручення копії постанови сплатити штраф, про що роз’яснюється в супровідному листі, або під підпис після проголошення суддею постанови. У разі несплати штрафу добровільно копія постанови надсилається органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна правопорушника, про що робиться відмітка в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

Справа передається в архів суду після приєднання до матеріалів справи постанови органу державної виконавчої служби з відміткою про стягнення штрафу або про неможливість стягнення.

Попередження як адміністративне стягнення вважається виконаним, якщо правопорушнику вручено копію постанови або проголошено її зміст, і про це є його розписка в справі.

У разі притягнення до адміністративної відповідальності за стрільбу з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку, а також за порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові припаси ввірено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або передано в тимчасове користування, копія постанови надсилається відповідному підприємству, установі, організації для відома й органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.

Постанова про накладення адміністративного стягнення за корупційні правопорушення у кожному випадку в триденний строк надсилається відповідному державному чи виборному органу для вирішення питання про звільнення особи з посади (у тому числі виборної), про інше усунення її від виконання функцій держави або про дострокове припинення її депутатських повноважень.

При винесенні постанови про закриття провадження в справі та звільнення особи від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд трудового колективу, копія цієї постанови надсилається для виконання трудовому колективу за його місцезнаходженням.

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови суду про накладення адміністративного стягнення покладено на суд, тому він повинен вимагати та одержувати відповідні письмові повідомлення про виконання своїх рішень.


Список літератури

1. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. Посібник/ за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сибільової, О.М. Толочка. - Харків, 2009.

2. Організація судочинства в Україні (під заг. ред. Лавріновича) - К., вид. МЮ, 2008.

3. Халдеев Л.С. судья в уголовном процессе. - М., 2008.

4. Жилин Г.А. Судья в гражданском процессе. - М., 2009.

5. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні. - Київ., 2007.

5. Тимчасова Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді // Офіційний Вісник України - 2005. - № 13, ст.694.

6. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. - М, 2007.

7. Божьев В.П., Добровольская Т.Н., Перлов И.Д. Организационное руководство судами в СССР (судебное управление). - М., 2006.

8. Алексеев В.Б., Кашенов Г.П. Организация судебной деятельности. - М., 2007.

9. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. /Под ред.Н.М. Гурбатова. - М., 2007.

10. Волкодаев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса. - М., 2006.

11. Типові посадові повноваження службовців апарату місцевого суду. Затверджено Наказом ДСА, 2008 р.Информация © Центральная Научная Библиотека